Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013
gepubliceerd op 08 november 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, inzake toekenning van een eindejaarspremie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013205070
pub.
08/11/2013
prom.
18/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, inzake toekenning van een eindejaarspremie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, inzake toekenning van een eindejaarspremie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mme M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 Toekenning van een eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 7 maart 2013 onder het nummer 113861/CO/329.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die onder het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen en die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden of erkend zijn zoals omschreven in de betreffende hoofdstukken hieronder.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Bepaling van het bedrag

Art. 2.Het bedrag van de eindejaarspremie is samengesteld uit een vast geïndexeerd gedeelte en een procentueel gedeelte op het bruto jaarloon van de werknemer.

Art. 3.De startcijfers van het vast geïndexeerd gedeelte en het procentueel gedeelte worden vastgelegd overeenkomstig punt 3.2 van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren" van 2 december 2011 ("VIA 4"). HOOFDSTUK III. - Sectoren samenlevingsopbouw en integratiecentra

Art. 4.Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk, erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 26 juni 1991 (zoals gewijzigd) houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, en van de integratiecentra, erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 28 april 1998 (zoals gewijzigd) inzake het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden.

Art. 5.§ 1. Voor het jaar 2012 bedraagt het vast geïndexeerd gedeelte 603,48 EUR (basisindex van de maand oktober 2011).

Dit bedrag wordt voor de effectieve uitbetaling in 2012 verhoogd met een percentage dat wordt bekomen door het indexcijfer van de consumptieprijzen dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2012 te delen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2011. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. § 2. Vanaf het jaar 2013 bedraagt het vast geïndexeerd gedeelte 124,15 EUR (basisindex van de maand oktober 2011).

Dit bedrag wordt voor de effectieve uitbetaling in 2013 verhoogd door het indexcijfer van de consumptieprijzen dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2013 te delen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2011. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. § 3. Het bedrag voor het jaar 2013, vastgesteld in toepassing van § 2 van dit artikel, wordt met ingang van het jaar 2014, jaarlijks aangepast door toepassing van het volgende indexeringsmechanisme.

Het bedrag van het vast geïndexeerd gedeelte van het in aanmerking genomen jaar wordt bekomen door het te verhogen met een percentage dat afhangt van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Dit percentage wordt bekomen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar te delen door het indexcijfer dat van kracht was in de maand oktober van het voorafgaande jaar. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. § 4. Het bedrag van het vast geïndexeerd gedeelte van de eindejaarstoelage wordt jaarlijks vastgesteld en als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen.

Art. 6.§ 1. Voor het jaar 2012 bedraagt het procentueel gedeelte 4,61 pct. van het geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer. § 2. Vanaf het jaar 2013 bedraagt het procentueel gedeelte 7,57 pct. van het geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer. § 3. Onder "geïndexeerd bruto jaarloon" wordt verstaan : de vermenigvuldiging met twaalf van het geïndexeerd baremieke bruto maandloon van de maand oktober van het kalenderjaar, met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage, maar met uitsluiting van de toeslagen. HOOFDSTUK IV. - Sectoren sociaalcultureel werk, cultuur (spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk

Art. 7.Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers en de werknemers, uitgezonderd de doelgroepwerknemers met WEP-plus statuut en de doelgroepwerknemers in de lokale diensteneconomie (cf. hoofdstuk V), van de organisaties die voor hun al gemene werking gesubsidieerd worden op basis van de volgende decreten of besluiten, in voorkomend geval zoals gewijzigd : 1. sociaal-cultureel volwassenenwerk : decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003035522 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk;2. Jeugdwerk; - decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten6 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid; decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten0 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; - decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid sluiten op het lokaal en provinciaal jeugd(werk)beleid; decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten1 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid; - decreet van 18 februari 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de VZW "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten1 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de VZW "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; 3. Cultuur- en gemeenschapscentra, lokaal cultuurwerk : - decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type decreet prom. 13/07/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding sluiten houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten1 betreffende het lokaal cultuurbeleid; - decreet van 29 april 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten3 houdende omvorming van de VZW "De Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap; 4. Amateurkunsten : decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001035244 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de amateurkunsten sluiten betreffende de amateurkunsten;5. Cultureel erfgoed : decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten1 houdende het Vlaams cultureel erfgoedbeleid;6. Kunstenorganisaties : decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten2 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisatie voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten;7. Participatiebevordering : decreet van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten7 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport;8. Sportwerk : decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type decreet prom. 13/07/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding sluiten houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding; decreet van 9 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten5 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid; decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012; decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten8 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging; decreet van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten9 houdende de organisatie van schoolsport; 9. Lokale diensteneconomie : decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten4 houdende de lokale diensteneconomie;10. Beroepsopleiding, werkervaring, trajectbegeleiding : - decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten1 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", meer bepaald artikel 5, § 1, 1°, d), en artikel 5, § 1, 5°, c); - besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten5 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding; - besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten3 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten; - besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten2 tot erkenning en subsidiëring van het "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling"; - besluit van 27 augustus 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra voor loopbaandienstverlening; - besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten4 betreffende werkervaring; 11. Inburgering : - decreet van 28 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003035383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid; - decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten1 betreffende de "Huizen van het Nederlands"; 12. Armoedebestrijding : decreet van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/03/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003035552 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de armoedebestrijding sluiten betreffende de armoedebestrijding;13. Milieu- en natuurwerk : - besluit van 10 oktober 2003 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsi-diëring van de milieu- en natuurverenigingen; - besluit van 27 juni 2003 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terrein beherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies; - besluit van 8 december 1998 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen; - besluit van 4 juni 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies; - decreet van 13 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten0 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten; 14. De nominatim in programma H, Beleidsdomein CJSM van de begroting van de door de Vlaamse overheid ingeschreven organisaties, alsook in programma N, Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en in programma L, Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en energie.

