Etaamb.openjustice.be
Decreet van 30 april 2009
gepubliceerd op 20 juli 2009

Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2009035655
pub.
20/07/2009
prom.
30/04/2009
ELI
eli/decreet/2009/04/30/2009035655/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 2009. - Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Dit decreet regelt de programmatie, de kwaliteitszorg en de samenwerking bij de organisatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en wijzigt de vigerende regelgeving met betrekking tot de structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs. HOOFDSTUK I. - Begrippenkader

Art. 3.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° accreditatie : de formele erkenning van een opleiding op grond van een beslissing van een onafhankelijk orgaan waarin vastgesteld wordt dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten;2° beroepskwalificatie : een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan uitgeoefend worden als vermeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur;3° centrumbestuur : het orgaan van een centrum voor volwassenenonderwijs dat ten aanzien van het centrum de bestuurshandelingen verricht, overeenkomstig de door de wet, het decreet, het bijzonder decreet of de statuten toegewezen bevoegdheden;4° commissie : de Commissie Hoger Beroepsonderwijs als vermeld in artikel 6;5° competentie : de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten;6° cursist : een deelnemer aan het hoger beroepsonderwijs die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en ingeschreven is.Voor instellingen voor het voltijds secundair onderwijs wordt daaronder de leerling verstaan, vermeld in artikel 48, 2°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II. Voor centra voor volwassenenonderwijs wordt daaronder de cursist verstaan, vermeld in artikel 2, 10°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Voor hogescholen wordt daaronder de student verstaan, vermeld in artikel II.1, 15°, van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen; 7° inrichtende macht : het orgaan van een instelling voor het secundair onderwijs dat ten aanzien van de school de bestuurshandelingen verricht, overeenkomstig de door de wet, het decreet, het bijzonder decreet of de statuten toegewezen bevoegdheden;8° hogeschoolbestuur : het bestuursorgaan van een hogeschool dat door of krachtens de wet, het decreet of de statuten is aangewezen om de door of krachtens dit decreet toegewezen bevoegdheden uit te oefenen;9° instellingsbestuur : een centrumbestuur of een hogeschoolbestuur; een inrichtende macht indien het de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs betreft; 10° kwalificatieniveau : een onderverdeling van de kwalificatiestructuur, gebaseerd op niveaudescriptoren als bepaald in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur;11° kwalificatiestructuur : de systematische ordening van erkende kwalificaties op basis van het algemeen geldend kwalificatieraamwerk, vermeld in hoofdstuk III van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur;12° kwaliteitszorgsysteem : geheel van processen en procedures die nodig zijn om aan kwaliteitszorg te doen;13° module : het kleinste te certificeren deel van een modulaire opleiding, dat overeenstemt met een bepaalde inhoud, omvang en een bepaald niveau;14° onderdeel : een opleidingsonderdeel, een module of een vak;15° onderwijskwalificatie : een afgerond en ingeschaald geheel van competenties dat noodzakelijk is om maatschappelijk te functioneren en te participeren, waarmee verdere studies in het secundair of in het hoger onderwijs aangevat kunnen worden of waarmee beroepsactiviteiten uitgeoefend kunnen worden, als vermeld in artikel 9 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur;16° opleiding : een geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten dat leidt tot een onderwijskwalificatie;17° studieomvang : het aantal studiepunten, toegekend aan een onderdeel of aan een opleiding;18° studiepunt : een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding wordt uitgedrukt;19° stuurgroep : het orgaan belast met de inhoudelijke opvolging van de opdrachten toegekend aan het samenwerkingsverband gericht op kennis- en expertiseontwikkeling tussen het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten, als vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;20° werkplekleren : leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte competenties, waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Art. 4.§ 1. Het hoger beroepsonderwijs, afgekort HBO5, is hoger onderwijs dat beroepsgericht is, dat gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap en dat georganiseerd wordt door instellingen voor voltijds secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen. § 2. Een opleiding van het hoger beroepsonderwijs leidt tot een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5, die bestaat uit minstens één erkende beroepskwalificatie van kwalificatieniveau 5. § 3. Het hoger beroepsonderwijs wordt ingericht door centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen.

De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, en de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs waarmee deze zijn geconcordeerd, zoals bepaald in § 4, tweede lid, worden ingericht door de centra voor volwassenenonderwijs.

In afwijking van het eerste lid, wordt de HBO5-opleiding verpleegkunde ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. § 4. De Vlaamse Regering legt een register aan van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die overeenkomstig dit decreet worden georganiseerd.

In voorkomend geval beslist de Vlaamse Regering, na advies van de Commissie, over de concordantie tussen de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs waartoe deze zijn omgevormd, overeenkomstig artikel 161.

Art. 5.§ 1. Het voldoende beantwoorden aan de criteria van het beoordelingskader garandeert dat de instellingen een onderwijs aanbieden dat de cursisten bij de voltooiing van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs leidt naar een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5, die bestaat uit minstens één erkende beroepskwalificatie van kwalificatieniveau 5. § 2. Het beoordelingskader omvat de volgende criteria : 1° de onderwijsinhoud, die omvat in ieder geval het kwalificatieniveau van de opleiding, de competenties die in de opleiding worden behaald, waarin ten minste alle competenties zijn vervat van de onderwijskwalificatie waartoe de opleiding leidt, voldoende samenhang in het opleidingsprogramma, de studieomvang van de opleiding en de onderdelen ervan uitgedrukt in studiepunten, een duidelijke relatie tussen de doelstellingen en de inhoud van het opleidingsprogramma en een relevant aandeel werkplekleren;2° het onderwijsproces, dat omvat in ieder geval de aangewezen trajecten om in te stromen in de opleiding, de mogelijke verkorte of aangepaste trajecten in de opleiding van het hoger beroepsonderwijs, de mogelijke verkorte of aangepaste trajecten in aansluitende opleidingen in het hoger onderwijs, voldoende studiebegeleiding en inzichtelijke beoordeling en toetsing van het onderwijs en een flexibele organisatie van de opleiding.Een opleiding is flexibel als ten minste de inhoud en de organisatie van het programma goed aansluiten bij de beoogde doelgroep; 3° de uitkomst van het onderwijs, dit omvat in ieder geval voldoende maatschappelijke relevantie van de bereikte kwalificaties van afgestudeerden van de opleiding en voldoende rendement van de opleiding;4° de materiële voorzieningen, de kwaliteit van het personeel, de organisatie en de interne kwaliteitszorg. § 3. De visitaties van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs worden gecoördineerd door de Vlaamse Hogescholenraad, afgekort VLHORA, en de stuurgroep en verlopen op grond van een protocol van kwaliteitszorg dat door de inspectie, de VLHORA, de stuurgroep en het accreditatieorgaan, als vermeld in artikel 12, wordt vastgelegd en openbaar gemaakt, en dat is afgestemd op de criteria van het beoordelingskader, vermeld in § 2.

Het protocol bevat minstens : 1° de wijze van afstemming op elkaar van de beoordelingskaders van het hoger beroepsonderwijs, enerzijds, en de beoordelingskaders gebruikt door de inspectie bij de doorlichtingen van secundaire scholen en centra voor volwassenenonderwijs die hoger beroepsonderwijs inrichten, en de beoordelingskaders gebruikt door de VLHORA bij de visitaties van hogescholen die hoger beroepsonderwijs inrichten, anderzijds;2° de afspraken over de afstemming van de visitaties van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, enerzijds, op de doorlichtingen van secundaire scholen en centra voor volwassenenonderwijs en de visitaties van de professionele bacheloropleidingen, anderzijds.Deze afspraken omvatten minimaal afspraken over de beoordeling van de materiële voorzieningen, de kwaliteit van het personeel, de organisatie en de interne kwaliteitszorg, als vermeld in § 2, 4°; 3° de afspraken over de wijze van organisatorische samenwerking bij de visitatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs als vermeld in artikel 26;4° de criteria voor de samenstelling van de visitatiecommissies die ervoor zorgen dat de leden in onafhankelijkheid kunnen oordelen;5° de mogelijkheid voor het instellingsbestuur om technische opmerkingen en inhoudelijke bezwaren over te maken alvorens de visitatiecommissie de externe beoordeling definitief vaststelt en de plicht voor de visitatiecommissie om ten aanzien van het instellingsbestuur schriftelijk te antwoorden op de geformuleerde inhoudelijke bezwaren. De Vlaamse Regering bekrachtigt het protocol na advies van de Vlaamse Onderwijsraad. HOOFDSTUK II. - Institutionele bepalingen Afdeling I. - Commissie Hoger Beroepsonderwijs

Onderafdeling I. - Oprichting en samenstelling

Art. 6.De Vlaamse Regering richt voor de toepassing van dit decreet een Commissie Hoger Beroepsonderwijs op bij de Vlaamse overheid.

Art. 7.§ 1. De Commissie is samengesteld uit de volgende leden : 1° één werkend en een plaatsvervangende voorzitter;2° één werkend en een plaatsvervangend lid dat deskundig is met betrekking tot beroepsgerichte opleidingen in het secundair onderwijs;3° één werkend en een plaatsvervangend lid dat deskundig is met betrekking tot het hoger beroepsonderwijs in het volwassenenonderwijs;4° één werkend en een plaatsvervangend lid dat deskundig is met betrekking tot de professionele bachelors;5° één werkend en een plaatsvervangend lid dat deskundig is met betrekking tot de opleidingen van de publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen;6° één werkend en een plaatsvervangend lid dat deskundig is met betrekking tot arbeidsmarktregie;7° twee wisselende leden die de sector of sectoren vertegenwoordigen van het beroep waartoe de opleiding hoger beroepsonderwijs leidt. De Vlaamse Regering stelt de leden aan en regelt de werking ervan. § 2. De Vlaamse Regering wijst onder de ambtenaren van de Vlaamse overheid de secretaris van de Commissie aan.

Onderafdeling II. - Opdracht

Art. 8.Uiterlijk zestig dagen vanaf de erkenning van een beroepskwalificatie van kwalificatieniveau 5, als vermeld in hoofdstuk IV, afdeling I, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, formuleert de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering een voorstel van onderwijskwalificatie(s) gebaseerd op de combinatie bedoeld in artikel 14, 5°, a), van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur en verleent de Commissie een advies aan de Vlaamse Regering over de volgende aspecten : 1° de wenselijkheid, de frequentie en de regionale spreiding van een aanbod van nieuwe opleidingen hoger beroepsonderwijs die leiden tot die onderwijskwalificatie;2° de studieomvang van de opleidingen hoger beroepsonderwijs die leiden tot die onderwijskwalificatie, uitgedrukt in studiepunten;3° de omzetting van studiepunten in lesuren of lestijden voor de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, aangeboden door de instellingen voor het voltijds secundair onderwijs, als vermeld in artikel 4, § 3, derde lid, respectievelijk de centra voor volwassenenonderwijs;4° de benamingen van de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en het studiegebied waartoe een opleiding behoort. Het voorstel van onderwijskwalificatie geformuleerd door de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering en het advies van de Commissie over de punten 1° tot en met 4° vermeld in het eerste lid worden voor advies aan de Vlaamse Onderwijsraad voorgelegd. Na advies van de Vlaamse Onderwijsraad neemt de Vlaamse Regering een met redenen omklede beslissing.

Art. 9.De Commissie oordeelt over de macrodoelmatigheid van een nieuwe opleiding van het hoger beroepsonderwijs als vermeld in titel II, hoofdstuk I, afdeling II, onderafdeling I. In voorkomend geval geeft de Commissie samen met haar advies over de macrodoelmatigheid, als vermeld in artikel 20, een advies over de concordantie tussen de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs waartoe deze zijn omgevormd, overeenkomstig artikel 161.

Art. 10.De Commissie verleent haar akkoord of niet-akkoord over de samenstelling van de visitatiecommissies voor de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs als vermeld in artikel 27. De Commissie legt in een reglement de criteria vast op basis waarvan zij haar akkoord of niet-akkoord verleent over de samenstelling van de visitatiecommissies. Deze criteria omvatten minstens de criteria uit het protocol, als vermeld in artikel 5, § 3, 4°.

Onderafdeling III. - Rapportering

Art. 11.De Commissie rapporteert jaarlijks over haar werkzaamheden van het voorgaande kalenderjaar aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. Afdeling II. - Accreditatieorgaan

Onderafdeling I. - Aanwijzing en opdracht

Art. 12.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart}, verder het accreditatieorgaan genoemd, aan te wijzen om overeenkomstig de bepalingen van dit decreet de « toets nieuwe HBO5-opleiding » uit te voeren en de accreditatie te verlenen voor het hoger beroepsonderwijs.

Onderafdeling II. - Werking

Art. 13.Het accreditatieorgaan legt in een reglement de volgende bestuursbeginselen op exhaustieve wijze vast : 1° de bestuursbeginselen die van toepassing zijn op de totstandkoming en de uitvoering van de beslissingen en reglementen die betrekking hebben op instellingen voor het voltijds secundair onderwijs, als vermeld in artikel 4, § 3, derde lid, centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen die opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aanbieden.Ten minste worden beginselen opgenomen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zorgvuldigheid en redelijkheid, formele motivering, openbaarheid, en rechtszekerheid, inzonderheid de wijze waarop onregelmatige beslissingen en reglementen kunnen worden ingetrokken; 2° de bestuursbeginselen inzake de behandeling van vragen of bezwaren en opmerkingen van instellingen voor het voltijds secundair onderwijs, als vermeld in artikel 4, § 3, derde lid, centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen die opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aanbieden of, in voorkomend geval, van elke andere Belgische rechtspersoon of natuurlijke persoon.Inzonderheid wordt het recht geregeld om zich bij de behartiging van zijn belangen in het verkeer met het accreditatieorgaan te laten bijstaan door een raadsman.

Art. 14.§ 1. Elk uitvoerbaar reglement van het accreditatieorgaan betreffende de procedure volgens dewelke in het hoger beroepsonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap de accreditatie wordt verleend en/of de « toets nieuwe HBO5-opleiding » wordt uitgevoerd en de accreditatiebesluiten, worden openbaar gemaakt.

De accreditatiebesluiten worden bij uittreksel bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het uittreksel betreft de essentiële elementen van het dispositief. De accreditatiebesluiten en accreditatierapporten van het accreditatieorgaan worden integraal gepubliceerd op de website van het accreditatieorgaan. § 2. De beroepsprocedure, vermeld in artikel 47, die ingesteld kan worden tegen negatieve accreditatiebesluiten, is van overeenkomstige toepassing op de reglementen, vermeld in § 1, eerste lid. Voor de toepassing van artikel 47, § 2, 2°, wordt als ingangsdatum voor de beroepstermijn bij ontstentenis van betekening evenwel de datum van kennisname door de belanghebbende genomen.

Art. 15.Het accreditatieorgaan is belast met de bewaring van de volgende documenten : 1° de toetsingsbesluiten en toetsingsrapporten inzake de « toets nieuwe HBO5-opleiding », en de stukken op grond waarvan die zijn uitgebracht;2° de accreditatiebesluiten en de accreditatierapporten, en de stukken op grond waarvan die zijn uitgebracht. De documenten, vermeld in het eerste lid, worden in goede, geordende en toegankelijke staat bewaard voor een periode van ten minste acht jaar.

Onderafdeling III. - Rapportering

Art. 16.Het accreditatieorgaan rapporteert jaarlijks over zijn werkzaamheden van het voorgaande kalenderjaar aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering.

