Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake Politieke Dialoog en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 (2) type wet prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019012747 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****(...) type wet prom. 22/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft type wet prom. 20/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041182 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van artikel 73 van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019012323 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 wordt op datum van 28 februari 2018 's avonds aan de heer Pierrick MASSAUX, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019013212 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de erkenning geschorst, gegeven aan de certificeringsinstel G-029 "Autocontrole gids van de productiebedrijven van verpakt water, frisdranken en sappen en(...) type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019030502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepassing van de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de index op 1 januari 2019 type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019040749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling te land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012 betreffende de procedure voor ontslag om dwingende reden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, houdende de verlenging van bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PSC 152.01" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de tewerkstellingsmaatregelen type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de afhandeling op luchthavens" type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel - SOLIDARITEIT en het desbetreffende solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2019-2020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013210 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest type ministerieel besluit prom. 02/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2019-2020

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019201760 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2019 van 23 januari 2019 Rolnummers 6706 en 6707 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van strafvordering en artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboe Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. 25/04/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202536 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013160 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw type decreet prom. 29/04/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202388 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012904 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2014 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012905 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2015 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2016 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012907 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2017 type beschikking prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019013028 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op de artikelen 68, § 1, 7° en 83, § 1, 3° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud voor Leefmilieu Brussel om de d BESLISSING : Overwegende de aanvraag voor een afwijking van 8 april 2019, waarbij Leefmilieu Bru(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 24 mei 2019 werd mevrouw ROBERT Anne-Marie, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze rech

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 27 mei 2019 werd mevrouw KOHNENMERGEN Sonja, voorheen raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om he

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 27 juli 2018 te Alveringem als een algemene ramp worden beschouwd type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013284 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de kinderbijslagfondsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013317 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal A4+ bij de gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202870 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019013257 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw UNESSA c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van Die besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2019. Deze zaken zijn(...) type bericht prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202758 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 maart 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 april 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Be « Schenden de vroegere artikelen 145 24 , 145 31 , 145 33 en 105, 2° ((...) type bericht prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202757 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 april 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 april 2019, heeft de Arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver, de « Schendt artikel 60 van de wet van 12 januari 2017 [lees : 2007] betreffende de opvang van asielzo(...) type bericht prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202763 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 januari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 april 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Vervie « Schendt artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967, zo geïnterpreteerd dat het een facultat(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019012776 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 5 juli 2017, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer DENIS Laurent gedomicilieerd, Rue Adolphe Delooz 8 te 5590 CINEY, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke persoon. De erkenning draagt het nummer PEBPP-001562716. Bij beslissing van 6 juli 2017, van de leide(...) type erkenning prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019012777 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 23 augustus 2017, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME met maatschappelijke zetel te Livornostraat 39 te 1050 BRUSSEL, met ondernemingsnu De erkenning draagt het nummer PEBPM-001009934. Bij beslissing van 18 mei 2017, van de leid(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202926 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Procurement Officer directoraat - generaal Digitale Transformatie (niveau A3) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectie-nummer : AFG19043 Deze selectie werd afgesloten op 13/06/2(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

document

type document prom. 28/03/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften type document prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202929 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden scheepvaart (niveau A1) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG19013 Deze selectie werd afgesloten op 29/05/2019. Er zijn 4 laureaten. De lij(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019013298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 22 mei 2019 wordt de heer Jo DE GEEST benoemd in de betrekking van "directeur operaties" bij de lokale politie van de politiezone ANTWERPEN en bevorder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019013347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 j - de heren GRIVEGNEE André Robert, PELEMAN Renaat, VANDEVOORDE Jan en WENS Johan, in de hoedanighei(...)

document

type document prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019013285 bron brussels hoofdstedelijk parlement Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 30 april 2019, diverse wijzigingen aan te brengen aan het personeelsstatuut van de permanente dienst Deze wijzigingen en de gecoördineerde tekst van de gewijzigde artikelen bevinden zich in het integr(...) type document prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202858 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-Revisoren (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG18312 Deze selectie werd afgesloten op 11/06/2019. Er zijn 6 laureaten. De lijst is(...) type document prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202863 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Front-End Ontwikkelaars (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG19044 Deze selectie werd afgesloten op 11/06/2019. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Raad van beheer. - Te begeven mandaten Het mandaat van bepaalde leden van de Raad van beheer van het R.S.V.Z. verstrijkt op 8 augustus 2019. Het gaat om : - - 3 mandaten die toekomen aan vertegenwoordigers van de landbouwers; - 2 mandaten die toekomen a(...) type document prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202927 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch Verantwoordelijken Labo Petroleumproducten (niveau A1) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG19212 Solliciteren kan tot 17/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/06/2019 numac 2019202928 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Expert kwaliteit brandstoffen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19120 Deze selectie werd afgesloten op 05/06/2019. Er zijn 3(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^