Art. 8.§ 1. Voor het jaar 2012 bedraagt het vast geïndexeerd gedeelte 603,48 EUR (basisindex van de maand oktober 2011).

Dit bedrag wordt voor de effectieve uitbetaling in 2012 verhoogd met een percentage dat wordt bekomen door het indexcijfer van de consumptieprijzen dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2012 te delen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2011. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. § 2. Vanaf het jaar 2013 bedraagt het vast geïndexeerd gedeelte 124,15 EUR (basisindex van de maand oktober 2011).

Dit bedrag wordt voor de effectieve uitbetaling in 2013 verhoogd door het indexcijfer van de consumptieprijzen dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2013 te delen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van jaar 2011. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. § 3. Het bedrag voor het jaar 2013, vastgesteld in toepassing van § 2 van dit artikel, wordt met ingang van het jaar 2014, jaarlijks aangepast door toepassing van het volgende indexeringsmechanisme : Het bedrag van het vast geïndexeerde gedeelte van het in aanmerking genomen jaar wordt bekomen door het te verhogen met een percentage dat afhangt van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Dit percentage wordt bekomen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar te delen door het indexcijfer dat van kracht was in de maand oktober van het voorafgaande jaar. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. § 4. Het bedrag van het vast geïndexeerd gedeelte van de eindejaarstoelage wordt jaarlijks vastgesteld en als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen.

Art. 9.§ 1. Voor het jaar 2012 bedraagt het procentueel gedeelte 2,30 pct. van het geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer. § 2. Vanaf het jaar 2013 bedraagt het procentueel gedeelte 5,26 pct. van het geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer. § 3. Onder "geïndexeerd bruto jaarloon" wordt verstaan : de vermenigvuldiging met twaalf van het geïndexeerd baremieke bruto maandloon van de maand oktober van het kalenderjaar, met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage, maar met uitsluiting van de toeslagen. HOOFDSTUK V. - Doelgroeppersoneel

Art. 10.Dit hoofdstuk is van toepassing op de doelgroepwerknemers "WEP-plus", gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten4 betreffende werkervaring, en op de doelgroepwerknemers, gesubsidieerd op basis van het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten4 houdende de lokale diensteneconomie.

Art. 11.§ 1. Voor het jaar 2012 bedraagt het vast geïndexeerd gedeelte 603,48 EUR (basisindex van de maand oktober 2011) verminderd met 724,46 EUR (niet te indexeren).

Dit bedrag wordt voor de effectieve uitbetaling in 2012 verhoogd met een percentage dat wordt bekomen door het indexcijfer van de consumptieprijzen dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2012 te delen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2011. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. § 2. Vanaf het jaar 2013 bedraagt het vast geïndexeerd gedeelte 124,15 EUR (basisindex van de maand oktober 2011) verminderd met 724,46 EUR (niet te indexeren).

Dit bedrag wordt voor de effectieve uitbetaling in 2013 verhoogd door het indexcijfer van de consumptieprijzen dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2013 te delen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van jaar 2011. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. § 3. Het bedrag voor het jaar 2013, vastgesteld in toepassing van § 2 van dit artikel, wordt met ingang van het jaar 2014, jaarlijks aangepast door toepassing van het volgende indexeringsmechanisme : Het bedrag van het vast geïndexeerde gedeelte van het in aanmerking genomen jaar wordt bekomen door het te verhogen met een percentage dat afhangt van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Dit percentage wordt bekomen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar te delen door het indexcijfer dat van kracht was in de maand oktober van het voorafgaande jaar. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. § 4. Het bedrag van het vast geïndexeerd gedeelte van de eindejaarstoelage wordt jaarlijks vastgesteld en als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen.

Art. 12.§ 1. Voor het jaar 2012 bedraagt het procentueel gedeelte 1,09 pct. van het geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer. § 2. Vanaf het jaar 2013 bedraagt het procentueel gedeelte 4,05 pct. van het geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer. § 3. Onder "geïndexeerd bruto jaarloon" wordt verstaan : de vermenigvuldiging met twaalf van het geïndexeerd baremieke bruto maandloon van de maand oktober van het kalenderjaar, met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage, maar met uitsluiting van de toeslagen. HOOFDSTUK VI. - Toekenning van de eindejaarspremie

Art. 13.Aan de werknemer wordt een eindejaarspremie uitbetaald overeenkomstig de gewerkte en gelijkgestelde periodes in de referentieperiode van 1 januari tot en met 30 september van het betrokken kalenderjaar.

