Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 juni 2019
gepubliceerd op 13 augustus 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

bron
vlaamse overheid
numac
2019013619
pub.
13/08/2019
prom.
28/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 20/07/2009 numac 2009035655 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs sluiten betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035242 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 sluiten, artikel II.98, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012103 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 sluiten;

Gelet op de intentieverklaring van 31 oktober 2017 tussen Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen, NoordkAnt VZW en Thomas More Mechelen-Antwerpen inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op de intentieverklaring van 31 oktober 2017 tussen VZW Technische Scholen Mechelen en Thomas More Mechelen-Antwerpen inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op het toetsingsbesluit van 15 april 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 27 juni 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de hernieuwbare energiesystemen sluiten tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de hernieuwbare energiesystemen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De graduaatsopleiding `graduaat in de hernieuwbare energiesystemen' wordt erkend als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen, vestigingen Antwerpen en Sint-Katelijne-Waver.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

^