Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 juli 2018
gepubliceerd op 17 augustus 2018

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, wat betreft de GIBO en de oriënterende stage, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring

bron
vlaamse overheid
numac
2018013278
pub.
17/08/2018
prom.
06/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/06/2018013278/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JULI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten2 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, wat betreft de GIBO en de oriënterende stage, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten3 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten5 betreffende de tijdelijke werkervaring


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 3°, gewijzigd bij decreet van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten0, en § 2;

Gelet op het Tijdelijke werkervarings decreet van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten0, artikel 7 en 36;

Gelet op het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten1, artikel 64;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten2 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten3 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten5 betreffende de tijdelijke werkervaring;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de VDAB van 10 januari 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 april 2018;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 22 mei 2018;

Gelet op het advies 63.597/1 van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten2 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten2 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "oriënterende stage, gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in een onderneming, hierna GIBO te noemen" vervangen door de zinsnede "beroepsverkennende stage, IBO voor kwetsbare werkzoekenden, hierna K-IBO te noemen,";2° in paragraaf 2 worden de woorden "oriënterende stage en de GIBO" vervangen door de woorden "beroepsverkennende stage en de K-IBO";3° in paragraaf 3 wordt het woord "oriënterende" telkens vervangen door het woord "beroepsverkennende";4° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "32octies tot en met artikel 32duodecies" vervangen door de zinsnede "41 tot en met artikel 44";5° in paragraaf 3 wordt de datum "21 december 1988" vervangen door de datum "5 juni 2009";6° in paragraaf 4 wordt het woord "oriënterende" telkens vervangen door het woord "beroepsverkennende";7° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "32octies tot en met artikel 32duodecies" vervangen door de zinsnede "41 tot en met artikel 44";8° in paragraaf 4 wordt de datum "21 december 1988" vervangen door de datum "5 juni 2009";9° in paragraaf 5 wordt het woord "GIBO" vervangen door het woord "K-IBO";10° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "120 tot en met artikel 129" vervangen door de zinsnede "98/1 tot en met artikel 98/4";11° in paragraaf 5 wordt de datum "21 december 1988" vervangen door de datum "5 juni 2009";12° in paragraaf 6 worden de woorden "GIBO zich van de IBO" vervangen door de woorden "K-IBO in het kader van het opleidingsaanbod van een GOB zich van de K-IBO";13° in paragraaf 6 wordt de zinsnede "120 tot en met artikel 129" vervangen door de zinsnede "98/1 tot en met artikel 98/4";14° in paragraaf 6 wordt de datum "21 december 1988" vervangen door de datum "5 juni 2009";15° paragraaf 7 wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "oriënterende stage of GIBO" vervangen door de woorden "beroepsverkennende stage of K-IBO". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten3 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