TITEL II. - Organisatie van het hoger beroepsonderwijs HOOFDSTUK I. - Programmatie van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs Afdeling I. - Algemeen

Art. 17.§ 1. Een instellingsbestuur kan een opleiding van het hoger beroepsonderwijs programmeren als voldaan is aan volgende voorwaarden : 1° de opleiding heeft de « macrodoelmatigheidstoets », vermeld in afdeling II, onderafdeling I van dit hoofdstuk met positief gevolg ondergaan;2° de opleiding heeft de « toets nieuwe HBO5-opleiding », vermeld in afdeling II, onderafdeling II, van dit hoofdstuk met positief gevolg ondergaan. § 2. Als de programmatie van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs wordt aangevraagd, moet vanuit die opleiding een verkort of aangepast traject nagestreefd worden in een aansluitende professioneel gerichte bachelor in het hoger onderwijs, indien deze bestaat. Afdeling II. - Procedure

Art. 18.§ 1. Indien een instellingsbestuur een nieuwe opleiding van het hoger beroepsonderwijs wil inrichten vanaf 1 september, moet zij een aanvraag indienen uiterlijk op 30 november van het voorafgaande kalenderjaar.

Indien een instellingsbestuur een nieuwe opleiding van het hoger beroepsonderwijs wil inrichten vanaf 1 februari, moet zij een aanvraag indienen uiterlijk op 31 mei van het voorafgaande kalenderjaar.

Het instellingsbestuur dient daartoe één dossier in bij de Commissie en het accreditatieorgaan. § 2. Het dossier vermeld in § 1 bevat minstens de volgende onderdelen : 1° een onderdeel dat de Commissie in staat stelt de « macrodoelmatigheidstoets », als vermeld in onderafdeling I van deze afdeling, door te voeren.Voor de inrichtende macht die deel uitmaakt van een scholengemeenschap moet dit onderdeel van de aanvraag in overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod, als vermeld in artikel 71, 1°, van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. Het centrumbestuur heeft voor dit onderdeel van de aanvraag een advies nodig van het consortium volwassenenonderwijs, als vermeld in artikel 2, 8°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. Het hogeschoolbestuur heeft voor dit onderdeel van de aanvraag een advies nodig van de associatie; 2° een onderdeel dat het accreditatieorgaan in staat stelt de « toets nieuwe HBO5-opleiding », als vermeld in onderafdeling II van deze afdeling, door te voeren. § 3. De Commissie en het accreditatieorgaan bepalen in overleg de vorm en de inhoud van het dossier dat bij de aanvraag wordt gevoegd.

Als een aanvraag hieraan niet voldoet, bieden de Commissie en het accreditatieorgaan de gelegenheid binnen een daartoe gestelde termijn de onregelmatigheid te herstellen. Als van die gelegenheid niet dan wel op niet-afdoende wijze wordt gebruik gemaakt, wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard. De Commissie en het accreditatieorgaan kunnen nadere regelen omtrent die procedure vaststellen.

Art. 19.Na advies van de Vlaamse Onderwijsraad beslist de Vlaamse Regering over de aanvraag op basis van : 1° het advies van de Commissie over de « macrodoelmatigheidstoets », als vermeld in artikel 20;2° het advies van het accreditatieorgaan over de « toets nieuwe HBO5-opleiding » als vermeld in artikel 22;3° de eventuele opmerkingen van het instellingsbestuur naar aanleiding van de toetsingsrapporten als vermeld in de artikelen 21, § 2, en 23, § 2. Indien de Vlaamse Onderwijsraad nalaat een advies uit te brengen binnen de termijn van 30 kalenderdagen, als vermeld in artikel 72 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

In het geval de aanvraag betrekking heeft op een opleiding van het hoger beroepsonderwijs of een onderdeel ervan ingericht door een hogeschool, bevat het besluit van de Vlaamse Regering een raming van de verwachte kosten voor de inrichting van de opleiding of het onderdeel ervan voor de eerste drie jaren vanaf de opstart.

De Vlaamse Regering maakt het besluit over aan het instellingsbestuur binnen een termijn van dertig kalenderdagen. Het besluit treedt in werking met ingang van de bekendmaking ervan aan de instelling.

Een positief besluit over een aanvraag van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs vervalt op het einde van het vierde schooljaar of academiejaar dat volgt op de dag van de start van de opleiding in kwestie.

Een positief besluit over de aanvraag vervalt automatisch indien het instellingsbestuur de opleiding niet start in het tweede schooljaar of academiejaar dat volgt op de bekendmaking aan het instellingsbestuur.

Onderafdeling I. - De macrodoelmatigheidstoets

Art. 20.De Commissie voert, rekening houdend met de bepalingen in artikel 4, de « macrodoelmatigheidstoets » uit en geeft een positief of negatief advies over de macrodoelmatigheid van de opleiding in de instelling in kwestie op basis van volgende criteria : 1° een regionale nood aan de opleiding in de betrokken instelling en een door de beroepswereld expliciet geformuleerde behoefte aan afgestudeerden in de betreffende opleiding;2° het bestaande aanbod van verwante opleidingen en, in voorkomend geval, de andere aanvragen van verwante nieuwe opleidingen;3° de verwachte instroom;4° de verwachte uitstroom van de opleiding;5° de mate waarin de opleiding gericht is op de beoogde doelgroep(en);6° de beschikbare infrastructuur;7° de beschikbaarheid van plaatsen voor werkplek-leren;8° de beschikbaarheid van middelen om het volledige opleidingstraject te kunnen aanbieden;9° de beschikbare expertise in de instelling;10° de samenwerking met andere onderwijsinstellingen of publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen, minstens in functie van het uittekenen van de aangewezen trajecten om in te stromen in de opleiding, en de mogelijke verkorte of aangepaste trajecten in de opleiding van het hoger beroepsonderwijs;11° de samenwerking met andere onderwijsinstellingen, minstens in functie van het uittekenen van de mogelijke verkorte of aangepaste trajecten in aansluitende opleidingen in het hoger onderwijs indien deze bestaan;12° de samenwerking met de arbeidsmarkt;13° de samenwerking met publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen;14° het geheel van de aangevraagde opleidingen.Dit betekent dat een positieve of negatieve beslissing mede bepaald wordt op basis van de nood op de arbeidsmarkt aan de verschillende beroepskwalificaties waarvoor een aanvraag tot opleiding werd ingediend.

Art. 21.§ 1. De Commissie adviseert over de « macrodoelmatigheidstoets » uiterlijk op 15 maart voor de aanvragen die uiterlijk op 30 november van het voorafgaande kalenderjaar zijn ingediend, en uiterlijk op 30 september voor de aanvragen die uiterlijk op 31 mei van hetzelfde kalenderjaar zijn ingediend. § 2. De Commissie bezorgt uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de termijn als vermeld in § 1 een ontwerp van toetsingsrapport aan de instelling, die de mogelijkheid krijgt om opmerkingen te formuleren. § 3. Het instellingsbestuur kan het onderdeel van de aanvraag voor de « macrodoelmatigheidstoets » intrekken uiterlijk binnen de termijn van twintig kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van ontvangst van het ontwerp. Het instellingsbestuur beschikt over een termijn van zestig kalenderdagen om het onderdeel van de aanvraag voor de « macrodoelmatigheidstoets » opnieuw in te dienen bij de Commissie. De termijn van zestig kalenderdagen gaat in op de dag na de intrekking van de initiële aanvraag.

De termijnen, lopende vanaf de datum waarop de aanvraag uiterlijk ingediend moet zijn tot en met de datum waarop de Commissie en het accreditatieorgaan uiterlijk hun advies uitbrengen, als vermeld in § 1, en artikel 23, § 1, worden in geval van intrekking van het onderdeel van de aanvraag voor de « macrodoelmatigheidstoets » geschorst vanaf de intrekking van het onderdeel van de aanvraag tot en met de datum van de betekening van de herindiening ervan.

Onderafdeling II. - Toets nieuwe HBO5-opleiding

Art. 22.Het accreditatieorgaan geeft een positief of negatief advies over de « toets nieuwe HBO5-opleiding » van de opleiding in de instelling in kwestie op basis van het voldoende beantwoorden aan de criteria van het beoordelingskader als vermeld in artikel 5, § 2, 1° en 2°. De bevindingen van het accreditatieorgaan worden neergelegd in een toetsingsrapport.

Art. 23.§ 1. Het accreditatieorgaan adviseert over de « toets nieuwe HBO5-opleiding » uiterlijk op 15 maart voor de aanvragen die uiterlijk op 30 november van het voorafgaande kalenderjaar zijn ingediend, en uiterlijk op 30 september voor de aanvragen die uiterlijk op 31 mei van hetzelfde kalenderjaar zijn ingediend. § 2. Het accreditatieorgaan bezorgt uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de termijn als vermeld in § 1 een ontwerp van toetsingsrapport aan de instelling, die de mogelijkheid krijgt om opmerkingen te formuleren. § 3. Het instellingsbestuur kan het onderdeel van de aanvraag voor de « toets nieuwe HBO5-opleiding » intrekken uiterlijk binnen de termijn van twintig kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van ontvangst van het ontwerp. Het instellingsbestuur beschikt over een termijn van zestig kalenderdagen om de het onderdeel van de aanvraag voor de « toets nieuwe HBO5-opleiding » opnieuw in te dienen bij het accreditatieorgaan. De termijn van zestig kalenderdagen gaat in op de dag na de intrekking van de initiële aanvraag.

De termijnen, lopende vanaf de datum waarop de aanvraag uiterlijk ingediend moet zijn tot en met de datum waarop de Commissie en het accreditatieorgaan uiterlijk hun advies uitbrengen, als vermeld in § 1, en artikel 21, § 1, worden in geval van intrekking van het onderdeel van de aanvraag voor de « toets nieuwe HBO5-opleiding » geschorst vanaf de intrekking van het onderdeel van de aanvraag tot en met de datum van de betekening van de herindiening ervan. HOOFDSTUK II. - Kwaliteitszorg Afdeling I. - Interne kwaliteitszorg

Art. 24.De instellingen die opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aanbieden zorgen voor de interne kwaliteitszorg van de onderwijsactiviteiten in het kader van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. Ze zien permanent en op eigen initiatief toe op de kwaliteit van hun opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. Afdeling II. - Externe kwaliteitszorg

Onderafdeling I. - De visitatie

Art. 25.De visitatie vindt ten minste om de acht jaar plaats voor de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs.

Art. 26.De visitatie wordt uitgevoerd, naar gelang het geval, per opleiding hoger beroepsonderwijs of per cluster van opleidingen voor alle instellingen die de opleiding of de cluster van opleidingen organiseren. De VLHORA en de stuurgroep bepalen de clusters van opleidingen in overleg met de inspectie. In elk geval worden opleidingen geclusterd binnen eenzelfde studiegebied.

Art. 27.§ 1. De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie die de beoordeling van een opleiding hoger beroepsonderwijs of een cluster van opleidingen voor alle instellingen die de opleiding of de cluster van opleidingen organiseren, afrondt binnen een bestek van vierentwintig maanden. § 2. De VLHORA en de stuurgroep stellen de visitatiecommissies samen.

Ze dragen er zorg voor dat de leden van de visitatiecommissie in onafhankelijkheid kunnen oordelen overeenkomstig het protocol als vermeld in artikel 5, § 3.

Van de visitatiecommissie maakt ten minste één deskundige deel uit die het beroepenveld van de opleiding of cluster van opleidingen vertegenwoordigt.

Van de visitatiecommissie maakt ten minste één cursist deel uit die op het moment van de samenstelling van de commissie ingeschreven is aan een opleiding hoger beroepsonderwijs. Als blijkt dat geen cursist bereid gevonden wordt om zitting te nemen in een visitatiecommissie, kan de visitatiecommissie toch haar taak uitvoeren. § 3. De Commissie verleent haar akkoord of niet-akkoord over de samenstelling van de visitatiecommissie. Indien zij niet akkoord gaat met de samenstelling legt de VLHORA en de stuurgroep een nieuw voorstel voor, rekening houdend met de motivering van de Commissie.

Art. 28.De VLHORA en de stuurgroep bezorgen aan het instellingsbestuur een ontwerp van een visitatierapport.

Art. 29.De visitatiecommissie(s) brengt of brengen de uitkomst van hun beoordeling van de opleiding of cluster van opleidingen samen in een openbaar visitatierapport. De datum van vaststelling van het visitatierapport wordt in het rapport vermeld. De visitatierapporten worden door de VLHORA en de stuurgroep integraal openbaar gemaakt.

Onderafdeling II. - Accreditatie Sectie I. - Aanvraag accreditatie bij het accreditieorgaan, als vermeld in artikel 12

Art. 30.Het instellingsbestuur vraagt een accreditatie aan binnen 60 dagen na de vaststelling van het visitatierapport, vermeld in artikel 29, of, in voorkomend geval, binnen een maand na de accreditatie, verleend door een ander accreditatieorgaan, als vermeld in artikel 33.

De datum van het eerste accreditatiebesluit is richtinggevend voor de overige besluiten in de cohorte in kwestie.

De termijnen worden berekend van maand tot maand en van dag tot dag.

In de termijnen is de dag waarop de termijn verstrijkt, inbegrepen.

Art. 31.De accreditatie van gezamenlijk georganiseerde opleidingen die voltooid worden met een gezamenlijk diploma als vermeld in artikel 52 wordt verleend op gezamenlijke aanvraag van de instellingen in kwestie. In de overeenkomst tussen de instellingen in kwestie worden hiertoe de nodige modaliteiten en afspraken vastgelegd.

Als het gaat om een gezamenlijke diplomering met een buitenlandse instelling wordt de aanvraag ingediend door de Vlaamse onderwijsinstelling.

Art. 32.§ 1. Het accreditatieorgaan bepaalt bij reglement de vorm en de inhoud van het dossier dat bij de aanvraag moet worden gevoegd.

Een instellingsbestuur dat een inhoudelijk bezwaar, vermeld in artikel 5, § 3, tweede lid, 5°, heeft gemaakt ten aanzien van het ontwerp van de externe beoordeling, kan aan de accreditatieaanvraag een aanvullende nota toevoegen, indien de definitief vastgestelde gepubliceerde externe beoordeling dat bezwaar kennelijk veronachtzaamt.

Als een aanvraag niet voldoet aan de vermelde regelen, biedt het accreditatieorgaan de gelegenheid binnen een daartoe gestelde termijn de onregelmatigheid te herstellen. Als van die gelegenheid niet dan wel op niet afdoende wijze wordt gebruikgemaakt, wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Het accreditatieorgaan kan nadere regelen omtrent die procedure vaststellen in het reglement, vermeld in het eerste lid. § 2. Het dossier omvat in ieder geval een openbare visitatie van de opleiding en indien van toepassing overeenkomstig het protocol, als vermeld in artikel 5, § 3, het doorlichtingsverslag van de instelling of het visitatierapport van de professionele bacheloropleiding.

Sectie II. - Accreditaties, verleend door andere accreditatieorganen

Art. 33.Het accreditatieorgaan, als vermeld in artikel 12, kan de accreditatie verlenen op grond van een als equivalent erkende accreditatie, verleend door een ander accreditatieorgaan. Het accreditatieorgaan gaat daarbij na of de accreditaties worden verleend volgens een vergelijkbare methodologische aanpak als de accreditaties die ter uitvoering van dit decreet worden verleend.

Indien het accreditatieorgaan meent dat een oordeel van een ander accreditatieorgaan niet beschouwd kan worden als een accreditatiebesluit, kan de accreditatieprocedure desalniettemin worden voortgezet. Het oordeel wordt in dat geval beschouwd als een visitatie.

