Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 december 2021
gepubliceerd op 17 maart 2022

Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

bron
vlaamse overheid
numac
2022030952
pub.
17/03/2022
prom.
23/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2021. - Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 KREDIETEN LOPEND JAAR

Artikel 1.Voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden worden voor het begrotingsjaar 2022 kredieten geopend ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

11.028.978

Vereffeningskredieten

12.997.381


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01 en aard 2 of 5.

Art. 2.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 127 tot en met 129 van de Grondwet, worden voor het begrotingsjaar 2022 kredieten geopend ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

28.861.668

Vereffeningskredieten

28.884.049


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02 en aard 2 of 5.

Art. 3.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden, bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, worden voor het begrotingsjaar 2022 kredieten geopend ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

10.981.109

Vereffeningskredieten

10.921.234


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03 en aard 2 of 5.

Art. 4.Voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden worden voor het begrotingsjaar 2022 de variabele kredieten geraamd op: (in duizend euro)

Variabele vastleggingskredieten

57.398

Variabele vereffeningskredieten

59.601


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01 en aard 4.

Art. 5.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 127 tot en met 129 van de Grondwet, worden voor het begrotingsjaar 2022 de variabele kredieten geraamd op: (in duizend euro)

Variabele vastleggingskredieten

147.050

Variabele vereffeningskredieten

149.621


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02 en aard 4.

Art. 6.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden, bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, worden voor het begrotings jaar 2022 de variabele kredieten geraamd op: (in duizend euro)

Variabele vastleggingskredieten

315.238

Variabele vereffeningskredieten

346.118


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03 en aard 4.

Art. 7.De terugbetalingen van leningen, voorzien onder titel III, worden, wat betreft het begrotingsjaar 2022, geraamd op: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

291.844

Vereffeningskredieten

291.844


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01.

OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 8.Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2021 overgedragen naar het begrotingsjaar 2022 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2022.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

PROVISIONEEL KREDIET IN HET KADER VAN DIGISPRONG

FB0-1FBD2AB-PR

DUURZAME CULTUUR EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (beperkt tot de middelen bestemd voor de overgedragen provinciale gebouwen, basisallocatie 1HB024)

HB0-1HBA2BB-WT

NOODKOOPLENINGEN

QE0-1QEE2KB-PA


Art. 9.§ 1. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2022 overgedragen naar het begrotingsjaar 2023 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2023.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN TE FINANCIEREN D.M.V. DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (ARTIKEL 62BIS VAN DE B.F.W. VAN 16.01.1989, ZOALS INGEVOEGD VIA DE B.W. VAN 13.07.2001)

CB0-1CBG2AB-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR INDEXERING VAN SALARISSEN EN SALARISTOELAGEN, DE SCHOOLPREMIES EN VOOR DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE PROGRAMMATIES

CB0-1CBG2AB-PR

VAK/VEK BUFFER

CB0-1CBG2AB-PR

PROVISIE ONDERSTEUNING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)

CB0-1CBG2AK-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR ALLERHANDE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE ONDERSTEUNING VOOR DE INVOERING VAN DE WEGBEPRIJZING IN VLAANDEREN

CB0-1CBX2AC-PR

PROVISIE VOOR INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN ENERGIE-EFFICIENTIE

CB0-1CBX2AC-PR

WOONGERELATEERDE FISCALE UITGAVEN

CB0-1CDG2DB-WT

FISCALE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DIENSTEN- EN PWA-CHEQUES

CB0-1CDG2DC-WT

VOOR HET NEMEN VAN PARTICIPATIES IN PMV (O.A. ZAAIKAPITAALFONDS VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM)

CB0-1CEX2BA-PA

IN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

CB0-1CEX2BA-PA

IN DE VMH

CB0-1CEX2BA-PA

PARTICIPATIES - LRM

CB0-1CEX2BA-PA

KREDIETVERLENINGEN AAN EN DEELNEMINGEN IN BEDRIJVEN EN FINANCIELE INSTELLINGEN EN ANDERE FINANCIELE PRODUCTEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2BA-PA

DEPARTEMENT FB - DEELNEMINGEN AAN BEDRIJVEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2BA-PA

CORONA 2020 LENINGEN PMV

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN: WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS/ PUBLIEK EN REST PRIVAAT) - KAP VERH PMV

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN: WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS/PUBLIEK EN REST PRIVAAT) - KAP VERH LRM

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD: EXTRA ESR-8 KAPITAAL OM VIA HET IMEC-XPAND- FONDS TE INVESTEREN IN BELOFTEVOLLE NANOTECH- SPIN-OFFS

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD: EXTRA ESR-8 KAPITAAL OM DE CLEAN-ROOM- CAPACITEIT VAN IMEC TE VERGROTEN

CB0-1CEX2BA-PA

PROVISIONEEL KREDIET IN HET KADER VAN DIGISPRONG

FB0-1FBD2AB-PR

BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING

HB0-1HBA2AE-WT

BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - BEHEER CULTUURGOEDEREN

HB0-1HBA2AF-WT

SPORTNOODLENINGEN

HB0-1HFD2NA-PA

PROVISIE LUCHTHAVENS

MB0-1MDH2DB-WT

KAPITAAL LUCHTHAVENMAATSCHAPPIJEN

MB0-1MEH2EC-PA

PARTICIPATIES IN HET KADER VAN COMBIMOBILITEIT

MB0-1MEH2EC-PA

COMBIMOBILITEITSFONDS

MB0-1MEH2EE-WT

VOOR LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE R1 - RING OM ANTWERPEN

MB0-1MHH2RD-WT

TERUGBETALING AAN NEDERLAND VAN DE DOOR DEZE STAAT GEDANE INVESTERINGSUITGAVEN M.B.T. DE WESTERSCHELDE EN HET ZEEKANAAL GENT-TERNEUZEN

MB0-1MIH2VB-WT

VIF INVESTERINGSOPPORTUNITEITEN

MBU-3MFH2LB-WT

INVESTERINGEN AAN DE KUST

MCU-3MIH2VA-WT

VERKEERSLICHTBEINVLOEDING

MDU-3MHH2RC-WT

UITDOOFBELEID PELSDIERHOUDERIJEN EN FOIE- GRASPRODUCENT

QB0-1QFD2MA-WT

UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE

QE0-1QEE2KL-PR

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VOOR SUBSIDIES SLOOP EN INFRASTRUCTUUR (SSI) EN EXCLUSIEF GEREALISEERDE OVERDRACHT VAN 2020 NAAR 2021)

QF0-1QDG2QK-IS

ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER

QG0-1QGG2CB-PA

VLAAMSE RANDFONDS

SJ0-1SHD2FB-WT


§ 2. Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingskredieten van de volgende Vlaamse rechtspersonen wordt op 31 december 2022 overgedragen naar het begrotingsjaar 2023 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2023.

RECHTSPERSOON

BEGROTINGS- ARTIKEL

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN (FWO)

EB0-1EEB5GT-IS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS (VOOR INVESTERINGEN IN HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIE-EFFICIENTIE OP SCHOOLINFRASTRUCTUUR)

FC0-1FGD5BX-IS

AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (VOOR INVESTERINGEN IN HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIE-EFFICIENTIE OP SCHOOLINFRASTRUCTUUR)

FC0-1FGD5BY-IS

OPGROEIEN REGIE (VOORMALIG FONDS JONGERENWELZIJN)

GB0-1GEF5MX-IS

TOPSTUKKENFONDS

HB0-1HCA5CY-IS

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN (VOOR DE UITVOERING VAN HET GLOBAAL SPORTINFRASTRUCTUURBELEIDSPLAN VLAANDEREN)

HB0-1HFD5NY-IS ARTIKEL

EVA VVM DE LIJN (TOEGANKELIJKHEID EN REIZIGERSINFORMATIE)

MB0-1MEH5EY-IS

DE WERKVENNOOTSCHAP

MB0-1MHH5RY-PA

TOERISME VLAANDEREN (VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN EVENTFLANDERS)

SA0-1SQE5WY-IS

VLAAMS BRUSSELFONDS

SJ0-1SGI5EX-IS


§ 3. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2022 overgedragen naar het begrotingsjaar 2023 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2023 voor het bedrag dat naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven werd overgeheveld.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN (EX-FFEU)

EB0-1EBB2AI-WT

PLANTENTUIN MEISE INVESTERINGSSUBSIDIES (FFEU)

EB0-1EEB5HU-IS

INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR

HB0-1HBA2BB-WT

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN

HB0-1HFD5NY-IS

DE VLAAMSE WATERWEG NV - INVESTERINGSBIJDRAGEN

MB0-1MIH5VY-IS

FFEU - INVESTERINGSOPPORTUNITEITEN

MBU-3MEH2EC-WT

FFEU - FIETSPADEN

MDU-3MHH2RC-WT

FFEU - GEVAARLIJKE PUNTEN

MDU-3MHH2RC-WT

FFEU - MISSING LINKS

MDU-3MHH2RC-WT

LNE DAB MINAFONDS - FFEU PROJECT `DUURZAME MILIEU-INVESTERINGEN (PROJECT 2002)'

QDX-3QCE2FA-WT


BEPERKING HERVERDELINGEN

Art. 10.Met toepassing van artikel 21, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 mogen de vastleggingskredieten op onderstaande begrotingsartikelen enkel worden herverdeeld bij beslissing van de Vlaamse Regering:

BEGROTINGSARTIKEL

CB0-1CDG2DB-WT

CB0-1CDG2DC-WT

CB0-1CEG2BA-WT

EC0-1ECB2BA-WT

FC0-1FDD2DA-WT

FC0-1FDD2DB-WT

FC0-1FDD2DC-WT

FC0-1FDD2DD-WT

FC0-1FDD2DE-WT

FC0-1FDD2DF-WT

FC0-1FDD2DG-WT

FC0-1FDD2DH-WT

FC0-1FFD2CA-WT

FC0-1FFD2CB-WT

FC0-1FGD2GA-WT

FC0-1FGD2GB-WT

FC0-1FGD2GC-WT

FC0-1FGD2GD-WT

FD0-1FFD2FA-WT

FD0-1FFD2FB-WT

FD0-1FGD2HA-WT

GB0-1GEF2QY-IS

GB0-1GIF2SX-IS

GE0-1GHF2TG-WT

GE0-1GHF2TI-WT

GE0-1GHF2TJ-WT

GE0-1GHF2TE-WT

GE0-1GHF2TF-WT

HB0-1HEI2IA-LO

JB0-1JDB2EE-WT

JB0-1JDB2EC-WT

JB0-1JDB2ED-WT

JB0-1JDB2EA-WT

JB0-1JDB2CC-WT

JB0-1JDB2CA-WT

JB0-1JDB2CG-WT

JB0-1JDB2CE-WT

JB0-1JDB2CB-WT

JB0-1JDB2EB-WT

JB0-1JEB2HD-WT

JB0-1JEB2HE-WT

JB0-1JFB2FB-WT

JB0-1JFB2FD-WT

MB0-1MHH5RU-IS

MB0-1MIH5VW-IS

MDU-3MHH2RE-WT

SG0-1SKC2TD-LO

SL0-1SDE2JA-WT


UITGAVEN VORIGE JAREN

Art. 11.De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of artikelen waarvan de nummering inmiddels gewijzigd werd of overgegaan is in andere basisallocaties of begrotingsartikelen, mogen vanaf het begrotingsjaar 2022 worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen.