Art. 3.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten3 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 december 2010, 18 december 2015, 25 november 2016, 23 december 2016 en 10 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 5° worden de woorden "en de competenties versterkt en bestendigd kunnen worden" toegevoegd;2° in punt 8°, c), worden de woorden "directeur van het werkloosheidsbureau" vervangen door het woord "VDAB";3° in punt 15° wordt het woord "oriënterende" vervangen door het woord "beroepsverkennende";4° aan punt 23° worden de woorden "en de opvolging van het werkzoekgedrag" toegevoegd;5° er worden een punt 29° tot en met 33° toegevoegd, die luiden als volgt: "29° beroepsinlevingsstage: een betaalde opleiding op de werkvloer waarbij de cursist competenties en werkervaring verwerft en waarbij de VDAB geen begeleiding biedt;30° tewerkstellingsbreuk: het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer gedeeld door het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon;31° kwetsbare werknemer: a) de volgende verplicht ingeschreven deeltijdse werknemers: 1) de deeltijds werkenden met inkomensgarantie-uitkering;2) de deeltijds werkende werkzoekenden in hun beroepsinschakelingstijd;b) de volgende werknemers in werkonzekerheid: 1) de werknemers die het slachtoffer zijn van collectief ontslag of herstructurering, of de werknemers van ondernemingen in moeilijkheden;2) de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk geschorst is ingevolge tijdelijke werkloosheid;3) de werknemers in hun opzeggingstermijn;4) de werknemers in tijdelijke arbeid;c) de werknemers in een van de volgende tewerkstellingsprogramma's: 1) een tewerkstellingsprogramma in het kader van collectief maatwerk als vermeld in het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;2) een tewerkstellingsprogramma in het kader van de lokale diensteneconomie, vermeld in artikel 3, 4°, van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende de lokale diensteneconomie;3) een tewerkstellingsprogramma als vermeld in artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;4) een tewerkstellingsprogramma in het kader van het wijk-werken, vermeld in artikel 3, 9°, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten1;5) een tewerkstellingsprogramma in het kader van sociale inschakelingseconomie als vermeld in artikel 59 van de wet van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen;d) werknemers die om medische redenen, erkend door een arbeidsgeneesheer conform boek I, titel, 4 van de codex over het welzijn op het werk, hun huidige functie niet meer kunnen uitoefenen;32° collectieve sluiting: de periode waarin de onderneming of een technische bedrijfseenheid van de onderneming gesloten is met toepassing van: a) de wetgeving op de jaarlijkse vakantie van werknemers;b) eventueel verhoogd met een aantal bijkomende vakantiedagen voorzien bij Koninklijk Besluit, algemeen verbindend verklaard krachtens artikel 6 van de Gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie;33° GGMMI: het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van cao nr.43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen.".

Art. 4.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van 18 december 2015, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 6.§ 1. De volgende personen hebben recht op gratis gebruik van leermateriaal, -materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn voor de competentieontwikkeling: 1° de cursist die bij de VDAB is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende en de verplicht ingeschreven werkzoekende;2° de leerling, vermeld in artikel 62, 5°, tijdens een opleiding die georganiseerd wordt door de VDAB;3° de kwetsbare werknemer. § 2. De cursist die bij de VDAB is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende en de verplicht ingeschreven werkzoekende, die hun studie of leertijd hebben beëindigd, heeft recht op een van de volgende vergoedingen: 1° een abonnement van een openbare vervoersmaatschappij waarmee de VDAB een overeenkomst heeft gesloten;2° een forfaitaire vergoeding voor verplaatsingen heen en terug, tussen zijn verblijfplaats en de opleidingsplaats.Die vergoeding bedraagt 0,15 euro per kilometer. Bij een verplaatsing met andere openbare vervoersmaatschappijen dan de openbare vervoersmaatschappijen, vermeld in punt 1°, betaalt de cursist zelf zijn abonnement. Als de forfaitaire verplaatsingsvergoeding niet volstaat om de kosten te dekken, betaalt de VDAB de effectieve abonnementskosten; 3° een forfaitaire vergoeding voor verre verplaatsing van 50 euro per aanwezige dag als de enkele verplaatsingstijd voor de cursist meer dan twee uur bedraagt of als de afstand tussen de verblijfplaats en de opleidingsplaats meer dan honderd kilometer bedraagt. De vergoedingen kunnen door de Vlaamse Regering worden aangepast op voorstel of na raadpleging van de raad van bestuur van de VDAB; 4° de terugbetaling van de effectieve uitgaven voor kinderopvang voor alle niet-schoolgaande kinderen tot ze toegelaten worden tot het kleuteronderwijs, en voor alle schoolgaande kinderen tot het einde van het basisonderwijs.Voor alle schoolgaande kinderen geldt een maximumbedrag, conform artikel 30, § 2, eerste lid, 2°, a), en § 3, van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, voor kinderopvang tijdens schoolvrije dagen. Die uitgaven worden alleen terugbetaald voor de dagen waarop effectief beroepsopleiding wordt gevolgd. Op dagen van collectieve sluiting van de opleidingsinstelling of de werkgever of de leerwerkplek worden er geen uitgaven terugbetaald. De uitgaven worden terugbetaald als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: a) de uitgaven zijn betaald aan een van de volgende instellingen: 1) instellingen of opvangvoorzieningen die erkend zijn of gesubsidieerd of gecontroleerd worden door Kind en Gezin;2) instellingen of opvangvoorzieningen die erkend zijn of gesubsidieerd of gecontroleerd worden door de lokale openbare besturen of door de besturen van de gemeenschappen of gewesten;3) kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder het toezicht van Kind en Gezin staan;4) kleuter- of lagere scholen, of instellingen of opvangvoorzieningen die verbonden zijn aan de school of de inrichtende macht;b) de cursist verantwoordt het bedrag van de uitgaven met betalingsbewijzen. § 3. De volgende categorieën van cursisten hebben recht op een stimulanspremie van 100 euro: 1° de leefloongerechtigde, vermeld in artikel 2, 13° van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", en de behoeftige, vermeld in artikel 2, 13° van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, die een of meer personen ten laste hebben;2° de uitkeringsgerechtigde werkloze die volgens de werkloosheidsreglementering wordt beschouwd als werknemer met gezinslast en die bij de start van de opleiding minstens een jaar bij de VDAB is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende.Voor de berekening van de periode van een jaar geldt de termijn vanaf de inschrijving als niet-werkende werkzoekende, die niet langer dan drie maanden onderbroken mag worden door een voltijdse tewerkstelling tijdens het jaar dat voorafgaat aan de opleiding, gerekend van datum tot datum; 3° de niet-werkende werkzoekende en de verplicht ingeschreven werkzoekende die een of meer personen ten laste hebben, die niet behoren tot de personen, vermeld in 1° of 2°, en die ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen als vermeld in artikel 2 en 6 van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, ofwel een invaliditeitsuitkering ontvangen als vermeld in titel III, hoofdstuk III, afdeling VI van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. De stimulanspremie wordt uitbetaald als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: 1° de cursist voldoet aan al de volgende voorwaarden: a) de cursist volgt ten minste acht weken beroepsopleiding;b) de cursist volgt ten minste twintig uur per week beroepsopleiding;2° de cursist heeft ten minste acht weken beroepsopleiding gevolgd. Vanaf de vijfde week krijgt de cursist de premie. § 4. De vergoedingen en de premie, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3, zijn ten laste van de VDAB. § 5. De vergoedingen en de premie, vermeld in dit artikel, worden één keer per maand betaald. Ze worden overgeschreven op een bankrekening.".

