Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 december 2016
gepubliceerd op 13 februari 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest

bron
vlaamse overheid
numac
2017010479
pub.
13/02/2017
prom.
23/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/23/2017010479/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, artikel 53;

Gelet op het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 5, eerste en derde lid, artikel 8, eerste lid, artikel 10, § 2, artikel 12, artikel 13, § 2, artikel 15, eerste en tweede lid, artikel 20, tweede lid, artikel 22, artikel 26, § 4, en artikel 30;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 8 juli 2016;

Gelet op advies nr. 2016-09 van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 12 september 2016;

Gelet op het advies van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, gegeven op 27 september 2016;

Gelet op advies nr. 60.318/1 van de Raad van State, gegeven op 23 november 2016;

Op voordracht van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° commissie : de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten;decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten : decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest;3° Departement Landbouw en Visserij : het departement, vermeld in artikel 26, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;4° KMI : Koninklijk Meteorologisch Instituut;5° terugkeerperiode : de gemiddelde tijd die verstrijkt tussen twee uitzonderlijke natuurverschijnselen van dezelfde aard met vergelijkbare intensiteit;6° Vlaams Rampenfonds : de administratieve dienst binnen het Departement Kanselarij en Bestuur belast met de uitvoering van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten; 7° VMM : de Vlaamse Milieumaatschappij, opgericht bij artikel 10.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. HOOFDSTUK 2. - Erkenningscriteria Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 2.Uitzonderlijke natuurverschijnselen die voldoen aan het financiële criterium, vermeld in artikel 3, of, als niet voldaan is aan het voormelde financiële criterium, die voldoen aan de wetenschappelijke criteria, vermeld in afdeling 3, worden als algemene ramp erkend.

Een erkenning tot algemene ramp erkent een individueel uitzonderlijk natuurverschijnsel dat zich op een specifiek tijdstip heeft voorgedaan, of erkent verschillende uitzonderlijke natuurverschijnselen die zich gelijktijdig op een specifiek moment of in een specifiek afgebakende tijdspanne hebben voorgedaan. Afdeling 2. - Financieel criterium

Art. 3.Het financiële criterium wordt bereikt als het Vlaams Rampenfonds vaststelt, op basis van de ontvangen ramingen van de getroffen gemeenten, dat het uitzonderlijke natuurverschijnsel op het grondgebied van het Vlaamse Gewest minstens voor dertig miljoen euro schade aan private en openbare goederen heeft veroorzaakt. Afdeling 3. - Wetenschappelijke criteria

Art. 4.Overvloedige regenval wordt als algemene ramp erkend als het gaat om zware en plotse regen van meer dan 30 liter per vierkante meter per uur of 65 liter per vierkante meter per vierentwintig uur, die lokale overstromingen, opstuwingen van riolen of modderstromen veroorzaakt. Periodes van langdurige regenval worden als één enkele ramp beschouwd.

Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt de omvang van de overvloedige regenval op basis van de adviezen van het KMI en de VMM op basis van metingen met : 1° een netwerk van pluviometers, van of erkend door het KMI of de VMM;2° radarbeelden.

Art. 5.§ 1. Een overstroming, met uitzondering van de overstromingen vermeld in artikel 4, eerste lid, wordt als algemene ramp erkend als het gaat om een van de volgende gevallen : 1° een tijdelijke, uitzonderlijke overstroming van een terrein door aanhoudende regenval;2° het afvloeien van water bij onvoldoende absorptie door de ondergrond;3° het smelten van sneeuw of ijs;4° een natuurlijke dijkbreuk;5° een vloedgolf. De initiële overstroming en elke overstroming binnen 168 uur na het zakken van het waterpeil of de terugkeer naar het normale peil wordt beschouwd als één enkele overstroming.

Bij overstroming door een natuurlijke dijkbreuk, vloedgolf of overstroming van waterlopen die onderhevig zijn aan getijden door aanhoudende regenval als vermeld in het eerste lid, moet het waterpeil een terugkeerperiode van twintig jaar overschrijden om als ramp te worden erkend.

Bij overstromingen van waterlopen die niet onderhevig zijn aan getijden moet het debiet van de waterloop gelijk zijn aan of hoger dan het debiet waarvoor de terugkeerperiode minimum 20 jaar bedraagt.

