Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 juni 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2004 numac 2004000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 26 april 2004 wordt de heer Klaus Vanhoutte, griffier bij de Raad van State, voor een periode van één jaar, uit de griffie van de Raad van State gedetacheerd om het ambt van beheerder van Dit besluit treedt in werking de dag waarop betrokkene de eed aflegt als beheerder van de Raad van (...) type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2002 waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 17 tot 20 september 2001 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 6 tot 10 november 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2004 numac 2004009388 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 7 mei 2004, Mevr. Ruttens, Ludwina, is aangewezen als plaatsvervangend assessor strafuitvoering bij de commissie voor de voorwaardelijke invrij Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan het beroep tot nietigverklaring va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2004 numac 2004009406 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 in werking tredend op 30 juni 2004, is de heer Crispeels, R., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aan Bij koninklijk besluit van 30 januari 2004 in werking tredend op 30 juni 2004, is de heer Versm(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2004 numac 2004021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 april 2004 wordt Mevr. Hamesse, Jacqueline, gewezen directeur van de Academia Belgica te Rome, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij neemt vanaf heden haar rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004022221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid,arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 28/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004022426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004201132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/06/2004 numac 2004201605 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 87/2004 van 19 mei 2004 Rolnummer 2694 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 6 en 7 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 19 juli 2002 « houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...)

decreet

type decreet prom. 12/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 26 maart 2002 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind betreffende de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Slovenië, enerzijds, en de Franse Gemeenschap van België en het Waals Gewest, anderzijds, gedaan te Ljubljana op 21 maart 2003 type decreet prom. 19/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035844 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035864 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap «*****» en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de **** regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 01/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004201654 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de sanering van verontreinigde bodems en te herontwikkelen bedrijfsruimten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de betoelaging van de gemeenten voor de aanleg en de exploitatie van containerparken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035881 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004201682 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004014112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief. - Instructies betreffende de procedure voor indiening en goedkeuring van de Overeenkomsten inzake Verkeersveiligheid voor het jaar 2004

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2004 numac 2004000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Benoeming van de beheerder van de Raad van State Bij koninklijk besluit van 16 mei 2004 wordt de heer Klaus Vanhoutte voor een periode van drie jaar tot beheerder van de Raad van State benoemd.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/06/2004 numac 2004031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de raad van bestuur van 26 maart 2004 wordt Mevr. Christel ADAM benoemd via werving in graad B1 in het Franse taalkader Bij beslissing van de raad van bestuur van 26 maart 2004 wordt de heer Alain BRICHANT benoemd v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2004 numac 2004000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van franstalige assessor bij de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 29 maart 2004 heeft de algemene vergadering van de Raad v Eerste kandidaat : De heer Jean-Claude SCHOLSEM, Hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdhei(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2004 numac 2004009405 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1, vanaf 1 januari 2005; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1, vanaf 1 m - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charler(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2004 numac 2004018077 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van - controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt; - info(...)
^