Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 juni 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013595 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Wijziging. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030580 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 14526/1 en 14527, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030593 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 10, 19, 51 en 54 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de indiening langs elektronische weg van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit, de vrijstellingsregeling van belasting, houdende technische aanpassingen betreffende de communautaire en nationale wetgeving en tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het wetboek type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019030693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030714 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, § 2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041270 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041324 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019041663 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende benoeming van de magistraten-assessoren en de magistraten- plaatsvervangende assessoren in de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot toevoeging van een GDPR-bijlage aan het pensioenreglement (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de verduidelijking van het begrip taakloon in de sector type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en nr. 135 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen in het Waalse Gewest, in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 24/07/2019 numac 2019202979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019203022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het patiëntenvervoer type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019203230 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019203324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 10/06/2020 numac 2020021096 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 10, 19, 51 en 54 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de indiening langs elektronische weg van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit, de vrijstellingsregeling van belasting, houdende technische aanpassingen betreffende de communautaire en nationale wetgeving en tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 17/02/2020 numac 2020030042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 01/10/2020 numac 2020043151 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 02/02/2021 numac 2021040149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 14526/1 en 14527, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 06/12/2021 numac 2021034048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 06/12/2021 numac 2021034049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030594 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Formalis type ministerieel besluit prom. 28/06/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019203267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2001 houdende organisatie en structuur van de Inspectie van de sociale wetten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Bachelor in Dance als nieuwe opleiding van de Performing Arts Research and Training Studios vzw type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013619 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013622 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal aan personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs wat betreft uitvoeringsmodaliteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019013903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot registratie van Performing Arts Research and Training Studios vzw als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019013904 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel MB0-1MHX2OB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019014123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van een personeelslid van het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019014124 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de implementatie van het besluit SA.46013 van de Europese Commissie inzake het Vlaamse steunmechanisme voor groene stroom en WKK en houdende diverse bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019014138 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1998 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019014182 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014188 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk rooilijnplan 1M3D8E G 029510 01 te Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014385 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014396 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma's te ontvangen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen R004702 tussen kilometerpunt 0,000 en 0,500 en R004702 (richting Merelbeke) tussen kilometerpunt 0,000 en 0,281 op het grondgebied van de gemeente Merelbeke type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aangebracht door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 7 juni 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N21 tussen kilometerpunt 28.50 en 29.77 op het grondgebied van de gemeente Rotselaar type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat de erkenning van dopingcontroleurs en het toezicht op de kwartaalaangifte van verblijfsgegevens betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014604 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft diverse bepalingen in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de overheveling vanaf 1 januari 2019 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft IBO type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing, ondersteund door de inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/10/2019 numac 2019014667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van diverse bepalingen van de bijlagen bij dit besluit type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/10/2019 numac 2019014723 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N19 oude Aarschotsesteenweg, tussen het kruispunt met de nieuwe N19 inclusief bijhorende Dijlebrug ter hoogte van het nieuw aangelegde tracé van de Kolonel Begaultlaan in het verlengde van de Schuiteniersbrug over de Vaart, op het grondgebied van de stad Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, wat betreft de verlofregeling en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014842 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie art-handler type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014915 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwer van historische klavierinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwer van historische strijk- en tokkelinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014918 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker dier type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restaurateur van historische klavierinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019041415 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041567 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041570 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041587 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041652 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de dagverzorgingscentra betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041673 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het bouwkundig tekenen als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041678 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019041677 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041695 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041721 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019041729 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019041728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041743 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de verkeerskunde en de mobiliteit als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019041754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019041757 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019041756 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041758 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de aanpassing van de instapmomenten van de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019041760 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs op basis van het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019041935 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het voorkeursbesluit betreffende het complexe project `Verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de haven van Zeebrugge' type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041943 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/10/2019 numac 2019041958 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 08/10/2019 numac 2019041973 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Circusdecreet van 1 maart 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019041975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van deskundigen inzake de technische voorschriften voor binnenschepen en de erkenning van scheepsmeters type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019041985 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019041989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de retributies voor prestaties inzake het certificeren en het meten van vaartuigen voor de binnenvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restaurateur van historische strijk- en tokkelinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie persoonsbegeleider type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker plant type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie orthopedagogisch begeleider type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tolk type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie behoudsmedewerker erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie culinair slager type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kwaliteits- en procesverantwoordelijke slagerij type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medisch administratief assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uurwerk-/klokkenmaker type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwer-hersteller van strijk- en tokkelinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042145 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technieker industriële lijnautomatisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042151 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwer-hersteller van klavierinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

document

type document prom. 28/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019030601 bron net brussel, gewestelijk agentschap voor netheid Beslissing van de leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid, houdende de aanstelling van de heer Paul Vanholsbeeck in de uitoefening van het hoger ambt van adjunct-directeur-generaal type document prom. 28/06/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019030817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^