Als het onmogelijk is om op basis van de beschikbare statistische gegevens de terugkeerperiode te berekenen, wordt een beroep gedaan op de statistische gegevens van de meest nabije, vergelijkbare situatie waarvan wel meetgegevens beschikbaar zijn. § 2. Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt de omvang van de overstroming op basis van metingen door het Waterbouwkundig Laboratorium van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de VMM. In het eerste lid wordt verstaan onder het Departement Mobiliteit en Openbare werken : het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.

Art. 6.Stormwinden met minstens een windsnelheid van 120 kilometer per uur worden als algemene ramp erkend.

Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt de omvang van stormwinden met metingen door het KMI in het meest nabijgelegen anemometrische station.

Art. 7.§ 1. Rukwinden met een lokaal karakter die ten minste beantwoorden aan klasse F2 op de schaal van FUJITA worden als algemene ramp erkend.

In het eerste lid wordt verstaan onder rukwinden met een lokaal karakter : windhozen, tornado's en windschering. § 2. Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt de omvang van rukwinden met lokaal karakter aan de hand van : 1° metingen door het KMI;2° de schaal van Fujita;3° waarnemingen op het terrein;4° fotomateriaal van de getroffen gemeenten en schadelijders.

Art. 8.Hagelbuien met minstens een intensiteit H 5 volgens de schaal van Torro worden erkend als algemene ramp.

Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt de omvang van een hagelbui aan de hand van : 1° metingen door het KMI;2° de schaal van Torro;3° radarbeelden;4° waarnemingen op het terrein;5° fotomateriaal van de getroffen gemeenten en schadelijders.

Art. 9.§ 1. Een aardbeving wordt als algemene ramp erkend als een magnitude van 4,0 op de schaal van Richter en een intensiteitsgraad VII op de Europese Macroseismische schaal is bereikt.

De initiële aardbeving en de naschokken die optreden binnen 72 uur worden beschouwd als één enkele aardbeving. § 2. Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt de omvang van de aardbeving op basis van een analyse van de Koninklijke Sterrenwacht van België aan de hand van : 1° de Europese Macroseismische Schaal;2° het seismometernetwerk en accelerometernetwerk van de Koninklijke Sterrenwacht van België;3° de schaal van Richter.

Art. 10.§ 1. Een aardverschuiving of grondverzakking wordt erkend als algemene ramp als de schade gelijkwaardig is aan de schade die beschreven is voor de intensiteitsgraad VII op de Europese Macroseismische Schaal.

In het eerste lid wordt verstaan onder aardverschuiving of grondverzakking : een beweging van een belangrijke massa van de bodem, veroorzaakt door een natuurverschijnsel, met uitzondering van een aardbeving of overstroming. § 2. Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt de omvang van aardverschuivingen of grondverzakkingen aan de hand van : 1° de Europese Macroseismische Schaal;2° waarnemingen op het terrein;3° een gedetailleerde beschrijving van de schade, opgemaakt door de getroffen gemeente, die verstuurd wordt naar de Vlaamse Regering.

Art. 11.§ 1. Sneeuw- of ijsdruk wordt erkend als algemene ramp.

In het eerste lid wordt verstaan onder sneeuw- of ijsdruk : een uitzonderlijke ophoping van zware sneeuw of ijs die door de relatief hoge soortgelijke massa druk uitoefent op constructies. § 2. Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt de omvang van de sneeuw- of ijsdruk aan de hand van : 1° metingen door het KMI;2° waarnemingen op het terrein;3° fotomateriaal van de getroffen gemeenten en schadelijders. HOOFDSTUK 3 Vormvereisten voor de indiening van een aanvraag tot erkenning als algemene ramp door de gemeenten

Art. 12.Om de geografische uitgestrektheid van de algemene ramp, vermeld in artikel 5, derde lid, van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten, te bepalen, vragen de gemeenten tot zestig dagen na het uitzonderlijke natuurverschijnsel dat hun grondgebied wordt opgenomen in het geografische afbakeningsgebied van de algemene ramp.

Als het Vlaams Rampenfonds met het oog op de geografische afbakening van de algemene ramp de gemeenten om informatie vraagt, versturen de gemeenten die informatie binnen zestig dagen na het verzoek om informatie.

De gemeenten vermelden voor hun grondgebied : 1° het uitzonderlijke natuurverschijnsel of de uitzonderlijke natuurverschijnselen, vermeld in artikel 4 tot en met 11;2° het aantal schadegevallen;3° het totale geraamde schadebedrag. HOOFDSTUK 4. - Vergoedingsprocedure

Art. 13.De schadelijder of zijn gemachtigde dient per algemene ramp één aanvraag tot tegemoetkoming als vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten, in voor het geheel van zijn beschadigde goederen.