SUBSIDIES

Art. 12.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VAK

VOOR BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK

CB0-1CBG2AA-WT


TOT DEKKING VAN HET AANDEEL IN DE INTRESTLASTEN VAN LENINGEN AANGEGAAN BIJ FORTIS BANK VOORTSPRUITEND UIT DE WAARBORG BETREFFENDE DE SCHULDVORDER. WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 6BIS, VAN DE WET VAN 23.12.1963 OP DE ZIEKENHUIZEN (SECTOR 58.10)

CB0-1CEG2BA-WT


COORDINATIESTRUCTUUR VOOR PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

CE0-1CDG2DE-WT


INTERNATIONALISERING

EB0-1EBB2AB-WT


SUBSIDIES IKV INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN INNOVATIESAMENWERKING

EB0-1EBB2AB-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT ECONOMIE

EB0-1EBB2AC-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT WETENSCHAP EN INNOVATIE

EB0-1EBB2AC-WT


BEVORDERING VAN DE VLAAMSE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN HET KADER VAN DE LISSABONSTRATEGIE

EB0-1EEB2JA-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN

EB0-1EEB2KA-WT


ONTWIKKELEN VAN TECHNOLOGIE EN GERICHTE TOEPASSINGEN VOOR REGENERATIEVE GENEESKUNDE

EB0-1EFB2LC-WT


BEKENDMAKING VAN HET WETENSCHAPSBELEID EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

EB0-1EGB2OA-WT


POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN INNOVATIE

EB0-1EGB2OA-WT


VLAAMSE VOLKSSTERRENWACHTEN (PRO MEMORIE)

EB0-1EGB2OA-WT


DE UITVOERING VAN EU-PROJECTEN EN BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN HET IVA AGENTSCHAP ONDERNEMEN (FONDS)

EC0-1EAB4ZZ-WT


KOSTENBEHEERSING SECUNDAIR ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT


LEERLINGENBEGELEIDING

FB0-1FGD2GE-WT


ONDERSTEUNING AAN ZIEKE KINDEREN

FB0-1FGD2GE-WT


ONDERSTEUNING VAN HOOGBEGAAFDEN

FB0-1FGD2GE-WT


PILOOTPROJECT LEERLINGENVERVOER

FB0-1FGD2GE-WT


PROJECTEN TER VOORBEREIDING EN BEGELEIDING VAN DE TRANSITIE VAN VOORZIENINGEN GEFINANCIERD OF GESUBSIDIEERD BINNEN HET BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS NAAR HET BELEIDSDOMEIN WELZIJN

FB0-1FGD2GE-WT


RELANCE BUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FB0-1FGD2GE-WT


TAALINTEGRATIETRAJECTEN

FB0-1FGD2GE-WT


WELZIJN, WELBEVINDEN EN GEZONDHEID

FB0-1FGD2GE-WT


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

FB0-1FGD2GF-WT


LERARENOPLEIDING

FB0-1FGD2GF-WT


NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING

FB0-1FGD2GF-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GF-WT


RELANCE BUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FB0-1FGD2GF-WT


INTERNATIONALE SAMENWERKING

FB0-1FGD2GH-WT


VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALISERING VAN HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS

FB0-1FGD2GH-WT


AANSLUITING OP DE ARBEIDSMARKT

FB0-1FGD2GI-WT


LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN

FB0-1FGD2GI-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FB0-1FGD2GI-WT


STEM

FB0-1FGD2GI-WT


INFORMATIE, COMMUNICATIE EN SENSIBILISERING

FB0-1FGD2GK-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FB0-1FGD2GK-WT


RELANCE BUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FB0-1FGD2GL-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GL-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FB0-1FGD2GL-WT


ALLERHANDE PROJECTEN IN HET KADER VAN KWALITEIT

FB0-1FGD2GN-WT


BELEIDS- EN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK EN EVALUATIE

FB0-1FGD2GN-WT


EDUCATIES

FB0-1FGD2GN-WT


INNOVATIE

FB0-1FGD2GN-WT


RELANCE BUDGET 15 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GN-WT


RELANCE BUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FB0-1FGD2GN-WT


TOETSEN

FB0-1FGD2GN-WT


ALLERHANDE PROJECTEN IN HET KADER VAN DIGITALISERING

FB0-1FGD2GO-WT


MEDIAWIJSHEID EN DIGITALE GELETTERDHEID

FB0-1FGD2GO-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GO-WT


RELANCE BUDGET 15 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FC0-1FDD2DA-WT


RELANCE BUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DA-WT


RELANCE BUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DB-WT


RELANCE BUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DC-WT


RELANCE BUDGET 15 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FC0-1FDD2DD-WT


RELANCE BUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DD-WT


RELANCE BUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DE-WT


RELANCE BUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DF-WT


AANDEEL SALARISKOSTEN VOOR DE NEDERLANDSTALIGE PEUTERTUINEN, KINDERDAGVERBLIJVEN EN VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT VAN DE SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN BRUSSEL- HOOFDSTAD

FC0-1FDD2DG-WT


RELANCE BUDGET 15 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FC0-1FFD2CA-WT


RELANCE BUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FGD2GD-WT


INDIVIDUEEL VERVOER

FC0-1FGD2GE-WT


LEERLINGENVERVOER IKV ASIELCRISIS

FC0-1FGD2GE-WT


ONDERSTEUNING VOOR ZIEKE KINDEREN

FC0-1FGD2GE-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FC0-1FGD2GE-WT


RELANCE BUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FGD2GE-WT


STEUNPUNT LEERLINGENVERVOER BUITENGEWOON ONDERWIJS

FC0-1FGD2GE-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET INSCHRIJVINGSDECREEET/AANMELDEN

FC0-1FGD2GE-WT


SUBSIDIES IKV DUAAL LEREN

FC0-1FGD2GI-WT


FINANCIELE CONTROLE VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

FC0-1FGD2GL-WT


OPLEIDING STARTBANERS ANTI-SOCIAAL GEDRAG EN VERKEERSVEILIGHEID

FC0-1FGD2GL-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FD0-1FFD2FA-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FD0-1FFD2FA-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FD0-1FFD2FB-WT


VLAAMSE VERENIGING VOOR STUDENTEN

FD0-1FGD2GE-WT


RELANCE BUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FD0-1FGD2GL-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FD0-1FGD2GL-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FD0-1FGD2GL-WT


BIJDRAGEN EN LIDMAATSCHAPSGELDEN VOOR INTERNATIONALE ORGANISATIES

GB0-1GCF2BA-WT


RELANCE BUDGET 116 - ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER - GEINTEGREERD ZORG- EN ONDERSTEUNINGSPLAN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2BA-WT


RELANCE BUDGET 138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2BA-WT


RELANCE BUDGET 144 - ZORGZAME BUURTEN: VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2BA-WT


STRATEGISCH PLAN AUTISME

GB0-1GCF2BA-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN FLANDERS' CARE

GB0-1GCF2BA-WT


SUBSIDIES VOOR ONLINE HULPVERLENING

GB0-1GCF2BA-WT


ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

GB0-1GCF2CA-WT


EXPERIMENTELE EN PROJECTMATIGE SUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCF2CB-WT


ONDERZOEK IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCF2CB-WT


RELANCE BUDGET 148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

GB0-1GCF2CB-WT


STRUCTURELE WERKINGSSUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCF2CB-WT


UITVOERING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST `BESTENDIGING ARMOEDEBELEID EN STEUNNPUNT ARMOEDE'

GB0-1GCF2CB-WT


ALGEMEEN EN FORENSISCH WELZIJNSWERK

GB0-1GCF2EA-WT


ALGEMEEN WELZIJNSBELEID GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GB0-1GCF2EA-WT


RELANCE BUDGET 138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2EA-WT


RELANCE BUDGET 143 - ZORGZAME BUURTEN: ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT

GB0-1GCF2EA-WT


RELANCE BUDGET 149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK - SUBSIDIES

GB0-1GCF2EA-WT


VERENIGING VOOR INFANTIELE ENCEFALOPATIE HERSENVERLAMMING VZW

GB0-1GCF2EA-WT


WELZIJNSBELEID

GB0-1GCF2EA-WT


FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCF2FA-WT


TWEEDE PENSIOENPIJLER IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCF2FA-WT


VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCF2FA-WT


INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING ( DECREET VAN 12 JULI 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp type decreet prom. 12/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204742 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat de structurele provinciale subsidies betreft type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/08/2013 numac 2013204597 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten)

GB0-1GEF2MA-WT


ACADEMISCHE PRIJZEN VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE

GE0-1GDF2IA-WT


DEMONSTRATIEPROJECTEN VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM

GE0-1GDF2IA-WT


EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK EN INDICATORENVERZAMELING

GE0-1GDF2IA-WT


HET ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID, GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GE0-1GDF2IA-WT


INVESTERINGSSUBSIDIES VOOR OUDERENVOORZIENINGEN GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

GE0-1GDF2IA-WT


LASTEN UIT HET VERLEDEN IN HET KADER VAN HET SPECIAAL ONDERSTANDSFONDS

GE0-1GDF2IA-WT


RELANCE BUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2IA-WT


RELANCE BUDGET 116 - ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER - GENTEGREERD ZORG- EN ONDERSTEUNINGSPLAN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2IA-WT


SUBSIDIES IN VERBAND MET HET GEZONDHEIDSBELEID (PRO MEMORIE)

GE0-1GDF2IA-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDF2IA-WT


MILIEUGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2JA-WT


PREVENTIEVE GEZONDHEIDSBELEID (TEN DELE EU-COFINANCIERING)

GE0-1GDF2JA-WT


RELANCE BUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2JA-WT


ZIEKTEPREVENTIE - INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIES

GE0-1GDF2JA-WT


EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2KA-WT


LOKALE MULTIDISCIPLINAIRE NETWERKEN

GE0-1GDF2KA-WT


ORGANISATIE EERSTELIJNSZORG

GE0-1GDF2KA-WT


PALLIATIEVE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN MULTIDISCIPLINAIRE EQUIPES

GE0-1GDF2KA-WT


RELANCE BUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2KA-WT


RELANCE BUDGET 115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2KA-WT


RELANCE BUDGET 116 - ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER - GEINTEGREERD ZORG- EN ONDERSTEUNINGSPLAN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2KA-WT


ANDERE INITIATIEVEN IN DE RESIDENTIELE EN GESPECIALISEERDE ZORG

GE0-1GDF2LA-WT


ERKENDE CENTRA VOOR MENSELIJKE ERFELIJKHEID

GE0-1GDF2LA-WT


GEESTELIJKE GEZONDHEID KADEREND IN HET DECREET VAN 18 MEI 1999

GE0-1GDF2LA-WT


INNOVATIE IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2LA-WT


OVERLEGPLATFORMS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2LA-WT


RELANCE BUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2LA-WT


RELANCE BUDGET 137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2LA-WT


RELANCE BUDGET 138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN

GE0-1GDF2LA-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDF2LA-WT


DE ERKENDE EN/OF GESUBSIDIEERDE THUISZORGVOORZIENINGEN EN -VERENIGINGEN, DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP EN AANVULLENDE THUISZORG (INCL. ONDERHOUDSKOSTEN VESTA)

GE0-1GHF2TG-WT


ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN DE OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT


RELANCE BUDGET 45 - INZETTEN OP KWALITEIT EN `GOOD GOVERNANCE' VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID - SUBSIDIES

GE0-1GHF2TG-WT


SUBSIDIES PROJECTEN OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT


THUIS- EN OUDERENZORGBELEID

GE0-1GHF2TG-WT


WOONZORGCENTRA ROB RVT CVK

GE0-1GHF2TG-WT


ZORGVERNIEUWING

GE0-1GHF2TG-WT


THUIS- EN GEZINSZORG

GE0-1GHF2TH-WT


GEISOLEERDE G- EN SP-DIENSTEN

GE0-1GHF2TI-WT


RELANCE BUDGET 115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN - SUBSIDIES

GE0-1GHF2TI-WT


REVALIDATIECONVENTIES

GE0-1GHF2TI-WT


INITIATIEVEN BESCHUT WONEN

GE0-1GHF2TJ-WT


PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN

GE0-1GHF2TJ-WT


RELANCE BUDGET 115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN - SUBSIDIES

GE0-1GHF2TJ-WT


UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR ALGEMEEN CULTUURBELEID

HB0-1HBA2AA-WT

13.969

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR HET PARTICIPATIEBELEID

HB0-1HBA2AA-WT


VLAAMSE VRIJETIJDSPAS

HB0-1HBA2AA-WT


VRIJWILLIGERSBELEID

HB0-1HBA2AB-WT

1.350

RELANCE BUDGET 84 - KUNST IN OPDRACHT

HB0-1HBA2BA-WT

190

GROTE INFRASTRUCTUUR UITZONDERLIJKE OMVANG

HB0-1HBA2BB-WT

20.801

RELANCE BUDGET 156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR GRATIS ENERGIESCANS

HB0-1HBA2BB-WT


RELANCE BUDGET 156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR KWALITEITSVOLLE BASISVOORZIENINGEN

HB0-1HBA2BB-WT


TOEKENNING VAN PRIJZEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

HB0-1HBX2AD-WT

5.137

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC329.1)

HB0-1HBX2AE-WT

37.800

UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD VIA4 - KUNSTEN (PC304)

HB0-1HBX2AE-WT


UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR KUNSTEN

HB0-1HCA2DA-WT

9.709

BEURZEN VAKMANSCHAP

HB0-1HCA2DB-WT

3.246

PROJECTEN DIGITALISERING COLLECTIEREGISTRATIE

HB0-1HCA2DB-WT


UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR SOCIAAL CULTUREEL WERK

HB0-1HCA2DC-WT

2.772

BILATERALE SAMENWERKING

HB0-1HCA2EA-WT

2.823

INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE SAMENWERKING

HB0-1HCA2EA-WT


SUBSIDIES VOOR INTERNATIONAAL KUNSTENBELEID

HB0-1HCA2EA-WT


PROJECTSUBSIDIES JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEIDSPLAN

HB0-1HDI2GA-WT

2.561

ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE MEDIA- INITIATIEVEN IN HET BINNENLAND

HB0-1HEI2JA-WT

714

INITIATIEVEN VLAAMS-NEDERLANDSE SAMENWERKING INZAKE MEDIABELEID

HB0-1HEI2KA-WT

387

UITGAVEN IN HET KADER VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

JB0-1JDB2AA-WT


UITGAVEN VOOR INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET TEWERKSTELLINGSBELEID

JB0-1JDB2AA-WT


RELANCE BUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - OPROEP COMPETENTIECHECKS WERKGEVERS

JB0-1JDB2AD-WT


RELANCE BUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - PROJECT COMPETENTIECHECKS WERKENDEN

JB0-1JDB2AD-WT


VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS

JB0-1JDB2AD-WT


VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014- 2020

JB0-1JDB2AD-WT


RELANCE BUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - OPROEP TRANSITIEPUNTEN

