Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019040489 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn **** **** koninklijk besluit van 17 februari 2019, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. 17/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen type wet prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019090302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2019 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2019, 108.52 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019055525 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Lissia, Vittoria Mevr. Lissia, Vittoria, geboren te Montespino Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019010999 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 14 april 2013 houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 12, § 1, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019040288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, wordt de heer Hugo SENTE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag De heer Hugo SENTE mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adviseu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019040446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Jean-Marie DAWAGNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, II, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019200808 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019010922 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de beheerder van het nationaal register van de infrastructuren en voertuigen op Antarctica ingesteld bij artikel 22, § 2, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België type ministerieel besluit prom. 05/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019010923 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangen de vaststellingen van de inbreuken in het gebied van het Verdrag inzake Antarctica bedoeld in artikel 23, § 2, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019010979 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van het artikel 465 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en het artikel 458 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 25/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019010981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019011003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 22 februari 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Total Gas & Power Belgium nv, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. 13/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040423 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 19/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040469 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 30/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040458 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040552 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bevordering van Mevrouw Maud Charles door verhoging in graad naar de graad van eerste attaché type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bevordering van Mevrouw Line Jussiant door verhoging in graad naar de graad van eerste attaché type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019200787 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019200788 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019200786 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019200790 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 10 van organisatieafdeling 09, de programma's 01, 05, 06, 24, 25 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019200789 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Opheffing ad interim mandaat Bij ministerieel besluit van 25 februari 2019 wordt de ad interim aanstelling in het mandaat van directeur-generaal N-1 bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van Mevr. Godelieve PONNET, adv type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanstelling in een mandaat ad interim Bij ministerieel besluit van 25 februari 2019 wordt Mevrouw Véronique CRUTZEN, met ingang van 1 maart 2019 ad interim aangesteld in het mandaat van directeur-generaal N-1 bij de Algemene Directi Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200877 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 december 2018, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 januari 2019, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende preju « Is artikel 17 § 1, 4° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, samen te lezen met arti(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200878 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 december 2018, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 december 2018, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vr « Schendt artikel 20 van de wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het H(...)

decreet

type decreet prom. 12/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019010783 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 11/07/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019040358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 20/12/2017 pub. 28/02/2019 numac 2019040481 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 31/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019200823 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Potocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 26 juni 2016

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 7 februari 2019 werd de heer CRIEL Eric, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitt type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 12 november 2018 werd de heer VAN DOREN Jan, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019030169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1, 2 en 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 betreffende de tijdelijke onderwijsbevoegdheid van een centrum voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019040381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan `Zelzate-Zuid'

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel om het bijzonder bestemmingsplan nr. 44-40/41 `wijk Mandenmakersstraat' en het onteigeningsplan volledig op te heffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040403 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het operationeel kader inrichting onderzoeksmaster type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040421 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019040429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019040476 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 21 mei 2018 tot 10 juni 2018 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

overeenkomst

type overeenkomst prom. 31/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019200712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 31 januari 2019 betreffende de opleidingsprogramma's voor de agenten voor de stralingsbescherming type overeenkomst prom. 31/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019200713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 31 januari 2019 betreffende de erkende instellingen voor fysische controle type overeenkomst prom. 31/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019200714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 31 januari 2019 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de overdracht van bepaalde gegevens uit de inventaris van ingedeelde inrichtingen van klasse I, II en III aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type overeenkomst prom. 31/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019200715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 31 januari 2019 tot bepaling van de criteria voor aangifte aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van significante gebeurtenissen met betrekking tot de stralingsbescherming en/of de veiligheid van de werknemers, het publiek, de patiënten en het leefmilieu bij handelingen in inrichtingen van klasse II en III alsook bij vervoer

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200876 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 november 2018, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 januari 2019, heeft de familie- en jeugdrechtbank van de Rechtbank van « Schendt artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek zoals vervangen door artikel 16 van de wet van 1 j(...) type bericht prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200874 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 december 2018, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 december 2018, heeft de familie- en jeugdrechtbank van de Rechtbank v « 1. Schenden de artikelen 47, 2° en 54 Decreet Integrale Jeugdhulp in samenhang gelezen met de art(...) type bericht prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200905 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 januari 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 januari 2019, heeft de beroepsv Die zaak is ingeschreven onder nummer 7097 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200918 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 januari 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 januari 2019, is een beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 7099 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019030161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 23/10/2018, wordt het enig artikel van het besluit van tot "Enig artikel. De vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan de onderneming ST(...) type vergunning prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019030162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 5/10/2018, wordt de onderneming TD BVBA, die haar activiteiten uitoefen Bij besluit van 9/10/2018, wordt de onderneming SAFE SOLUTIONS BVBA, met als ondernemingsnummer(...) type vergunning prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019030163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 1/10/2018, wordt de vergunning als onderneming voor alar Bij besluit van 5/10/2018, wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan (...) type vergunning prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019030164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 20/11/2018, wordt de erkenning als beveiligingsondernemin Bij besluit van 11/12/2018 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend bij besluit(...)

erratum

type erratum prom. 21/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019040479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel MB0-1MHX2OB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019, is mevrouw DEMEYERE Isabelle benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter verv type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019, is de heer DONDERS John benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de hee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019, is mevrouw JACOBS Greta benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019010756 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019040510 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019040523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten datamanagement (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18288 Deze selectie werd afgesloten op 20/02/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) type document prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 februari 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf : 1. als vertegenwoordiger(...) type document prom. -- pub. 28/02/2019 numac 2019200957 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Applicatiebeheerders Inspectietools bij de Economische Inspectie (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19065 Solliciteren kan tot 13/03/2019 via ww(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)
^