Sectie III. - Accreditatiekader

Art. 34.§ 1. De accreditatie van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs is afhankelijk van het voldoende beantwoorden aan de criteria van het beoordelingskader, als vermeld in artikel 5. § 2. Het accreditatiekader is afgestemd op het protocol van kwaliteitszorg als vermeld in artikel 5, § 3.

Sectie IV. - Onderzoek

Art. 35.De accreditatie wordt verleend als het accreditatieorgaan op basis van het dossier, als vermeld in artikel 32, in redelijkheid meent te kunnen besluiten dat voldoende beantwoord is aan de criteria van het beoordelingskader.

Art. 36.Het accreditatieorgaan legt de bevindingen van de toetsing, vermeld in artikel 35, vast in een accreditatierapport dat als motivering geldt van het accreditatiebesluit.

Art. 37.Het accreditatieorgaan bezorgt uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de beslissingtermijn, vermeld in artikel 41, een ontwerp van accreditatierapport en accreditatiebesluit aan de instelling. Het instellingsbestuur wordt in staat gesteld om opmerkingen te formuleren. Het accreditatieorgaan bepaalt in het reglement, vermeld in artikel 13, de wijze waarop de opmerkingen worden behandeld.

Art. 38.Het accreditatieorgaan kan in de loop van de accreditatieprocedure aanvullende informatie inwinnen. Het kan daartoe een hoorzitting organiseren.

Art. 39.Het instellingsbestuur kan een opleiding terugtrekken uit de accreditatieprocedure.

Sectie V. - Accreditatiebesluit

Art. 40.Het accreditatieorgaan neemt een positief of een negatief accreditatiebesluit.

Art. 41.§ 1. Het accreditatieorgaan neemt een besluit binnen een termijn van vier maanden vanaf de ontvangst van de aanvraag tot accreditatie. De termijn wordt berekend van maand tot maand en van dag tot dag. De dag van de ontvangst van de aanvraag tot accreditatie is in de termijn begrepen.

Als het accreditatieorgaan binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, geen besluit heeft getroffen, wordt de geldigheidsduur van de lopende accreditatie of het positief besluit van de Vlaamse Regering, als vermeld in artikel 19, verlengd tot het einde van het schooljaar of academiejaar waarin het accreditatiebesluit uiteindelijk wordt genomen. § 2. Het accreditatiebesluit treedt in werking met ingang van de bekendmaking ervan aan het instellingsbestuur. § 3. De accreditatie vervalt op het einde van het achtste schooljaar of academiejaar dat volgt op de dag van de inwerkingtreding van het accreditatiebesluit.

Sectie VI. - Traject dat leidt tot een tijdelijke erkenning op aanvraag

Art. 42.Indien het accreditatiebesluit over een opleiding negatief is, kan het instellingsbestuur een aanvraag om een tijdelijke erkenning indienen bij de Vlaamse Regering. De aanvraag wordt ingediend binnen een termijn van 30 kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van bekendmaking van het accreditatiebesluit aan het instellingsbestuur. Bij de aanvraag is een gedetailleerd verbeteringsplan gevoegd waarin het instellingsbestuur op een toetsbare wijze aangeeft hoe het voornemens is de kwaliteit en het niveau te verbeteren.

Art. 43.De Vlaamse Regering neemt een besluit binnen een termijn van drie maanden vanaf de ontvangst van de aanvraag. De termijn wordt berekend van maand tot maand en van dag tot dag. De dag van de ontvangst van de aanvraag is in de termijn begrepen. Indien het besluit niet binnen de termijn van drie maanden aan het instellingsbestuur bekend is gemaakt, wordt het geacht positief te zijn.

De Vlaamse Regering neemt het besluit op grond van een vergelijking van de voorgestelde verbeteringen met de vastgestelde tekorten. Zij oordeelt of de voorgestelde verbeteringen realistisch en haalbaar zijn en of ze van die aard zijn dat de opleiding bij realisatie de toets inzake voldoende beantwoorden aan de criteria van het beoordelingskader met goed gevolg zal kunnen doorstaan.

De Vlaamse Regering wint voorafgaand aan het besluit het advies in van de Commissie.

De Vlaamse Regering stelt de nadere procedure voor de tijdelijke erkenning op aanvraag vast.

Art. 44.Het besluit, als vermeld in artikel 43, treedt in werking met ingang van de dag waarop de vorige accreditatie of de erkenning als nieuwe opleiding vervalt.

De duur van de tijdelijke erkenning varieert van één jaar tot maximum drie jaar. In het geval van een impliciet positieve beslissing, wordt de tijdelijke erkenning geacht te zijn toegekend voor de door het instellingsbestuur gevraagde duur, die rekening dient te houden met de minimumduur van één jaar en de maximumduur van drie jaar.

Art. 45.§ 1. Het instellingsbestuur dient uiterlijk een maand voor het verstrijken van de termijn, als vermeld in artikel 44, tweede lid, een nieuwe accreditatieaanvraag in.

De accreditatie van de opleiding gebeurt aan de hand van een verkorte procedure.

Bij de accreditatieaanvraag moet een nieuwe beperkte visitatie worden gevoegd. Het accreditatierapport heeft enkel betrekking op de elementen van de nieuwe beperkte visitatie. § 2. Het accreditatieorgaan delibereert opnieuw over de ingediende accreditatieaanvraag en deelt het nieuwe accreditatiebesluit mee aan het instellingsbestuur binnen een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat de dag na de ontvangst van de accreditatieaanvraag.

Als het accreditatieorgaan binnen de termijn, als vermeld in het eerste lid, geen besluit heeft getroffen, wordt de geldigheidsduur van de tijdelijke erkenning op aanvraag verlengd tot het einde van het schooljaar of academiejaar waarbinnen het accreditatiebesluit uiteindelijk wordt genomen.

Art. 46.Het accreditatiebesluit treedt in werking met ingang van de bekendmaking ervan aan de instelling.

De accreditatie vervalt op het einde van het achtste schooljaar of academiejaar volgend op de dag van de inwerkingtreding van het accreditatiebesluit.

Sectie VII. - Traject bij niet-instemming met een negatief accreditatiebesluit

Art. 47.§ 1. Iedere belanghebbende kan bij de Vlaamse Regering een georganiseerd beroep instellen tegen een beslissing van het accreditatieorgaan waarbij aan een opleiding de accreditatie wordt onthouden. § 2. Het beroep wordt ingesteld binnen een termijn van dertig kalenderdagen.

Die termijn gaat in als volgt : 1° de dag na deze van de betekening aan de belanghebbende;2° bij ontstentenis van betekening : de dag na deze van de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad. § 3. De Vlaamse Regering toetst een betwiste beslissing aan de bepalingen van dit decreet en van het reglement, vermeld in artikel 13. Ze vernietigt de beslissing als die kennelijk niet in overeenstemming met die bepalingen is. § 4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen inzake het verloop van de beroepsprocedure. Ze houdt daarbij rekening met de regelen inzake de hoorplicht.

Art. 48.Als het accreditatiebesluit over een opleiding negatief is, geniet de opleiding van rechtswege een tijdelijke erkenning in de volgende gevallen : 1° hangende het beroep bij de Vlaamse Regering, ingesteld door het instellingsbestuur overeenkomstig de bepalingen van artikel 47.Het beroep wordt geacht aanhangig te zijn tot aan de nieuwe beslissing van het accreditatieorgaan, vermeld in het derde lid. De tijdelijke erkenning van rechtswege wordt niet toegekend indien het beroep wordt ingesteld door een andere belanghebbende dan het instellingsbestuur; 2° hangende enig jurisdictioneel beroep, ingesteld door het instellingsbestuur tegen het accreditatiebesluit en/of de beslissing van de Vlaamse Regering om het aangevochten accreditatiebesluit niet te vernietigen.De tijdelijke erkenning van rechtswege wordt niet toegekend als het beroep wordt ingesteld door enige andere belanghebbende, onverminderd de eventueel door het bevoegde gerecht toegekende voorlopige maatregelen.

De tijdelijke erkenning van rechtswege wordt beëindigd op het einde van het schooljaar of academiejaar waarbinnen de beroepen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, opgehouden hebben aanhangig te zijn.

Als de Vlaamse Regering een negatief accreditatiebesluit heeft vernietigd, moet het accreditatieorgaan opnieuw delibereren over de ingediende accreditatieaanvraag met inachtname van de dragende motieven die aan de vernietiging ten grondslag liggen. Het nieuwe accreditatiebesluit wordt aan het instellingsbestuur meegedeeld binnen een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat de dag na deze waarop de vernietigingsbeslissing werd genomen.

Sectie VIII. - Afbouw van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs

Art. 49.§ 1. Een opleiding van het hoger beroepsonderwijs wordt afgebouwd in de volgende gevallen : 1° als het instellingsbestuur nalaat een accreditatieaanvraag in te dienen bij het accreditatieorgaan voor de opleiding overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling.De periode van drie schooljaren, vermeld in § 2, begint te lopen vanaf het schooljaar of academiejaar dat volgt op het schooljaar of academiejaar waarbinnen de termijnen, vermeld in artikel 30 of artikel 45, § 1, verstrijken; 2° in geval van een negatief accreditatiebesluit of een negatief besluit over de tijdelijke erkenning op aanvraag voor de opleiding.De periode van drie schooljaren, vermeld in § 2, begint te lopen vanaf het schooljaar of academiejaar dat volgt op het schooljaar of academiejaar waarbinnen het negatieve accreditatiebesluit of het negatieve besluit over de tijdelijke erkenning op aanvraag is genomen.

In de gevallen, vermeld in artikel 48, wordt die termijn verlengd met de termijn waarin de opleiding tijdelijk is erkend van rechtswege. § 2. De cursisten, ingeschreven in een opleiding van het hoger beroepsonderwijs op het ogenblik dat beslist wordt tot afbouw, moeten de aangevatte opleiding volledig en binnen een normaal tijdsbestek kunnen beëindigen. Met een normaal tijdsbestek wordt bedoeld zonder onderbreking en zonder herhaling van een onderdeel. De afbouw moet gerealiseerd worden binnen een periode van drie schooljaren of academiejaren.

TITEL III. - Samenwerking bij de organisatie van het hoger beroepsonderwijs

Art. 50.Voor de organisatie van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs kan een instelling van het voltijds secundair onderwijs, als vermeld in artikel 4, § 3, derde lid, een centrum voor volwassenenonderwijs of een hogeschool samenwerken met : 1° één of meerdere onderwijsinstellingen;2° één of meerdere publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen;3° één of meerdere sectoren van het beroep waartoe de opleiding leidt;4° bedrijven of organisaties. Binnen dat samenwerkingsverband wordt steeds één onderwijsinstelling aangewezen als coördinerende instelling. Uitsluitend de coördinerende instelling is bevoegd en verantwoordelijk voor programmatie, evaluatie, studiebekrachtiging en kwaliteitszorg.

Onderwijsinstellingen of publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen binnen een samenwerkingsverband, buiten de coördinerende instelling, kunnen slechts onderdelen van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs inrichten.

In het geval het samenwerkingsverband betrekking heeft op de organisatie van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs of een opleiding van het hoger beroepsonderwijs waarmee deze zijn geconcordeerd, overeenkomstig artikel 4, § 4, tweede lid, dan is de coördinerende instelling een centrum voor volwassenenonderwijs.

In het geval het samenwerkingsverband betrekking heeft op de organisatie van de HBO5-opleiding verpleegkunde dan is de coördinerende instelling een instelling van het voltijds secundair onderwijs.

Art. 51.De samenwerking tussen de instellingen of organisaties, vermeld in artikel 50, wordt vastgelegd in een overeenkomst. In die samenwerkingsovereenkomst worden ten minste de volgende elementen opgenomen : 1° de samenwerkende instellingen of organisaties;2° de coördinerende onderwijsinstelling;3° de invulling van de samenwerking;4° de looptijd van de samenwerking;5° in voorkomend geval, de afspraken over het inzetten van personeel. Het protocol van de onderhandelingen hierover in de lokale comités wordt als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst gevoegd; 6° de afspraken over de evaluatie en de kwaliteitszorg in geval van de gezamenlijke organisatie (van een onderdeel) van een opleiding of andere onderwijs, leer- en evaluatieactiviteiten. De samenwerkingsovereenkomst ligt steeds in de onderwijsinstelling of de onderwijsinstellingen in kwestie ter inzage met het oog op administratieve en externe kwaliteitscontrole.

Art. 52.§ 1. Indien instellingen een gezamenlijke opleiding van het hoger beroepsonderwijs inrichten kunnen zij in afwijking van artikel 50 in dat geval overgaan tot gezamenlijke diplomering. In geval van gezamenlijke diplomering reiken de twee instellingen samen één diploma uit nadat de student de gezamenlijke opleiding met succes heeft afgerond. § 2. Instellingen voor het voltijds secundair onderwijs, als vermeld in artikel 4, § 3, derde lid, centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen anderzijds kunnen in het kader van het hoger beroepsonderwijs een gezamenlijk diploma van gegradueerde uitreiken.

Art. 53.§ 1. In geval van samenwerking bij de organisatie van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs door een instelling van het voltijds secundair onderwijs, als vermeld in artikel 4, § 3, derde lid, enerzijds, met één of meer andere instellingen van het voltijds secundair onderwijs, als vermeld in artikel 4, § 3, derde lid, of één of meer centra voor volwassenenonderwijs of één of meer hogescholen anderzijds schrijft de cursist zich voor de totaliteit van de opleiding in bij de coördinerende instelling. Op het vlak van de financiering of subsidiëring gelden de vigerende decretale en regelgevende bepalingen van de coördinerende instelling.

Een instelling van het voltijds secundair onderwijs, als vermeld in artikel 4, § 3, derde lid, kan als coördinerende onderwijsinstelling, na onderhandeling in het lokale comité, uren-leraar overdragen aan een centrum voor volwassenenonderwijs of een hogeschool waarmee wordt samengewerkt om een opleiding van het hoger beroepsonderwijs te organiseren. In het geval van overdracht van uren-leraar naar een hogeschool worden de betrokken uren-leraar omgezet in een krediet. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van melding van die overdracht aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, de grootte van dat krediet per uur-leraar dat wordt omgezet, en de wijze van toekenning ervan. § 2. In geval van samenwerking bij de organisatie van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs door één of meer centra voor volwassenenonderwijs of één of meer hogescholen, wordt de cursist per onderdeel bij de organiserende onderwijsinstellingen ingeschreven. Op het vlak van de financiering of subsidiëring gelden de vigerende decretale en regelgevende bepalingen van de organiserende instellingen. De coördinerende instelling voorziet één inschrijvingsloket voor de cursist.