JB0-1JDB2AD-WT


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDB2CH-WT


UITGAVEN VOOR HET DERDE ARBEIDSCIRCUIT

JB0-1JDB2CH-WT


UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNING AANWERVINGSINCENTIVES LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDB2CH-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR ZORG-, OPLEIDINGS- EN LOOPBAANKREDIET EN STEUN AAN WERKNEMERS VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

JB0-1JDB2EB-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE OPENBARE SECTOR

JB0-1JDB2EB-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE PRIVESECTOR

JB0-1JDB2EB-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR DE LANDINGSBANEN

JB0-1JDB2EE-WT


UITGAVEN VOOR UITVOERING VAN DE SECTORCONVENANTS IN HET KADER VAN HET VLAAMS WERKGELEGENHEIDSAKKOORD

JB0-1JDB2IB-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN DUURZAAM HR-BELEID EN FOCUS OP TALENT IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN VOOR ACTIES IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN WERKBAAR WERK

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN VOOR BEVORDERING VAN EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN VOOR ERSV'S TER COORDINATIE VAN HET SOCIO-ECONOMISCH STREEKONTWIKKELINGSBELEID EN TER FINANCIERING VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS EAD

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (PRO MEMORIE)

JB0-1JDB5AG-WT


UITGAVEN VOOR BETALING VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 UIT TE KEREN VIA HET ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW

JB0-1JDB5AG-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MET UITZONDERING VAN REGIEROL, ACTIVITEITENCOOPERATIES, DE VORMINGSFONDSEN, MANAGEMENTADVIES EN DE WERKINGSSUBSIDIE AAN HET VLAAMS PARTICIPATIEFONDS

JB0-1JEB2GA-WT


VOOR DE BETALING VAN DE VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA 2014-2020 UIT TE KEREN VIA DE AFDELING ESF EN DUURZAAM ONDERNEMEN VAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEB2GA-WT


VOOR DE BETALING VAN DE VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA 2021-2027 UIT TE KEREN VIA DE AFDELING ESF EN DUURZAAM ONDERNEMEN VAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEB2GA-WT


NATIONALE LOTERIJMIDDELEN VOOR INVESTERINGSUITGAVEN BOUW EN UITRUSTING VAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN

JB0-1JEB2HA-WT


OPROEP INVESTEREN IN KWALITEITSMANAGEMENT

JB0-1JEB2HA-WT


UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC 327)

JB0-1JEB2HA-WT


UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN

JB0-1JEB2HB-WT


EXPERTISECENTRUM INNOVATIEVE LEERWEGEN - LEVENSLANG LEREN

JB0-1JFB2FC-WT


DIENSTEN VOOR BEDRIJFSVERZORGING

KB0-1KDB2BB-WT


EUROPESE SCHOOLFRUITREGELING (EU- COFINANCIERING)

KB0-1KDB2BB-WT


LAND- EN TUINBOUWBELEID

KB0-1KDB2BB-WT


LANDBOUWEDUCATIE

KB0-1KDB2BB-WT


LANDBOUWVORMINGSACTIVITEITEN (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDB2BB-WT


MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET PDPO (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDB2BB-WT


PRAKTIJKCENTRA LAND- EN TUINBOUW AAN LANDBOUWCOMICEN EN WAARSCHUWINGSDIENSTEN

KB0-1KDB2BB-WT


STIMULERING BIOLOGISCHE LANDBOUW (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDB2BB-WT


TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN, BEDRIJFSBEGELEIDING (EU- COFINANCIERING)

KB0-1KDB2BB-WT


VEETEELTVERENIGINGEN IN DE FOKKERIJSECTOREN RUNDVEE, VARKENS, PAARDEN EN EZELS, KLEINE HERKAUWERS, PLUIMVEE EN KONIJNEN, GENETISCHE DIVERSITEIT EN AAN PAARDENPUNT VLAANDEREN VZW

KB0-1KDB2BB-WT


VLAAMS BIJENTEELTPROGRAMMA

KB0-1KDB2BB-WT


RENDAC-SUBSIDIES

KB0-1KDB2BK-WT


ACTIES VAN HET FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (FONDS)

KB0-1KDB4BF-WT


EVA VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGB2FA-WT


IN HET KADER VAN DE LUCHTHAVENS

MB0-1MDH2BA-WT


DE EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN KORTRIJK - WEVELGEM

MB0-1MDH2CA-WT


DE HAVENBUS POM WEST-VLAANDEREN

MB0-1MEH2EA-WT


DE VZW MAX MOBIEL

MB0-1MEH2EA-WT


I-BUS VZW

MB0-1MEH2EA-WT


IN HET KADER VAN BASISBEREIKBAARHEID

MB0-1MEH2EA-WT


IN HET KADER VAN MOBILITEIT VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VLAANDEREN

MB0-1MEH2EA-WT


INSTELLINGEN, ORGANISATIES, VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN WOON-WERKVERKEER

MB0-1MEH2EA-WT


MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VOOR HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED

MB0-1MEH2EA-WT


NV BLUE MOBILITY

MB0-1MEH2EA-WT


VZW CENTRUM VOOR POSITIEVE AANWENDING/TAXISTOP

MB0-1MEH2EA-WT


IN HET KADER VAN DEELMOBILITEIT

MB0-1MEH2EF-WT


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

MB0-1MFH2KA-WT


IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MB0-1MFH2LA-WT


MOBILITEITS EN BEREIKBAARHEIDSMANAGERS (MBM)

MB0-1MFH2LA-WT


VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK

MB0-1MFH2LA-WT


IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MB0-1MHH2OA-WT


MOBILITEITSCHARTERS TUSSEN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIES EN DE VLAAMSE OVERHEID

MB0-1MHH2OA-WT


VVSG - FIETSBERAAD VLAANDEREN

MB0-1MHH2OA-WT


VIAS INSTITUTE - CENTRUM VOOR RIJGESCHIKTHEID EN VOERTUIGAANPASSING (CARA)

MB0-1MHH4NA-WT


HINTERLANDCONNECTIVITEIT EN AANVERWANTE PROJECTEN IN HET KADER VAN DE VERHOGING VAN EFFICIENTIE VAN DE GOEDERENSTROMEN

MB0-1MIH2SA-WT


INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN DE HAVENS EN DE LOGISTIEK

MB0-1MIH2SA-WT


KENNISCENTRUM BINNENVAART VLAANDEREN

MB0-1MIH2SA-WT


PERSONENMOBILITEIT OVER WATER

MC0-1MIH2WA-WT


DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN, VLAAMSE GEOTHEEK, BODEMBESCHERMING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN (INCL. UITGAVEN EU-COFINANCIERING)

QB0-1QCE2EA-WT


EROSIEBESTRIJDING

QB0-1QCE2EA-WT


ONDERSTEUNING LOKALE OVERHEDEN VOOR HET METEN VAN HINDER

QB0-1QCE2NA-WT


VLAAMS HUMAAN BIOMONITORINGSPROGRAMMA

QB0-1QCE2NA-WT


ONDERSTEUNING ORGANISATIES, PARTICULIEREN EN LOKALE ENTITEITEN DIE BIJDRAGEN TOT DE DOORWERKING VAN DE OPTIES VAN HET RUIMTELIJK BELEID

QB0-1QCE2NB-WT


INTERGEWESTELIJKE EN INTERNATIONALE PROJECTEN, COFINANCIERING VOOR COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING

QB0-1QCE2NC-WT


ONDERSTEUNING BELEIDSONTWIKKELING

QB0-1QCE2NC-WT


ONDERSTEUNING BLUE DEAL

QB0-1QCE2ND-WT


ONDERSTEUNING EN PROJECTEN ONTVOOGDE GEMEENTEN TER VERHOGING VAN EEN STRATEGISCH EN DAADKRACHTIG LOKAAL RUIMTELIJK BELEID EN DE LOKALE BESTUURSKRACHT

QB0-1QCE2ND-WT


ONDERSTEUNING GSA EN LOKALE RUIMTELIJKE PROJECTEN

QB0-1QCE2ND-WT


PROJECTEN IN HET KADER VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

QB0-1QCE2ND-WT


PROJECTEN TER VERSTERKING VAN DE LOKALE HANDHAVING

QB0-1QCE2ND-WT


RELANCE BUDGET 31 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

QB0-1QCE2ND-WT


ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN INTERNATIONAAL OMGEVINGSBELEID

QB0-1QCE2OA-WT


BIJDRAGEN VERDRAGEN EN SAMENWERKINGS-AKKOORDEN

QB0-1QCE2OB-WT


ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN VOOR DAC- STATUTEN EN UITVOERING VLAAMSE INTERPROFESSIONELE AKKOORDEN

QB0-1QCE2OC-WT


ONDERSTEUNING PROVINCIES EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR MILIEUZORG OP SCHOOL

QB0-1QCE2OC-WT


BIJDRAGEN VERDRAGEN EN SAMENWERKINGS-AKKOORDEN

QB0-1QEE2KA-WT


ACTIES IN HET KADER VAN MAATREGELPAKKET `CLEAN POWER FOR TRANSPORT'

QB0-1QEE2KC-WT


COFINANCIERING EU-PROJECTEN (FONDS VOOR DE UITVOERING VAN EU-PROJECTEN)

QB0-1QEE4KF-WT


BELEID EN ONDERZOEK DIERENWELZIJN

QB0-1QFD2MA-WT


ONDERSTEUNING LAGERE OVERHEDEN EN VERENIGINGEN OPENBAAR BELANG VOOR WERKZAAMHEDEN EN ANDERE INITIATIEVEN I.U.V. BOSDECREET EN PROJECTEN TER VERGROENING VAN DE STAD

QD0-1QCE2FA-WT


ONDERSTEUNING MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN VOOR BEVORDERING VAN NATUURBEHEER, -GEBRUIK EN -RECREATIE IN BUITENGEBIED

QD0-1QCE2FA-WT


UITGAVEN MET NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE AANKOOP EN BEHEER/INRICHTING VAN NATUURGEBIEDEN

QD0-1QCE2FA-WT


UITGAVEN MET NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE BESCHERMING VAN DIEREN

QD0-1QCE2FA-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU-COFINANCIERING)

QE0-1QEE2KA-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU-COFINANCIERING)

QE0-1QEE2KB-WT


ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN DE ENERGIELENINGEN

QE0-1QEE2KB-WT


ZERO EMISSION BONUS

QE0-1QEE2KC-WT


VOOR HET VERSTREKKEN VAN TAALCURSUSSEN EN VOOR DE ORGANISATIE VAN SPECIFIEKE TAALBELEIDSACTIES IN HET KADER VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL

QF0-1QDG2PA-WT


VOOR SHM'S TER COMPENSATIE VAN EEN FOUTIEVE HUURPRIJSBEREKENING

QF0-1QDG2PA-WT


VOOR SHM'S DIE ALS KREDIETBEMIDDELAAR OPTREDEN BIJ DE TOEKENNING VAN BIJZONDERE SOCIALE LENINGEN

QF0-1QDG2PA-WT


COMPENSATIE MINDERINKOMSTEN VAN GEMEENTEN VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOOR-HEFFING VAN 3,97% NAAR 2,40% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

QF0-1QDG2QA-WT


COMPENSATIE MINDERINKOMSTEN VAN PROVINCIES VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOOR-HEFFING VAN 3,97% NAAR 2,40% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

QF0-1QDG2QA-WT


GESCO'S VOOR SHM'S

QF0-1QDG2QA-WT


GESCO'S VOOR SVK'S EN HUURDERSBONDEN

QF0-1QDG2QA-WT


INVESTERINGSSUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN VOOR NOODWONINGEN

QF0-1QDG2RA-WT


EXPERIMENTELE PROJECTEN IN HET KADER VAN HET VOEREN VAN EEN LOKAAL WOONBELEID (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2SA-WT


VOOR WONEN GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2TA-WT


UITGAVEN TER UITVOERING VAN HET FONDS VOOR DE HUISVESTING MET INBEGRIP VAN ADL-PROJECTEN, VAN SUBSIDIES VOOR BIJDRAGE TOT VERBETERING VAN DE SOCIALE HUISVESTING EN DE INTERNATIONALE SAMENWERKING, VAN ZENDINGSREIZEN VAN DE VL. MIN. (FONDS)

QF0-1QDG4TB-WT


SECRETARIAAT FONDATION LE CORBUSIER IN PARIJS VOOR UNESCO WERELDERFGOED LE CORBUSIER (ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT


SECRETARIAAT UNESCO WERELDERFGOED BEUKENWOUDEN (ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT


SECRETARIAAT UNESCO WERELDERFGOED KOLONIEN VAN WELDADIGHEID (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT


SECRETARIAAT UNESCO WERELDERFGOED BEGIJNHOVEN (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT


REGULARISATIE VAN DE GEWEZEN DAC'ERS TEWERKGESTELD BIJ VZW'S EN ANDERE INSTELLINGEN

QG0-1QGG2BC-WT


HOOGHUIS DOEL (INVESTERINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2CA-WT


IN HET KADER VAN EEN VLAAMS BELEID DUURZAME ONTWIKKELING

SA0-1SEA2BC-WT


VOOR DE ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN HET KADER VAN HET BOUWMEESTERSCHAP

SA0-1SEA2BC-WT


BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

SA0-1SEA2BD-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE WERKING DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGERS VAN VLAANDEREN

