Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 februari 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, dat in werking treedt op 1 maart 2014, is de heer Moinet F., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en h Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013, dat in werking treedt op 28 februari 2014, is aan (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014200809
pub.
04/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 houdende de samenstelling en werking van het raadgevend comité van gebruikers van de gegevens van de stichting van openbaar nut van het Kankerregister type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013202896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties (1) type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 03/11/2015 numac 2015014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op 1 maart 2014, is de heer Moinet F., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op 28 februari 2014, is aan de heer De Keyser L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Turnhout.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013014663 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", genaamd "Bosuitbatingsfonds" type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, inzake toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren (1) sluiten, is de heer Verhegge A., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld op datum van 28 februari 2014.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 augustus 2014.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag, benoeming van de ondervoorzitters en benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013018447 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013003378 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36/8, § 7, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten, dat in werking treedt op 28 februari 2014, is aan de heer Voisin Ch., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2013, die in werking treden op 28 februari 2014 : - is het aan de heer Cannaerts R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen eershalve te voeren. - is het aan de heer Agten L., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Tongeren eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Forum des Associations de Généralistes de la Communauté française de Belgique : FAG » voor de periode van 1 december 2013 tot 31 december 2014 type koninklijk besluit prom. 07/01/2014 pub. 24/01/2014 numac 2014018021 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel sluiten, dat in werking treedt op 28 februari 2014, is het aan de heer Meul M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dendermonde eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013022639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2013000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet worden voorzien type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 13/01/2014 numac 2013011668 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007 sluiten, is Mevr. Duriaux M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het arbeidshof te Luik, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle arbeidsrechtbanken van het rechtsgebied van het arbeidshof te Luik, voor een periode van vijf jaar met ingang van 9 februari 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^