Art. 5.Aan artikel 33, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° elementen om de afstand tot de arbeidsmarkt, de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, de evaluatie van het pad naar werk en de randvoorwaarden die een belemmering vormen bij de zoektocht naar werk, in te schatten.".

Art. 6.In titel II, hoofdstuk II, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 18 december 2015, wordt het opschrift van afdeling III vervangen door wat volgt: "Afdeling 3. Beroepsverkennende stage".

Art. 7.In artikel 41 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het woord "VDAB" en de woorden "kan in het" worden de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd;2° het woord "oriënterende" wordt vervangen door het woord "beroepsverkennende".

Art. 8.In artikel 42 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "oriënterende" wordt vervangen door het woord "beroepsverkennende";2° de zinsnede ", § 2" wordt toegevoegd.

Art. 9.In artikel 43 van hetzelfde besluit wordt het woord "oriënterende" telkens vervangen door het woord "beroepsverkennende".

Art. 10.In artikel 44 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en het tweede lid wordt het woord "oriënterende" telkens vervangen door het woord "beroepsverkennende";2° in het eerste lid worden tussen het woord "VDAB" en de zinsnede ", de werkzoekende" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd;3° in het eerste lid worden tussen het woord "bestuur" en het woord "wordt" de woorden "van de VDAB" ingevoegd.

Art. 11.In artikel 61 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 1° wordt er een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt: "e) oriëntering met het oog op competentieversterking;"; 2° in punt 6° worden de woorden "oriëntering met het oog op competentieversterking en" opgeheven.

Art. 12.Aan artikel 62 van hetzelfde besluit wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° een kwetsbare werknemer.".