SA0-1SNA2IB-WT


VLAAMS-NEDERLANDSE CULTURELE SAMENWERKING

SA0-1SNA2IB-WT


SUBSIDIES BUITENLANDS BELEID

SA0-1SNA2ID-WT


SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING

SA0-1SOA2LA-WT


SUBSIDIES HUMANITAIRE ACTIE

SA0-1SOA2LA-WT


SUBSIDIES VERANKERING INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSAGENDA IN VLAANDEREN

SA0-1SOA2LB-WT


VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

SA0-1SOA2LC-WT


FONDS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SA0-1SOA4LD-WT


CORONA 2020 - ICT-VEILIGHEIDSAUDITS LOKALE BESTUREN

SB0-1SAC2ZZ-WT


SUBSIDIE AAN HET OP TE RICHTEN DATANUTSBEDRIJF

SC0-1SJA2NA-WT


VVSG

SC0-1SJA2NA-WT


ADVIESRAAD HANDICAP

SJ0-1SFC2CA-WT


ALLERHANDE UITGAVEN MBT HET GELIJKEKANSENBELEID

SJ0-1SFC2CA-WT


INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE EN RACISME

SJ0-1SFC2CA-WT


NOMINATIM SUBSIDIES

SJ0-1SFC2CA-WT


RELANCE BUDGET 52 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES

SJ0-1SFC2CA-WT


RELANCE BUDGET 53 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING

SJ0-1SFC2CA-WT


RELANCE BUDGET 54 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS EN INTERNET

SJ0-1SFC2CA-WT


ALLERHANDE UITGAVEN M.B.T. HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT


INITIATIEVEN TER VERSTERKING VAN HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT


RELANCEMAATREGEL SAMENLEVEN

SJ0-1SFC2DA-WT


RELANCEMAATREGEL VERVOLGTRAJECT INBURGERAARS

SJ0-1SFC2DA-WT


TOELAGEN AAN VZW'S M.B.T. HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT


AAN INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE VERSTERKING VAN DE VLAAMSE INBRENG IN BRUSSEL EN VAN DE VERSTERKING VAN DE BAND TUSSEN BRUSSEL EN DE REST VAN VLAANDEREN

SJ0-1SGI2EB-WT


CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS IN BRUSSEL

SJ0-1SGI2EV-WT


VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN DIE HET VLAAMSE KARAKTER EN/OF DE INTEGRATIE BEVORDEREN VAN ANDERSTALIGEN

SJ0-1SHD2FA-WT


INITIATIEVEN OM GERICHT IN TE SPELEN OP DE GROOTSTEDELIJKE EFFECTEN BINNEN DE VLAAMSE RAND

SJ0-1SHD2FB-WT


CORONA 2020

SJ0-1SMC2GA-WT


ONDERSTEUNING BELEIDSGERICHT ONDERZOEK

SJ0-1SMC2GA-WT


ONDERSTEUNING LOKALE BESTUREN, CONSULTANCY EN STUDIEOPDRACHTEN

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCE BUDGET 14 - FIETS - GEMEENTEWEGEN

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCEMAATREGEL KLIMAATACTIES

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCEMAATREGEL RADICALISERING

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCEMAATREGEL ZOMERSCHOLEN

SJ0-1SMC2GA-WT


WERKINGSKOSTEN INFORMATIEDIENST GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

SJ0-1SMC2GA-WT


UITVOERING COMPENSATIEREGELING NIET- VIA-PERSONEEL VIA 6

SJ0-1SMC2GC-WT


UITVOERING KOOPKRACHTVERHOGENDE MAATREGELEN VIA-PERSONEEL VIA 6

SJ0-1SMC2GC-WT


UITVOERING KWALITEITSMAATREGELEN VIA- PERSONEEL VIA 6

SJ0-1SMC2GC-WT


INITIATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITALE COMPONENT

SJ0-1SMC2GD-WT


RELANCE BUDGET 51 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS

SJ0-1SMC2GD-WT


CORONA 2020

SJ0-1SMC2HA-WT


ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN EN SPECIFIEKE BIJDRAGEN AAN STEDEN EN THEMATISCHE PROJECTEN IKV HET STEDENBELEID

SJ0-1SMC2HA-WT


ONDERSTEUNING VVSG VOOR WERKING KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN

SJ0-1SMC2HA-WT


RELANCE BUDGET 104 - STADSVERNIEUWING VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA

SJ0-1SMC2HA-WT


RELANCE BUDGET 150 - WIJKVERBETERING

SJ0-1SMC2HA-WT


SLIM IN DE STAD SUBSIDIE

SJ0-1SMC2HA-WT


LEEFVERGOEDINGEN VOOR PERSONEN ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT

SL0-1SDE2JA-WT


RELANCE BUDGET 117 - ENKELBANDEN EN STRAFUITVOERING - SUBSIDIES

SL0-1SDE2JB-WT


SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET BELEID INZAKE DE OPDRACHTEN VAN DE JUSTITIEHUIZEN EN HET ELEKTRONISCH TOEZICHT

SL0-1SDE2JB-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen de volgende toelagen worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VAK

EXPERTISECENTRUM ONDERZOEK EN ONTWIKKELINGSMONITORING (ECOOM)

EB0-1EBB2AV-IS


FLANDERS FUTURE TECHFUND

EB0-1ECB2BY-IS


VLIR

EB0-1EEB2GM-IS


ACTIEPLAN `MENSELIJK KAPITAAL VOOR WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE'

EB0-1EEB2GS-IS


BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN VOOR DE AANSTELLING VAN BIJKOMENDE ZAP- MANDATEN

EB0-1EEB2GS-IS


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - ITG

EB0-1EEB2GS-IS


ITG

EB0-1EEB2GU-IS


KENNISCENTRUM VOOR DATA EN MAATSCHAPPIJ

EB0-1EEB2JB-IS


HOGER ONDERWIJS

EB0-1EEB2JY-IS


EXPERTISECELLEN VOOR DE POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SCHOOT VAN DE ASSOCIATIES

EB0-1EGB2OS-IS


VLHORA - INSTAPTOETS

FB0-1FGD2GN-IS


VLIR - IJKINGSTOETSEN

FB0-1FGD2GN-IS


VAF - GAMEFONDS

FB0-1FGD2GO-IS


SOCIALE DIENST GEMEENSCHAPSONDERWIJS VZW

FC0-1FGD2GU-IS


RELANCE BUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FD0-1FED2EA-IS


RELANCE BUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FD0-1FED2EB-IS


VZW DE RAND VOOR DE WERKING VAN HET MUSEUM FELIX DE BOECK

HB0-1HBA2AY-IS

98

BEHEER KUNSTSITE

HB0-1HCA2CM-IS

2.236

RELANCE BUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - OPROEP TRANSITIEPUNTEN

JB0-1JDB2AD-IS


RELANCE BUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - PROJECT COMPETENTIECHECKS WERKENDEN

JB0-1JDB2AD-IS


RELANCE BUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - PROJECT COMPETENTIECHECKS WERKGEVERS

JB0-1JDB2AD-IS


VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS

JB0-1JDB2AD-IS


VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014-2020

JB0-1JDB2AD-IS


BELEIDSMIDDELEN AAN SERV (WAARONDER MIDDELEN VOOR STIA)

JB0-1JDB2AY-IS


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

JB0-1JDB2CH-IS


UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNING AANWERVINGSINCENTIVES LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDB2CH-IS


TOELAGE AAN DE VRT VOOR HET PROJECT JUMPJOBS

JB0-1JDB2CL-IS


VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)

KB0-1KDB2AU-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO - DIVERSE SUBSIDIES

KB0-1KDB2BV-IS


FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN

KB0-1KDB2DT-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO

KB0-1KDB4BV-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR ONDERHOUD EN WERKEN AAN ONROERENDE GOEDEREN

KB0-1KFB2EY-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR STUDIES EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN IHD/PAS

KB0-1KFB2EY-IS


ONDERZOEK MET HET OOG OP HET REALISEREN VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VN WAT LANDBOUW EN VOEDING BETREFT

KB0-1KFB2EY-IS


VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE

MB0-1MHH4NY-IS


TOELAGE VITO VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM

QB0-1QCE2OU-IS


BOUW EN DE RENOVATIE VAN KOOPWONINGEN IN HET KADER VAN SOCIALE WOONPROJECTEN (UP BESLUIT VAN 18/07/2008, HOOFDSTUK III, AFDELING II, ONDERAFDELING IV EN VI)

QF0-1QDG2QK-IS


PROEFPROJECTEN ENERGIEZUINIG BOUWEN (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR DE KOSTEN DIE WOONACTOREN MAKEN BIJ HET CONTROLEREN VAN DE EIGENDOMSVOORWAARDE IN HET BUITENLAND

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR SHM'S MET HET OOG OP ONDERSTEUNING VAN HUN FINANCIELE LEEFBAARHEID

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK EN GROENE WARMTE (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2QK-IS


HET VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP VZW

SA0-1SNA2IY-IS


VITO

SA0-1SOA2LW-IS


VVOB VZW

SA0-1SOA2LY-IS


AAN HET EVA TOEGANKELIJK VLAANDEREN

SJ0-1SFC2CY-IS


RELANCE BUDGET 50 - DIGITALISERING INTEGRATIE EN INBURGERING

SJ0-1SFC2CY-IS


TOELAGEN AAN HET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

SJ0-1SFC2DY-IS


§ 3. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

BEDRAG

COFINANCIERING STEUNPUNT DUURZAAM MATERIALENBEHEER

EB0-1EBB2AG-WT

188

UNESCO

EB0-1EBB2AJ-WT

1.301

UNU

EB0-1EBB2AK-WT

1.000

ALAMIRE FOUNDATION

EB0-1EEB2HA-WT

861

KMDA

EB0-1EEB2HB-WT

1156

ORPHEUS

EB0-1EEB2HC-WT

542

ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL (AMS)

EB0-1EEB2KA-WT

393

VLERICK

EB0-1EEB2KA-WT

752

IMEC

EB0-1EFB2LA-WT

130.492

FLANDERS MAKE

EB0-1EFB2LB-WT

45.635

RVO SOCIETY

EB0-1EGB2OB-WT

788

VZW DIESLEKTIKUS - ADIBIB EN VOORLEES- SOFTWARE

FB0-1FGD2GE-WT

962

VZW KLIQ - IMPULSEN VOOR EEN HOLEBI- BELEID IN HET ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT

71

VZW KRIJT - KNOOPPUNT ARMOEDE-ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT

298

VZW TEWERKSTELLINGSFONDS VOOR HET VRIJ ONDERWIJS VLAANDEREN - EJ-TOELAGE

FB0-1FGD2GF-WT

1.130

VZW TEWERKSTELLINGSFONDS VOOR HET VRIJ ONDERWIJS VLAANDEREN - VAP-DAGEN

FB0-1FGD2GF-WT

2.392

VZW TEWERKSTELLINGSFONDS VOOR HET VRIJ ONDERWIJS VLAANDEREN - VERBETEREN VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

FB0-1FGD2GF-WT

2.430

VZW EPOS

FB0-1FGD2GH-WT

1.060

VZW CONNECTIEF

FB0-1FGD2GI-WT

260

KUL - TOETSONTWIKKELING EN PEILINGEN

FB0-1FGD2GN-WT

1.544

NVAO

FB0-1FGD2GN-WT

2.381

UG - ONTWIKKELING VAN GESTANDAARDISEERDE, GENORMEERDE EN GEVALIDEERDE NET- EN KOEPELOVERSCHIJ- DENDE TOETSEN

FB0-1FGD2GN-WT

3.492

VZW MEEMOO VOOR DE EDUCATIEVE WERKING VAN MEEMOO

FB0-1FGD2GO-WT

231

TRANSKRIPT

FC0-1FGD2GE-WT

240

UNIVERSITAIRE TALENCENTRA IN HET KADER VAN HET VLAAMSE INBURGERINGSBELEID

FD0-1FFD2FC-WT

196

VZW DE LINK

FD0-1FFD2FC-WT

322

CARITAS CATHOLICA VLAANDEREN VZW

GB0-1GCF2CA-WT

318

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL VOOR HET INITIATIEF BIND-KRACHT

GB0-1GCF2CA-WT

68

FARA VZW

GB0-1GCF2EA-WT

304

KONINGIN FABIOLA HOME VZW

GB0-1GCF2EA-WT

447

MODERATOR VZW

GB0-1GCF2EA-WT

2.004

PAYOKE VZW

GB0-1GCF2EA-WT

198

RONDPUNT

GB0-1GCF2EA-WT

266

SOCIAAL.NET

GB0-1GCF2EA-WT

315

SOM VZW

GB0-1GCF2EA-WT

140

TREFPUNT ZELFHULP

GB0-1GCF2EA-WT

283

VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK VZW

GB0-1GCF2EB-WT

118

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR VZW HET PUNT

GB0-1GCF2EB-WT

23

SUBSIDIES IMEC

GE0-1GDF2IA-WT

500

PUBLIQ

HB0-1HBA2AA-WT

775

TRANSITIENETWERK CULTUUR PULSE

HB0-1HBA2AA-WT

188

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK

HB0-1HBA2AB-WT

125

INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ OPERA VOOR VLAANDEREN

HB0-1HBA2AE-WT

1.867

SOCIAAL FONDS PODIUMKUNSTEN

HB0-1HBA2AE-WT

484

CAPITOLE NV

HB0-1HBA2BB-WT

210

EURO-KARTOENALE VZW

HB0-1HBA2BB-WT

26

GEMEENTE BORNEM

HB0-1HBA2BB-WT

120

H&L VZW

HB0-1HBA2BB-WT

75

RELANCE BUDGET 156 - PULSE TRANSITIENETWERK

HB0-1HBA2BB-WT

40

RELANCE BUDGET 87 - STAD GENT - MATERNITEIT DE BIJLOKE: DE CREATIECLUSTER (GENT)