Echtgenoten en samenwonenden dienen één aanvraag in voor het geheel van de beschadigde goederen.

Als een eigenaar conform artikel 10, § 1, tweede lid, van het voormelde decreet de aanvraag indient in naam van andere eigenaars in onverdeeldheid, vermeldt hij alle namen van de andere eigenaars en hun respectief deel in de onverdeeldheid. Deze aanvraag wordt voor elke eigenaar in onverdeeldheid beschouwd als een afzonderlijke aanvraag.

Art. 14.De schadelijder of zijn gemachtigde dient de aanvraag in hetzij met een beveiligde zending, hetzij digitaal. De aanvrager of zijn gemachtigde gebruikt daarvoor de formulieren die het Vlaams Rampenfonds op zijn website ter beschikking stelt.

De schadelijder of zijn gemachtigde voegt alle informatie en bewijzen van zijn titel, het bestaan en de omvang van de schade bij de aanvraag.

Art. 15.§ 1. De aanvraag wordt gelijkgesteld met een verklaring op erewoord. § 2. De aanvraag vermeldt de juiste ligging van het beschadigde goed en bevat, voor onroerende goederen, de kadastrale gegevens van het beschadigde goed. § 3. Voor schade aan niet binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem en de teelten vermeldt de aanvrager het perceelnummer van de verzamelaanvraag, ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij, voor het jaar van de schade. § 4. De aanvrager beschrijft elk beschadigd element omstandig met een raming van de schade. Hij voegt facturen, bestekken, leveringsnota's of weegbonnen die de schade staven en, in voorkomend geval, het proces-verbaal van de commissie, bij de aanvraag. § 5. De aanvrager voegt bij de aanvraag een gedetailleerd fotoverslag dat de aard en de omvang van de schade specificeert.

Voor schade aan teelten moet minstens één foto een geografisch aanknopingspunt bevatten zoals een constructie of een herkenbaar landschapselement, als dat vlak bij het getroffen perceel aanwezig is.

De aanvrager kan foto's in een courant digitaal formaat versturen.

Art. 16.§ 1. Als de commissie schade op het veld heeft vastgesteld, voegt de aanvrager het proces-verbaal van die vaststelling bij de aanvraag. § 2. De commissie stelt de schade op het veld vast op het ogenblik dat de schade is veroorzaakt, en nadien bij het oogsten. § 3. De eerste vaststelling bepaalt of de schade het gevolg is van een uitzonderlijk natuurverschijnsel en omschrijft de aard van de beschadigde teelten en de omvang van de getroffen oppervlakten.

De tweede vaststelling raamt het definitieve verlies voor het perceel in kwestie. § 4. Als de commissie de omvang van de schade onmiddellijk kan bepalen bij de eerste vaststelling of als leveringsbonnen de opbrengsten van contractteelten kunnen aantonen, doet de commissie geen tweede vaststelling. Het proces-verbaal van de commissie vermeldt dat uitdrukkelijk.

Art. 17.De aanvragers die omwille van de schade veroorzaakt door de algemene ramp in financiële moeilijkheden verkeren, kunnen het Vlaams Rampenfonds verzoeken hun aanvraag bij voorrang te behandelen. Ze voegen de nodige bewijsstukken daarvan bij de aanvraag.

Art. 18.Het Vlaams Rampenfonds spreekt de vervallenverklaring uit, oordeelt over de ontvankelijkheid van de aanvraag, onderzoekt de aanvraag, treft de beslissing, herziet de beslissing en zet materiële vergissingen recht als vermeld in artikel 8, eerste lid, artikel 12, § 1, § 2, eerste lid, en § 3, en artikel 15, eerste en tweede lid, van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten. HOOFDSTUK 5. - Raming van de schade

Art. 19.Het Vlaams Rampenfonds kan, om de aanvragen van een tegemoetkoming te controleren, in alle stadia van de vergoedingsprocedure, op basis van bewijsstukken of ter plaatse, binnen het wettelijk kader, alle onderzoeken uitvoeren die nuttig lijken.