TITEL IV. - Wijzigings-, opheffings-, overgangs- en slotbepalingen HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen Afdeling I. - Wijzigingen betreffende het voltijds secundair onderwijs

Onderafdeling I. - Wijzigingen aan de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

Art. 54.In artikel 3, § 8, 1°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, toegevoegd bij het decreet van 31 juli 1990 en gewijzigd bij de decreten van 9 april 1992, 25 juni 1992 en 4 juli 2008, wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking daarvan worden voor de telling per instelling voor voltijds secundair onderwijs van het aantal regelmatige leerlingen van de opties van de derde graad van het technisch en het kunstsecundair onderwijs aangeduid als secundair na secundair en van het aantal cursisten van het hoger beroepsonderwijs, twee data vastgesteld in het schooljaar voorafgaand aan het betrokken schooljaar, namelijk 15 januari of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt, en 1 juni of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt. Op elke datum wordt een regelmatige leerling of cursist voor een halve eenheid in aanmerking genomen. » Onderafdeling II. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit nr. 2 van 21 augustus 1978 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs

Art. 55.In artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 2 van 21 augustus 1978 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 19 april 1995, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Het secundair onderwijs wordt verstrekt gedurende een maximum aantal wekelijkse lestijden dat op 32 is vastgesteld, met uitzondering van het onderwijs in : 1° het tweede leerjaar van de eerste graad met tenminste 4 wekelijkse lestijden praktische vakken en het beroepsvoorbereidend leerjaar, waarvoor dit maximum 34 bedraagt;2° de derde graad van het algemeen secundair onderwijs met tenminste 2 wekelijkse lestijden lichamelijke opvoeding en tenminste 1 wekelijkse lestijd artistieke opvoeding of esthetica, waarvoor dit maximum 33 bedraagt;3° het technisch, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, waarvoor dit maximum 36 bedraagt.» Onderafdeling III. - Wijzigingen aan het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II

Art. 56.In artikel 46, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, gewijzigd bij de decreten van 19 april 1995 en 8 juli 1996, wordt in het eerste lid de tweede zin vervangen door wat volgt : « In afwijking van deze bepaling : 1° kan het onderwijs worden verstrekt gedurende twintig weken per jaar in die structuuronderdelen waarvoor dit decreet de duurtijd in semesters uitdrukt;voor de HBO5-opleiding verpleegkunde geldt deze bepaling enkel bij modulaire organisatie; 2° wordt het minimum aantal wekelijkse lesuren voor de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs vastgesteld op 36.»

Art. 57.In artikel 47 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het punt 1° worden de woorden « onderafdeling 3bis » vervangen door de woorden « onderafdeling 3 »;2° in het punt 4° worden de woorden « onderafdelingen 1, 2, 3 en 6 » vervangen door de woorden « onderafdelingen 1, 2 en 6 ».

Art. 58.In artikel 48 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994, 19 april 1995, 14 februari 2003 en 7 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt 7° wordt vervangen door wat volgt : « 7° optie : een leervak of een groep leervakken die, met uitzondering van de eerste graad, het karakteristieke van de opleiding bepalen en die bestaat uit het fundamenteel gedeelte dat de studierichting bepaalt en eventueel het complementair gedeelte;voor het hoger beroepsonderwijs wordt onder optie de opleiding verpleegkunde verstaan; »; 2° een punt 11° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt : « 11° cursist : een regelmatige leerling in het hoger beroepsonderwijs.»

Art. 59.De onderafdelingen 2 en 3 van hetzelfde decreet worden vervangen door wat volgt : « Onderafdeling 2. - Structuur en organisatie.

Art. 49.Vanaf het schooljaar 2009-2010 bestaat het voltijds secundair onderwijs uit : 1° de eerste graad, opgebouwd uit : a) een eerste leerjaar A;b) een eerste leerjaar B, bestemd voor leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast onderwijs;c) een tweede leerjaar van de eerste graad, waarin basisopties worden onderscheiden;d) een beroepsvoorbereidend leerjaar, waarin beroepenvelden worden onderscheiden;2° de tweede graad, opgebouwd uit : a) een eerste leerjaar, waarin onderwijsvormen en opties worden onderscheiden;b) een tweede leerjaar, waarin onderwijsvormen en opties worden onderscheiden;c) uitsluitend in het beroepssecundair onderwijs : een derde leerjaar aangeduid als vervolmakingsjaar, waarin opties worden onderscheiden;3° de derde graad, opgebouwd uit : a) een eerste leerjaar, waarin onderwijsvormen en opties worden onderscheiden;b) een tweede leerjaar, waarin onderwijsvormen en opties worden onderscheiden;c) uitsluitend in het algemeen en het kunstsecundair onderwijs : een derde leerjaar aangeduid als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, waarin opties worden onderscheiden;d) uitsluitend in het technisch en het kunstsecundair onderwijs : niet-leerjaar-gebonden opties aangeduid als secundair na secundair, afgekort Se-n-Se;e) uitsluitend in het beroepssecundair onderwijs : een derde leerjaar aangeduid als specialisatiejaar, waarin opties worden onderscheiden, en een derde leerjaar aangeduid als naamloos leerjaar;4° uitsluitend in het beroepssecundair onderwijs : de vierde graad, waarin de opties modevormgeving en plastische kunsten worden onderscheiden, opgebouwd uit : a) een eerste leerjaar;b) een tweede leerjaar. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 wordt de vierde graad evenwel progressief, leerjaar na leerjaar te beginnen met het eerste, afgebouwd.

Vanaf het schooljaar 2009-2010 wordt de opleiding verpleegkunde aangeduid als hoger beroepsonderwijs, behorend tot het niveau hoger onderwijs. Ze kan evenwel uitsluitend worden ingericht door instellingen voor voltijds secundair onderwijs. Alle wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het voltijds secundair onderwijs of op instellingen voor voltijds secundair onderwijs, zijn, in voorkomend geval en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, ook onverminderd van toepassing op de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.

Art. 50.Teneinde overeenstemming te bereiken met de structuur als vermeld in artikel 49, wordt per 1 september 2009 : 1° de optie verpleegkunde van de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs van rechtswege omgezet naar een gelijknamige opleiding van het hoger beroepsonderwijs met een duurtijd van zes semesters;2° elke tot en met het schooljaar 2008-2009 bestaande optie van het derde leerjaar van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs aangeduid als specialisatiejaar, van rechtswege omgezet naar een gelijknamige optie aangeduid als Se-n-Se met een duurtijd van twee semesters en gerangschikt als specifiek.

Art. 51.De Vlaamse Regering neemt de nodige maatregelen om alle opties aangeduid als Se-n-Se als vermeld in artikel 50, 2°, te toetsen aan erkende onderwijskwalificaties en te bepalen : 1° of die optie als Se-n-Se blijft behouden, in een ander structuuronderdeel wordt ondergebracht dan wel wordt opgeheven;2° tenzij opgeheven, onder welke benaming en in welke onderwijsvorm en studiegebied die optie verder wordt ingericht;3° of de voor die optie vigerende leerplannen al dan niet hun goedkeuring behouden;4° indien Se-n-Se, met welke duurtijd die optie verder wordt ingericht. De beslissingen van de Vlaamse Regering zullen voor inrichtende machten en instellingen in werking treden per 1 september 2012, met inbegrip van, in voorkomend geval, de toepassing van nieuwe leerplannen die overeenkomstig de vigerende regelgeving ter zake door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd.

Art. 52.Het onderwijsaanbod van een instelling voor voltijds secundair onderwijs bestaat uit één van volgende mogelijkheden : 1° de eerste graad;2° de eerste en de tweede graad;3° de tweede en de derde graad;4° de eerste, de tweede en de derde graad;5° de tweede, de derde en de vierde graad;6° de tweede en de derde graad en het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde;7° de eerste, de tweede, de derde en de vierde graad;8° de eerste, de tweede en de derde graad en het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde;9° het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde, doch enkel in onderwijsinstellingen die tijdens het schooljaar 2008-2009 uitsluitend de opleiding verpleegkunde organiseerden. De mogelijkheden vermeld in 5° en 7° gelden slechts tot en met het schooljaar 2013-2014.

Art. 52bis.§ 1. Se-n-Se van de derde graad van het technisch en kunstsecundair onderwijs hebben een duurtijd van een semester, twee aansluitende semesters of drie aansluitende semesters. Se-n-Se kunnen voor de leerlingen starten hetzij op 1 september hetzij op 1 februari.

Se-n-Se zijn sterk beroepsgericht, leiden tot een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 4 die bestaat uit minstens één erkende beroepskwalificatie van kwalificatieniveau 4, en worden bekrachtigd met een certificaat. Ze bevatten een relevant aandeel werkplekleren, zijnde leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte competenties, waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Onder eenzelfde benaming van optie kan een Se-n-Se slechts aan één welbepaalde duurtijd worden gekoppeld. § 2. Voor de organisatie van een Se-n-Se kan een instelling voor voltijds secundair onderwijs samenwerken met : 1° één of meer andere instellingen voor secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs of hogescholen;2° één of meer publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen;3° één of meer sectoren van het beroep waartoe de Se-n-Se leidt;4° bedrijven of organisaties;5° een opleidingsinstelling van de politie of brandweer (deze samenwerking kan uitsluitend voor de optie Integrale veiligheid van het technisch secundair onderwijs). Binnen dat samenwerkingsverband is de eerstvermelde instelling voor voltijds secundair onderwijs altijd de coördinerende instelling.

Uitsluitend de coördinerende instelling is bevoegd en verantwoordelijk voor inschrijving (steeds voor het geheel van de Se-n-Se) van leerlingen, programmatie, evaluatie, studiebekrachtiging en kwaliteitszorg, terwijl op het vlak van financiering of subsidiëring enkel de vigerende decretale en regelgevende bepalingen van de coördinerende instelling van toepassing zijn. Onderwijsinstellingen of publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen binnen een samenwerkingsverband, buiten de coördinerende instelling, kunnen slechts onderdelen van een Se-n-Se inrichten.

De samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst waarin ten minste de volgende elementen worden opgenomen : 1° de samenwerkende instellingen of organisaties;2° de coördinerende onderwijsinstelling;3° de invulling van de samenwerking;4° de looptijd van de samenwerking;5° in voorkomend geval, de afspraken over het inzetten van personeel. Het protocol van de onderhandelingen hierover in de lokale comités wordt als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst gevoegd; 6° de afspraken over de evaluatie en de kwaliteitszorg in geval van de gezamenlijke organisatie van een Se-n-Se of andere onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. De samenwerkingsovereenkomst ligt steeds in de onderwijsinstelling of de onderwijsinstellingen in kwestie ter inzage met het oog op administratieve en externe kwaliteitscontrole.

Een coördinerende onderwijsinstelling kan, na onderhandeling in het lokale comité, uren-leraar overdragen aan een centrum voor volwassenenonderwijs of een hogeschool waarmee wordt samengewerkt om een Se-n-Se te organiseren. In het geval van overdracht van uren-leraar naar een hogeschool worden de betrokken uren-leraar omgezet in een krediet en bepaalt de Vlaamse Regering de wijze van melding van die overdracht aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, de grootte van dat krediet per uur-leraar dat wordt omgezet, en de wijze van toekenning ervan.

Een coördinerende onderwijsinstelling kan, na onderhandeling in het lokale comité, uren-leraar overdragen aan een opleidingsinstelling van de politie of de brandweer waarmee wordt samengewerkt om de optie Integrale veiligheid van het technisch secundair onderwijs, aangeduid als Se-n-Se, te organiseren. In voorkomend geval worden de betrokken uren-leraar omgezet in een krediet waarvan de omvang per uur en de modaliteiten identiek zijn aan deze binnen het systeem van voordracht-gevers als vermeld in artikel 57, § 3. § 3. De evaluatie van de Se-n-Se wordt uiterlijk in 2013 opgestart. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten van de evaluatie. De resultaten van de evaluatie worden aan het Vlaams Parlement meegedeeld.

Art. 52ter Hoger beroepsonderwijs, bestaande uit de opleiding verpleegkunde, is beroepsgericht onderwijs, leidt tot een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5 die bestaat uit minstens één erkende beroepskwalificatie van kwalificatieniveau 5, en wordt bekrachtigd met een diploma van gegradueerde. Het hoger beroepsonderwijs heeft een duurtijd van zes semesters. Bij modulaire organisatie kan het hoger beroepsonderwijs voor de cursisten starten hetzij op 1 september hetzij op 1 februari, bij niet-modulaire organisatie enkel op 1 september.

Het hoger beroepsonderwijs wordt georganiseerd enerzijds overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en anderzijds overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Met inachtname van de voorwaarde inzake studieomvang zoals bepaald in de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad, dient de onderwijsinstelling, buiten de wekelijkse lessentabel, aan de cursisten verpleegkunde gedurende de volledige duur van de opleiding en naar rata van ten minste 4 wekelijkse lestijden, opleidingsgebonden persoonlijke activiteiten op te leggen. De klassenraad beslist autonoom over de vorm en inhoud van deze activiteiten. De resultaten van de door de cursist uitgevoerde activiteiten worden in aanmerking genomen bij zijn of haar evaluatie door de klassenraad.

Art. 52quater.Naast het in artikel 52 gestelde, kan een onderwijsinstelling onthaalonderwijs organiseren. Onthaalonderwijs, dat niet in een graad of in het hoger beroepsonderwijs wordt gerangschikt, is een specifiek en tijdelijk onderwijsaanbod dat anderstalige nieuwkomers in staat stelt om Nederlands te leren en nadien in te stromen in het Nederlandstalig onderwijs. Het is gericht op taalvaardigheid Nederlands en inburgering.

De Vlaamse Regering bakent de doelgroep af, ten minste rekening houdend met de criteria « leeftijd », « taalkennis Nederlands » en « duurtijd van de aanwezigheid op het Belgische grondgebied » van de anderstalige nieuwkomer.

Onthaalonderwijs kan slechts worden gefinancierd of gesubsidieerd indien per scholengemeenschap of ander samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen een minimum aantal anderstalige nieuwkomers worden geteld. Naast de basisfinanciering of -subsidiëring, inherent aan het voltijds secundair onderwijs, vindt een specifieke financiering of subsidiëring tijdens het lopende schooljaar plaats die fluctueert met bepaalde schommelingen van het aantal anderstalige nieuwkomers. Daarenboven vindt ook een specifieke financiering of subsidiëring plaats teneinde gewezen anderstalige nieuwkomers verder te ondersteunen, op te volgen en te begeleiden. De Vlaamse Regering bepaalt de omvang en de duur van die financiering of subsidiëring en de data voor telling van het aantal anderstalige nieuwkomers.

In aansluiting op eventuele decretale bepalingen ter zake, kan de Vlaamse Regering voorwaarden opleggen inzake samenstelling van het wekelijks lessenrooster voor onthaalonderwijs teneinde het bereiken van de doelstellingen van onthaalonderwijs maximaal te waarborgen.

De Vlaamse Regering kan ten slotte aanvullende organisatiebepalingen vastleggen.

Art. 52quinquies.Een onderwijsinstelling kan inhaallessen organiseren in de eerste en de tweede graad en het eerste leerjaar van de derde graad. »

Art. 60.In onderafdeling 3bis van hetzelfde decreet, die wordt hernummerd in onderafdeling 3, wordt een artikel 52sexies ingevoegd, dat luidt als volgt :

Art. 52sexies.De bepalingen van deze onderafdeling zijn niet van toepassing op : 1° het derde leerjaar van de derde graad van het algemeen en het kunstsecundair onderwijs, aangeduid als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs;2° de Se-n-Se van het technisch en het kunstsecundair onderwijs;3° de vierde graad;4° het hoger beroepsonderwijs.»

Art. 61.Aan artikel 52bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het artikel wordt hernummerd in artikel 52septies ;2° de woorden « met uitzondering van de vierde graad, » worden geschrapt.

Art. 62.Aan artikel 52ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het artikel wordt hernummerd in artikel 52octies ;2° de woorden « met uitzondering van de vierde graad, » worden geschrapt.

Art. 63.Aan artikel 52quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het artikel wordt hernummerd in artikel 52novies ;2° de woorden « artikel 52ter, § 2, tweede lid » worden vervangen door de woorden « artikel 52octies, § 1, tweede lid ».

