Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 april 2017
gepubliceerd op 07 juni 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitscriteria voor de instroomopleiding Havenarbeider

bron
vlaamse overheid
numac
2017012289
pub.
07/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/28/2017012289/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 APRIL 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitscriteria voor de instroomopleiding Havenarbeider


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 1°, f), en 3°, a) en b), en § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004202238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid sluiten betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, artikel 4, § 1, 6°, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juli 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 maart 2017;

Gelet op advies 61.219/1 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder VDAB: het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding".

Art. 2.Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de instroomopleiding Havenarbeider wil aanbieden, voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° hij beschikt over een mandaat kosteloze competentieontwikkeling als vermeld in artikel 26 tot en met 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;2° hij zet lesgevers in die voldoen aan de volgende voorwaarden: a) de lesgevers beschikken over een professionele ervaring van minstens zes jaar in de onderwezen materie;b) de lesgevers zijn op de hoogte van en houden rekening met de meest recente ontwikkelingen in de beroepsopleidingsvoorschriften en -eisen;c) de lesgevers zijn didactisch en pedagogisch onderlegd;d) de lesgevers beschikken over het diploma VCA-opleiding voor operationeel leidinggevenden;3° hij biedt een opleidingsprogramma aan rekening houdend met de competenties die de havenarbeider moet verwerven;4° hij beschikt over de infrastructuur die en het didactische materiaal dat wordt bepaald door de raad van bestuur. In het eerste lid wordt verstaan onder: 1° VCA: Veiligheid Checklist Aannemers;2° raad van bestuur: de raad van bestuur van de VDAB, vermeld in artikel 7 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". De raad van bestuur van de VDAB bepaalt de competenties die aangeleerd moeten worden, vermeld in het eerste lid, 3°. Het opleidingsprogramma voor de voormelde competenties wordt goedgekeurd door de VDAB.

Art. 3.De VDAB ziet toe op de naleving van de bepalingen van dit besluit en kan nagaan of de competenties verworven zijn door middel van een kwalitatieve monitoring van de opleiding.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 april 2017 De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, P. MUYTERS

^