Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 april 2019
gepubliceerd op 19 juni 2019

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 27 juli 2018 te Alveringem als een algemene ramp worden beschouwd

bron
vlaamse overheid
numac
2019013122
pub.
19/06/2019
prom.
05/04/2019
ELI
eli/besluit/2019/04/05/2019013122/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

5 APRIL 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 27 juli 2018 te Alveringem als een algemene ramp worden beschouwd


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 5, eerste en derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017010479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest;

Overwegende dat overvloedige regenval en rukwinden met een lokaal karakter hebben plaatsgevonden op 27 juli 2018 te Alveringem;

Gelet op de adviezen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 5 oktober 2018 en van de Vlaamse Milieumaatschappij van 8 oktober 2018 betreffende voormelde natuurverschijnselen;

Overwegende dat de analyse van de radargegevens het mogelijk gemaakt heeft om de regio te bepalen waarin de neerslaghoeveelheden de drempels van meer dan 30 liter per vierkante meter per uur of 65 liter per vierkante meter per vierentwintig uur hebben bereikt;

Gelet op de bevindingen van het technisch verslag van 3 december 2018 uitgevoerd door het Vlaams Rampenfonds, waarin gesteld wordt dat op het grondgebied van deze gemeente dit fenomeen voldoet aan het in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017010479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest opgelegde criterium;

Overwegende dat de overvloedige regenval en de rukwinden met een lokaal karakter van 27 juli 2018 derhalve een uitzonderlijk karakter hebben;

Gelet op de inlichtingen die de gemeente Alveringem heeft verstrekt betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door voormelde natuurverschijnselen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 2 april 2019;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De overvloedige regenval en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 27 juli 2018 te Alveringem worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.

Art. 2.Voor schade aan de landbouwproductie kan alleen een tegemoetkoming worden verleend als het productieverlies per landbouwer en per teelt meer dan 30% bedraagt. Het productieverlies per teelt wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van de teelt.

Art. 3.De tegemoetkoming voor de schade wordt berekend conform hoofdstuk I en II en artikel 25 van de verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193 van 1 juli 2014.

Art. 4.De minister-president van de Vlaamse Regering is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 april 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS

^