Art. 64.In artikel 55, § 7, van hetzelfde decreet worden de woorden « artikel 50, § 5, 4° » vervangen door de woorden « artikel 49, 3°, e) ».

Art. 65.In artikel 57, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 april 1995, worden de woorden « de vierde graad van het secundair onderwijs » vervangen door de woorden « de structuuronderdelen als vermeld in artikel 52sexies. ».

Art. 66.Aan artikel 57, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2001, 14 februari 2003, 22 juni 2007 en 4 juli 2008, worden een vijfde en zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Uitsluitend in door de Vlaamse Regering aangeduide structuuronderdelen kan bedoelde aanwending ook plaatsvinden onder vorm van aanwerving van voordrachtgevers. Het aantal lesuren van de wekelijkse lessentabel van het betrokken structuuronderdeel dat, omgerekend naar schooljaarbasis, aan voordrachtgevers kan worden besteed, bedraagt maximum twee. In voorkomend geval worden uren-leraar omgezet in een krediet. Een voordrachtgever is een persoon die geen deel uitmaakt van de inrichtende macht of van het personeel van de instelling en die, hetzij in eigen naam hetzij in dienst van een organisatie of onderneming en in het kader van de realisatie van het onderwijsprogramma, voor cursisten voordrachten geeft vanuit zijn of haar deskundigheid en ervaring in de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van melding van de aanwerving van voordrachtgevers aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de grootte van het krediet per uur-leraar dat wordt omgezet en de wijze van toekenning ervan, met dien verstande dat desbetreffende regeling dezelfde is voor het voltijds secundair onderwijs en voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

In afwijking op het voorgaande lid, kunnen in de optie Integrale veiligheid van het technisch secundair onderwijs, aangeduid als Se-n-Se, maximum zes lesuren van de wekelijkse lessentabel aan voordrachtgevers worden besteed. »

Art. 67.Aan artikel 58bis, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994, vervangen bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003, 22 juni 2007 en 10 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt 4° wordt vervangen door wat volgt : « 4° in het onderwijsaanbod van de instellingen die na de fusie overblijven, zijn - met uitzondering van de eerste graad - geen overlappingen van structuuronderdelen toegelaten »;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 68.In artikel 74bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005, wordt in 1° punt a) vervangen door wat volgt : « a) in het voltijds secundair onderwijs : het derde leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs aangeduid als vervolmakingsjaar, het derde leerjaar van het algemeen en het kunstsecundair onderwijs aangeduid als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, de Se-n-Se van het technisch en het kunstsecundair onderwijs, de vierde graad van het secundair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs; ».

Art. 69.Aan artikel 74novies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, wordt in 4° een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt : « e) de afwijkende toelatingsvoorwaarden in het hoger beroepsonderwijs. ».

Art. 70.In artikel 74duodecies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008, worden het eerste en het tweede lid vervangen door wat volgt : « Tot en met het schooljaar 2011-2012 voor wat het hoger beroepsonderwijs betreft en tot het tijdstip waarop de decreetgever globale hervormingsmaatregelen voor de overige structuuronderdelen van het voltijds gewoon secundair onderwijs in werking laat treden, kan als experiment in door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instellingen voor voltijds gewoon secundair onderwijs, modulair onderwijs worden georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling. In voorkomend geval zijn wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen die in strijd zijn met de bepalingen van deze afdeling, niet van toepassing.

Het experiment heeft enkel betrekking op het beroepssecundair onderwijs en op het hoger beroepsonderwijs van het voltijds gewoon secundair onderwijs en kan enkel worden ingericht door instellingen die gedurende het schooljaar 2007-2008 modulair onderwijs organiseerden overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel. Laatst vermelde voorwaarde geldt niet voor de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. »

Art. 71.In artikel 74ter decies, § 5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de woorden « een diploma in de verpleegkunde » vervangen door de woorden « een diploma van gegradueerde, doch uitsluitend in de HBO5-opleiding verpleegkunde ».

Art. 72.Aan artikel 74quinquies decies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008, wordt de volgende zin toegevoegd : « In afwijking op deze bepaling kan de HBO5-opleiding verpleegkunde slechts starten hetzij op 1 september hetzij op 1 februari van een lopend schooljaar. »

Art. 73.In artikel 74sexies decies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de woorden « modulair onderwijs » en het woord « gelden » worden de volgende woorden ingevoegd : « , met uitzondering van de HBO5-opleiding verpleegkunde, »;2° in het punt 1° wordt de tweede zin opgeheven.

Art. 74.In hetzelfde decreet wordt een artikel 74sexies decies-bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « Artikel 74sexies decies-bis § 1. In het modulair onderwijs, HBO5-opleiding verpleegkunde, gelden als gezamenlijke toelatingsvoorwaarden voor cursisten : 1° het voldaan hebben aan de leerplicht;2° het bezit van een van de volgende studiebewijzen : a) een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;b) een diploma van secundair onderwijs;c) een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;d) een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;e) een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;f) een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;g) een diploma van het hoger beroepsonderwijs;h) een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;i) een diploma van bachelor of master;j) een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de studiebewijzen, vermeld in a) tot en met i).Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan de toelatingsklassenraad personen die in een land buiten de Europese Unie een studiebewijs hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de opleiding. § 2. In afwijking van § 1 worden in het schoolreglement van de betrokken instelling afwijkende toelatingsvoorwaarden tot de HBO5-opleiding verpleegkunde opgenomen. De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen enkel rekening houden met de volgende elementen : 1° humanitaire redenen;2° medische, psychische of sociale redenen;3° het algemene niveau van de cursist, getoetst met een toelatingsproef die wordt georganiseerd binnen de vijf lesdagen nadat de cursist met de opleiding is gestart.De organisatie van een toelatingsproef, op verzoek van de cursist, kan niet worden geweigerd.

De proef wordt beoordeeld door de toelatingsklassenraad, die nagaat of de cursist over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de opleiding in kwestie aan te vangen. Van de beoordeling wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat wordt opgenomen in het dossier van de cursist. § 3. Behoudens de toelatingsvoorwaarden als vermeld in §§ 1 en 2, geldt voor toelating tot een sequentieel geordend onderdeel van de HBO5-opleiding verpleegkunde het voldoen aan een van de volgende voorwaarden : 1° het bezit van het deelcertificaat van een sequentieel voorafgaand onderdeel;2° het bezit van een studiebewijs van een andere opleidings- of vormingsinstelling.De toelatingsklassenraad bepaalt welke studiebewijzen toegang geven tot sequentieel geordende onderdelen; 3° het bezit van een titel van beroepsbekwaamheid als vermeld in het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid en in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.De Vlaamse Regering bepaalt welke titels van beroepsbekwaamheid toegang geven tot sequentieel geordende onderdelen; 4° de toelatingsklassenraad oordeelt dat de cursist beschikt over een studiebewijs uit het onderwijs of uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit blijkt dat hij over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om het onderdeel aan te vangen;5° de toelatingsklassenraad oordeelt op basis van een toelatingsproef dat de cursist de nodige ervaring heeft verworven die hem toelaat het onderdeel te volgen. § 4. Een cursist kan slechts één module tezelfdertijd volgen. § 5. De overstap van een cursist van het modulair naar het niet-modulair onderwijs vindt plaats op basis van een beslissing van de toelatingsklassenraad, tenzij wordt voldaan aan de reglementaire toelatingsvoorwaarden op basis van het bezit van een eindstudiebewijs. § 6. De bepalingen van § 1 en § 2 gelden eveneens bij niet-modulaire organisatie van de HBO5-opleiding verpleegkunde. »

Art. 75.In artikel 74septies decies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 4 juli 2008, worden in het eerste lid de woorden « een diploma in de verpleegkunde » vervangen door de woorden « een diploma van gegradueerde, doch uitsluitend in de HBO5-opleiding verpleegkunde ».

Art. 76.In artikel 74duodevicies worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt 8° wordt vervangen door wat volgt : « 8° diploma van secundair onderwijs (hoger beroepsonderwijs) : wordt uitgereikt aan de cursist die : a) houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;en b) door de delibererende klassenraad als geslaagd voor het hoger beroepsonderwijs wordt beschouwd, wat het geslaagd zijn voor alle modules van de HBO5-opleiding verpleegkunde impliceert;»; 2° het punt 9° wordt vervangen door wat volgt : « 9° diploma van gegradueerde : wordt uitgereikt aan de cursist die geslaagd is voor alle modules van de opleiding verpleegkunde en derhalve houder is van de deelcertificaten van alle modules van die opleiding.Bij het diploma wordt een diplomasupplement uitgereikt. Dit is een document dat de inhoud van de studies van de cursist en de structuur van het onderwijs in het land waar de cursist gestudeerd heeft, verduidelijkt.

De Vlaamse Regering bepaalt het model van het diplomasupplement en de nadere modaliteiten met betrekking tot de uitreiking ervan. »; 3° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Diegene aan wie overeenkomstig dit decreet het diploma van gegradueerde (in het Engels vertaald als associate degree) is verleend met of zonder nadere specificatie, is gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel van gegradueerde met of zonder nadere specificatie.»; 4° in fine wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Ook bij niet-modulaire organisatie van de HBO5-opleiding verpleegkunde wordt aan de cursist die geslaagd is voor de opleiding een diploma van gegradueerde, met diplomasupplement, toegekend, en is betrokkene gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel. Indien betrokkene daarenboven houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, dan wordt bij het slagen voor de opleiding ook het diploma van secundair onderwijs toegekend. »

Art. 77.In artikel 74undevicies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, derde lid, worden de woorden « de vierde graad van het studiegebied personenzorg » vervangen door de woorden « de HBO5-opleiding verpleegkunde »;2° in § 2, eerste lid, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt : « De gelijkstelling vindt plaats met een opdracht in de tweede graad of in de derde graad van het voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs of, doch uitsluitend voor wat betreft de HBO5-opleiding verpleegkunde, met een opdracht in het hoger beroepsonderwijs.»

Art. 78.In artikel 74vicies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de woorden « 15 juni » vervangen door de woorden « 1 juni ».

Art. 79.In artikel 84bis, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij de decreten van 20 oktober 2000 en 19 juli 2002, worden in het punt 2° de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de tekst bij het derde gedachtestreepje wordt vervangen door wat volgt : « - die houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling, of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, en die het eerste en tweede leerjaar van de vierde graad van het secundair onderwijs met vrucht volbracht hebben;»; 2° een vierde gedachtestreepje wordt toegevoegd, waarvan de tekst luidt : « - die houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling, of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, en die het hoger beroepsonderwijs van het secundair onderwijs met vrucht volbracht hebben.»

Art. 80.In artikel 84quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 1991 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het punt 1° worden na de woorden « de Vlaamse Regering » de woorden « , tenzij bij dit decreet bepaald » toegevoegd;2° in het punt 2° worden de woorden « van de in 1°, c), van dit artikel bedoelde » geschrapt. Onderafdeling IV. - Wijzigingen aan het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs

Art. 81.In artikel 2 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 22 juni 2007 en 4 juli 2008, wordt het punt 24° vervangen door wat volgt : « 24° optie : een leervak of een groep leervakken die, met uitzondering van de eerste graad, het karakteristieke van de opleiding bepalen en die bestaat uit het fundamenteel gedeelte dat de studierichting bepaalt en eventueel het complementair gedeelte; voor het hoger beroepsonderwijs wordt onder optie de opleiding verpleegkunde verstaan; ».

Art. 82.In hetzelfde decreet wordt titel III vervangen door wat volgt : « TITEL III. - Onderwijsaanbod

Art. 3.De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het voltijds gewoon secundair onderwijs en op de opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs.

Art. 4.Het aanbod in het secundair onderwijs, met uitzondering van de eerste graad, wordt ingedeeld in studiegebieden. De studiegebieden zijn : 1) algemeen secundair onderwijs;2) sport;3) auto;4) bouw;5) chemie;6) decoratieve technieken;7) fotografie;8) glastechnieken;9) grafische communicatie en media;10) handel;11) hout;12) juwelen;13) koeling en warmte;14) land- en tuinbouw;15) lichaamsverzorging;16) maritieme opleidingen;17) mechanica-elektriciteit;18) mode;19) muziekinstrumentenbouw;20) optiek;21) orthopedische technieken;22) personenzorg;23) tandtechnieken;24) textiel;25) toerisme;26) voeding;27) ballet;28) beeldende kunsten;29) podiumkunsten. De Vlaamse Regering rangschikt elk structuuronderdeel in één van desbetreffende studiegebieden.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt met structuuronderdeel bedoeld : een optie van de tweede, derde of vierde graad en de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.

Art. 5.De Vlaamse Regering wijst de structuuronderdelen aan die specifiek zijn; alle resterende structuuronderdelen worden als niet-specifiek beschouwd. In afwijking op deze bepaling zijn opties aangeduid als Se-n-Se steeds specifiek. Voor de toepassing van deze bepaling wordt met structuuronderdelen bedoeld : de basisopties, de beroepenvelden, de opties van de tweede, derde en vierde graad, en de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.

Art. 6.De Vlaamse Regering kan beslissen om omzettingen van bestaande naar nieuwe benamingen van structuuronderdelen door te voeren.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt met structuuronderdelen bedoeld : de basisopties, de beroepenvelden en de opties van de tweede en derde graad.

Art. 7.§ 1. De Vlaamse Regering kan, afhankelijk van maatschappelijke, onderwijskundige of technologische ontwikkelingen of afhankelijk van arbeidsmarktbehoeften, nieuwe structuuronderdelen vastleggen. Ze kan hiertoe zelf het initiatief nemen of onderbouwde voorstellen in overweging nemen die door onderwijsverstrekkers of derden worden ingediend. Voor die voorstellen bepaalt de Vlaamse Regering de indienings- en adviseringsprocedure.

Als een nieuw structuuronderdeel wordt vastgelegd, dan bepaalt de Vlaamse Regering : 1° of dit structuuronderdeel al dan niet als specifiek moet worden beschouwd, behoudens voor de Se-n-Se die altijd als specifiek worden beschouwd;2° in welk studiegebied dit structuuronderdeel, voor zover het de tweede of de derde graad betreft, wordt gerangschikt;3° voor wat betreft de Se-n-Se : de duurtijd uitgedrukt in semesters. Voor uitzonderlijke gevallen kan de Vlaamse Regering bepalen dat tijdens het eerste schooljaar waarin een geprogrammeerd structuuronderdeel wordt georganiseerd de telling van de regelmatige leerlingen of cursisten van dat structuuronderdeel, voor de toepassing van de omkaderingsnormen voor de diverse personeelscategorieën enerzijds en de bepaling van de werkingsmiddelen anderzijds, vastgesteld wordt op een bepaalde datum of data in de loop van het betrokken schooljaar.

Onder uitzonderlijke gevallen worden programmaties van structuuronderdelen verstaan die : a) rechtstreeks en onmiddellijk tegemoetkomen aan dringende of onvoorziene lokale of regionale ontwikkelingen op socio-economisch, maatschappelijk of onderwijskundig vlak, waarbij de betrokken inrichtende machten tot een ingreep in het studieaanbod genoodzaakt zijn;en b) in de aanvangsperiode van effectieve organisatie de inzet van een groter aantal personele en materiële middelen vereisen dan in het gewone financierings- en subsidiëringssysteem is voorzien. § 2. Voor de toepassing van § 1 wordt met structuuronderdelen bedoeld : basisopties, beroepenvelden, opties van de tweede of derde graad.