Art. 13.In artikel 65 van hetzelfde besluit wordt het woord "en het" vervangen door het woord "of het".

Art. 14.In artikel 66 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 18 december 2015, worden tussen het woord "VDAB" en de woorden "kan aan de" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 15.In artikel 67 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen de woorden "de werknemer" en de woorden "en de persoon" wordt de zinsnede ", de kwetsbare werknemer" ingevoegd;2° de woorden "of de partnerorganisatie" worden toegevoegd.

Art. 16.In artikel 68, eerste lid, van hetzelfde besluit worden tussen het woord "VDAB" en de woorden "beslist of een" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 17.Aan artikel 77 van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd: "Dit attest wordt uitgereikt door de VDAB of door de partnerorganisatie.".

Art. 18.In artikel 82 van hetzelfde besluit worden tussen het woord "VDAB" en de woorden "kan de overeenkomst" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 19.Artikel 84, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "De VDAB of de partnerorganisatie kan in het kader van een beroepsopleiding opleidingsstages organiseren."

Art. 20.In titel III, hoofdstuk II, afdeling III, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 25 november 2016, worden een artikel 84/1 tot en met 84/8 ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 84/1.De VDAB of de partnerorganisatie dient de opleidingsstages te integreren in een opleiding. De opleidingsstage draagt ertoe bij dat de cursist minstens de competenties verwerft die in het opleidingstraject beoogd worden. De leeractiviteiten worden aangepast aan de mate van competentiebeheersing en zelfsturing van de cursist.

De VDAB of de partnerorganisatie ziet erop toe dat op de werkvloer, in samenspraak met de aanbieder van de opleidingsstageplaats, een mentor aangesteld wordt die de cursist bij zijn toegewezen taken begeleidt, die toeziet op de vorderingen van de cursist en die de vorderingen evalueert.

Een onderneming, een vereniging zonder winstoogmerk of een administratieve overheid komt in aanmerking als aanbieder van een opleidingsstageplaats.

Art. 84/2.De VDAB of de partnerorganisatie bepaalt de duur van de opleidingsstages. De totale duur bedraagt ten hoogste zes maanden. In uitzonderlijke gevallen kan de stage langer dan zes maanden duren als het inoefenen van de geleerde competenties gerechtvaardigd is door de moeilijkheidsgraad of specifieke locatie. Die rechtvaardiging wordt schriftelijk vastgelegd en door de VDAB of de partner als bijlage bij de opleidingsstageovereenkomst gevoegd. De totale duur van de opleidingsstages bedraagt maximaal de helft van de totale opleidingsduur.

De VDAB of de partnerorganisatie beslist over de verlenging of voortijdige beëindiging van de opleidingsstageovereenkomst. Als de VDAB of de partnerorganisatie de beslissing tot voortijdige beëindiging van de opleidingsstageovereenkomst neemt, is de VDAB of de partnerorganisatie geen enkele vergoeding verschuldigd aan de cursist of aan de aanbieder van de opleidingsstageplaats.

Art. 84/3.Tussen de VDAB of de partnerorganisatie, de aanbieder van de opleidingsstageplaats en de cursist wordt een opleidingsstageovereenkomst gesloten, waarvan de raad van bestuur van de VDAB het model bepaalt. Die opleidingsstageovereenkomst wordt uiterlijk op de eerste dag van de opleidingsstage op de werkvloer gesloten.

Art. 84/4.De opleidingsstageovereenkomst vermeldt: 1° de identiteit van de partijen;2° de aanvangsdatum van de opleidingsstage en de duur ervan;3° de omschrijving, de inhoud en de doelstelling van de opleidingsstage;4° de rechten en plichten van de partijen, vermeld in het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Handvest van de werkzoekende sluiten houdende het Handvest van de Werkzoekende en de wetgeving op de arbeidsbescherming.

Art. 84/5.Als het voor de cursist niet mogelijk is de opleidingsstage te volgen wegens ziekte of ongeval, wordt de uitvoering van de overeenkomst geschorst. De cursist is ertoe gehouden zijn ongeschiktheid te rechtvaardigen met een geneeskundig getuigschrift.

