Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 juni 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2016015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt aan de heer Luc LAMPAERT op 31 mei 2017 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van attaché - klasse A2 bij de Federale Ove(...) Hij is ertoe gemachtigd op 1 juni 2017 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden en de titel va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012329 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het st 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur-generaal - Algemene controle en org(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012327 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het st(...) 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur - Fraudebestrijding - Expert (funct(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012328 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel wordt(...) 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur - Douane en Accijnzen - Coördinator(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 7 mei 2017 wordt het mandaat van de heer Jan VAN ASCH als korpschef van de lokale politie van de politiezone BERLAAR/NIJLEN voor een termijn van vijf jaar hernieuw type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 7 mei 2017 wordt het mandaat van de heer Patrick TRUYENS als korpschef van de lokale politie van de politiezone BEGIJNENDIJK/ROTSELAAR/TREMELO voor een termijn van type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen Wegvergunning. - Index : 235/80869 Bij het koninklijk besluit van 23 mei 2017 wordt het besluit van de stad Brugge van 18 april 2017 waarbij een vergunning, index : 235/80869, wordt verleend aan de CVBA Cableco, Vaarn type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017020361 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erken(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017202813 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2016, is de heer Allegaert M., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenze Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, is mevr. (...) type koninklijk besluit prom. 04/05/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017202874 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012235 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 05/05/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012232 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2016-0032bis Bij ministerieel besluit van 24 mei 2017 wordt aan Eneco België BV een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2014 tot toepassing van artikel 15/1 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten ingevolge de naamswijziging van het "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" in "Departement Cultuur, Jeugd en Media" type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011 houdende opheffing van de Watering de Goren type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitscriteria voor de instroomopleiding Havenarbeider type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers, wat betreft de oprichting van een kamer voor artsen-specialisten en huisartsen en een kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012317 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 13 oktober 2016 betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017070095 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35010 - « Vallée du Bocq » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017070094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35005 - « Bassin du Samson » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017070096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35012 - « Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017070099 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35026 - « Massif forestier de Cerfontaine » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017070098 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35025 - « La Famenne entre Eprave et Havrenne » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017070097 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35024 - « Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du Vachau »

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012446 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nummer 104 van 10 april 2017, tweede editie, pagina 49841, in de Nederlandse en (...) Op de twintigste plaats van de rangschikking wordt de naam "Rogiers" vervangen door "(...) type bericht prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017202992 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 31 maart 2017 in zake Jean-Luc Debelle tegen de Federale Pensioendienst en de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekome « Schendt artikel 8, § § 1 en 3, 3°, (en de bijgevoegde lijst waarnaar wordt verwezen) v(...)

document

type document prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012325 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A2 - Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Attaché A2 - Coördinatie strategie en projecten (f(...) type document prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012324 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A2 - Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Attaché A2 - Cost Analyst (functieclassifica(...) type document prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012326 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur - Algemene en analytische boekhoudi(...) type document prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017020362 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het konink 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant l(...) type document prom. 14/07/2016 pub. 07/06/2017 numac 2017201926 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de inhoudelijke zwaartepunten voor gezondheidspromotie in 2016 en 2017 type document prom. 27/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017202872 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de financiering van infrastructuurprojecten van ziekenhuizen type document prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017203059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociaal welzijn (niveau A) voor Empreva. Selectienummer : ANG17058 Deze selectie werd afgesloten op 23 mei 2017 (datum PV). Er zijn 2 geschikten.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2017 numac 2017012343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017 wordt de heer Peter BILLIOUW, met ingang van 1 mei 2017, benoemd in de functie van "hoofdcommissaris van politie, directeur operaties" bij de lokale polit
^