Art. 20.§ 1. Het Vlaams Rampenfonds stelt het brutobedrag van de gedeeltelijke of totale schade als volgt vast : 1° voor vergunde of vergund geachte constructies : op basis van een gedetailleerd bestek, of de kostprijs per kubieke meter, per vierkante meter, per lopende meter of per stuk.Bij discussie gelden de eenheidsprijzen van de dag van de algemene ramp die erkende vakorganisaties binnen de bouwsector op regelmatige basis publiceren; 2° voor verplaatsbare constructies die voor bewoning gebruikt worden : op basis van de vervangingskosten van het beschadigde goed;3° voor motorrijtuigen : op basis van de vervangings- of herstelkosten;4° voor roerende goederen, bestemd voor dagelijks of huiselijk gebruik, met uitzondering van de motorrijtuigen, vermeld in punt 3° : op basis van de vervangings- of herstelkosten;5° voor de onroerende goederen, vermeld in artikel 6, eerste lid, 1°, d), en 2°, van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten : op basis van de kostprijs voor het herstellen of vervangen van het goed in zijn oorspronkelijke staat onmiddellijk vóór de algemene ramp;6° voor koopwaren, producten en voorwerpen in aanmaak, vervaardigd of verworven door de schadelijder met het oog op de verkoop : op basis van de kost- of aankoopprijs;7° voor grondstoffen, voorraden en stocks van een onderneming, bedrijf of instelling : op basis van de normale kostprijs van die goederen;8° voor de nog niet geoogste teelten : op basis van forfaitaire prijzen die het Departement Landbouw en Visserij jaarlijks vaststelt en, bij gebrek daaraan, op basis van de gemiddelde kostprijs van de teelt op het ogenblik dat ze klaar is voor verkoop, met aftrek van de niet-gedane kosten;9° voor geoogste producten, levend vee, paarden, kleine fokkerijdieren en andere dieren met professionele bestemming : op basis van forfaitaire prijzen die het Departement Landbouw en Visserij jaarlijks opstelt en, bij gebrek daaraan, op basis van de gemiddelde prijzen van de marktberichten onmiddellijk vóór de algemene ramp.Voor dieren met verwondingen of letsels door de algemene ramp wordt het bedrag van de schade geacht gelijk te zijn aan de kosten van de verleende zorg; 10° voor bomen, struiken en planten die voor het bedrijf of de handel bestemd zijn : op basis van de verkoopprijs van teler aan teler of, als ze nog niet bruikbaar waren voor het bedrijf of de handel, op basis van de tot de dag van hun vernieling gedane kosten, verhoogd met de kosten voor het heraanplanten;11° voor bosaanplantingen : op basis van de verkoopwaarde van de stammen op het ogenblik van de algemene ramp, verhoogd met de kosten van het rooien en het heraanplanten;12° voor de roerende goederen, vermeld in artikel 6, eerste lid, 1°, d), en 2°, van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten : op basis van de prijs van een gelijkwaardig goed op gebied van gebruik en rendement, met inbegrip van eventuele vervoer- en montagekosten. § 2. De vergoeding voor de motorrijtuigen, vermeld in paragraaf 1, 3°, voor privégebruik is beperkt tot één eenheid per gezinslid boven de zestien jaar dat voldoet aan de voorwaarden van een geldig rijbewijs.

De tegemoetkoming voor de motorrijtuigen, vermeld in paragraaf 1, 3°, wordt beperkt conform de volgende tabel :

maximale tegemoetkoming bij totaalverlies

maximale tegemoetkoming bij gedeeltelijke schade

personenauto of lichte vrachtauto

12.000 euro

6000 euro

motorfiets

< 35 KW

3500 euro

1750 euro

> 35 KW

7500 euro

3750 euro

bromfiets

max. 45 km/u

1000 euro

500 euro

e-bike

900 euro

450 euro


Er is totaalverlies als de herstel- of vervangingskosten van het beschadigd motorrijtuig, vermeld in het derde lid, de verkoopwaarde ervan onmiddellijk vóór de algemene ramp overschrijden.

De bedragen van maximale tegemoetkoming voor de motorrijtuigen, vermeld in het derde lid, worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen. De basis voor de index is die welke van kracht is op de datum van de bekendmaking van dit besluit.

Art. 21.Het nettobedrag van de schade is het brutobedrag van de schade, vermeld in artikel 20, verminderd met : 1° de waardevermindering van het goed of sommige van zijn elementen, door materiële of economische slijtage voor de algemene ramp, als de schade betrekking heeft op het volledige goed of op bestanddelen die afzonderlijk vervangen kunnen worden;2° de waarde van de herbruikbare delen of elementen, de wrakken of het schroot. Het bedrag, vermeld in het eerste lid, omvat ook de eventuele kosten voor afbraak, opruiming en vervoer van puin.

