Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 juni 2019
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, wat betreft de verlofregeling en andere bepalingen

bron
vlaamse overheid
numac
2019014726
pub.
03/10/2019
prom.
28/06/2019
ELI
eli/besluit/2019/06/28/2019014726/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant sluiten tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant sluiten tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, wat betreft de verlofregeling en andere bepalingen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 64, derde lid;

Gelet op het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten, artikel 59, tweede lid en artikel 66, § 1, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant sluiten tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant sluiten tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 maart 2019;

Gelet op advies 66.023/3 van de Raad van State, gegeven op 16 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant sluiten tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris

Artikel 1.Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant sluiten tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: " 3° beveiligde zending: een van de volgende betekeningswijzen: a) een aangetekende brief; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.".

Art. 2.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, wordt punt 4° opgeheven.

Art. 3.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "in het Belgisch Staatsblad" vervangen door de woorden "op de website van de VDAB of de website Werken voor Vlaanderen".

Art. 4.In artikel 26, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "aangetekende brief" vervangen door de woorden "beveiligde zending".

Art. 5.In artikel 30 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "aangetekende brief" telkens vervangen door de woorden "beveiligde zending";2° in het tweede lid worden de woorden "het aangetekend schrijven" vervangen door de woorden "de beveiligde zending".

Art. 6.In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de woorden "aangetekende brief" vervangen door de woorden "beveiligde zending".

Art. 7.In artikel 33, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "aangetekend" vervangen door de woorden "met een beveiligde zending".

Art. 8.In deel V, titel 1, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 48/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 48/1.De arrondissementscommissaris heeft geen recht op toelagen of inhaalrust voor prestaties buiten de normale arbeidstijdregeling".

Art. 9.In artikel 50 van hetzelfde besluit worden tussen het tweede en het derde lid, twee leden ingevoegd, die luiden als volgt: "Het aantal vakantiedagen wordt in evenredige mate verminderd met het aantal onbezoldigde verlofdagen tijdens het lopende jaar en, als dat niet meer mogelijk is, tijdens het daaropvolgende jaar.

In afwijking van het derde lid wordt het jaarlijks vakantieverlof van de arrondissementscommissaris niet evenredig verminderd in geval van pleegzorgverlof en pleegouderverlof.".

Art. 10.In deel V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010, 9 september 2011 en 9 september 2016, wordt het opschrift van titel 3 vervangen door wat volgt: "Titel 3. Moederschapsrust, vader- of meemoederschapsverlof, opvangverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof".

Art. 11.In deel V, titel 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, wordt het opschrift van hoofdstuk 1 vervangen door wat volgt: " Hoofdstuk 1. Moederschapsrust en vader- of meemoederschapsverlof".

Art. 12.In artikel 56 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden tussen het woord "vader" en het woord "van" de woorden "of meemoeder " ingevoegd en worden tussen het woord "vaderschapsverlof" en de zinsnede ";de duur" de woorden "of meemoederschapsverlof" ingevoegd; 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden tussen de woorden "de vader" en de woorden "van het kind" de woorden "of meemoeder" ingevoegd en worden tussen het woord "vaderschapsverlof" en de zinsnede ";dit verlof" de woorden "of meemoederschapsverlof" ingevoegd; 3° in paragraaf 2, tweede lid, worden tussen het woord "vaderschapsverlof" en het woord "verstrijkt" telkens de woorden "of meemoederschapsverlof" ingevoegd;4° in paragraaf 3 worden tussen het woord "vaderschapsverlof" en het woord "wordt" de woorden "of meemoederschapsverlof" ingevoegd.

Art. 13.In artikel 57 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "een kind beneden tien jaar" vervangen door de woorden "een minderjarig kind";2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Het opvangverlof bedraagt zes weken.De zes weken opvangverlof worden als volgt opgetrokken: 1° met één week vanaf 1 januari 2019;2° met twee weken vanaf 1 januari 2021;3° met drie weken vanaf 1 januari 2023;4° met vier weken vanaf 1 januari 2025;5° met vijf weken vanaf 1 januari 2027. Indien beide ouders het kind adopteren of pleegvoogd worden dan worden de bijkomende weken onderling verdeeld."; 3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt : "De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind een handicap heeft"; 4° tussen het derde en vierde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De maximumduur van het opvangverlof wordt met twee weken verlengd bij de gelijktijdige adoptie of pleegvoogdij van meerdere minderjarige kinderen."; 5° er wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In het kader van een interlandelijke adoptie kan het opvangverlof ook de periode bestrijken die voorafgaat aan de daadwerkelijke opvang van het geadopteerde kind in België, voor zover deze voorafgaande periode vier weken niet overschrijdt en ze wordt besteed aan de voorbereiding van de daadwerkelijke opvang van het kind.".