Art. 84/6.De VDAB of de partnerorganisatie kan in de volgende gevallen de overeenkomst beëindigen zonder opzegging: 1° de cursist heeft valse stukken voorgelegd bij zijn toelating tot de opleidingsstage of hij schiet ernstig tekort in zijn verplichtingen betreffende de goede orde of tucht, in zijn contractuele verplichtingen of in de uitvoering van de opdrachten die hem in het kader van de opleidingsstage zijn opgelegd;2° de schorsing, vermeld in artikel 84/5, heeft een dusdanige duur bereikt dat de re-integratie van de cursist in de opleiding niet zonder moeilijkheden kan verlopen.

Art. 84/7.De cursist heeft, na afloop van de opleiding, recht op een attest van de verworven competenties, met vermelding van het leertraject en de leerinhouden.

Art. 84/8.Artikel 6, 11, 12 en 79 zijn van toepassing op de opleidingsstage.".

Art. 21.In artikel 88 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 18 december 2015, 25 november 2016 en 23 december 2016, wordt het derde lid vervangen door wat volgt: "Bij een negatieve beslissing kan de niet-werkende werkzoekende en de verplicht ingeschreven werkzoekende klacht indienen via de klachtenprocedure van de VDAB of via de Vlaamse Ombudsdienst."

Art. 22.In artikel 91 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 25 november 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en het vierde lid worden tussen het woord "VDAB" en het woord "beslist" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd;2° in het tweede lid worden de woorden "de arbeidsmarktvereisten en arbeidsmarktbehoeften en op grond van de geschiktheid" vervangen door de woorden "het verschil tussen de functievereisten"; 3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "De cursist mag niet eerder in de onderneming, de vereniging zonder winstoogmerk of de administratieve overheid gewerkt hebben in dezelfde functie, met uitzondering van maximaal vier weken uitzendarbeid voor de start van de individuele beroepsopleiding."; 4° in het vierde lid worden tussen het woord "VDAB" en de woorden "de beslissing" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 23.In artikel 92 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 25 november 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden tussen het woord "VDAB" en het woord "bepaalt" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd;2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;3° paragraaf 2 en paragraaf 3 worden opgeheven.

Art. 24.Artikel 93 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 93.§ 1. De cursist die een individuele beroepsopleiding volgt, krijgt van de VDAB een IBO-premie. Die premie is afgestemd op het bedrag van het vervangingsinkomen van de cursist.

De IBO-premie bedraagt: 1° 20 % van het GGMMI bij een vervangingsinkomen van minstens 38,5 euro per dag;2° 40 % van het GGMMI bij een vervangingsinkomen van minstens 25,66 euro per dag en maximaal 38,49 euro per dag;3° 60 % van het GGMMI bij een vervangingsinkomen van maximaal 25,65 euro per dag;4° 80 % van het GGMMI als de cursist geen inkomen heeft. De bedragen van het vervangingsinkomen, vermeld in het tweede lid, worden aangepast aan de spilindex. § 2. Bij een deeltijdse IBO wordt de IBO-premie berekend volgens de tewerkstellingsbreuk. § 3. De cursist die een IBO volgt, heeft recht op de vergoedingen, vermeld in artikel 6, § 2, als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6. § 4. De VDAB betaalt maandelijks de IBO-premie aan de cursist. De VDAB geeft de cursist een overzicht van de premie en de vergoedingen die aan hem zijn uitbetaald. § 5. De onderneming, de vereniging zonder winstoogmerk of de administratieve overheid waar de cursist de individuele beroepsopleiding volgt, is aan de VDAB maandelijks een kostprijs verschuldigd. Deze bedraagt: 1° 650 euro als de loonschaal minder dan 1 700 euro bedraagt;2° 800 euro als de loonschaal tussen de 1 700 en 2 000 euro bedraagt;3° 1 000 euro als de loonschaal tussen de 2 000 en 2 300 euro bedraagt;4° 1 200 euro als de loonschaal tussen de 2 300 en 2 600 euro bedraagt;5° 1 400 euro als de loonschaal meer dan 2 600 euro bedraagt. § 6. Bij een deeltijdse IBO wordt de kostprijs berekend volgens de tewerkstellingsbreuk. § 7. De bedragen van de loonschalen, vermeld in paragraaf 5, worden aangepast aan de spilindex.".