Art. 22.Het nettobedrag van de schade, vermeld in artikel 21, mag niet hoger zijn dan de verkoopwaarde van het goed of van het beschadigde deel van het goed onmiddellijk vóór de algemene ramp. HOOFDSTUK 6. - Berekening van de tegemoetkoming Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 23.Het bedrag van de tegemoetkoming, vermeld in artikel 13, § 2, van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt berekend op basis van het aangenomen netto totaalbedrag van de schade, na toepassing van de vrijstellingen en de verminderingen, vermeld in artikel 24 of 25 van dit besluit.

Deze tegemoetkoming en alle andere bedragen die eventueel werden ontvangen als vergoeding van de schade, met inbegrip van betalingen in het kader van verzekeringspolissen, bedragen niet meer dan 100 % van het totaalbedrag van de schade. Afdeling 2. - Schade aan private goederen

Art. 24.§ 1. Per aanvraag wordt 500 euro van het netto totaalbedrag van de schade niet vergoed.

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor personen die een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp ontvangen. § 2. Als het nettobedrag van de schade de vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, overschrijdt, wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend met toepassing van de coëfficiënten, vermeld in de volgende tabel :

schijven van het nettototaalbedrag van de schade

vergoedingscoëfficiënten

0 euro tot 500 euro (vrijstelling)

0,0

500 euro tot 2500 euro

1,0

2500 euro tot 15.000 euro

0,9

15.000 euro tot 25.000 euro

0,8

25.000 euro tot 37.000 euro

0,6

37.000 euro tot 250.000 euro

0,4

meer dan 250.000 euro

0,0


De schijven van het netto totaalbedrag van de schade, vermeld in het tweede lid, kunnen, met uitzondering van de vrijstelling, worden aangepast aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen. De basis voor de index is die welke van kracht is op de datum van de bekendmaking van dit besluit. § 3. De berekende vergoeding wordt verminderd met alle bedragen die derden betalen als gehele of gedeeltelijke dekking of herstel van de schade, vermeld in dit besluit. Afdeling 3. - Schade aan openbaardomeingoederen

Art. 25.§ 1. Elke openbare instelling of instelling van openbaar nut dient één aanvraag in voor al haar openbaardomeingoederen die beschadigd zijn door de algemene ramp.

Er wordt een vrijstelling van 12.500 euro toegepast op het netto totaalbedrag van de geleden schade. § 2. Als het nettobedrag van de schade de vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, overschrijdt, wordt de tegemoetkoming berekend met toepassing van de coëfficiënten, vermeld in de volgende tabel :

schijven van het nettototaalbedrag van de schade

vergoedingscoëfficiënten

0 euro tot 12.500 euro (vrijstelling)

0,0

12.500 euro tot 200.000 euro

1,0

200.000 euro tot 400.000 euro

0,8

400.000 euro tot 550.000 euro

0,6

550.000 euro tot 1.000.000 euro

0,4

meer dan 1.000.000 euro

0,0


De schijven van het netto totaalbedrag van de schade, vermeld in het tweede lid, kunnen, met uitzondering van de vrijstelling, worden aangepast aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen. De basis voor de index is die welke van kracht is op de datum van de bekendmaking van dit besluit. § 3. De berekende vergoeding wordt verminderd met alle bedragen die derden betalen als gehele of gedeeltelijke dekking of herstel van de schade, vermeld in dit besluit. HOOFDSTUK 7. - Aanstelling van deskundigen

Art. 26.§ 1. De deskundigen, aangesteld door het Vlaams Rampenfonds, onderzoeken het bestaan, de aard en de omvang van de schade. § 2. De schade wordt enerzijds vastgesteld aan de hand van de documenten die aanwezig zijn in het aanvraagdossier en anderzijds door op de plaats van de schade vaststellingen te doen. Zij kunnen hiertoe bijkomende informatie of documenten vragen aan de schadelijder. § 3. De deskundige stelt een becijferd verslag op conform hoofdstuk 5 van dit besluit en richt dit aan het Vlaams Rampenfonds.

Art. 27.De deskundigen die niet tot de administratie behoren, als vermeld in artikel 20, eerste lid, van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten, worden aangesteld met toepassing van de regelgeving over overheidsopdrachten. HOOFDSTUK 8. - Procedure voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de verzekeringsondernemingen voor rekening van hun verzekerden, de berekeningswijze van de bedragen en de voorwaarden van de uitbetaling

Art. 28.De financiële tegemoetkoming, vermeld in artikel 26, § 1, van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt beperkt tot 100 miljoen euro per algemene ramp.

