Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 april 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017011955 bron ministerie van landsverdediging Wet tot oprichting van het "War Heritage Institute" en houdende integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017010461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek I Algemene beginselen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek III Arbeidsplaatsen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek IV Arbeidsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek II -Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek VIII - Ergonomische belasting van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek VII - Biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek IX - Collectieve bescherming en individuele uitrusting van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011761 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016 "tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen " type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011961 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van een lid en een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012061 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017012169 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020346 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017020537 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017040306 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Brandveiligheidscommissie, bedoeld in artikel 41 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies type ministerieel besluit prom. 28/04/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012865 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017030197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen de afgifte van certificaten voor pleziervaartuigen

decreet

type decreet prom. 28/04/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017020382 bron vlaamse overheid Decreet houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten ingevolge de naamswijziging van het "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" in "Departement Cultuur, Jeugd en Media" type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011 houdende opheffing van de Watering de Goren type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitscriteria voor de instroomopleiding Havenarbeider type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers, wat betreft de oprichting van een kamer voor artsen-specialisten en huisartsen en een kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding voor de omvorming van HBO5-opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 26/05/2017 numac 2017020369 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de bepaling van de gevallen waarin er geen tenlasteneming is van een rendabel deel van de kosten door de aardgasdistributienetbeheerder, vermeld in artikel 4.1.16 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017030376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs

erratum

type erratum prom. 28/04/2017 pub. 18/04/2018 numac 2018201905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk Besluit tot vaststelling van Boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk. - Erratum

document

type document prom. 28/04/2017 pub. 24/11/2022 numac 2022033918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk, Boek I, Titel 4. - Officieuze coördinatie in het Duits type document prom. 28/04/2017 pub. 20/12/2022 numac 2022034522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk, Boek I, Titel 5 en 6. - Duitse vertaling
^