Art. 25.In artikel 94, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten4 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013, worden tussen het woord "VDAB" en het woord "aantoont" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 26.In artikel 95 van hetzelfde besluit wordt het derde lid opgeheven.

Art. 27.In artikel 96 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "waarop de VDAB kennis krijgt van de overtreding" vervangen door de woorden "van de kennisgeving van de beslissing";2° in het tweede lid wordt het woord "weigering" vervangen door het woord "beslissing".

Art. 28.In artikel 97 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het woord "VDAB" en de zinsnede ", de cursist en" worden de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd;2° tussen de woorden "raad van bestuur" en het woord "wordt" worden de woorden "van de VDAB" ingevoegd.

Art. 29.In titel III, hoofdstuk III, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 27 januari 2012, wordt afdeling 1/1, die bestaat uit artikel 98/1 tot en met 98/4, vervangen door wat volgt: "Afdeling 1/1. IBO voor kwetsbare werkzoekenden (K-IBO)

Art. 98/1.In deze afdeling wordt verstaan onder K-IBO: de individuele beroepsopleiding, vermeld in artikel 90, die verstrekt wordt aan: 1° de niet-werkende werkzoekende met een indicatie van arbeidshandicap;2° de niet-werkende werkzoekende die jonger dan 25 jaar is en die ten minste gedurende twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de K-IBO bij de VDAB als zodanig is ingeschreven;3° de niet-werkende werkzoekende die ouder dan 25 jaar is en die ten minste gedurende 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de K-IBO bij de VDAB als zodanig is ingeschreven;4° personen ten laste van het RIZIV die actieve stappen naar tewerkstelling zetten.

Art. 98/2.De VDAB of de partnerorganisatie bepaalt de opleidingsduur van de K-IBO. De opleidingsduur bedraagt ten minste een maand en ten hoogste een jaar.

Art. 98/3.§ 1. De cursist die een K-IBO volgt, krijgt van de VDAB een K-IBO-premie. Die premie is afgestemd op het bedrag van het vervangingsinkomen van de cursist.

De IBO-premie bedraagt: 1° 20 % van het GGMMI bij een vervangingsinkomen van minstens 38,5 euro per dag;2° 40 % van het GGMMI bij een vervangingsinkomen van minstens 25,66 euro per dag en maximaal 38,49 euro per dag;3° 60 % van het GGMMI bij een vervangingsinkomen van maximaal 25,65 euro per dag;4° 80 % van het GGMMI als de cursist geen inkomen heeft. De bedragen van het vervangingsinkomen, vermeld in het tweede lid, worden aangepast aan de spilindex. § 2. Bij een deeltijdse K-IBO wordt de K-IBO-premie berekend volgens de tewerkstellingsbreuk. § 3. De cursist die een K-IBO volgt, heeft recht op de vergoedingen, vermeld in artikel 6, § 2, als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6. § 4. De VDAB betaalt maandelijks de K-IBO-premie aan de cursist. De VDAB geeft de cursist een overzicht van de premie en de vergoedingen die aan hem zijn uitbetaald. § 5. De onderneming, de vereniging zonder winstoogmerk of de administratieve overheid waar een K-IBO georganiseerd wordt, is geen maandelijks bedrag verschuldigd.

Art. 98/4.Artikel 91 en artikel 94 tot en met 97 zijn van toepassing op de K-IBO.".

Art. 30.In titel III, hoofdstuk III, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 10 december 2010, 27 januari 2012 en 25 januari 2013, worden afdeling 2, die bestaat uit artikel 99 tot en met 102/1, en afdeling 3, die bestaat uit artikel 103 tot en met 111, opgeheven.