Art. 7bis.Voor de toepassing van de omkaderingsnormen voor de diverse personeelscategorieën, de bepaling van de werkingsmiddelen en de toepassing van het programmatie- en rationalisatieplan wordt, voor wat betreft een optie aangeduid als Se-n-Se, het hoogste aantal regelmatige leerlingen dat wordt geteld op één van beide teldata zoals bepaald in artikel 3, § 8, 1°, van de wet van 29 mei 1959, geacht ook het aantal regelmatige leerlingen te zijn op de andere teldatum. Deze bepaling geldt evenwel niet indien op laatstgenoemde datum geen regelmatige leerlingen kunnen worden geteld omdat de onderwijsinstelling ervoor heeft gekozen in het lopende semester de betrokken optie niet in het studieaanbod te voorzien, waardoor er geen inschrijvingen konden worden gerealiseerd.

Art. 8.De opties « elektronica militaire wapensystemen », « militaire en sociale wetenschappen » en « militaire bewapeningstechnieken » van het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs zijn voorbehouden voor de onderwijsinstellingen van de Krijgsmacht. Op deze opties zijn de bepalingen van artikelen 4, 5 en 6 niet van toepassing. »

Art. 83.Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

Art. 9.De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het voltijds gewoon secundair onderwijs, met uitzondering van het hoger beroepsonderwijs. ».

Art. 84.In hetzelfde decreet worden in titel IV de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het hoofdstuk II wordt opgeheven;2° het hoofdstuk III wordt hernummerd in II;3° het hoofdstuk IV wordt hernummerd in III Art.85. In artikel 28, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 22 juni 2007 en 4 juli 2008, worden in het eerste lid de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt 3° wordt hernummerd in 4°;2° een punt 3° wordt ingevoegd, dat luidt als volgt : « 3° niet-georganiseerde specifieke optie, georganiseerd als Se-n-Se; ».

Art. 86.In artikel 29, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt 4° wordt vervangen door wat volgt : « 4° een optie van de tweede of derde graad van een bepaalde onderwijsvorm;»; 2° het punt 7° wordt vervangen door wat volgt : « 7° het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, georganiseerd als een specialisatiejaar;».

Art. 87.In artikel 33, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Bij de toepassing van de gestelde minimale leerlingennorm worden enkel de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar van de tweede en de derde graad in aanmerking genomen. »

Art. 88.In hoofdstuk IV, dat wordt hernummerd in III, afdeling 3, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift van onderafdeling C wordt vervangen door wat volgt : « Onderafdeling C.- Programmatie van structuuronderdelen - derde leerjaren van de derde graad en Se-n-Se »; 2° onderafdeling D wordt opgeheven;3° onderafdeling E wordt hernummerd in D;4° onderafdeling F wordt hernummerd in E.

Art. 89.In artikel 38, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 22 juni 2007 en 4 juli 2008, worden in het eerste lid de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt 3° wordt hernummerd in 4°;2° een punt 3° wordt ingevoegd, dat luidt als volgt : « 3° niet-georganiseerde specifieke optie, georganiseerd als Se-n-Se; ».

Art. 90.§ 1. In artikel 44, § 1, van hetzelfde decreet wordt in het punt 3° tussen de woorden « derde graad » en de woorden « , de omvorming » de woorden « en de Se-n-Se » ingevoegd. § 2. Aan artikel 44, § 2, van hetzelfde decreet wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 6° de Se-n-Se. ».

Art. 91.In artikel 47 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Voor de toepassing van deze rationalisatienorm worden niet in aanmerking genomen : 1° de leerlingen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers;2° de leerlingen van het derde leerjaar van de derde graad, ingericht als een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs;3° de leerlingen van de Se-n-Se.»

Art. 92.In artikel 50, § 3, van hetzelfde decreet wordt in het punt 1°, b), een gedachtestreepje toegevoegd, dat luidt als volgt : « - een opleiding van het hoger beroepsonderwijs; »

Art. 93.In artikel 53 van hetzelfde decreet worden de woorden « vierde graad » telkens vervangen door de woorden « vierde graad of hoger beroepsonderwijs ».

Art. 94.In artikel 55 van hetzelfde decreet wordt het punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° hetzij over te gaan tot geleidelijke afbouw, leerjaar na leerjaar te beginnen met het eerste, van de af te bouwen graad of graden of tot geleidelijke afbouw van het hoger beroepsonderwijs, onverminderd het in artikel 52 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II gestelde; »

Art. 95.In artikel 76 van hetzelfde decreet wordt het punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° 0,20 : voor de tweede, de derde en de vierde graad en het hoger beroepsonderwijs. » Onderafdeling V. - Wijzigingen aan het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Art. 96.In artikel 2 van het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs worden tussen de woorden « buitengewoon secundair onderwijs » en de woorden « De Vlaamse Regering » de woorden « , met uitzondering van het hoger beroepsonderwijs » ingevoegd.

Onderafdeling VI. - Wijzigingen aan het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering in de Vlaamse Gemeenschap

Art. 97.§ 1. In artikel 17 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering in de Vlaamse Gemeenschap worden de woorden « of in de vierde graad van het voltijds secundair onderwijs » vervangen door de woorden « , in de vierde graad van het voltijds secundair onderwijs en in de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs ». § 2. In artikel 39, § 5, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt het punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° de leerling zit in in het eerste of tweede leerjaar van de vierde graad van het secundair onderwijs of in de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs; ». § 3. In artikel 50, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden « het eerste, tweede of derde leerjaar van de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs » vervangen door de woorden « het eerste of tweede leerjaar van de vierde graad van het secundair onderwijs of in de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs ». § 4. In artikel 50, § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden « het voltijds secundair beroepsonderwijs van het eerste, het tweede of het derde leerjaar van de vierde graad » vervangen door de woorden « het eerste of tweede leerjaar van de vierde graad van het secundair onderwijs of in de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs ».

Onderafdeling VII. - Wijzigingen aan het decreet van 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft

Art. 98.In artikel 8 van het decreet van 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft worden in het punt 1° in de tabel de woorden « vierde graad » vervangen door de woorden « hoger beroepsonderwijs en de vierde graad ».

Onderafdeling VIII. - Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs

Art. 99.In het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 en 16 januari 2009, wordt een artikel 6bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 6bis.Het aanbod van de opties Integrale veiligheid en Veiligheidsberoepen is aan de volgende beperking respectievelijk voorwaarden onderworpen : 1° een van beide opties dan wel beide opties samen kunnen in maximaal zestien door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden georganiseerd, waarvan acht behoren tot het officieel onderwijs en acht tot het vrij onderwijs;2° de organiserende onderwijsinstellingen moeten, voor de aanvang van het oprichtingsschooljaar, van de federale minister, bevoegd voor binnenlandse zaken, de erkenning van de opleidingen hebben verkregen met toepassing van de vigerende federale regelgeving ter zake en in overeenstemming met de afspraken ter zake tussen de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de desbetreffende federale minister; het behoud van de organisatie van de opleidingen is afhankelijk van de periodieke bevestiging van die erkenning. ».

Art. 100.In de bijlage XXIV van hetzelfde besluit wordt de tekst onder aan de tabel, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009, opgeheven. Afdeling II. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen in het decreet van

15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

Art. 101.In artikel 2 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 2°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 2°bis een beroepskwalificatie : een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan uitgeoefend worden als vermeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur;»; 2° aan punt 2° wordt de volgende zin toegevoegd : « Voor de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs worden hiermee de competenties, als vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, bedoeld;»; 3° er worden een punt 18bis en 18ter ingevoegd, die luiden als volgt : « 18°bis jaar : een kalenderjaar; 18°ter kwalificatieniveau : een onderverdeling van de kwalificatiestructuur gebaseerd op niveaudescriptoren vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur; »; 4° er wordt een punt 42bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 42°bis studieomvang : het aantal studiepunten toegekend aan een onderdeel of aan een opleiding;».

Art. 102.Artikel 4 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een punt, luidende : « 4° specifieke lerarenopleidingen. »

Art. 103.In artikel 5, § 3, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « omvat beroepsgerichte opleidingen die georganiseerd worden op het niveau van het hoger onderwijs en die niet leiden tot de graad van bachelor of de graad van master.» worden vervangen door de woorden « is beroepsgericht onderwijs als vermeld in artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. »; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs hebben een minimale globale duur van twee jaar en een studieomvang van ten minste 90 studiepunten en ten hoogste 120 studiepunten.»

Art. 104.In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de woorden « Het hoger beroepsonderwijs » en de woorden « wordt ingedeeld in volgende studiegebieden » worden de woorden « aangeboden door de centra voor volwassenenonderwijs » ingevoegd;2° het punt 5° wordt opgeheven.

Art. 105.In artikel 14, § 3, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « de leerplannen » en de woorden « goed volgens » de woorden « van de opleidingen van de leergebieden, vermeld in artikel 6, en de studiegebieden, vermeld in artikel 7, » ingevoegd.

Art. 106.In artikel 16 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « , uitgezonderd de opleidingen van het studiegebied onderwijs » geschrapt;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 107.In artikel 17, § 1, van hetzelfde decreet wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 108.Artikel 21 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 21.§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt de omzetting van studiepunten naar lestijden voor de opleidingen van de studiegebieden, zoals vermeld in artikel 8, en voor de specifieke lerarenopleidingen conform de bepalingen in deze afdeling.

Voor de berekening van de financiering of subsidiëring van de opleidingen van de studiegebieden, zoals vermeld in artikel 8, en de specifieke lerarenopleidingen wordt het aantal lestijden in aanmerking genomen, zoals bepaald door de Vlaamse Regering na de omzetting van studiepunten. § 2. De centra voor volwassenenonderwijs delen de opleidingsprogramma »s, vermeld in artikel 17, § 1, in modules in en leggen het aantal lestijden per module vast. »

Art. 109.Aan artikel 24, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « van de opleidingen van de leergebieden, vermeld in artikel 6, en de studiegebieden, vermeld in artikel 7, » toegevoegd.

Art. 110.Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 24bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 24bis.§ 1. Het opleidingsprofiel voor een opleiding van de studiegebieden, vermeld in artikel 8, komt tot stand, zoals bepaald in titel II van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, en omvat ten minste : 1° het minimale aantal lestijden van de opleiding;2° het aantal modules;3° het aantal lestijden per module;4° de verdeling van de erkende beroepskwalificaties en basiscompetenties over de modules binnen de opleiding. § 2. De Vlaamse Regering kan de procedure en de criteria om tot opleidingsprofielen te komen bepalen. »

Art. 111.In artikel 25 van hetzelfde decreet worden de woorden « door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofielen » vervangen door de woorden « opleidingsprofielen, vermeld in artikel 24 of artikel 24bis ».

Art. 112.In artikel 26, § 4, van hetzelfde decreet worden aan het eerste en derde lid de woorden « , vermeld in artikelen 24 en 24bis » toegevoegd.

Art. 113.In artikel 34 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1, 1°, worden de volgende woorden toegevoegd : « , dat minstens drie jaar behaald is »;2° in § 1 wordt er een punt 4°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 4°bis een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;»; 3° in § 1, 9°, worden de woorden « professioneel onderwijs dan wel het academisch » geschrapt;4° in § 2 worden de woorden « kan het centrumbestuur in zijn centrumreglement afwijkende toelatingsvoorwaarden opnemen » vervangen door de woorden « neemt het centrumbestuur in zijn centrumreglement afwijkende toelatingsvoorwaarden op ».

Art. 114.In artikel 38, § 2, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « hoger beroepsonderwijs » en « kan » de woorden « en de specifieke lerarenopleidingen » ingevoegd.

Art. 115.In artikel 39, 6°, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « hoger beroepsonderwijs » en « een tweede » de woorden « en de specifieke lerarenopleidingen » ingevoegd.

Art. 116.In artikel 41 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 4 worden tussen de woorden « diploma » en « bekrachtigt » de woorden « van het secundair onderwijs » ingevoegd;2° aan § 4, 2°, worden de volgende woorden toegevoegd : « of een diploma van gegradueerde »;3° in § 5 worden de woorden « opleiding van het studiegebied onderwijs » vervangen door de woorden « specifieke lerarenopleiding, »;4° in § 6 worden de woorden « hoger beroepsonderwijs van minimum 900 lestijden » vervangen door de woorden « hoger beroepsonderwijs »;5° aan § 6 worden een tweede, derde en vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Diegene aan wie overeenkomstig dit decreet het diploma van gegradueerde (in het Engels vertaald als associate degree) is verleend met of zonder nadere specificatie, is gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel van gegradueerde met of zonder nadere specificatie. Bij een diploma van gegradueerde wordt steeds een diplomasupplement uitgereikt. Dit is een document dat de inhoud van de studies van de cursist en de structuur van het onderwijs in het land waar de cursist gestudeerd heeft, verduidelijkt.

De Vlaamse Regering bepaalt het model van diplomasupplement en de nadere modaliteiten met betrekking tot het uitreiken van een diplomasupplement. »

Art. 117.In artikel 42 van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « de opleidingen » en de woorden « , die in combinatie » de woorden « van een ander studiegebied in het secundair volwassenenonderwijs » ingevoegd.

Art. 118.In artikel 49 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan punt 2° worden de woorden « , als vermeld in artikel 24 en artikel 24bis » toegevoegd;2° in 3° worden tussen de woorden « bestaande opleidingsprofielen voor het volwassenenonderwijs » en de woorden « coördineren, » de woorden « , als vermeld in artikel 24 en artikel 24bis » ingevoegd.

Art. 119.In artikel 63, § 1, 1°, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « artikelen 7 en 8, » en « voor zover » de woorden « en de organisatie van de specifieke lerarenopleidingen » ingevoegd.

Art. 120.In artikel 64 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 worden de woorden « en de studiegebieden, zoals vermeld in artikel 8 » vervangen door de woorden « en de specifieke lerarenopleidingen »;2° in § 5 worden tussen de woorden « een opleiding » en de woorden « niet georganiseerd » de woorden « van de studiegebieden zoals vermeld in artikel 7 en de specifieke lerarenopleidingen » tussengevoegd;3° er wordt een § 8 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 8.In afwijking van § 1 tot en met § 7 wordt de onderwijsbevoegdheid voor een opleiding van de studiegebieden, vermeld in artikel 8, aan het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs toegekend, overeenkomstig de bepalingen in titel II van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. »

Art. 121.Aan artikel 65, § 1, van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1, wordt een derde punt toegevoegd dat luidt als volgt : « 3° het structuuronderdeel wordt gerangschikt als secundair volwassenenonderwijs.»; 2° aan § 1, wordt een lid toegevoegd dat luidt als volgt : « In afwijking van § 1, 3°, kan een opleiding die gerangschikt wordt als hoger beroepsonderwijs overgeheveld worden, indien aan volgende voorwaarden voldaan wordt : 1° de opleiding wordt ingericht in een vestigingsplaats waarvoor het centrumbestuur een afwijking heeft verkregen, zoals bedoeld in artikel 70, § 1;2° de opleiding wordt overgeheveld naar een centrum voor volwassenenonderwijs waarvan de hoofdvestigingsplaats in het werkingsgebied van hetzelfde consortium volwassenenonderwijs ligt als de vestigingsplaats, bedoeld in 1°;3° de opleiding wordt na de overheveling ingericht in een vestigingsplaats van het ontvangende centrum voor volwassenenonderwijs, die gelegen is in het werkingsgebied van hetzelfde consortium volwassenenonderwijs als de hoofdvestigingsplaats.»