Een volledig gewerkte of gelijkgestelde referentieperiode komt dus overeen met een volledige eindejaarspremie, een onvolledige referentieperiode met een onvolledige eindejaarspremie, in verhouding tot de gewerkte en gelijkgestelde dagen in de referentieperiode.

Worden gelijkgesteld met gewerkte of als dusdanig beschouwde dagen, de inactiviteitsperiodes, vastgelegd bij koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsbesluiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders.

Onbetaald verlof, alle wettelijke vormen van tijdskrediet en thematische verloven worden niet gelijkgesteld met gewerkte periodes voor de toekenning van de eindejaarspremie, behoudens palliatief verlof en verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, die gelijkgesteld worden met gewerkte periodes voor een maximumperiode van drie kalendermaanden.

Art. 14.Voor deeltijdse werknemers wordt het bedrag van de eindejaarspremie berekend in verhouding tot de contractueel verrichte arbeidstijd en de daarmee gelijkgestelde periodes in de referentieperiode.

Art. 15.Wanneer een werknemer tijdens de referentieperiode in of uit dienst is getreden bij de organisatie, wordt de eindejaarspremie berekend en uitbetaald volgens de gewerkte en gelijkgestelde dagen in de referentieperiode. HOOFDSTUK VII. - Berekeningswijze

Art. 16.Iedere gewerkte of daarmee gelijkgestelde maand, tijdens de referentieperiode, geeft recht op 1/9 van het bedrag van de eindejaarspremie, berekend overeenkomstig deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Bij een arbeidsovereenkomst, ingegaan voor de dertiende dag van de maand, wordt die eerste maand, mits de werknemer in dienst blijft tot het einde ervan, beschouwd als een tewerkstellingsperiode van een volledige maand.

Art. 17.Wanneer een werknemer niet het normale loon heeft genoten voor de maand oktober van het betrokken jaar, neemt men voor de berekening van het veranderlijk gedeelte van de eindejaarspremie het geïndexeerd bruto jaarloon op basis van het fictief loon van die maand.

Onder "fictief loon" wordt hierbij verstaan : het normale loon zoals het voor de maand oktober van het betrokken jaar zou hebben bestaan. HOOFDSTUK VIII. - Betalingsmodaliteiten

Art. 18.De eindejaarspremie is betaalbaar in de maand december van het jaar waarvoor hij wordt toegekend. In geval van uitdiensttreding is de verschuldigde eindejaarspremie betaalbaar bij de eindafrekening. HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 19.De bedragen en de berekeningswijzen vermeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst bepalen de minimale sectorale afspraken inzake het toekennen van een eindejaarspremie.

Waar al een hogere eindejaarspremie bestaat - in de vorm van een dertiende maand - licht de werkgever de werknemers toe hoe hij het hem toegekende bedrag vanuit het VIA besteedt aan een hetzij evenredige koopkrachtverhoging en/of ander voordeel, hetzij behoud van de koopkracht, hetzij behoud van de tewerkstelling. Op de plaatsen waar dit wettelijk voorzien is (OR, CPBW, SD), vormt de informatie (conform artikel 30 van het koninklijk besluit van 27 november 1973) over het bedrag en het voorstel van de werkgever de basis van een overleg terzake.

Art. 20.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Ze wordt uitgevoerd op voorwaarde van een effectieve terbeschikkingstelling van de financiële middelen voor de eindejaarspremie waarin krachtens de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-non-profitsectoren is voorzien.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt vanaf haar ingangsdatum de collectieve arbeidsovereenkomsten van : - 8 maart 2006 (integratiecentra), geregistreerd op 5 juli 2006 onder nr. 80267, koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten, Belgisch Staatsblad van 25 januari 2007 (zoals gewijzigd en aangevuld); - 8 maart 2006 (opbouwwerk), geregistreerd op 5 juli 2006 onder nr. 80268, koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een eindejaarstoelage voor het bediendepersoneel sluiten, Belgisch Staatsblad van 25 januari 2007 (zoals gewijzigd en aangevuld); - 25 november 2008 (sociaal-cultureel werk), geregistreerd op 17 februari 2010 onder nr. 97525, koninklijk besluit van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2010 (zoals gewijzigd en aangevuld); - 25 november 2008 (andere sectoren), geregistreerd op 17 februari 2010 onder nr. 97524, koninklijk besluit van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010204525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen in de banksector voor 2009 en 2010 sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2010 (zoals gewijzigd en aangevuld).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, inzake toekenning van een eindejaarspremie Geïndexeerde vaste bedragen Voor het jaar 2012 : 618,51 EUR (alle sectoren) - 105,95 EUR (618,51 - 724,46) (doelgroepwerknemers).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^