Art. 31.In artikel 111/0/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden tussen het woord "VDAB" en de woorden "kan de werkzoekende" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd;2° in punt 1° worden tussen het woord "VDAB" en de woorden "oordeelt dat de" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 32.In artikel 111/0/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten5, worden tussen het woord "VDAB" en het woord "beslist" telkens de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 33.In artikel 111/0/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten5, worden tussen het woord "VDAB" en het woord "bepaalt" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 34.In artikel 111/0/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten5, worden tussen het woord "VDAB" en de woorden "De werkgever" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 35.In artikel 111/0/9, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten5, wordt tussen het woord "VDAB" en de zinsnede ", de stagiair en" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 36.In artikel 111/0/11, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten5, worden tussen het woord "VDAB" en de woorden "vaststelt dat" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 37.In artikel 111/0/14 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden tussen het woord "VDAB" en het woord "bepaalt" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd;2° in het tweede lid worden tussen het woord "VDAB" en de woorden "beslist ook" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 38.In artikel 111/0/15 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten6, wordt telkens tussen het woord "VDAB" en de woorden "vaststelt dat" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 39.In artikel 111/0/16 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten6, worden tussen het woord "VDAB" en het woord "goedgekeurd" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 40.In artikel 111/0/17 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten6, worden tussen het woord "VDAB" en de zinsnede ". De werkgever" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 41.In artikel 111/0/20 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten6, worden tussen het woord "VDAB" en de zinsnede ", de stagiair" de woorden "of de partnerorganisatie" ingevoegd.

Art. 42.In titel III van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van 23 december 2016, wordt een hoofdstuk VI, dat bestaat uit artikel 111/0/21 tot en met 111/0/32, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk VI. De beroepsinlevingsstage Art. 111/0/21. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op: 1° de opleidingen met een werkplekcomponent waarbij beroepsinlevingsstages conform het decreet of de regelgeving in kwestie impliciet of expliciet uitgesloten zijn;2° de arbeidsprestaties uitgevoerd door een leerling of student bij een werkgever in het kader van een opleiding die hij volgt in een door de bevoegde gemeenschap of het bevoegde gewest ingerichte, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling of opleidingscentrum;3° de stages georganiseerd binnen het kader van een cursus die leidt tot het afleveren van een diploma, een getuigschrift of een bewijs van beroepsbekwaamheid;4° de opleidingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van een arbeidsovereenkomst als vermeld in de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten;5° de bepalingen ingesteld door of krachtens decreten, ordonnanties of collectieve arbeidsovereenkomsten die bij een paritair orgaan gesloten zijn conform de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;6° de stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep of een intellectueel dienstverlenend beroep en die tijdens hun stage onderworpen zijn aan de deontologie van een orde die of een instituut dat opgericht is door wettelijke of reglementaire bepalingen;7° de tewerkstelling van studenten conform artikel 120 tot en met 130ter van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 111/0/22. Voor een verplicht ingeschreven werkzoekende gelden al de volgende voorwaarden: 1° de VDAB of de partnerorganisaties van de VDAB oordelen dat de beroepsinlevingsstage in het traject naar werk past;2° de werkzoekende heeft geen behoefte aan begeleiding van de VDAB of de partnerorganisaties van de VDAB tijdens zijn beroepsinlevingsstage. Art. 111/0/23. De beroepsinlevingsstage kan uitgevoerd worden bij een werkgever die op een van de volgende locaties gevestigd is: 1° een vestigingsplaats in het Vlaamse Gewest;2° een vestigingsplaats in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, op voorwaarde dat de VDAB er een Nederlandstalig opleidingsplan heeft goedgekeurd. De werkgever bij wie de werkzoekende de stage aanvat, staat in voor de begeleiding van de werkzoekende op de werkvloer.