HB0-1HBA2BB-WT

4.980

RELANCE BUDGET 93 - VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT VZW - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VAI

HB0-1HBA2BB-WT

5.800

STAD ANTWERPEN (ARENBERGSCHOUWBURG)

HB0-1HBA2BB-WT

470

STAD ANTWERPEN (FOTOMUSEUM)

HB0-1HBA2BB-WT

165

STAD HASSELT (BIBLIOTHEEK HASSELT)

HB0-1HBA2BB-WT

872

STAD TONGEREN (GALLO-ROMEINS MUSEUM)

HB0-1HBA2BB-WT

500

VILLANELLA - KUNSTHUIS VOOR KINDEREN EN JONGEREN VZW

HB0-1HBA2BB-WT

300

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

HB0-1HBX2AD-WT

74

UNIVERSITEIT GENT

HB0-1HBX2AD-WT

299

UNIVERSITEIT GENT

HB0-1HBX2AD-WT

314

BOZAR

HB0-1HCA2CA-WT

836

VZW CENTRUM VOOR DE BIBLIOGRAFIE VAN DE NEERLANDISTIEK

HB0-1HCA2CA-WT

128

VZW THEATER STAP

HB0-1HCA2CA-WT

293

VZW VILLANELLA

HB0-1HCA2CA-WT

288

GEMEENTE PUURS-SINT-AMANDS

HB0-1HCA2CA-WT

80

ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL

HB0-1HCA2CB-WT

401

MUZEE VZW

HB0-1HCA2CB-WT

2.101

STAD ANTWERPEN

HB0-1HCA2CB-WT

196

STAD MECHELEN (ERFGOEDFORUM)

HB0-1HCA2CB-WT

349

VZW CENTRUM AGRARISCHE GESCHIEDENIS

HB0-1HCA2CB-WT

258

VZW VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT

HB0-1HCA2CB-WT

327

ZINNEMA VZW

HB0-1HCA2CC-WT

617

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

HB0-1HCA2CE-WT

3.948

EURIMAGES

HB0-1HCA2EA-WT

864

NEDERLANDSE TAALUNIE

HB0-1HCA2EA-WT

3.377

STICHTING `DE BRAKKE GROND'

HB0-1HCA2EA-WT

1.543

VZW DARNA

HB0-1HCA2EA-WT

230

VZW FLAGEY

HB0-1HCA2EA-WT

1.224

VZW STICHTING ONS ERFDEEL

HB0-1HCA2EA-WT

648

PULSE TRANSITIENETWERK

HB0-1HDI2GA-WT

52

EUROPEES JEUGDFONDS

HB0-1HDI2HA-WT

50

EUROPEES JEUGDORKEST

HB0-1HDI2HA-WT

8

EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD TE NEERPELT

HB0-1HDI2HA-WT

49

NATIONAL YOUTH DEVELOPMENT AGENCY

HB0-1HDI2HA-WT

120

INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELEKTRONICA CENTRUM (IMEC)

HB0-1HEI2IC-WT

790

MEDIA.21

HB0-1HEI2IC-WT

55

VLAAMSE NIEUWSMEDIA

HB0-1HEI2IC-WT

1.000

VZW JOURNALISMFUND.EU

HB0-1HEI2IC-WT

406

VLAAMSE VERENIGING VAN JOURNALISTEN

HB0-1HEI2IE-WT

408

DEELNAME AAN HET EUROPEES AUDIOVISUEEL OBSERVATORIUM

HB0-1HEI2KA-WT

20

BIOFORUM VLAANDEREN VZW

KB0-1KDB2BB-WT

338

BOEREN OP EEN KRUISPUNT VZW

KB0-1KDB2BB-WT

420

EVA VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGB2FA-WT

4.884

I-BUS

MB0-1MEH2EA-WT

478

MAATSCHAPPIJ LINKERSCHELDEOEVER

MB0-1MEH2EA-WT

1.440

MAX MOBIEL

MB0-1MEH2EA-WT

693

APEC - ANTWERP/FLANDERS PORT TRAINING CENTER N.P.O. MB0-1MFH2KA-WT

316

VERENIGING VOOR STEDEN EN GEMEENTEN

MB0-1MHH2OA-WT

435

RONDPUNT

MB0-1MHH4NA-WT

380

VIAS INSTITUTE - CENTRUM VOOR RIJ- GESCHIKTHEID EN VOERTUIGAANPASSING (CARA)

MB0-1MHH4NA-WT

1.166

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK

MB0-1MIH2SA-WT

1.070

DE VLAAMSE VERENIGING VOOR RUIMTE EN PLANNING

QB0-1QCE2NB-WT

149

DE WATERGROEP

QB0-1QCE2OC-WT

352

VZW MILIEUBOOT

QB0-1QCE2OC-WT

300

PROJECTBUREAU NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN

QD0-1QCE2FA-WT

530

VZW BIOGAS-E - ONDERSTEUNING VAN AENAEROBE VERGISTING IN VLAANDEREN

QE0-1QEE2KA-WT

81

VZW COGEN VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN WARMTEKRACHTKOPPELING

QE0-1QEE2KA-WT

121

VZW ODE VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

QE0-1QEE2KA-WT

81

VZW ODE VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN WARMTENETWERK VLAANDEREN

QE0-1QEE2KA-WT

68

HET ORGEL IN VLAANDEREN VZW (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

14

VZW FORUM VLAAMSE ARCHEOLOGIE (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

9

VZW HISTORIES (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

43

HERITA VZW - WERKINGSSUBSIDIES

QG0-1QGG2BC-WT

2.076

MONUMENTENWACHT VLAANDEREN VZW (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BC-WT

255

PARCUM VZW (ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BC-WT

211

HERITA VZW - RESTAURATIE EIGEN OPEN ERFGOEDSITES VAN HERITA VZW MET NAME HET KASTEEL VAN HORST, FORT NAPOLEON EN KASTEEL VAN BEAUVOORDE (INVESTERINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2CA-WT

600

KERKFABRIEK SINT-BAAFS (VL-GENT) INVESTERINGSSUBSIDIE RESTAURATIE LAM GODS

QG0-1QGG2CA-WT

1.000

VZW VLAANDEREN - EUROPA

SA0-1SEA2BD-WT

764

VZW VOEREN 2000

SA0-1SEA2BD-WT

70

VZW KAZERNE DOSSIN

SA0-1SEA2BE-WT

1.619

INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE (I.A.O.)

SA0-1SNA2ID-WT

450

UNESCO

SA0-1SNA2ID-WT

450

VLAMINGEN IN DE WERELD

SA0-1SNA2ID-WT

264

VVSG

SC0-1SJA2NA-WT

104

VLAAMSE ICT ORGANISATIE VZW

SC0-1SJA2ND-WT

111

CENTRUM VOOR SEKSUOLOGIE EN GENDER (TIP)

SJ0-1SFC2CA-WT

118

VZW CAVARIA

SJ0-1SFC2CA-WT

680

VZW ELLA

SJ0-1SFC2CA-WT

140

VZW FURIA

SJ0-1SFC2CA-WT

139

VZW GRIP

SJ0-1SFC2CA-WT

373

VZW HOLEBIFOON

SJ0-1SFC2CA-WT

41

VZW NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD

SJ0-1SFC2CA-WT

670

VZW ROSA

SJ0-1SFC2CA-WT

592

VZW THE BELGIAN PRIDE

SJ0-1SFC2CA-WT

26

KU LEUVEN

SJ0-1SFC2DA-WT

218

AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR

SJ0-1SGI2EA-WT

1.116

AAN BRIK - STUDENT IN BRUSSEL VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

1.755

AAN BRIO

SJ0-1SGI2EB-WT

102

AAN BRUKSELBINNENSTEBUITEN VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

189

AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMISSIE IN BRUSSEL VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE BREDE SCHOOL IN BRUSSEL

SJ0-1SGI2EB-WT

705

AAN HET HUIS VOOR GEZONDHEID VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

435

AAN KENNISCENTRUM WELZIJN, WONEN, ZORG VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

202

AAN KUUMBA VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

127

AAN STUDIO GLOBO VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

130

AAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

6.030

AAN HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL VZW

SJ0-1SGI2EC-WT

397

AAN BRIO

SJ0-1SHD2FA-WT

61

AAN VZW MUSEUM FELIX DE BOECK

SJ0-1SHD2FA-WT

169

AAN VZW RTVB

SJ0-1SHD2FA-WT

273

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

SJ0-1SMC2GC-WT

2.250

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

SJ0-1SMC2GC-WT

7.072

DENDERLEEUW

SJ0-1SMC2HA-WT

629

DILBEEK

SJ0-1SMC2HA-WT

1.330

GERAARDSBERGEN

SJ0-1SMC2HA-WT

1.046

HALLE

SJ0-1SMC2HA-WT

625

NINOVE

SJ0-1SMC2HA-WT

1.041

VGC

SJ0-1SMC2HA-WT

17.910

VILVOORDE

SJ0-1SMC2HA-WT

1.506

ZOTTEGEM

SJ0-1SMC2HA-WT

826


§ 4. Het Agentschap Integratie en Inburgering kan binnen het toegekende budget en voor zover dit geen invloed heeft op het ESR-vorderingensaldo van de begroting van het agentschap, subsidies verlenen aan Brussel Onthaal vzw voor het organiseren van het sociaal tolken en vertalen in Brussel. § 5. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd subsidies te verstrekken of specifieke opdrachten te geven aan instellingen, groepen of personen voor de uitvoering van internationale uitvoeringsprojecten ook wanneer deze instellingen, groepen of personen, al dan niet nominatim, gesubsidieerd worden via andere begrotingsartikelen met betrekking tot het cultuurbeleid binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 13.In uitvoering van artikel 34, § 1, derde lid, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 kunnen subsidies, aangerekend op onderstaande begrotingsartikelen, jaarlijks vastgelegd worden, ongeacht de looptijd van de subsidie:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

LONEN BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DA-WT

WERKINGSMIDDELEN GEWOOON BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DB-WT

WERKINGSMIDDELEN BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DC-WT

LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DD-WT

WERKINGSMIDDELEN GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DE-WT

WERKINGSMIDDELEN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DF-WT

SPECIFIEKE LOONBETALINGEN

FC0-1FDD2DG-WT

WERKINGSMIDDELEN INTERNATEN

FC0-1FDD2DH-WT

LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FC0-1FFD2CA-WT

WERKINGSMIDDELEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FC0-1FFD2CB-WT

LONEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

FC0-1FGD2GA-WT

WERKINGSMIDDELEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

FC0-1FGD2GB-WT

LONEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

FC0-1FGD2GC-WT

WERKINGSMIDDELEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

FC0-1FGD2GD-WT

ICT-COORDINATOREN

FC0-1FGD2GE-WT

LONEN VOLWASSENENONDERWIJS

FD0-1FFD2FA-WT

WERKINGSMIDDELEN VOLWASSENENONDERWIJS

FD0-1FFD2FB-WT

WERKINGSMIDDELEN VOLWASSENENONDERWIJS

FD0-1FFD4FB-WT

SUBSIDIES AAN DE VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

GB0-1GCF2CA-WT

SUBSIDIES AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

GB0-1GCF2CB-WT

SUBSIDIES AAN INTERFEDERAAL STEUNPUNT ARMOEDEBE-STRIJDING

GB0-1GCF2CB-WT

SUBSIDIES AAN DE CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK

GB0-1GCF2EA-WT

SUBSIDIES AAN DE CENTRA VOOR TELEONTHAAL

GB0-1GCF2EA-WT

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN EN VERENIGINGEN VAN LOKALE BESTUREN VOOR DE VLAAMSE BELEIDSPRIORITEIT GOB

GB0-1GCF2EA-WT

SUBSIDIES AAN HET GEORGANISEERD AUTONOOM VRIJWILLIGERSWERK

GB0-1GCF2EB-WT

SUBSIDIES AAN VLABINVEST

GB0-1GIF2SB-WT

SUBSIDIES INZAKE COS

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE JEUGDHULP

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE ONDERSTEUNINGSTEAMS

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE PLEEGZORG

GDF-AGEF2MA-WT

TOELAGEN GROEIPAKKET

GDF-AGEF2QA-WT

SUBSIDIES AAN DE CENTRA VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE CONSULTATIEBUREAUS

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE POOLS GEZINSOPVANG

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE VERTROUWENSCENTRA KINDERMISHANDELING EN DE PARTNERORGANISATIE

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN HET AFSTAMMINGSCENTRUM

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN HET LOKAAL LOKET KINDEROPVANG