Art. 14.Aan deel V, titel 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, wordt een hoofdstuk 3, dat bestaat uit artikel 58/1, toegevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk 3. Pleegzorgverlof en pleegouderverlof

Art. 58/1.Een arrondissementscommissaris heeft per kalenderjaar recht op zes dagen pleegzorgverlof.

In geval van langdurige pleegzorg heeft de arrondissementscommissaris die in het kader van een langdurige pleegzorg een kind in zijn gezin onthaalt, met het oog op de zorg voor dit kind, recht op pleegouderverlof gedurende een aaneengesloten periode van maximum zes weken.

Het pleegouderverlof van zes weken wordt als volgt opgetrokken: 1° met één week vanaf 1 januari 2019;2° met twee weken vanaf uiterlijk 1 januari 2021;3° met drie weken vanaf uiterlijk 1 januari 2023;4° met vier weken vanaf uiterlijk 1 januari 2025;5° met vijf weken vanaf uiterlijk 1 januari 2027. Indien beide ouders werden aangesteld als pleegouder dan worden de bijkomende weken onderling verdeeld.

De maximumduur van het pleegouderverlof wordt verdubbeld als het in het gezin opgenomen kind een handicap heeft.

De maximumduur van het pleegouderverlof wordt met twee weken verlengd indien op hetzelfde moment meerdere pleegkinderen langdurig in het gezin worden opgenomen.

Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Het pleegzorgverlof en pleegouderverlof worden aan de arrondissementscommissaris op overeenkomstige wijze toegekend als aan een ambtenaar van de diensten van de Vlaamse overheid.

Het pleegzorgverlof en pleegouderverlof worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.".

Art. 15.In deel V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010, 9 september 2011 en 9 september 2016, wordt het opschrift van titel 5 vervangen door wat volgt: "Titel 5. Loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof".

Art. 16.In artikel 61 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten, worden de woorden "loopbaanonderbreking bevindt" vervangen door de woorden "loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof bevindt", worden de woorden "loopbaanonderbreking kan" vervangen door de woorden "loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof kan" en worden de woorden "loopbaanonderbreking worden" vervangen door de woorden "loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof worden".

Art. 17.In artikel 63 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "of halftijdse" worden vervangen door de zinsnede ", halftijdse of 1/5";2° de woorden "en halftijdse" worden vervangen door de zinsnede ", halftijdse of 1/5";3° het woord "eenmaal" wordt vervangen door het woord "tweemaal".

Art. 18.In artikel 64 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "of halftijdse" vervangen door de zinsnede ", halftijdse of 1/5";2° in paragraaf 1, tweede en derde lid, wordt tussen het woord "halftijdse" en het woord "loopbaanonderbreking" telkens de zinsnede " of 1/5" ingevoegd;3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "en halftijdse" vervangen door de zinsnede ", halftijdse of 1/5";4° in paragraaf 2, eerste lid, wordt tussen het woord "loopbaanonderbreking" en de woorden "Het equivalent" de zinsnede "en vijf maanden 1/5 loopbaanonderbreking" ingevoegd;5° in paragraaf 3 worden de woorden "of halftijdse" vervangen door de zinsnede ", halftijdse en 1/5".

Art. 19.In artikel 77, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en voor" worden vervangen door de zinsnede ", voor";2° de woorden " en voor de uitoefening van een opdracht binnen of buiten de diensten van de Vlaamse overheid op grond van een beslissing van de Vlaamse Regering" worden toegevoegd.

Art. 20.In artikel 81 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 2 opgeheven;2° in punt 4 worden tussen het woord "huwelijk" en de woorden "van een kind" de woorden "of wettelijke samenwoning" ingevoegd;3° in punt 7 worden tussen het woord "huwelijk" en de woorden "van een" de woorden "of wettelijke samenwoning" ingevoegd;4° in punt 7 worden de woorden "de dag van het huwelijk" vervangen door de woorden "de dag van de plechtigheid".