Art. 111/0/24. Het opleidingsplan dat tussen de partijen overeengekomen is, wordt voorafgaand aan de uitvoering van de beroepsinlevingsstage goedgekeurd door de VDAB. Het opleidingsplan omvat: 1° de aan te leren competenties;2° de wijze waarop die competenties aangeleerd worden;3° een motivering voor de termijn van de beroepsinlevingsstage, die tussen de partijen overeengekomen is;4° de identiteit van de partijen;5° het adres waarop de stagiair gedomicilieerd is. Art. 111/0/25. Voor de uitvoering van de beroepsinlevingsstage wordt tussen de werkgever en de stagiair een overeenkomst gesloten, uiterlijk op het tijdstip waarop de stagiair de uitvoering van zijn beroepsinlevingsstage aanvangt. Die overeenkomst wordt schriftelijk vastgesteld en bevat de volgende vermeldingen: 1° de voornamen, de achternaam en de hoofdverblijfplaats van de stagiair;2° wat de werkgever betreft: de voornamen, de achternaam en de hoofdverblijfplaats van de werkgever of de naam en de vestigingsplaats van de onderneming;3° de plaats van de uitvoering van de beroepsinlevingsstage;4° de omschrijving van de activiteiten die in het kader van de beroepsinlevingsstage plaatsvinden op de werkvloer;5° de aanvangsdatum en de duur van de beroepsinlevingsstage;6° de dagelijkse en wekelijkse duur van de aanwezigheid in de onderneming;7° de vergoeding;8° de manier waarop een einde kan worden gemaakt aan de beroepsinlevingsstage;9° het opleidingsplan dat tussen de partijen overeengekomen is en dat de VDAB goedgekeurd heeft;10° de rechten en plichten van de partijen. Art. 111/0/26. Voor iedere beroepsinlevingsstage betaalt de werkgever een vergoeding die minimaal de helft van het GGMMI bedraagt. Die vergoeding wordt toegepast in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk.

Art. 111/0/27. De beroepsinlevingsstage duurt maximaal zes maanden.

Art. 111/0/28. De werkgever verzekert de stagiair die in zijn onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid een beroepsinlevingsstage volgt, tegen ongevallen tijdens de opleiding en op de weg van en naar de opleidingsplaats. De verzekering verleent dezelfde waarborgen als de waarborgen, vermeld in de wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten betreffende de arbeidsongevallen en de uitvoeringsbesluiten ervan. Bij een ongeval wordt de vergoeding berekend op basis van het loon waarop een meerderjarige werknemer in loondienst die tewerkgesteld is in het aan te leren beroep, recht heeft.

De werkgever verzekert de stagiair die in het kader van zijn beroepsinlevingsstage schade berokkent aan de werkgever of aan derden.

Art. 111/0/29. Elke partij kan het beroepsinlevingscontract eenzijdig beëindigen met een opzeggingstermijn van drie dagen, zonder dat er een schadevergoeding verschuldigd is.

De stagiair kan het beroepsinlevingscontract met een opzeggingstermijn van één dag beëindigen, zonder dat hij een schadevergoeding verschuldigd is, wanneer als de stagiair een arbeidsovereenkomst heeft gesloten als vermeld in artikel 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De partijen kunnen in onderling overleg het beroepsinlevingscontract beëindigen zonder termijn of schadevergoeding. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten5 betreffende de tijdelijke werkervaring

Art. 43.In artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten5 betreffende de tijdelijke werkervaring wordt het woord "oriënterende" telkens vervangen door het woord "beroepsverkennende". HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 44.De overeenkomsten die betrekking hebben op de individuele beroepsopleidingen, de gespecialiseerde individuele beroepsopleidingen, de curatieve individuele beroepsopleidingen, de instapstages, de IBO-interims, de opleidingen en opleidingsstages die zijn ingegaan vóór de inwerkingtreding van dit besluit, lopen verder volgens de regelgeving die gold op de dag vóór de inwerkingtreding van dit besluit, met inbegrip van de opleidingsuitkeringen, de stage-uitkeringen en de cursistenvergoedingen.

Art. 45.De volgende bepalingen en dit besluit treden in werking op 1 september 2018: 1° artikel 24 van het Tijdelijke werkervarings decreet van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten0;2° artikel 53, 63, § 1, 1°, 3°, 4°, en § 2, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten1.

Art. 46.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

^