Art. 122.In artikel 93 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 1°, worden tussen de woorden « het opleidingsprofiel » en de woorden « georganiseerd moet worden » de woorden « , vermeld in artikel 24, » tussengevoegd;2° in § 3, 1°, worden tussen de woorden « het opleidingsprofiel » en de woorden « georganiseerd moet worden » de woorden « vermeld in artikel 24, » tussengevoegd.

Art. 123.In artikel 98 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 8°, worden de woorden « en onderwijs » vervangen door de woorden « en de specifieke lerarenopleidingen »;2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.In afwijking van § 1 kan een centrum voor volwassenenonderwijs leraarsuren aanwenden voor de aanwerving van voordrachtgevers ten bedrage van maximaal 5 procent van het voor het centrum voor volwassenenonderwijs beschikbare pakket leraarsuren.

Een voordrachtgever is een persoon die geen deel uitmaakt van het centrumbestuur of van het personeel van het centrum en die, hetzij in eigen naam hetzij in dienst van een organisatie of onderneming en in het kader van de realisatie van het onderwijsprogramma, voor cursisten voordrachten geeft vanuit zijn of haar deskundigheid en ervaring in de arbeidsmarkt en bedrijfswereld.

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van melding van de aanwerving van voordrachtgevers aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, de grootte van het krediet per leraarsuur dat wordt omgezet en de wijze van toekenning ervan.

Over de aanwending van leraarsuren voor de aanwerving van voordrachtgevers en over de vergoeding van die voordrachtgevers moet een voorafgaandelijk akkoord bereikt worden in het lokale comité. »

Art. 124.In artikel 99 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 2°, worden tussen de woorden « het opleidingsprofiel » en « georganiseerd » de woorden « , vermeld in artikel 24 en artikel 24bis, » ingevoegd;2° in § 3, 1°, worden tussen de woorden « het opleidingsprofiel » en « georganiseerd » de woorden « , vermeld in artikel 24 en artikel 24bis, » ingevoegd.

Art. 125.In titel VII van hetzelfde decreet wordt aan hoofdstuk VI een afdeling III, bestaande uit artikel 130bis, toegevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling III. - Administratieve en geldelijke rechtspositie voor de personeelsleden van de specifieke lerarenopleidingen «

Art. 130bis.Voor de administratieve en geldelijke rechtspositie van de personeelsleden die worden aangesteld in de specifieke lerarenopleiding geldt dezelfde regelgeving als deze die van toepassing is op de personeelsleden van het hoger beroepsonderwijs, in afwachting dat de Vlaamse Regering dit anders bepaalt. »

Art. 126.In hetzelfde decreet wordt een artikel 179ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 179ter.In afwijking van artikel 24bis bepaalt de Vlaamse Regering het opleidingsprofiel voor een opleiding van de studiegebieden, vermeld in artikel 8, conform de bepalingen van artikel 24, in het geval de stuurgroep het voorstel van opleidingsprofiel uiterlijk op 15 januari 2009 heeft voorgedragen. »

Art. 127.In artikel 181, tweede lid, worden de woorden « Die opleidingen beschikken op dat ogenblik over door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofielen » vervangen door de woorden « Die opleidingen beschikken op dat ogenblik over opleidingsprofielen, als vermeld in artikel 24 of artikel 24bis ».

Art. 128.In artikel 184 van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « de opleidingen » en de woorden « die op het ogenblik » de woorden « , van de leergebieden, vermeld in artikel 6, en de studiegebieden, vermeld in artikel 7, » ingevoegd.

Art. 129.In artikel 185 van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « modulaire opleidingen » en « waarvoor » de woorden « , van de leergebieden, vermeld in artikel 6, en de studiegebieden, vermeld in artikel 7, » ingevoegd.

Art. 130.In hetzelfde decreet wordt een artikel 185bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 185bis.De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs van minder dan 900 lestijden leiden in afwachting van de omvorming, zoals vermeld in artikel 158 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, tot een certificaat van het hoger beroepsonderwijs. »

Art. 131.In hetzelfde decreet wordt een artikel 185ter toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 185ter.Wanneer opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in bijlage I, op basis van artikel 15 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur leiden tot een erkende kwalificatie van kwalificatieniveau 4, is de Vlaamse Regering gemachtigd deze opleidingen in te delen in een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs, als vermeld in artikel 7.

De Vlaamse Regering is ook gemachtigd ambtshalve onderwijsbevoegdheid te verlenen aan de centra voor volwassenenonderwijs, die onderwijsbevoegdheid hebben voor de opleidingen vermeld in het eerste lid. » Afdeling III. - Wijzigingen betreffende het hoger onderwijs

Onderafdeling I. - Wijzigingen aan het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Art. 132.In artikel 3 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de omschrijving van het begrip « instellingsbestuur » en de omschrijving van het begrip « kwalificatie van een graad » wordt een zevende streepje ingevoegd, dat luidt als volgt : « - jaar : kalenderjaar;»; 2° aan het dertiende streepje, met de omschrijving van het begrip « studiejaar », worden de volgende woorden toegevoegd : « ;met uitzondering voor de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs ».

Art. 133.In artikel 12 van hetzelfde decreet wordt voor § 1, die § 1bis wordt, een nieuwe § 1 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 1. Opleidingen van het hoger beroepsonderwijs zijn beroepsgericht als vermeld in artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. »

Art. 134.In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt voor § 1, die § 1bis wordt, een nieuwe § 1 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 1. De hogescholen bieden in het hoger beroepsonderwijs opleidingen aan die leiden tot het diploma van gegradueerde. »

Art. 135.In hetzelfde decreet wordt een artikel 17bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 17bis.§ 1. Opleidingen van het hoger beroepsonderwijs sluiten aan bij het secundair onderwijs. § 2. De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs hebben een minimale globale duur van twee jaar en een studieomvang van ten minste 90 studiepunten en ten hoogste 120 studiepunten. »

Art. 136.In artikel 23, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 16 juni 2006, worden tussen de woorden « in het hoger professioneel onderwijs » en de woorden « opleidingen organiseren » de woorden « en in het hoger beroepsonderwijs » ingevoegd, en worden tussen de woorden « de overeenstemmende graden van bachelor » en de woorden « verlenen in of over de volgende studiegebieden » de woorden « respectievelijk diploma's van gegradueerde » ingevoegd.

Art. 137.Aan artikel 25, § 5, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 3° houders van het diploma van gegradueerde (in het Engels vertaald als associate degree), uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs. »

Art. 138.In hetzelfde decreet wordt een artikel 53ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 53ter.De ambtshalve geregistreerde instellingen, vermeld in artikelen 32 tot en met 53, kunnen elk in de studiegebieden en de vestigingen waarbinnen ze opleidingen in het hoger professioneel onderwijs kunnen aanbieden en de daarop betrekking hebbende graden mogen verlenen, opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aanbieden en de daarop betrekking hebbende diploma's van gegradueerde uitreiken. »

Art. 139.In artikel 77 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een nieuw 1° ingevoegd, dat luidt als volgt : « 1° voor elke bachelors- en mastersopleiding : de graad waartoe de opleiding leidt, de kwalificatie van de graad en desgevallend de specificatie van de graad;»; 2° er wordt een nieuw 1°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 1°bis voor elke opleiding van het hoger beroepsonderwijs : a) het diploma waartoe de opleiding leidt;b) de bacheloropleidingen die erop volgen;»; 3° het bestaande 1° wordt hernummerd tot 1°ter en wordt vervangen door wat volgt : « 1°ter voor elke opleiding : a) de inhoud en de doelstellingen van de opleiding, het opleidingsprogramma en de indeling in opleidingsonderdelen;b) in voorkomend geval : de afstudeerrichtingen;c) de volgtijdelijkheid van de onderscheiden opleidingsonderdelen;d) de organisatie van de opleiding in de vorm van modeltrajecten en geïndividualiseerde trajecten;»; 4° het bestaande 1°bis en 1°ter worden respectievelijk hernummerd tot 1°quater en 1°quinquies.

Art. 140.In artikel 83 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt voor § 1, die § 1bis wordt, een nieuwe § 1 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 1.Het instellingsbestuur verleent een diploma van gegradueerde met nadere kwalificatie aan ieder die een opleiding van het hoger beroepsonderwijs met succes heeft voltooid. »; 2° een § 3 wordt toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3.Bij een diploma van gegradueerde wordt steeds een diplomasupplement uitgereikt. Dit is een document dat de inhoud van de studies van de cursist en de structuur van het onderwijs in het land waar de cursist gestudeerd heeft, verduidelijkt. De Vlaamse Regering bepaalt de modellen van het diploma van gegradueerde en van het diplomasupplement, en de nadere modaliteiten met betrekking tot het uitreiken van het diploma van gegradueerde en het diplomasupplement. » Onderafdeling II. - Wijzigingen aan het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen

Art. 141.In artikel 2 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen wordt een punt 9°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 9°bis cursist : een deelnemer aan het hoger beroepsonderwijs die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en ingeschreven is, als vermeld in artikel 3, 6°, van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs; »

Art. 142.Aan artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende woorden toegevoegd : « , met uitzondering van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs. »

Art. 143.In artikel 9 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, wordt een punt 3°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 3°bis een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs; »

Art. 144.Aan titel III, hoofdstuk III, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 4, bestaande uit artikelen 15bis en 15ter, toegevoegd, die luidt als volgt : « Onderafdeling 4. - Opleidingen van het hoger beroepsonderwijs «

Artikel 15bis.Om als regelmatige cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, georganiseerd door een hogeschool, moet de cursist voldaan hebben aan de leerplicht en de onderwijsregeling ontvangen en ondertekend hebben.

Daarenboven moet de cursist beschikken over een van de volgende studiebewijzen : 1° een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is;2° een diploma van het secundair onderwijs;3° een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;4° een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;5° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;6° een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;7° een diploma van het hoger beroepsonderwijs;8° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;9° een diploma van bachelor of master;10° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de diploma »s vermeld in 1° tot en met 9°. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs. « Art. 15ter In afwijking van § 1 neemt het instellingsbestuur in zijn onderwijsregeling afwijkende toelatingsvoorwaarden op. De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen enkel rekening houden met de volgende elementen : 1° humanitaire redenen;2° medische, psychische of sociale redenen;3° het algemene niveau van de cursist, getoetst met een door het instellingsbestuur georganiseerde toelatingsproef. De toelatingsproef, vermeld in 3°, wordt uiterlijk de vijfde dag na het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of de cursist over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de opleiding in kwestie aan te vangen. Het instellingsbestuur kan de organisatie van een toelatingsproef op verzoek van de cursist niet weigeren.

Het instellingsbestuur maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef, vermeld in het eerste lid, 3°, een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in het dossier van de cursist.

De voorwaarden om een toelatingsproef als vermeld in het eerste lid, 3°, te organiseren worden opgenomen in de onderwijsregeling. ».

Art. 145.In artikel 39 van hetzelfde decreet wordt voor punt 1°, dat punt 1°bis wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt : « 1° de in artikel 6, § 1, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur bedoelde competenties die eigen zijn aan de kwalificaties van niveau 5 en die gehanteerd worden voor de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs; » Onderafdeling III. - Wijzigingsbepalingen in het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen

Art. 146.In artikel 2 van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen wordt een punt 18°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 18°bis opleiding van het hoger beroepsonderwijs : opleiding van het hoger beroepsonderwijs, als vermeld in artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, georganiseerd door een hogeschool; »

Art. 147.Aan artikel 7, § 1, 1°, van hetzelfde decreet worden een punt d) en een punt e) toegevoegd, die luiden als volgt : « d) één of meer opleidingen in het hoger beroepsonderwijs; e) een of meer opleidingsonderdelen die behoren tot een of meer opleidingen in het hoger beroepsonderwijs.»

Art. 148.In artikel 15, § 3, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « veranderen van opleiding en instelling » en de woorden « , tenzij de uitschrijving » de woorden « of door over te stappen naar een opleiding van het hoger beroepsonderwijs » ingevoegd.

Art. 149.In artikel 23, § 1, 1°, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « voor de » en de woorden « professio-neel gerichte opleidingen » de woorden « opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en » ingevoegd.

Art. 150.Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 40bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 40bis.§ 1. Op basis van artikel 19 derde lid van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs wordt het totaal van de werkingsuitkering voor hogescholen voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (W-hbo) berekend. § 2. De werkingsuitkering voor hogescholen voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (W-hbo) is samengesteld uit volgende componenten : 1° een onderwijssokkel voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (SOW-hbo);2° een variabel onderwijsdeel voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (VOW-hbo). § 3. Voor de componenten, vermeld in § 1, kunnen volgende bedragen worden vastgelegd (uitgedrukt in euro)

begrotingsjaar

SOW-hbo

VOW-hbo

2011

20.250

162.000

2012

178.288

1.426.300

2013

361.100

2.888.000

Vanaf 2014

524.344

4.194.750


§ 4. Vanaf 2015 is SOW-hbo steeds minstens 1/8e van VOW-hbo. »

Art. 151.Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 40ter toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 40ter.§ 1. Voor de berekening van de onderwijssokkel voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (SOW-hbo) wordt het aantal opgenomen studiepunten in een opleiding van het hoger beroepsonderwijs als volgt vastgesteld : a) voor het begrotingsjaar 2011 : de opgenomen studiepunten in het academiejaar 2009-2010;b) voor het begrotingsjaar 2012 : het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren 2009-2010 en 2010-2011;c) voor het begrotingsjaar 2013 : het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012;d) voor het begrotingsjaar 2014 : het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013;e) voor het begrotingsjaar 2015 : het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014;f) vanaf het begrotingsjaar 2016 het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren t-7/t-6 tot en met t-3/t-2. § 2. Voor de berekening van de onderwijssokkel voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs voor een hogeschool (SOWi-hbo) wordt het bedrag, vermeld in artikel 40bis, § 2, omgeslagen over de hogescholen die opleidingen in het hoger beroepsonderwijs aanbieden overeenkomstig de volgende formule : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld waarbij : 1° SOWi-hbo gelijk is aan de onderwijssokkel voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs voor instelling i;2° OSTPi-hbo gelijk is aan het aantal opgenomen studiepunten, berekend overeenkomstig § 1;3° SOW-hbo gelijk is aan de totale onderwijssokkel voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs, zoals vermeld in artikel 40bis, § 2. De sommatie i verloopt over alle hogescholen. »