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN PROJECTEN VANUIT HET VROEGERE FONDS VOOR COLLECTIEVE UITRUSTINGEN EN DIENSTEN EN VOOR PERSONEELSLEDEN MET EEN GEWEZEN GESCOSTATUUT

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE BINNENLANDSE ADOPTIE

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE BUITENSCHOOLSE OPVANG (INCLUSIEF GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN, COORDINATIEPUNTEN EN FLEXIBELE OPVANGPOOLS VAN DOELGROEPWERKNEMERS)

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY'S EN PEUTERS

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING (HUIZEN VAN HET KIND EN AANBODSVORMEN)

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE LOGO'S

GE0-1GDF2JA-WT

SUBSIDIES AAN HUISARTSENKRINGEN

GE0-1GDF2KA-WT

SUBSIDIES AAN PALLIATIEVE NETWERKEN

GE0-1GDF2KA-WT

SUBSIDIES AAN ZORGRADEN

GE0-1GDF2KA-WT

SUBSIDIES AAN DE EXPERTISECENTRA DEMENTIE

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN MAATSCHAPPELIJK WERK VAN HET ZIEKENFONDS

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN VOOR GASTOPVANG

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN VOOR OPPASHULP

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN LOKALE DIENSTENCENTRA

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN REGIONALE DIENSTENCENTRA

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VAN GEBRUIKERS EN MANTELZORGERS

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES INZAKE EX-DAC OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES INZAKE EX-GESCO OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT

TEGEMOETKOMINGEN SOCIALE AKKOORDEN

GE0-1GHF2TG-WT

WERKINGSSUBSIDIES VOOR DAGVERZORGINGSCENTRA EN CENTRA VOOR KORTVERBLIJF BINNEN HERSTELVERBLIJF

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

GE0-1GHF2TH-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP

GE0-1GHF2TH-WT

SUBSIDIES INZAKE INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND

GH0-AGGF2RB-WT

SUBSIDIES AAN VOORZIENINGEN VOOR DE UITBOUW VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

GH0-AGGF2RC-WT

SUBSIDIES AAN GESPECIALISEERDE UNITS VOOR GEINTERNEERDEN

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN MULTIFUNCTIONELE CENTRA VOOR DE ONDERSTEUNING VAN MINDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP AAN WIE EEN PERSOONSVOLGENDE CONVENANT WERD TOEGEKEND

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN MULTIFUNCTIONELE CENTRA VOOR MINDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN OBSERVATIE-, DIAGNOSE- EN BEHANDELINGSUNITS

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN VERGUNDE ZORGAANBIEDERS VOOR HET VERLENEN VAN ONDERSTEUNING AAN PERSONEN MET EEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN VOORZIENINGEN DIE ONDERSTEUNING BIEDEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN DE GEVANGENIS EN AAN GEINTERNEERDE PERSONEN MET EEN HANDICAP

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET AAN MINDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN PERSOONSVOLGEND BUDGET AAN MEERDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP, DE BESTEDING VAN DAT BUDGET ONDER DE VORM VAN EEN VOUCHER BIJ EEN VERGUNDE ZORGAANBIEDER EN HET GEBRUIK VAN HET BUDGET ALS CASHBUDGET

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES INZAKE ONDERSTEUNING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN EEN INSTELLING IN HET BUITENLAND

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIE VOOR DE OPRICHTING EN DE WERKING VAN EEN CEL DIE ASSISTENTIEHONDENSCHOLEN MACHTIGT OM ASSISTENTIEHONDEN TE ATTESTEREN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN BIJSTANDSORGANISATIES DIE BUDGETHOUDERS BIJSTAAN BIJ DE BESTEDING VAN HUN BUDGET

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN CENTRA OF DIENSTEN VOOR REVALIDATIE

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN ONDERSTEUNINGSPLAN VOOR HET BEGELEIDEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP VOOR DE OPMAAK VAN EEN ONDERSTEUNINGSPLAN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN ORGANISATIES DIE VRIJETIJDSZORG VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ONTWIKKELEN, BEGELEIDEN EN BEVORDEREN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN LOONSUBSIDIES VOOR PERSONEELSLEDEN VOORHEEN TEWERKGESTELD IN HET STELSEL VAN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN LOONSUBSIDIES VOOR PERSONEELSLEDEN VOORHEEN TEWERKGESTELD IN HET STELSEL VAN HET DERDE ARBEIDSCIRCUIT

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2WA-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGBUDGET VOOR OUDEREN

GM0-AGHF2WA-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2WB-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGBUDGET VOOR ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN

GM0-AGHF2WB-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2WC-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGBUDGET VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

GM0-AGHF2WC-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2XA-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TEGEMOETKOMING VOOR MOBILITEITSHULPMIDDELEN

GM0-AGHF2XA-WT

PILOOTPROJECTSUBSIDIES INZAKE JONGDEMENTIE

GM0-AGHF2YA-WT

PILOOTPROJECTSUBSIDIES INZAKE ORIENTEREND KORTVERBLIJF

GM0-AGHF2YA-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2YA-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGTICKET VOOR VERBLIJF IN DE RESIDENTIELE OUDERENZORG

GM0-AGHF2YA-WT

WERKINGSSUBSIDIE AAN DE PRIVATE UITBETALINGSACTOREN

GN0-AGFF2QA-WT

TOELAGEN GEZINSBELEID AAN DE GEZINNEN

GN0-AGFF2QB-WT

DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID

JB0-1JDB2CA-WT

VOP

JB0-1JDB2CB-WT

ACTIVERINGSUITKERINGEN

JB0-1JDB2CC-WT

WERKHERVATTINGSTOESLAG

JB0-1JDB2CE-WT

JONGERENBONUS

JB0-1JDB2CF-WT

STARTBAANOVEREENKOMSTEN

JB0-1JDB2CF-WT

SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN

JB0-1JDB2CG-WT

TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDB2CH-WT

TRANSITIEPREMIE

JB0-1JDB2CJ-WT

AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT EN PRIVE

JB0-1JDB2EB-WT

VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEWEST

JB0-1JDB2EC-WT

VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEMEENSCHAP

JB0-1JDB2ED-WT

AANMOEDIGINGSPREMIES LANDINGSBANEN

JB0-1JDB2EE-WT

ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

JB0-1JEB2GA-WT

COLLECTIEF MAATWERK

JB0-1JEB2HA-WT

LOKALE DIENSTENECONOMIE

JB0-1JEB2HB-WT

ARBEIDSMATIGE ACTIVITEITEN IN DE SOCIALE ECONOMIE (AMA SE)

JB0-1JEB2HC-WT

SINE

JB0-1JEB2HD-WT

DOELGROEPVERMINDERINGEN GESCO'S SOCIALE WERKPLAATSEN

JB0-1JEB2HE-WT

MENTORKORTINGEN

JB0-1JFB2FD-WT

SUBSIDIERING VAN POLDERS EN WATERINGEN OP BASIS VAN HET BESLUIT VAN 14 MEI 2004 VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE DE DEFINITIEVE REGULARISATIE EN TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN BEPAALDE INITIATIEVEN BINNEN POLDERS, WATERINGEN, MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN DIE PERSONEELSLEDEN TEWERKSTELLEN IN EEN GEWEZEN DAC-STATUUT

QB0-1QCE2DW-IS

ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN VOOR DAC-STATUTEN EN UITVOERING VLAAMSE INTERPROFESSIONELE AKKOORDEN (VIA)

QB0-1QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN (ERKENNING EN SUBSIDIERING)

QBX-3QCE2OC-WT

SUBSIDIERING VAN DE PLANNING, DE ONTWIKKELING EN DE UITVOERING VAN HET GEINTEGREERD NATUURBEHEER

QDX-3QCE2FA-WT

RENTESUBSIDIE ENERGETISCHE RENOVATIES

QE0-1QEE4KE-WT

RENTESUBSIDIE ENERGETISCHE RENOVATIES

QE0-1QHE2IB-WT

RENTESUBSIDIE ENERGETISCHE RENOVATIES

QE0-1QHE4IB-WT

SUBSIDIES VOOR ORGANISATIE-ONDERSTEUNING AAN DE CENTRA VOOR ALGMEEN WELZIJNSWERK ( DECREET VAN 8 MAART 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013035311 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden type decreet prom. 08/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201992 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst en met de partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst, ondertekend in Berlijn op 9 december 2011 sluiten)

SL0-1SDE2JC-WT

UITGAVEN VOOR DE COMMISSIES JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND

SL0-1SDE2JY-IS


LENINGEN

Art. 14.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor te consolideren instellingen met een gewaarborgde leningsmachtiging - of te consolideren alternatief gefinancierde investeringsschema's - de bedragen voor de gewaarborgde leningsmachtiging of de investeringsbedragen van de alternatief gefinancierde investeringsschema's waarvoor het Vlaams Parlement een machtiging heeft verleend al dan niet gedeeltelijk in te schrijven op nieuw te creëren begrotingsartikelen, om zo zelf voor deze financiering te zorgen en deze bedragen te kunnen doorgeven. De beslissingen die met toepassing van die bepaling worden genomen, moeten binnen vijftien kalenderdagen worden meegedeeld en verantwoord door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, met afschrift aan het Rekenhof.

Art. 15.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd leningen te verschaffen aan gesubsidieerde organisaties binnen de sectoren Cultuur en Jeugd ten belope van maximaal 5.000.000 euro en alleen bestemd voor investeringen voor het plaatsen van fotovoltaïsche installaties op culturele en jeugdinfrastructuur in 2022.

Art. 16.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd via energiehuizen energieleningen aan door de Vlaamse Regering te bepalen doelgroepen en energieleningen+ aan nieuwe eigenaars voor de energetische renovatie van hun woning te verstrekken ten belope van maximaal 172.000.000 euro per jaar, alsook in 2021 en 2022 via de OCMW's noodkoopleningen voor het veilig en energiezuinig maken van noodkoopwoningen te verstrekken ten belope van maximaal 40.000.000 euro, en met een gezamenlijk maximum van 634.128.000 euro in de periode 2021 tot en met 2024.

Art. 17.§ 1. Het Vlaams Woningfonds kan in uitvoering van het programma 2022 Bijzondere Sociale Leningen VWF maximaal 1.001.988.878 euro aan bijzondere sociale leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5PJ-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2021 in samenstelling zijnde leningsaanvragen waarvoor het leningsaanbod nog niet werd verstuurd, dat enkel kan worden aangewend voor die leningsaanvragen. § 2. Het Vlaams Woningfonds kan in uitvoering van het programma 2022 Huurwaarborgleningen VWF maximaal 20.000.000 euro aan huurwaarborgleningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5PJ-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2021 principieel goedgekeurde leningen en nog in samenstelling zijnde leningsaanvragen en kan enkel worden aangewend voor die leningsaanvragen. § 3. Het Vlaams Woningfonds wordt in 2022 gemachtigd tot de overname en het beheer van de in het verleden toegekende provincieleningen Oost-Vlaanderen voor een maximaal gewaardeerd bedrag van 13.251.235,17 euro (begrotingsartikel QF0-1QDG5PJ-IS).

Art. 18.§ 1. De VMSW kan in uitvoering van het deelprogramma FS3 2022 maximaal 904.239.386 euro aan FS3-leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QD- G5QK-IS). Dit bedrag is te verhogen met het niet aangewende deel van de machtiging voor 2021 verminderd met de bedragen die aanvullend worden aangewend voor de machtigingen, vermeld in paragraaf 4 en 6. § 2. De VMSW kan in uitvoering van het programma 2022 Bijzondere Sociale Leningen VMSW maximaal 5.000.000 euro aan bijzondere sociale leningen toekennen, beperkt tot wederopnames van reeds lopende leningen (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2021 in samenstelling zijnde leningsaanvragen waarvoor het leningsaanbod nog niet werd verstuurd, dat enkel kan worden aangewend voor die leningsaanvragen. § 3. De VMSW kan in uitvoering van het rollend grondfonds van de VMSW maximaal aan leningen toekennen: - het niet opgenomen gedeelte van het leningsvolume van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014; - verminderd met 20.000.000 euro; - vermeerderd met de verkoopopbrengsten in het fonds; - en beperkt tot een bedrag van 5.000.000 euro. § 4. De VMSW kan in uitvoering van het programma grondaankopen 2022 maximaal 5.000.000 euro aan bulletleningen toekennen met een overheidstussenkomst van 100% in de interestlasten (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). Dit bedrag kan worden verhoogd met een bedrag dat tegelijk in mindering wordt gebracht van de machtiging voor het deelprogramma FS3 2022, vermeld in paragraaf 1. § 5. De VMSW kan voor de financiering van verrichtingen die onder de opdrachten van de initiatiefnemers vallen en die niet onder de programma's, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3, worden gefinancierd, maximaal 220.000.000 euro aan marktconforme leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). § 6. De VMSW kan leningen met rentevermindering verstrekken aan sociale verhuurkantoren met als doel tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen, voor een bedrag dat tegelijk in mindering wordt gebracht van de machtiging voor het deelprogramma FS3 2022, vermeld in paragraaf 1.