Art. 29.De verzekeraar die conform artikel 130, § 2, van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen de vergoedingen aan zijn verzekerden beperkt heeft, bezorgt het Vlaams Rampenfonds binnen 180 dagen na het uitzonderlijke natuurverschijnsel een gedetailleerd dossier met vermelding van de volgende gegevens : 1° de berekening van de beperking van de vergoeding op basis van de jaarrekening van het jaar vóór de datum van de ramp;2° het totaalbedrag van de vergoedingen dat de verzekeraar aan zijn verzekerden verschuldigd is en het bedrag dat hij aan zijn verzekerden gestort heeft met toepassing van artikel 123 van de voormelde wet.

Art. 30.Als verschillende verzekeraars een aanvraag van een financiële tegemoetkoming indienen voor dezelfde algemene ramp, wordt het bedrag van de financiële tegemoetkoming verhoudingsgewijs toegekend.

Art. 31.De Vlaamse Regering betaalt de tegemoetkomingen uit binnen 90 dagen na de termijn van 180 dagen, vermeld in artikel 29.

Art. 32.Als een verzekeraar zijn verzekerden vergoedt boven de grens van zijn individuele tegemoetkoming, treedt hij voor de voorgeschoten bedragen die de grens overschrijden, in de rechten en vorderingen van de verzekerden tegenover de Vlaamse Regering. HOOFDSTUK 9. - Wijzigingsbepalingen

Art. 33.Aan artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt : "10° de financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade, veroorzaakt door algemene rampen.".

Art. 34.In artikel 1, § 2, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015, wordt de zinsnede "met betrekking tot de schadelijke feiten, vermeld in artikel 2, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, en door de Vlaamse Regering als zodanig erkend conform artikel 2, § 2, van de voormelde wet" vervangen door de zinsnede "als gevolg van een algemene ramp als vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest".

Art. 35.§ 1. De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de wijzen van raming van de schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen);2° het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de vergoeding der schade aangericht aan roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik door natuurrampen (algemene rampen), laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;3° het koninklijk besluit van 24 februari 1977 tot vaststelling van het tarief der financiële staatstegemoetkoming in de erelonen en onkosten van de deskundigen waarop de getroffenen een beroep hebben gedaan voor de vaststelling en de schatting der schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;4° het koninklijk besluit van 29 maart 1977 betreffende de wederbelegging van de financiële tegemoetkoming verleend voor het herstel van zekere schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen en betreffende de wijzen van toezicht op die wederbelegging (algemene rampen), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 oktober 1998;5° het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende uitvoering van artikel 42 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 juni 1990 en 20 juli 2000;6° het ministerieel besluit van 14 november 1984 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan openbare domeingoederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen). § 2. De volgende regelingen worden opgeheven wat de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest betreft : 1° het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen en landbouwrampen), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 oktober 1978 en 20 februari 1995;2° het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot aanneming van de instellingen belast met het openen van de herstelkredieten inzake natuurrampen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 november 1979;3° het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2015;4° het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot bepaling van de voorwaarden en de wijzen van opening van de herstelkredieten inzake natuurrampen, en van het rentevoetgedeelte en de kosten waarvan de Staat de last op zich neemt;5° het koninklijk besluit van 14 juli 1977 tot vaststelling van de beplantingen, teelten en oogsten te velde die, voor toepassing van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, normaal door een verzekeringscontract tegen hagel kunnen gedekt worden;6° het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot toekenning van een toelage voor bijzondere opdracht aan de rijksambtenaren, de ambtenaren van de provincie, van de gemeenten of van andere openbare diensten die tijdelijk voor de diensten van de gouverneur aangewezen worden in toepassing van artikel 49, § 2, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 maart 1990 en 20 juni 2000;7° het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot vaststelling in toepassing van artikel 49, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen van de wijzen waarop beroep kan gedaan worden op niet tot de administratie behorende deskundigen, de verplichtingen die zij hebben evenals de schalen van de hen toegekende vergoedingen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 februari 2003;8° het koninklijk besluit van 9 december 1982 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 35, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen door natuurrampen, van de wijzen waarop sommige werkingsonkosten van de met de uitvoering van die wet belaste diensten, door de Nationale Kas voor Rampenschade worden ten laste genomen en betaald, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2006;9° het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2, § 3, eerste lid, 2° van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. HOOFDSTUK 1 0. - Slotbepalingen

Art. 36.De volgende regelgevende teksten treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad : 1° het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest;2° dit besluit.

Art. 37.De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade, aangericht door algemene rampen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS

^