Art. 152.Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 40quater toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 40quater.§ 1. Voor de berekening van het variabel onderwijsdeel voor de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs voor een instelling (VOWi-hbo) worden de bedragen vermeld in artikel 40bis als volgt omgeslagen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De sommatie i loopt over het aantal hogescholen; waarbij : a) VOWi-hbo gelijk is aan het variabel onderwijsdeel voor de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in hogeschool i;b) FPi-hbo gelijk is aan het totale aantal financieringspunten in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in hogeschool i;c) VOWhbo gelijk is aan het variabel onderwijsdeel voor de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs, vermeld in § 1. De financieringspunten, worden als volgt berekend : FPi-hbo = FPi-hbo-input + FPi-hbo-output + FPi-hbo-diploma + FPi-hbo-credit, waarbij : 1° FPi-hbo-input gelijk is aan het aantal financieringspunten, gebaseerd op het aantal opgenomen studiepunten voor het variabel onderwijsdeel voor de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in instelling i, zoals bepaald in § 2;2° FPi-hbo-output gelijk is aan het aantal financieringspunten, gebaseerd op het aantal verworven studiepunten voor het variabel onderwijsdeel voor de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in instelling i, zoals bepaald in § 3;3° FPi-hbo-diploma gelijk is aan het aantal financieringspunten, gebaseerd op het aantal uitgereikte diploma's in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in instelling i, zoals bepaald in § 4;4° FPi-hbo-credit gelijk is aan het aantal financieringspunten in instelling i, gebaseerd op het aantal verworven studiepunten door studenten onder creditcontract voor de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs, zoals bepaald in § 6. § 2. 1° Het aantal opgenomen studiepunten in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs wordt als volgt meegerekend voor de vaststelling van het aantal financieringspunten FPi-hbo-input : a) voor het begrotingsjaar 2011 : de opgenomen studiepunten in het academiejaar 2009-2010;b) voor het begrotingsjaar 2012 : het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren 2009-2010 en 2010-2011;c) voor het begrotingsjaar 2013 : het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012;d) voor het begrotingsjaar 2014 : het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013;e) voor het begrotingsjaar 2015 : het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014;f) vanaf het begrotingsjaar 2016 het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren t-7/t-6 tot en met t-3/t-2;2° het aantal opgenomen studiepunten wordt vermenigvuldigd met het puntengewicht, zoals bepaald in artikel 23;3° voor de berekening van het aantal opgenomen studiepunten per opleiding wordt het aantal studiepunten in aanmerking genomen waarvoor een student onder diplomacontract zich heeft ingeschreven voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs tot op het ogenblik dat de student 60 studiepunten heeft verworven in één en dezelfde opleiding in het hoger beroepsonderwijs.Voor de vaststelling van die eerste 60 studiepunten in één en dezelfde opleiding in het hoger beroepsonderwijs worden de volgende studiepunten in aanmerking genomen : a) het aantal studiepunten waarvoor de student een creditbewijs ontvangen heeft in de desbetreffende opleiding in het hoger beroepsonderwijs;b) het aantal studiepunten waarvoor de student in de desbetreffende opleiding in het hoger beroepsonderwijs een vrijstelling heeft gekregen voor een opleidingsonderdeel. § 3. 1° Voor de berekening van het aantal financie- ringspunten FPi-hbo-output wordt het aan- tal financieringspunten gebaseerd op het aan- tal verworven studiepunten in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in aanmerking genomen; 2° het aantal verworven studiepunten in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs wordt als volgt meegerekend voor de vaststelling van het aantal financieringspunten FPi-hbo-output : a) voor het begrotingsjaar 2011 : de verworven studiepunten in het academiejaar 2009-2010;b) voor het begrotingsjaar 2012 : het gemiddeld aantal verworven studiepunten over de academiejaren 2009-2010 en 2010-2011;c) voor het begrotingsjaar 2013 : het gemiddeld aantal verworven studiepunten over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012;d) voor het begrotingsjaar 2014 : het gemiddeld aantal verworven studiepunten over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013;e) voor het begrotingsjaar 2015 : het gemiddeld aantal verworven studiepunten over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014;f) vanaf het begrotingsjaar 2016 het gemiddeld aantal verworven studiepunten over de academiejaren t-7/t-6 tot en met t-3/t-2;3° voor de vaststelling van het aantal verworven studiepunten per opleiding wordt het aantal studiepunten in aanmerking genomen waarvoor een student onder diplomacontract een creditbewijs ontvangen heeft in een opleiding in het hoger beroepsonderwijs, voor zover zij niet gefinancierd worden onder input financiering, zoals vermeld in § 2;4° het aantal opgenomen studiepunten wordt vermenigvuldigd met het puntengewicht, zoals bepaald in artikel 23. § 4 1° Voor de berekening van het aantal studiepun- ten FPi-hbo-diploma wordt voor de opleidin- gen in het hoger beroepsonderwijs in de hoge- scholen het aantal financieringspunten gebaseerd op het aantal uitgereikte diploma's in de opleidingen in het hoger beroepsonder- wijs in aanmerking genomen; 2° voor de vaststelling van het aantal financieringspunten FPi-hbo-diploma wordt het aantal uitgereikte diploma's in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs als volgt meegerekend : a) voor het begrotingsjaar 2012 : de uitgereikte diploma »s in het academiejaar 2010-2011, vermenigvuldigd met 30;b) voor het begrotingsjaar 2013 : het gemiddeld aantal uitgereikte diploma's over de academiejaren 2010-2011 en 2011-2012, vermenigvuldigd met 30;c) voor het begrotingsjaar 2014 : het gemiddeld aantal uitgereikte diploma's over de academiejaren 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013, vermenigvuldigd met 30;d) voor het begrotingsjaar 2015 : het gemiddeld aantal uitgereikte diploma's over de academiejaren 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014, vermenigvuldigd met 30;e) vanaf het begrotingsjaar 2016 het gemiddeld aantal uitgereikte diploma's over de academiejaren t-7/t-6 tot en met t-3/t-2, vermenigvuldigd met 30;3° alleen de diploma's, uitgereikt aan studenten die voor minstens de helft van de studiepunten van de desbetreffende opleiding een creditbewijs ontvangen hebben in de instelling die het diploma uitreikt, worden in aanmerking genomen voor de berekening van het aantal financieringspunten FPi-hbo-diploma;4° het aantal uitgereikte diploma's wordt vermenigvuldigd met het puntengewicht, zoals bepaald in artikel 23. § 5. Het aantal financieringspunten in het kader van FPi-hbo-input, FPi-hbo-output en FPi-hbo-diploma gegenereerd door een werkstudent, een beursstudent en door een student met een functiebeperking wordt vermenigvuldigd met een factor 1,5.

In het geval dat een student beantwoordt aan meer dan één categorie van studentenkenmerken, vermeld in het eerste lid, dan wordt het aantal opgenomen studiepunten, het aantal verworven studiepunten en de diplomabonus van de student verhoogd met de helft van het aantal opgenomen studiepunten, de helft van het aantal verworven studiepunten en de helft van de diplomabonus van die student voor elke categorie van studentenkenmerken van toepassing op de betreffende student. § 6. 1° Voor de berekening van het aantal financieringspunten FPi-hbo-credit wordt het aantal financieringspunten gebaseerd op behaalde creditbewijzen in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs, door studenten met een creditcontract, in aanmerking genomen; 2° het aantal verworven studiepunten in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs, behaald door studenten met een creditcontract, wordt als volgt meegerekend voor de vaststelling van het aantal financieringspunten FPi-hbo-credit : a) voor het begrotingsjaar 2011 : de verworven studiepunten van studenten met een creditcontract in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in het academiejaar 2009-2010;b) voor het begrotingsjaar 2012 : het gemiddeld aantal verworven studiepunten van studenten met een creditcontract in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs over de academiejaren 2009-2010 en 2010-2011;c) voor het begrotingsjaar 2013 : het gemiddeld aantal verworven studiepunten van studenten met een creditcontract in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012;d) voor het begrotingsjaar 2014 : het gemiddeld aantal verworven studiepunten van studenten met een creditcontract in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013;e) voor het begrotingsjaar 2015 : het gemiddeld aantal verworven studiepunten van studenten met een creditcontract in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs over de academiejaren 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014;f) vanaf het begrotingsjaar 2016 het gemiddeld aantal verworven studiepunten van studenten met een creditcontract in de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs over de academiejaren t-7/t-6 tot en met t-3/t-2. De studiepunten waarvoor studenten onder creditcontract een creditbewijs behaald hebben in een instelling, worden verdeeld over de studiegebieden waarvoor de instelling onderwijsbevoegdheid heeft pro rata het aantal financieringspunten FPi-hbo-output in de studiegebieden en vermenigvuldigd met het puntengewicht van het betreffende studiegebied, zoals vastgelegd in artikel 23.

Art. 153.In artikel 47, § 2, van hetzelfde decreet worden na de woorden « verandert van opleiding » de woorden « of door over te stappen naar een opleiding van het hoger beroepsonderwijs zoals bepaald in artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs : » toegevoegd. Afdeling IV. - Wijzigingen betreffende de administratieve en

geldelijke rechtspositie Onderafdeling I. - Wijzigingsbepalingen aan het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Art. 154.In artikel 3 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 1 december 1998, 18 mei 1999, 14 februari 2003, 10 juli 2003, 15 juli 2005, 7 juli 2006, 15 juni 2007, 13 juli 2007 en 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 10° wordt de eerste zin vervangen door wat volgt : « de concrete werkgelegenheid in een bepaald ambt in een instelling, uitgedrukt in een door de inrichtende macht bepaald aantal prestatie-eenheden per week.Als het gaat om een onderwijsopdracht vermeldt de inrichtende macht eveneens het onderwijsniveau, de opleiding, de module, het vak en de specialiteit ervan of de met het vak of specialiteit gelijkgestelde activiteit, de graad en voor het voor het voltijds secundair onderwijs eventueel het HBO5, de onderwijsvorm of de opleidingsvorm. »; 2° in punt 12° worden de woorden « de graad of cyclus » vervangen door de woorden « de graad en voor het voltijds secundair onderwijs eventueel het HBO5, »;3° een punt 35° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt : « 35° HBO5 : het hoger beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 5 in het voltijds secundair onderwijs zoals bedoeld in artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.»

Art. 155.In artikel 31, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 en 14 februari 2003, worden de woorden « en eventueel vierde graad » vervangen door de woorden « graad en eventueel het HBO5 ».

Onderafdeling II. - Wijzigingsbepalingen aan het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 156.In artikel 5 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994, 1 december 1998, 14 februari 2003, 10 juli 2003, 15 juli 2005, 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 12° wordt de eerste zin vervangen door wat volgt : « de concrete werkgelegenheid in een bepaald ambt in een instelling, uitgedrukt in een door de inrichtende macht bepaald aantal prestatie-eenheden per week.Als het gaat om een onderwijsopdracht vermeldt de inrichtende macht eveneens het onderwijsniveau, de opleiding, de module, het vak en de specialiteit ervan of de met het vak of specialiteit gelijkgestelde activiteit, de graad en voor het voor het voltijds secundair onderwijs eventueel het HBO5, de onderwijsvorm of de opleidingsvorm. »; 2° in punt 13° worden de woorden « de graad of cyclus » vervangen door de woorden « de graad en voor het voltijds secundair onderwijs eventueel het HBO5, »;3° een punt 25° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt : « 25° HBO5 : het hoger beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 5 in het voltijds secundair onderwijs zoals bedoeld in artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.».

Art. 157.In artikel 45 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994 en 18 mei 1999, worden de woorden « , een derde en eventueel een vierde graad » vervangen door de woorden « en derde graad en eventueel het HBO5 ».

Onderafdeling III. - Wijzigingsbepalingen aan het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek

Art. 158.In artikel IX.2, § 2, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek, worden tussen de woorden « graad » en de woorden « de cyclus » de woorden « het hoger beroepsonderwijs van kwalificatieniveau 5 » toegevoegd.

Onderafdeling IV. - Wijzigingsbepalingen aan het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV

Art. 159.In artikel X.40 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2007, worden tussen het woord « graad » en de woorden « de cyclus » de woorden « het hoger beroepsonderwijs van kwalificatieniveau 5 » toegevoegd. HOOFDSTUK II. - Overgangsbepalingen Afdeling I. - Algemeen

Art. 160.Vanaf de inwerkingtreding van dit decreet worden de volgende opleidingen van rechtswege vastgelegd als opleidingen van het hoger beroepsonderwijs : 1° de opleiding verpleegkunde van de vierde graad in het secundair onderwijs;2° de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Art. 161.§ 1. De instellingen voor secundair onderwijs en de centra voor volwassenenonderwijs vormen de opleidingen als vermeld in artikel 160 van dit decreet om overeenkomstig de bepalingen van dit decreet. § 2. De instellingen voor secundair onderwijs en de centra voor volwassenenonderwijs dienen daartoe een aanvraag in volgens de procedure als vermeld in titel II, hoofdstuk I, afdeling II. Zonder afbreuk te doen aan de termijnen vermeld in artikel 18, § 1, moet de aanvraag ingediend zijn voor 1 januari 2012. In afwijking van artikel 20 geeft de Commissie een positief of negatief advies over de macrodoelmatigheid van deze opleidingen uitsluitend op basis van de criteria als vermeld in de punten 3° tot en met 13° van artikel 20.

In het geval er voor 1 januari 2011 geen erkende beroepskwalificatie voor die opleidingen bestaat, legt de Vlaamse Regering de competenties voor die opleidingen vast, tot zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn. De Vlaamse Regering bepaalt de door sectoren of door overheidsinstanties erkende referentiekaders die hiervoor gebruikt moeten worden en de wijze van beschrijving van deze competenties op basis van de descriptorelementen, als vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

Art. 162.§ 1. In de volgende gevallen wordt een opleiding van het hoger beroepsonderwijs als vermeld in artikel 160 afgebouwd : 1° in geval het instellingsbestuur nalaat een aanvraag in te dienen bij de Commissie en het accreditatieorgaan binnen de termijn, vermeld in artikel 161, § 2;2° in geval het besluit van de Vlaamse Regering over de aanvraag, vermeld in artikel 161, § 2, negatief is. § 2. De cursisten, ingeschreven in de instelling voor het voltijds secundair onderwijs, het centrum voor volwassenenonderwijs op het ogenblik dat beslist wordt tot afbouw, moeten de aangevatte opleiding volledig en binnen een normaal tijdsbestek kunnen beëindigen. Met een normaal tijdsbestek wordt bedoeld zonder onderbreking en zonder herhaling van een onderdeel. De afbouw moet gerealiseerd worden binnen een periode van drie schooljaren. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 163.De evaluatie van het hoger beroepsonderwijs wordt uiterlijk in 2013 opgestart. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten van de evaluatie. De programmatieprocedure en het kwaliteitszorgsysteem maken in ieder geval deel uit van de evaluatie.

De resultaten van de evaluatie worden aan het Vlaams Parlement meegedeeld.

Art. 164.§ 1. Binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap worden de bedragen vastgelegd in artikel 40bis van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen aangepast, met dien verstande dat de waarde per financieringspunt in VOW-hbo niet meer dan 5 % afwijkt van de waarde per financieringspunt in VOWprof, zoals bepaald in artikel 10 van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. § 2. De Vlaamse Regering kan vanaf 1 september 2009 een subsidie toekennen aan : 1° de stuurgroep en de VLHORA, om de kosten te dekken voor de organisatie van de visitaties van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs;2° het accreditatieorgaan, als vermeld in artikel 12, om de kosten te dekken voor de programmatie en de accreditatie van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs;3° het instellingsbestuur dat de opleiding organiseert, als tussenkomst in de kosten die verbonden zijn aan de visitatie van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. § 3. Indien van toepassing wordt de subsidie, vermeld in § 2, 3°, toegekend aan de coördinerende instelling. § 4. De Vlaamse Regering bepaalt minstens de volgende modaliteiten voor de toekenning van de subsidie, vermeld in § 2 : 1° het tijdstip waarop de subsidie wordt toegekend;2° de hoogte van het bedrag van de subsidie;3° de wijze van toekenning van de subsidie.

Art. 165.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2009 met uitzondering van titel I, hoofdstuk II, dat in werking treedt op 1 mei 2009.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 30 april 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

(1) Zitting 2008-2009 Stukken.- Ontwerp van decreet : 2157, nr. 1. - Amendementen : 2157, nr. 2. - Verslag over hoorzitting : 2157, nr. 3. - Verslag : 2157, nr. 4. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2157, nr. 5.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Middagvergadering van 22 april 2009.

^