Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 november 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/11/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016394 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2020 pub. 07/12/2020 numac 2020015919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 27/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020043916 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 27/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020043915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Federale pensioendienst type ministerieel besluit prom. 27/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043917 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 27/11/2020 pub. 23/04/2021 numac 2021201692 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

decreet

type decreet prom. 27/11/2020 pub. 02/12/2020 numac 2020043882 bron vlaamse overheid Decreet tot toekenning van een eenmalige toeslag in het kader van het gezinsbeleid naar aanleiding van de coronacrisis type decreet prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044363 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 03/12/2020 numac 2020016245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016347 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de indeling van de afstroomzones in gebiedstypes type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van een weggedeelte van de Koninginnelaan op het grondgebied van de stad Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020016359 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten als relevante partnerorganisatie, vermeld in artikel 9 van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020031749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van bijkomend uitstel van drie jaar aan Eigen Gift. - Eigen Hulp, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044256 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten in het kader van de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044271 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044295 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van vzw Vlaamse Ouderenraad als relevante partnerorganisatie, vermeld in artikel 9 van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020044304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 38 en bijlage 5 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 17/02/2021 numac 2021020285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de opname van een aantal agentschapsspecifieke bepalingen ingevolge de opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen en andere bepalingen
^