Art. 19.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, binnen de perken van de onder begrotingsartikel QG0-1QGG2CB-PA ingeschreven kredieten, leningen te verstrekken ter ondersteuning van investeringen in beschermd onroerend erfgoed en met het oog op het behoud en de versterking van de erfgoedwaarde van onroerende goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris. Zij kan hiervoor de modaliteiten bepalen evenals de procedure voor aanvraag en toekenning. Voor het verstrekken van deze leningen kan zij ook gebruikmaken van de diensten van het Participatiefonds Vlaanderen en van de nv Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Art. 20.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd leningen voor vervaldag vervroegd terug te betalen middels: 1° het verhogen van het ingeschreven uitgavenkrediet op titel III voor de terugbetaling van de eigen directe schuld;2° het geven van een voorschot op de dotaties en toelagen aan de tot de consolidatieperimeter behorende instellingen, onder voorwaarde dat deze voorschotten worden verrekend in de begroting van het daaropvolgende begrotingsjaar. § 2. De kredieten, gebruikt voor terugbetaling van leningen conform paragraaf 1 van dit artikel, mogen niet meer bedragen dan het geraamde overschot op het netto te financieren saldo van het lopende begrotingsjaar.

WAARBORG

Art. 21.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen uit te geven door en de kredieten per jaar op te nemen door De Watergroep. Het plafond van de gewaarborgde leningen mag in 2022 een totaalbedrag van 35.000.000 euro niet overschrijden.

Art. 22.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan leningen aan te gaan door de nv Aquafin ten belope van 74.368.058 euro, met het oog op het uitvoeren van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin.

Het Vlaamse Gewest is slechts gehouden tot betaling van de uitstaande saldi van de in het eerste lid bedoelde leningen als de uitwinning van de waarborg niet het gevolg is: - van de foutieve uitvoering door de nv Aquafin van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin; of van de uitvoering door de nv Aquafin van overeenkomsten met derde partijen.

Art. 23.Het plafond van het gewaarborgde bedrag voor de waarborgen te hechten aan leningen uitgegeven in het kader van het decreet van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/02/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035282 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende een waarborgverlening voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, bedraagt 500.000.000 euro.

Art. 24.De leningen die de Hogere Zeevaartschool (HZS) aangaat in functie van het vernieuwbouwproject `Fundamenten voor de toekomst' worden door de Vlaamse Gemeenschap gewaarborgd ten belope van een krediet van 15.200.000 euro op 35 jaar (2017-2051).

Art. 25.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd waarborgen te verlenen in het kader van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009202911 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem sluiten betreffende de diepe ondergrond voor wat betreft de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond voor een bedrag van maximaal 40.000.000 euro.

Art. 26.PMV/z-Leningen nv wordt gemachtigd in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest handelshuurleningen toe te kennen aan huurders die dit bij het agentschap Innoveren en Ondernemen aanvragen en dit ten belope van maximaal 100 miljoen euro.

Art. 27.De Vlaamse Regering wordt in het kader van artikel 18 van het decreet van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2002 pub. 19/02/2003 numac 2003035216 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (1) sluiten houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) gemachtigd, teneinde de realisatie van de nieuwe Scheldeoeververbindingen mogelijk te maken, de waarborgen van het Vlaamse Gewest te verlenen aangaande de verbintenissen, aansprakelijkheden en schade die BAM is aangegaan, zal aangaan of kan oplopen voor maximaal 300.000.000 euro.

Art. 28.De Vlaamse Regering wordt in 2022 gemachtigd waarborgen te verlenen ten belope van maximaal 1.200.000.000 euro in uitvoering van artikel 11 van het decreet tot invoering van een waarborg bij inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen.

VOORSCHOTTEN

Art. 29.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd provisies te verlenen aan de advocaten, experts en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest optreden.

Art. 30.Ten laste van het krediet van begrotingsartikel SA0-1SAA2ZZ-PA mag aan de (adjunct-)diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen een waarborg worden voorgeschoten in verband met de huur van hun woning in het buitenland. Deze huurwaarborg wordt door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken gestort aan de (adjunct-)diplomatiek vertegenwoordiger na het voorleggen van de ondertekende huurovereenkomst.

Deze huurwaarborg, die in de vorm van een renteloze lening ter beschikking gesteld wordt, wordt door de (adjunct-)diplomatiek vertegenwoordiger terugbetaald aan het departement door middel van maandelijkse inhoudingen op het loon van de (adjunct-)diplomatiek vertegenwoordiger en dit op een termijn van maximaal 24 maanden. Deze ontvangsten worden aangerekend op begrotingsartikel SA0-9SAAAZZ-OP.

Art. 31.Ten laste van het krediet van begrotingsartikel SA0-1SNA2IB-PA mag aan de diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen en de (adjunct-)diplomatieke vertegenwoordigers in Malawi en Maputo een bestendig voorschot van maximaal 60.000 euro per (adjunct-)diplomatiek vertegenwoordiger worden verleend voor de prefinanciering van de uitgaven die betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, dienstreizen en administratieve kosten van de diplomatieke vertegenwoordigers, en op de huur- en werkingskosten, alsook de uitgaven met betrekking tot de inrichting van hun kantoren en met betrekking tot de aankoop van machines, meubilair en materieel voor die kantoren in het buitenland en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. De geprefinancierde uitgaven worden aangerekend op de begrotingsartikelen SA0-1SNA2IB-WT (WERKING EN TOELAGEN - VERTEGENWOORDIGINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING), SA0-1SAX2ZZ-WT (WERKING EN TOELAGEN) en SA0- 1SAA2ZZ-WT (WERKING EN TOELAGEN - BUITENLANDSE ZENDINGEN MINIS- TER-PRESIDENT).

Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken mag het voorschot worden aangevuld tot maximaal het toegekende bedrag en kunnen courante uitgaven tegelijk worden aangerekend op het vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet.

De verleende voorschotten worden in de boekhouding van de Vlaamse overheid opgevolgd door het boeken van een voorschot op naam van de persoon die het voorschot ontvangen heeft. Het permanent voorschot wordt aangevuld bij de tussentijdse afrekeningen.

Art. 32.Binnen de perken van de begrotingskredieten op begrotingsartikel MB0- 1MIH2SB-WT, ten belope van maximaal 3.300.000 euro, worden de uitgaven (voorschotten en afrekeningen) gefinancierd die gedaan worden voor de uitvoering van het gezamenlijk onderzoek binnen de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie in het kader van gemaakte afspraken tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden.

De modaliteiten van uitbetaling en verantwoording worden geregeld in een memorandum dat door deze overheden wordt afgesloten.

Deze uitgaven ten belope van maximaal 3.300.000 euro worden bepaald op basis van een kostenraming voorgelegd door de bevoegde ambtenaren van Nederland en het Vlaamse Gewest, en jaarlijks afgerekend in functie van de gemaakte kosten. De rapportage over de gemaakte kosten wordt gestaafd met de verantwoordingsstukken.

OVERSCHRIJVINGEN

Art. 33.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd, en dit binnen de perken van de kredieten geopend voor de diverse programma's voor de Vlaamse Regering en de kabinetten van de Vlaamse Regering, vastleggingskredieten over te schrijven tussen de begrotingsartikelen over deze programma's heen.

Art. 34.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggings- en vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AH-PR over te schrijven naar de begrotingsartikelen MB0-1MHH4NA-WT, QE0-1QEE4KE-LO, QE0- 1QEE4KE-WT en QE0-1QEE4KG-WT. § 2. In afwijking van artikel 15, § 3, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 kunnen het Energiefonds, opgericht bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009202911 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem sluiten, en het Verkeersveiligheidsfonds, opgericht bij het decreet van 3 juli 2015, gespijsd worden met de conform paragraaf 1 overgeschreven kredieten en worden deze fondsen gemachtigd deze kredieten te ontvangen en aan te wenden voor uitgaven, met inbegrip van de toekenning van subsidies, in het kader van het relancebeleid.

Art. 35.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CCG2CY-IS geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven vastleg gingskredieten van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 36.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel FD0-1FED2EA-IS over te schrijven naar begrotingsartikel FC0-1FDD2DD-WT en onder begrotingsartikel FC0-1FDD2DD-WT over te schrijven naar begrotingsartikel FD0-1FED2EA-IS voor de uitvoering van artikel 53 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 20/07/2009 numac 2009035655 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs sluiten betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Art. 37.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel FD0-1FFD2FA-WT over te schrijven naar begrotingsartikel FD0-1FED2EA-IS voor de uitvoering van artikel III.33/1 en III.42/1 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013036194 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 sluiten.

Art. 38.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd overschrijvingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikelen van verschillende begrotingsprogramma's van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, met uitzondering van de apparaatslonen. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd overschrijvingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikelen van verschillende begrotingsprogramma's van het beleidsdomein Omgeving. § 3. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd overschrijvingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikelen van verschillende begrotingsprogramma's van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Art. 39.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel GB0-1GIF5SX-IS in het kader van eenmalige ICT-investeringen inzake de in de zesde staatshervorming overgehevelde bevoegdheden en in het kader van infrastructuurwerken in de gemeenschapsinstellingen binnen het Fonds Jongerenwelzijn geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande vastleggingskredieten van de overige programma's binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Art. 40.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder de begrotingsartikelen GD0-1GAF2ZZ-LO en GD0-1GAF2ZZ-WT over te hevelen naar de begrotingsartikelen GB0-1GEF2MX-IS en GB0-1GEF2UX-IS en vice versa voor de financiering van de apparaatsuitgaven van de entiteiten Opgroeien en Opgroeien Regie.

Art. 41.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel HB0-1HBX2AE-WT in het kader van de VIA-akkoorden geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande of eventueel nieuw in te schrijven vastleggingskredieten van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 42.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel HB0-1HBA2AE-WT geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar het begrotingsartikel HB0-1HCA2CC-WT of HB0-1HCA2DC-WT voor de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017 of naar het begrotingsartikel HB0-1HCA2DA-WT voor de uitvoering van het Kunsten decreet van 23 april 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021041946 bron vlaamse overheid Decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten sluiten en naar het begrotingsartikel HB0-1HDI2FB-WT voor de uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

Art. 43.§ 1. De vastleggingskredieten ingeschreven onder de onderstaande begrotingsartikelen kunnen bij besluit van de Vlaamse Regering overgeschreven worden naar de door de Vlaamse Regering aan te duiden programma's en begrotingsartikelen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDB2CH-WT

DERDE ARBEIDSCIRCUIT

JB0-1JDB2CH-WT

GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

JB0-1JDB2CH-IS

ACTIVEREN VAN TALENTEN VIA RSZ BIJDRAGEVERMINDERINGEN - DOELGROEPKORTINGEN

JB0-1JDB2CA-WT

AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT EN PRIVE

JB0-1JDB2EB-WT

BETAALD EDUCATIEF VERLOF + START- EN STAGEBONUS

JB0-1JFB2FB-WT


§ 2. De vastleggingskredieten ingeschreven onder de programma's JB, JD en JE van de entiteit JB0 kunnen bij besluit van de Vlaamse Regering overgeschreven worden naar de door de Vlaamse Regering aan te duiden programma's en begrotingsartikelen van de entiteit JB0.

Art. 44.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel KB0-1KDB2BE-WT ten belope van maximaal 7 miljoen euro te herverdelen naar begrotingsartikel CB0-1CCG2CY-IS voor landbouwgerelateerde rampendossiers in het kader van schadevergoedingen door het rampenfonds voor rampen erkend vanaf 1 januari 2020.

Art. 45.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de beschikbare vastleggingskredieten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken binnen de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en de begroting van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds te herverdelen over de programma's heen naar begrotingsartikel MB0-1MHH2RD-WT.

Art. 46.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de vastleggingskredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds en onder de begrotingsartikelen MB0-1MEH5EY-IS, MB0- 1MHH5RX-IS, MB0-1MHH5RY-PA en MB0-1MIH5VY-IS onderling te herverdelen.

Art. 47.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel SJ0-1SFC2DA-WT gedeeltelijk over te schrijven naar begrotingsartikelen JB0-1JDB2AD-WT en JB0-1JDB2AD-IS voor de cofinanciering en het beheer van de projecten in het kader van het AMIF - Fonds voor asiel, migratie en integratie.

Art. 48.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven op het begrotingsartikel SJ0-1SHD2FB-WT geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande en of eventueel nieuw in te schrijven vastleggingskredieten van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor een specifiek Vlaamse Randbeleid.

Art. 49.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel SJ0-1SMC2GA-WT over te schrijven naar begrotingsartikel FB0-1FGD2GE-WT voor de uitvoering van Zomerscholen voor het kalenderjaar 2022.

Art. 50.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet over te schrijven van diverse door de Vlaamse Regering aan te duiden begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap naar de passende begrotingsartikelen van Het Facilitair Bedrijf (entiteit SH0), het Agentschap Overheidspersoneel (entiteit SG0) en het Departement Financiën en Begroting (entiteit CB0) in het kader van de instap van beleidsdomeinen in de centrale dienstverlening voor facilitaire ondersteuning, personeelsadministratie en het boekhoudkantoor of in het kader van de inkanteling van vastgoed bij Het Facilitair Bedrijf.

Art. 51.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet over te schrijven van diverse door de Vlaamse Regering aan te duiden begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap naar de passende begrotingsartikelen van het Agentschap Justitie en Handhaving (entiteit SL0) in het kader van de oprichting van dat agentschap.