Art. 21.Artikel 81/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, wordt vervangen door wat volgt: " Artikel 81/2. Op aanvraag van de arrondissementscommissaris wordt binnen de hierna bepaalde grenzen, twee dagen per maand dienstvrijstelling verleend voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten: 1° gemeenteraadslid;2° lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, dat geen gemeenteraadslid is;3° lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, dat geen gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn is;4° lid van de districtsraad;5° lid van de provincieraad. De dienstvrijstelling, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing als de arrondissementscommissaris naast een mandaat als vermeld in het eerste lid, ook één of meer van de volgende mandaten uitoefent: 1° burgemeester;2° schepen;3° districtsburgemeester;4° districtsschepen;5° voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst;6° lid van het vast bureau van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat een andere gemeente bedient dan de gemeente Voeren of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1996;7° voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente Voeren bedient, of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1996; 8° gedeputeerde.".

Art. 22.Artikel 81/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, wordt vervangen door wat volgt: " Art. 81/3. Op aanvraag van de arrondissementscommissaris wordt binnen de hierna bepaalde grenzen, facultatief politiek verlof toegekend voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten: 1° gemeenteraadslid, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat geen lid is van de gemeenteraad, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, dat geen gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn is of districtsraadslid: a) in een gemeente of district tot en met 80.000 inwoners: twee dagen per maand; b) in een gemeente of district van 80.001 of meer inwoners: vier dagen per maand; 2° schepen, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente Voeren bedient, of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1996 of districtsburgemeester: a) in een gemeente of district tot en met 30.000 inwoners: vier dagen per maand; b) in een gemeente of district van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: een vierde van een voltijds ambt; c) in een gemeente of district van 50.001 tot en met 80.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt; 3° districtsschepen: a) in een district tot en met 10.000 inwoners: twee dagen per maand; b) in een district van 10.001 tot en met 20.000 inwoners: drie dagen per maand; c) in een district van 20.001 of meer inwoners: vijf dagen per maand; 4° burgemeester: a) in een gemeente tot en met 30.000 inwoners: een vierde van een voltijds ambt; b) in een gemeente van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt; 5° provincieraadslid dat geen gedeputeerde is: vier dagen per maand. Het politiek verlof, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt niet toegekend als de arrondissementscommissaris ook één of meer van de volgende mandaten uitoefent: 1° burgemeester;2° schepen;3° districtsburgemeester;4° districtsschepen;5° voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst;6° lid van het vast bureau van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat een andere gemeente bedient dan de gemeente Voeren of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1996; 7° voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente Voeren bedient, of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1996.".

Art. 23.In artikel 81/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 18 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, punt 1°, worden de woorden "voorzitter van het districtscollege van een district" vervangen door het woord "districtsburgemeester";2° in het eerste lid, punt 2°, worden de woorden "lid van het districtscollege van een district" vervangen door het woord "districtsschepen" en worden de woorden " of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente" opgeheven; 3° in het eerste lid, wordt tussen punt 2° en punt 3° een punt 2° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2° /1 voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die de gemeente Voeren bedient, of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1996: de regeling voor schepen, vermeld in punt 2° is overeenkomstig van toepassing;" 4° in het eerste lid, punt 3°, worden de woorden "lid van de deputatie van een provincieraad" vervangen door de woorden "de gedeputeerde";5° in het eerste lid, punt 10°, worden de woorden "gewestelijk staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" vervangen door de woorden "staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest";6° in het tweede lid worden de woorden "voorzitters van het districtscollege van een district" vervangen door het woord " districtsburgemeesters" ;7° in het derde lid worden de woorden "leden van het districtscollege van een district" vervangen door het woord "districtsschepenen".

Art. 24.In artikel 81/6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, worden de woorden "van het districtscollege van een district" vervangen door de woorden "een districtsburgemeester".

Art. 25.In artikel 81/7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, wordt de zinsnede "81/4, eerste lid, 1°, 2° en 3° " vervangen door de zinsnede " 81/4, eerste lid, 1°, 2°, 2° /1 en 3° ".

Art. 26.In artikel 81/8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, wordt de zinsnede "81/4, eerste lid, 1°, 2° en 3° " vervangen door de zinsnede " 81/4, eerste lid, 1°, 2°, 2° /1 en 3° ".

Art. 27.In deel V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010, 9 september 2011 en 9 september 2016, wordt een titel 7/2, die bestaat uit artikel 81/9, ingevoegd, die luidt als volgt: "Titel 7/2. Geboorteverlof

Art. 81/9.Een arrondissementscommissaris heeft recht op geboorteverlof naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs de zijde van de arrondissementscommissaris vaststaat.

Bij ontstentenis van een persoon die geboorteverlof opneemt op grond van de afstamming van het kind, heeft de arrondissementscommissaris die gehuwd is of samenwoont met de moeder van het kind, recht op geboorteverlof.

