Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 december 2018
gepubliceerd op 28 februari 2019

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 21 mei 2018 tot 10 juni 2018 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

bron
vlaamse overheid
numac
2019040476
pub.
28/02/2019
prom.
21/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/21/2019040476/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 21 mei 2018 tot 10 juni 2018 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 5, eerste en derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017010479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest;

Overwegende dat overvloedige regenval heeft plaatsgevonden van 21 mei 2018 tot 10 juni 2018 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij en van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 6 juni 2018, 7 juni 2018, 31 augustus 2018 en 18 september 2018 betreffende voormeld natuurverschijnsel;

Overwegende dat de analyse van de radargegevens het mogelijk gemaakt heeft om de regio te bepalen waarin de neerslaghoeveelheden de drempels van meer dan 30 liter per vierkante meter per uur of 65 liter per vierkante meter per vierentwintig uur hebben bereikt;

Overwegende dat de overvloedige regenval van 21 mei 2018 tot 10 juni 2018 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;

Gelet op de inlichtingen die de Vlaamse steden en gemeenten hebben verstrekt betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze regenval;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 17 december 2018;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 21 mei 2018 tot 10 juni 2018 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de steden en gemeenten waarvan de naam hieronder vermeld wordt: Aalst Aalter Alveringem Asse Beerse Bekkevoort Brecht Bredene De Haan Deinze Diest Dilbeek Geetbets Houthulst Jabbeke Kapellen Knesselare Kortemark Kortenaken Kortenberg Linter Middelkerke Oostende Scherpenheuvel-Zichem Sint-Lievens-Houtem Sint-Truiden Stabroek Steenokkerzeel Tielt-Winge Tongeren Voeren Zaventem Zottegem Zwalm

Art. 3.Voor schade aan de landbouwproductie kan alleen een tegemoetkoming worden verleend als het productieverlies per landbouwer en per teelt meer dan 30% bedraagt. Het productieverlies per teelt wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van de teelt.

Art. 4.De tegemoetkoming voor de schade wordt berekend conform artikel 25 van de verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193 van 1 juli 2014.

Art. 5.In artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 en het laatste gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2°. De lasten als gevolg van een algemene ramp, als vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest, kunnen volledig op het Fonds worden aangerekend;".

Art. 6.De minister-president van de Vlaamse Regering is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN

^