Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 juni 2019
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft IBO

bron
vlaamse overheid
numac
2019014645
pub.
03/10/2019
prom.
28/06/2019
ELI
eli/besluit/2019/06/28/2019014645/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft IBO


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 3°, gewijzigd bij het decreet van 9 december 2016, en § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de VDAB van 3 april 2019;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 mei 2019;

Gelet op advies 66.118/1 van de Raad van State, gegeven op 5 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 93 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, wat betreft de GIBO en de oriënterende stage, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De IBO-premie wordt berekend aan de hand van het GGMMI dat van toepassing is op de werknemers die ten minste 20 jaar oud zijn en ten minste 12 maanden anciënniteit hebben in de onderneming die hen tewerkstelt."; 2° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt: " § 5.De onderneming, de vereniging zonder winstoogmerk of de administratieve overheid waar de cursist de individuele beroepsopleiding volgt, betalen maandelijks de volgende kostprijs aan de VDAB: 1° 650 euro als de loonschaal minder dan 1.734 euro bedraagt; 2° 800 euro als de loonschaal tussen de 1.734 en 2.040 euro bedraagt; 3° 1.000 euro als de loonschaal tussen de 2.041 en 2.346 euro bedraagt; 4° 1.200 euro als de loonschaal tussen de 2.347 en 2.652 euro bedraagt; 5° 1.400 euro als de loonschaal meer dan 2.652 euro bedraagt."; 3° aan paragraaf 6 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Bij een afwezigheid van ten minste zeven aaneensluitende kalenderdagen van de cursist wordt de kostprijs voor de werkgever pro rata berekend vanaf de achtste kalenderdag afwezigheid van de cursist.".

Art. 2.Aan artikel 98/3, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, wat betreft de GIBO en de oriënterende stage, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring sluiten, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De IBO-premie wordt berekend aan de hand van het GGMMI dat van toepassing is op de werknemers die ten minste 20 jaar oud zijn en ten minste 12 maanden anciënniteit hebben in de onderneming die hen tewerkstelt.".

Art. 3.§ 1. De overeenkomsten die betrekking hebben op de individuele beroepsopleidingen die zijn ingegaan vóór 1 juli 2019, lopen verder volgens de regelgeving die van toepassing is op 30 juni 2019. § 2. In afwijking van de eerste paragraaf zijn artikel 1, 1° en artikel 2 van dit besluit vanaf 1 juli 2019 van toepassing op de overeenkomsten die betrekking hebben op de individuele beroepsopleidingen die zijn ingegaan vóór 1 juli 2019 voor de resterende duurtijd van deze overeenkomsten.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

^