Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2012 tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". - Jaarprogramma 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2006 houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013011547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een ondervoorzitter en benoeming van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, houdende de storting in 2013 en 2014 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013014663 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013018431 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013021118 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013021125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2000 ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee van bepaalde stoffen en materialen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013015237 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013022552 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de buitenlands verleende verstrekkingen betreft type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013022550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013022556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013022555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 2013 houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013022561 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2013 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013202887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire maaltijdvergoeding in de sector type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013204651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1998 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sport type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor koopvaardij" en vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", genaamd "Bosuitbatingsfonds" type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de opeenvolgende arbeidscontracten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011 betreffende het brugpensioen-lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van het akkoord 2011-2012 van 6 juli 2011 type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, inzake toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011 met betrekking tot het brugpensioen-lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen in 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013205298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013205997 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013206095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van sommige aspecten in verband met het personeel van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de verlenging van de crisismaatregelen in uitvoering van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, titel III, hoofdstuk II/1, artikelen 77/1 tot 77/7, ingevoegd door de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 03/11/2015 numac 2015014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 18/10/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 18/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031845 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013036078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013036086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Audit Vlaanderen » en tot wijziging van diverse besluiten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013206111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap, wat betreft de toekenning van een ministeriële bevoegdheid type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2013 pub. 10/02/2014 numac 2013206110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de Lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 25 mei 2014 type omzendbrief prom. 18/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 25 mei 2014. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 18/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 25 mei 2014. - Erratum type erratum prom. 18/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013022563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de buitenlands verleende verstrekkingen betreft. - Errata type erratum prom. 18/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland. - Erratum type erratum prom. 18/10/2013 pub. 31/07/2014 numac 2014022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 18/10/2013 pub. 15/09/2014 numac 2014205613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités. - Erratum
^