Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013000697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18/10/2013 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Officier De heer BOCKSTAELE MARC MAURICE, Hoofdcommissaris, bij de Geïntegreerde Politie, met ingang De heer CLAREBOETS LUC JOSEPH, Hoofdcommissaris, bij de Geïntegreerde Politie, met ingang van 08(...) type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, houdende de storting in 2013 en 2014 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013014639 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 21/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013014647 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van Richtlijn 2013/15/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vrije verkeer van goederen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013024368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2013 wordt de heer Maréchal, Daniel, geboren op 20 mei 1958, bevorderd met ingang van 4 oktober 2013 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur in de klasse A3 b Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2013 wordt de heer Brasseur, Alain, geboren op 1 februari (...) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor koopvaardij" en vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", genaamd "Bosuitbatingsfonds" type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de opeenvolgende arbeidscontracten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011 betreffende het brugpensioen-lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van het akkoord 2011-2012 van 6 juli 2011 type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, inzake toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011 met betrekking tot het brugpensioen-lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013205603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013 wordt aan Mevr. Van Lier, Brigitte, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Lu Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de verlenging van de crisismaatregelen in uitvoering van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, titel III, hoofdstuk II/1, artikelen 77/1 tot 77/7, ingevoegd door de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013206095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van sommige aspecten in verband met het personeel van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013206140 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, dat uitwerking heeft op datum van 31 juli 2013, is aan Mevr. Caupain, M.-Th., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtsdeurwaarder in het g Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013206139 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013 is aan de heer Brees, P., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Het beroep tot nietigverkl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 82 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013011562 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering. - A330-59 Bij ministerieel besluit van 4 november 2013 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan AXPO France & Benelux NV, met ondernemingsnummer 0810.770.639, overeenkom type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 1991 waarbij het geheel van de gebouwen en het park van het kasteel Lontzen als landschap wordt gerangschikt type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij de boerderij Waldstraße 11 te Lontzen als monument wordt gerangschikt type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 1989 waarbij de Sint-Hubertuskerk in Lontzen als monument wordt gerangschikt type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013206000 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2013 wordt de Eenheid "Système Sol Eau" van de Universiteit Luik - Gembloux Agro-Bio Tech, met maatschappelijke zetel gevestigd place du 20 Août 7, te 4000 Luik, voor een duur van vijf jaar type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013206001 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2013 wordt de aan de intercommunale Igretec toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 22 oktober 2013 Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2013 wordt de aan de heer Joseph Polet toegekende erken(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013206065 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 oktober 2013 in zake Maria Van Noten en Alphonsus Simkens tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 « Schenden de artikelen 42 tot 46 van het [Vlaamse] Decreet van 18 [lees : 19] december 1998 houden(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013206049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 22 oktober 2013 werd de heer William MASSCHELIER, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Antwerpen, door Mevrouw de eerste voorzitter van dit hof aangew

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013027240 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013027241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013014662 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2013 wordt binnen het sinds 1 januari 2013 gereorganiseerde Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid de directeur-generaal vanaf 1 januari 2013 als bevoegde hiërarchische meerdere aang type bericht prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013206043 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 oktober 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 oktober 2013, is beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 5730 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013206116 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig dossierbeheerder erkenning bouwaannemers (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13160) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaa(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013206162 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van wetenschappelijk dossierbeheerder attaché (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG13131) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die éé(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013031850 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 17 oktober 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd COPY-FILL TECHNOLOGIES NV gelegen Vaart-Rechteroever 253, te 9800 DE(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001240001. type registratie prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013031851 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 17 oktober 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd COPY-FILL TECHNOLOGIES NV gelegen Vaart-Rechteroever 253, te 980(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001240021. Bij de beslissing van 18 oktober 201(...)

document

type document prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de boerderij 'Weiß Haus' te Lontzen als monument wordt gerangschikt type document prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 6 december 1984 waarbij het huis Mützhof te Astenet als monument wordt gerangschikt en het door deze gebouwen en hun omgeving gevormde ensemble als landschap wordt gerangschikt type document prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 9 juli 1987 waarbij de Sint-Stefanuskerk in Walhorn als monument wordt gerangschikt type document prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 mei 1994 waarbij het huis Kirchstraße 28 te Herbesthal als monument wordt gerangschikt type document prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 augustus 1984 waarbij de Sint-Johannes-de-Doperkapel te Astenet als monument wordt gerangschikt en het ensemble gevormd door de Sint-Johannes-de-Doperkapel te Astenet en haar omgeving als landschap wordt gerangschikt type document prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 6 december 1984 waarbij de schuur « Neuschmiede » te Astenet als monument wordt gerangschikt type document prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij het bakhuis Windweg 21 te Lontzen als monument wordt gerangschikt2013/33014 type document prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 mei 1994 waarbij het huis Dorfstraße 44 te Walhorn als monument wordt gerangschikt type document prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013206109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige beleidsadviseurs maritiem vervoer (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG13180) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast de(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Lic(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/11/2013 numac 2013205602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van Mevr. Brigitte Van Lier De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. 29/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijke eretekens
^