Het recht op moederschapsverlof, vermeld in artikel 39 van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten, sluit voor eenzelfde ouder het recht op geboorteverlof uit.

Het geboorteverlof bedraagt tien werkdagen. Het wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Het geboorteverlof wordt binnen vier maanden opgenomen. Die periode start op de dag waarop het kind geboren wordt.

Het geboorteverlof wordt in mindering gebracht van het recht op opvangverlof vermeld in artikel 57.".

Art. 28.In deel V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010, 9 september 2011 en 9 september 2016, wordt het opschrift van titel 8 vervangen door wat volgt : " Titel 8. Vervanging bij langdurige afwezigheid en waarneming van het ambt".

Art. 29.Aan artikel 82 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het eerste lid is ook van toepassing in geval van waarneming van het vacante ambt van arrondissementscommissaris. In afwijking van het eerste lid beslist de Vlaamse Regering hiertoe".

Art. 30.In artikel 83, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "aangetekend "vervangen door de woorden "met een beveiligde zending".

Art. 31.In artikel 117/6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris sluiten, worden de woorden "vermeld in een omzendbrief van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden" vervangen door de woorden "die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant sluiten tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

Art. 32.Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant sluiten tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° de minister van Binnenlandse Aangelegenheden: het lid van de Vlaamse Regering dat bevoegd is voor de Binnenlandse Aangelegenheden;2° beveiligde zending: een van de volgende betekeningswijzen: a) een aangetekende brief; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.".

Art. 33.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de selectieprocedure en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 sluiten, worden de woorden "in het Belgisch Staatsblad" vervangen door de woorden "op de website van de VDAB of de website Werken voor Vlaanderen".

Art. 34.In artikel 8/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de selectieprocedure en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 sluiten, wordt punt 4° opgeheven.

Art. 35.In deel IV, titel I, van hetzelfde besluit wordt een artikel 13/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 13/1.De gouverneur heeft geen recht op toelagen of inhaalrust voor prestaties buiten de normale arbeidstijdregeling.".

Art. 36.In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt, tussen het derde en vierde lid, een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het derde lid wordt het jaarlijks vakantieverlof van de gouverneur niet evenredig verminderd in geval van pleegzorgverlof en pleegouderverlof.".

Art. 37.In deel IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 en 9 september 2016, wordt het opschrift van titel III vervangen door wat volgt: "Titel III Moederschapsrust, vader- of meemoederschapsverlof, opvangverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof".

Art. 38.In deel IV, titel III, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten, wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk I. Moederschapsrust en vader- of meemoederschapsverlof".

Art. 39.In artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "een kind beneden tien jaar" vervangen door de woorden "een minderjarig kind";2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Het opvangverlof bedraagt zes weken.De zes weken opvangverlof worden als volgt opgetrokken: 1° met één week vanaf 1 januari 2019;2° met twee weken vanaf 1 januari 2021;3° met drie weken vanaf 1 januari 2023;4° met vier weken vanaf 1 januari 2025;5° met vijf weken vanaf 1 januari 2027. Indien beide ouders het kind adopteren of pleegvoogd worden dan worden de bijkomende weken onderling verdeeld."; 3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind een handicap heeft." 4° tussen het derde en vierde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De maximumduur van het opvangverlof wordt met twee weken verlengd bij de gelijktijdige adoptie of pleegvoogdij van meerdere minderjarige kinderen."; 5° er wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In het kader van een interlandelijke adoptie kan het opvangverlof ook de periode bestrijken die voorafgaat aan de daadwerkelijke opvang van het geadopteerde kind in België, voor zover deze voorafgaande periode vier weken niet overschrijdt en ze wordt besteed aan de voorbereiding van de daadwerkelijke opvang van het kind.".

Art. 40.Aan deel IV, titel III, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten, wordt een hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 24/1, toegevoegd, dat luidt als volgt: " Hoofdstuk III. Pleegzorgverlof en pleegouderverlof

Art. 24/1.Een gouverneur heeft per kalenderjaar recht op zes dagen pleegzorgverlof.

In geval van langdurige pleegzorg heeft de gouverneur die in het kader van een langdurige pleegzorg een kind in zijn gezin onthaalt, met het oog op de zorg voor dit kind, recht op pleegouderverlof gedurende een aaneengesloten periode van maximum zes weken.

Het pleegouderverlof van zes weken wordt als volgt opgetrokken: 1° met één week vanaf 1 januari 2019;2° met twee weken vanaf uiterlijk 1 januari 2021;3° met drie weken vanaf uiterlijk 1 januari 2023;4° met vier weken vanaf uiterlijk 1 januari 2025;5° met vijf weken vanaf uiterlijk 1 januari 2027. Indien beide ouders werden aangesteld als pleegouder dan worden de bijkomende weken onderling verdeeld.

