Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 november 2020
gepubliceerd op 03 december 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

bron
vlaamse overheid
numac
2020016245
pub.
03/12/2020
prom.
27/11/2020
ELI
eli/besluit/2020/11/27/2020016245/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 3°, gewijzigd bij de decreten van 9 december 2016 en 29 maart 2019, en § 2; - het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.

Vormvereiste(n) De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 27 november 2020. - Er wordt geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat er noodzakelijke maatregelen moeten worden uitgevaardigd die de gevolgen van een crisis met een ernstige sociale en economische impact temperen.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - De Vlaamse ondernemingen worden geconfronteerd met een verplichte sluiting of verminderde activiteit van hun zaak wegens de federale coronamaatregelen zoals beslist op het Overlegcomité op vrijdag 16 oktober 2020. De Vlaamse minister, bevoegd voor Werk, wenst de IBO-cursisten van wie de IBO werd stopgezet ingevolge de coronavirusmaatregelen financieel te ondersteunen door het toekennen van een premie.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° Coronavirusmaatregelen: de maatregelen van het Overlegcomité van 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid;2° IBO: de individuele beroepsopleiding, vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;3° de VDAB: de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten;4° IBO-premie: de premie, vermeld in artikel 93 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;5° IBO-cursist: een cursist zoals vermeld in artikel 1, 9° van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding die verbonden was met een IBO-overeenkomst op 16 oktober 2020 en voor de IBO-overeenkomsten die zijn opgestart na 16 oktober 2020.

Art. 2.Wanneer de IBO-overeenkomst is stopgezet ingevolge de Coronavirusmaatregelen, ontvangt de IBO-cursist uitzonderlijk nog een premie.

De IBO-cursist die geen werkloosheidsuitkering heeft, ontvangt een premie die 70% van de IBO-premie bedraagt waarop de IBO-cursist recht had op het moment van stopzetten van de IBO-overeenkomst.

De IBO-cursist die een werkloosheidsuitkering heeft, ontvangt een forfaitaire premie die 225 euro bedraagt.

De premie wordt maandelijks toegekend. Een maand loopt van de zestiende tot en met de vijftiende van de volgende maand.

De premie wordt toegekend voor de initiële duurtijd van de IBO-overeenkomst. Deze periode wordt, indien zij ten einde loopt na 15 januari 2021, beperkt tot 15 januari 2021.

Het recht op de premie houdt op indien er vanaf de tweede maand wordt vastgesteld dat er in de voorafgaande maand een tewerkstelling of IBO wordt vastgesteld.

Art. 3.Het recht op de premie wordt toegekend voor de IBO-overeenkomsten die liepen op 16 oktober 2020 en voor de IBO-overeenkomsten die zijn opgestart na 16 oktober 2020.

De premie wordt maandelijks uitgekeerd.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 oktober 2020 en treedt buiten werking op 16 januari 2021.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 november 2020.

De Minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^