Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019014745 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, wordt mevrouw Déborah BOUCAU, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019041822 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verergeringsbijslag en de overlijdensbijslag ten gunste van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019042028 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 september 2019, is machtiging verleend aan mevrouw **** de **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «(...) Bij koninklijk besluit van 18 september 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019203602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019204138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 door de wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2018 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 en tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 25 januari 2019 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014629 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de formulieren in het kader van de mobiliteitshulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 30/08/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de directeur van het Koninklijk Conservatorium van Brussel type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019042001 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Inruststelling Bij ministerieel besluit van 16 juli 2019, wordt mevrouw PONCELET Nicole, statutair adjunct van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, op het Franst

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft IBO

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014664 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de premie bedoeld in artikel 7, § 2, leden 9 en 10, van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor basisonderwijs en in artikel 8, § 2, leden 8 en 9, van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014680 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de algemene methodologie van de schoolaudit in toepassing van de artikelen 4, § 1, tweede lid, 5, § 1, tweede alinea, en 7, § 1, tweede lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene inspectiedienst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, wat betreft de verlofregeling en andere bepalingen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014737 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit betreffende een promotie door mobiliteit in de graad van Directeur A3 in de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014773 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking in het kader van de oprichting van een school voor gespecialiseerd basisonderwijs van het type 4 in Sint-Jans-Molenbeek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014794 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014804 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het stelsel van mandaten voor ambtenaren-generaal binnen Wallonie-Bruxelles Enseignement

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019041985 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019041992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van een personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019041993 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019042038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van de werking van de regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019204382 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 juli 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 augustus 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen, « 1° Schendt artikel 171, 6°, tweede streepje, van het WIB 1992, zoals het van toepassing was gedur(...) type bericht prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019204391 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beslissing van 7 augustus 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 augustus 2019, heeft de Tuchtraad van de advocaten van de Balies va « Schenden de artikelen 457bis, 457, § 5, tweede lid, en 466 van het Gerechtelijk Wetboek de a(...)

erratum

type erratum prom. 03/05/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019042041 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de boeken 1 en 2 van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, en tot instelling van de gemeenschappelijke kern. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019014666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie Bandagisten - Verzekeringsinstellingen van 27 augustus 2019 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 27, § 1, van de nomenclatuur van(...) type document prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019204425 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders/beheerscontroleurs (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG19198 Deze selectie werd afgesloten op 18/09/2019. Er zijn 3 la(...) De lijst is één jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019204328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 september 2 worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vri(...) type document prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019204427 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel experten (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG19328 Solliciteren kan tot 17/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019204434 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Nederlandstalige Medewerkers Hard HR (m/v/x) (niveau B) voor de overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB19021 Deze selectie (...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019204442 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés experten in analyse van statistische gegevens (niveau A1) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG19091 Deze selectie werd afgesloten op 24/09/2019. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/10/2019 numac 2019204449 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administratieve deskuntingen/secratissen (niveau B) voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG19273 Deze selectie werd afgesl(...) Er zijn 18 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld v(...)
^