De maximumduur van het pleegouderverlof wordt verdubbeld als het in het gezin opgenomen kind een handicap heeft.

De maximumduur van het pleegouderverlof wordt met twee weken verlengd indien op hetzelfde moment meerdere pleegkinderen langdurig in het gezin worden opgenomen.

Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Het pleegzorgverlof en pleegouderverlof worden aan de gouverneur op overeenkomstige wijze toegekend als aan een ambtenaar van de diensten van de Vlaamse overheid.

Het pleegzorgverlof en pleegouderverlof worden gelijkgesteld met dienstactiviteit. ".

Art. 41.In deel IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 en 9 september 2016, wordt het opschrift van titel V vervangen door wat volgt: "Titel V. Loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof".

Art. 42.In artikel 27 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten, worden de woorden "loopbaanonderbreking bevindt" vervangen door de woorden "loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof bevindt" en worden de woorden "loopbaanonderbreking worden" vervangen door de woorden "loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof worden".

Art. 43.In artikel 29 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "of halftijdse" worden vervangen door de zinsnede ", halftijdse of 1/5";2° de woorden " en halftijdse" worden vervangen door de zinsnede ", halftijdse of 1/5";3° het woord "eenmaal" wordt vervangen door het woord "tweemaal".

Art. 44.In artikel 30 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "of halftijdse" vervangen door de zinsnede ", halftijdse of 1/5";2° in paragraaf 1, tweede en derde lid, wordt tussen het woord "halftijdse" en het woord "loopbaanonderbreking" telkens de zinsnede " of 1/5" ingevoegd;3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "en halftijdse " vervangen door de zinsnede ", halftijdse en 1/5";4° in paragraaf 2, eerste lid, wordt tussen het woord "loopbaanonderbreking" en het woord "Daarbij" de zinsnede " en vijf maanden 1/5 loopbaanonderbreking" ingevoegd;5° in paragraaf 3 worden de woorden "of halftijdse" vervangen door de zinsnede ", halftijdse en 1/5".

Art. 45.In deel IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 en 9 september 2016, wordt een titel V/1, die bestaat uit artikel 37/1, ingevoegd, die luidt als volgt : "TITEL V/1. Geboorteverlof

Art. 37/1.Een gouverneur heeft recht op geboorteverlof naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs de zijde van de gouverneur vaststaat.

Bij ontstentenis van een persoon die geboorteverlof opneemt op grond van de afstamming van het kind, heeft de gouverneur die gehuwd is of samenwoont met de moeder van het kind, recht op geboorteverlof.

Het recht op moederschapsverlof vermeld in artikel 39 van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten sluit voor eenzelfde ouder het recht op geboorteverlof uit.

Het geboorteverlof bedraagt tien werkdagen. Het wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Het geboorteverlof wordt binnen vier maanden opgenomen. Die periode start op de dag waarop het kind geboren wordt.

Het geboorteverlof wordt in mindering gebracht van het recht op opvangverlof vermeld in artikel 23."

Art. 46.In artikel 38 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 2° opgeheven;2° in punt 4° worden tussen het woord "huwelijk" en de woorden "van een kind" de woorden "of wettelijke samenwoning" ingevoegd;3° in punt 7° worden tussen het woord "huwelijk" en de woorden " van een" de woorden "of wettelijke samenwoning" ingevoegd;4° in punt 7° worden de woorden " de dag van het huwelijk" vervangen door de woorden "de dag van de plechtigheid".

Art. 47.In deel IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 en 9 september 2016, wordt het opschrift van titel VII vervangen door wat volgt: "Titel VII. Vervanging bij langdurige afwezigheid of waarneming van het ambt".

Art. 48.Aan artikel 38/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking sluiten, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: " Het eerste lid is ook van toepassing in het geval van waarneming van het vacante ambt van gouverneur".

Art. 49.In artikel 39, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "aangetekend" vervangen door de woorden "met een beveiligde zending".

Art. 50.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 9, 10, 13, 14, 36, 37, 39 en 40 hebben uitwerking met ingang van 1 mei 2019.

Artikel 17, 1° en 2°, 18, 43, 1° en 2° en 44 treden in werking op de eerste dag van de maand volgend op het akkoord van de federale ministerraad.

Artikel 21 tot en met 26 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 28, 29, 47 en 48 treden in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, voor nieuwe aanstellingen vanaf deze datum.

Art. 51.De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^