BEPERKING AANTAL ENTITEITEN

Art. 52.§ 1. Op apparaats- en beleidskredieten van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2022 gefusioneerd respectievelijk afgeschaft worden, mag worden vastgelegd en vereffend door de entiteit die uit de fusie ontstaat, respectievelijk de entiteit die de bevoegdheden van de afgeschafte entiteit overneemt. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, mits akkoord van de minister bevoegd voor het budgettair beleid, de vastleggings- en vereffeningskredieten van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, de genomen reserveringen in de vorm van vastleggingen en vereffeningen en de beschikbare kredieten op basisallocaties en begrotingsartikelen van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2022 gefusioneerd respectievelijk opgeheven worden, op datum van fusie of opheffing over te hevelen naar de naar aanleiding van de fusie of opheffing ontstane passende basisallocaties en begrotingsartikelen. § 3. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, indien er geen specifieke decretale bepaling is voorzien voor de rechtsopvolging of voor de afwikkeling van de openstaande kredieten, de nodige beslissingen te nemen en handelingen te stellen om de uitvoeringsrekening van het begrotingsjaar 2021 en, indien voorzien, de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2022 van een in 2022 of eerder ontbonden en vereffende entiteit af te wikkelen. § 4. De annulatie van openstaande vastleggingen die naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven ontstaan zijn uit de overdracht van vastleggingskredieten en openstaande vastleggingen naar de uitgavenbegroting van de Vlaamse ministeries of van de rechtspersonen, bedoeld in artikel 3 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, geeft aanleiding tot een gelijke vrijgave van vastleggingskredieten op dezelfde basisallocaties en begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse ministeries of van de bedoelde rechtspersoon.

DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 53.§ 1. De toelage aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor het centraal niveau, is de som van:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - SCHOOLINFRASTRUCTUUR

FB0-1FGD2BA-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - INFRASTRUCTUUR

FC0-1FGD2BX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - HET VORMINGSFONDS MVD-PERSONEEL

FC0-1FGD2GX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - ALGEMENE WERKING ADMINISTRATIE

FC0-1FGD2GX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - CONVENTIE

FC0-1FGD2GX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - IT

FC0-1FGD2GX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - GROTE INFRASTRUCTUURWERKEN

FC0-1FGD5BX-IS


§ 2. De toegekende middelen in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen betreffende de investeringsmiddelen worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan het Gemeenschapsonderwijs of aan de aan zijn instellingen toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II.

Art. 54.§ 1. De toelage aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor de scholengroepen is de som van:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

GEMEENSCHAPSBIJDRAGE IN HET KOSTGELD VAN LEERPLICHTIGE LEERLINGEN VAN WIE DE OUDERS GEEN VASTE VERBLIJFPLAATS HEBBEN - GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN)

FC0-1FGD2GE-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLEN- GROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DB-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLEN- GROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGKOSTEN VAN HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DC-WT

VERBETERING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN MVD- EN ONDERHOUDSPERSONEEL GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

FC0-1FGD2GE-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLEN- GROEPEN) - LEERLINGENVERVOER

FC0-1FGD2GE-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLEN- GROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DE-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLEN- GROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDER- WIJS

FC0-1FDD2DF-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLEN- GROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN DE INTERNATEN

FC0-1FDD2DH-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS VOOR HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FC0-1FFD2CB-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLEN- GROEPEN) VOOR DE WERKINGSTOELAGEN VAN DE CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

FC0-1FGD2GD-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - EIGENAARSONDERHOUD (SCHOLENGROEPEN)

FC0-1FGD2BX-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - KLEINE INFRA- STRUCTUURWERKEN (SCHOLENGROEPEN)

FC0-1FGD5BX-WT


§ 2. De in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen toegekende salarissen en daarmee gelijkgestelde vergoedingen aan personeelsleden bestemd voor de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs, werkingsmiddelen en investeringsmiddelen worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II.

Art. 55.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd investeringen uit te voeren in de door de lagere openbare besturen beheerde havens op gronden die hun eigendom zijn of door hen beheerd worden.

Art. 56.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd statistieken aan te kopen van landen met een overschot ten opzichte van hun hernieuwbare-energiedoelstelling in uitvoering van de Europese richtlijn ter bevordering van de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Die richtlijn voorziet dat de lidstaten met een tekort dit mogen compenseren door de aankoop van statistieken van landen met een overschot ten opzichte van hun hernieuwbare-energiedoelstelling.

Art. 57.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd ten laste van begrotingsartikel SJ0-1SFC2CA-WT een prijs als vermeld in artikel 2, 23°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, van 120.000 euro toe te kennen aan het Belgian Paralympic Committee (BPC).

Op deze manier kan aan de paralympische medaillewinnaars van de Paralympische Spelen Tokio 2020 (die plaatsvonden in 2021) een gelijke winnaarspremie uitgekeerd worden als deze die door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) aan de olympische atleten wordt uitgekeerd.

KREDIETOVERSCHRIJDINGEN EUROPESE SUBSIDIES

Art. 58.In afwijking van de bepalingen van artikel 13 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 is, in het kader van de uitvoering van Europese subsidiedossiers waarbij de Vlaamse begroting Europese uitgaven prefinanciert, kredietoverschrijding toegestaan op begrotingsartikelen met ESR-aggregatie PA en LE. DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 59.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Frans Masereelcentrum'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 856.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 788.000 euro in vastleggingen en 856.000 euro in vereffeningen.

Art. 60.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Kasteel van Gaasbeek'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.844.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.387.000 euro in vastleggingen en 1.844.000 euro in vereffeningen.

Art. 61.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Landcommanderij Alden Biesen'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.441.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 3.239.000 euro in vastleggingen en 3.441.000 euro in vereffeningen.

Art. 62.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.847.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.409.000 euro in vastleggingen en 1.847.000 euro in vereffeningen.

Art. 63.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Loodswezen'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 130.942.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 117.286.000 euro in vastleggingen en 130.942.000 euro in vereffeningen.

Art. 64.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Vlaams Infrastructuurfonds'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.079.986.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 919.012.000 euro in vastleggingen en 1.079.986.000 euro in vereffeningen. § 2. Het gedeelte van de uitgaven ten laste van het Vlaamse Gewest die voortvloeien uit gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, worden ten laste genomen van de begroting van de DAB `Vlaams Infrastructuurfonds'.

Deze tenlasteneming is onderworpen aan onderstaande voorwaarden: 1° de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst;2° de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de nv Aquafin dient minimaal 70% te zijn;3° de administratieve en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaamse Gewest. § 3. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende begrotingsartikelen van de DAB `Vlaams Infrastructuurfonds' wordt de Vlaamse Regering gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

CO-EN PREFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN WERKEN UITGEVOERD DOOR DE NMBS EN DE KOSTEN VERBONDEN AAN SPECIFIEKE STUDIES

MBU-3MEH2EC-WT

UITGAVEN VOOR COMBIMOBILITEIT I.H.K.V. CORONAMAATREGELEN

MBU-3MEH2EC-WT

SUBSIDIES IKV KLIMAAT

MBU-3MFH2LC-WT

EV FLANDERS HYDRAULICS (VOOR DE BOUW VAN DE SLEEPTANK IN OOSTENDE)

MBU-3MIH2VA-WT

IN HET KADER VAN SANERING HAVENTERREINEN

MBU-3MIH2VA-WT

AAN DE VZW'S DIE INSTAAN VOOR DE KUSTREDDINGSDIENSTEN IN VLAANDEREN

MCU-3MIH2VA-WT

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENSTEN WEST- VLAANDEREN

MCU-3MIH2VA-WT

RELANCE BUDGET 49 - LAADPALEN - GEWESTWEGEN

MDU-3MFH2LC-WT

IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MDU-3MHH2RA-WT

INVESTERINGSSUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET FIETS- EN DOORTOCHTENBELEID EN SCHOOLOMGEVINGEN EN OVERDRACHT VAN WEGEN

MDU-3MHH2RA-WT

AANLEGGEN VAN RIOLERINGEN EN GESCHEIDEN AFVOERSYSTEMEN VAN HEMELWATER DIE UITGEVOERD WORDEN IN COMBINATIE MET WEGENISWERKEN DOOR HET VLAAMSE GEWEST

MDU-3MHH2RA-WT


§ 4. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kan aan de volgende begunstigde en voor maximaal het volgende bedrag een subsidie die geen toelage uitmaakt, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGS- ARTIKEL

BEDRAG

HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

MBU-3MIH2VA-WT

10.000


§ 5. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om met de NMBS en spoorwegoperatoren, de EVA De Vlaamse Waterweg nv en de binnenvaartexploitanten onderhandelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en/of het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zeehavens, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies. § 6. De kosten voor de lonen, sociale lasten en toelagen in verband met de aanstelling van twee regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen worden aangerekend op begrotingsartikel MBU-3MHH2RA-LO. § 7. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of begrotingsartikelen die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties of begrotingsartikelen mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2022. § 8. Het IVA Wegen en Verkeer wordt gemachtigd om de ontvangsten in het kader van de controlebevoegdheden toegekend aan de wegeninspecteurs van de wegeninspectie te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten.

Art. 65.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Vloot'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 124.840.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 65.685.000 euro in vastleggingen en 124.840.000 euro in vereffeningen.

Art. 66.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud', afgekort Minafonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 681.600.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 441.440.000 euro in vastleggingen en 681.600.000 euro in vereffeningen. § 2. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de vastleggingskredieten van artikelen waarvan de nummering inmiddels werd gewijzigd of overgegaan zijn in andere begrotingsartikelen van het Minafonds, of die werden overgeheveld naar programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2022, waarop de vastleggingen worden geacht te zijn aangerekend en waarnaar zij worden overgebracht. § 3. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande begrotingsartikelen van de DAB Minafonds wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om subsidies toe te kennen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN GEMEENTEN VOOR DE AANLEG VAN GEMEENTELIJKE RIOLERINGEN, KLEINSCHALIGE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN PRIVATE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

QBX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN EN OPENBARE BESTUREN VOOR DE UITBOUW VAN TWEEDECIRCUITWATER TER BESCHERMING VAN HET GRONDWATER

QBX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IKV WATERHERGEBRUIK EN VOORKOMING VAN DROOGTE

QBX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN FLANKERENDE MAATREGELEN MAP (AAN PRAKTIJKCENTRA, WATERGROEPERINGEN EN ANDERE ACTOREN)

QBX-3QCE2DB-WT

CONVENANT MET UMICORE (DOTATIE BBF)

QBX-3QCE2EV-IS

COFINANCIERING VLAAMSE GEWEST VOOR PLATTELANDSPROJECTEN EN LEADERGROEPEN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2GA-WT

PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN GEINTEGREERD PLATTELANDSBELEID VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2GA-WT

PLATTELAND PLUS

QBX-3QCE2GA-WT

ONDERSTEUNING VANUIT DOTATIE VLM VOOR PLATTELANDSBELEID

QBX-3QCE2GY-IS

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET LUCHT- EN KLIMAATBELEID

QBX-3QCE2HA-WT

PREMIES VOOR DE AANKOOP EN INSTALLATIE VAN EMISSIEVERMINDERENDE SYSTEMEN IN VOERTUIGEN EN WONINGEN

QBX-3QCE2HA-WT

RELANCE BUDGET 4 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)

QBX-3QCE2JA-WT

RELANCE BUDGET 5 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)

QBX-3QCE2JA-WT

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING ERKENDE KRINGLOOPCENTRA

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING VAN PREVENTIE (COMPOSTVATEN, INFORMATIESTANDS, DEMOPLAATSEN COMPOSTMEESTERS ENZOVOORT) EN SELECTIEVE INZAMELING

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING PREVENTIE, SELECTIEVE INZAMELING (CONTAINERPARKEN, CONTAINERS, DIFTARSYSTEMEN ENZOVOORT), HET BOUWEN VAN INSTALLATIES (GROEN- EN GFT-COMPOSTERING, SORT. GROFVUIL) EN SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET ASBESTAFBOUWBELEID

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN HET BEHEER, DE VERWIJDERING EN DE VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

QBX-3QCE2JA-WT

RELANCE BUDGET 24 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

QBX-3QCE2NJ-WT

VERGOEDINGEN (INCLUSIEF BEHEERSOVEREENKOMSTEN) INGEVOLGE GEBIEDSGERICHTE VERSCHERPINGEN IN UITVOERING VAN HET MESTDECREET EN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2NJ-WT

ONDERSTEUNING INTERNATIONELE PROJECTEN

QBX-3QCE2OB-WT

ONDERSTEUNING PROJECTEN PARTNERSCHAPPEN

QBX-3QCE2OC-WT

STEUN AAN GEMEENTEN VOOR MILIEUGERELATEERDE PROJECTEN MET INZET VAN DOELGROEPWERKNEMERS

QBX-3QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING PROJECTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM (ANB)

QDX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING UITEENLOPENDE ACTOREN VOOR HET NATUUR-, BOS- EN GROENBEHEER VIA GROENE, DUURZAME JOBS TOEGANKELIJK VOOR KANSENGROEPEN

QDX-3QCE2FA-WT

VLAAMS FONDS TROPISCH BOS

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING VAN VOORBEELDSTELLENDE PROJECTEN IN DE STAD

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING SUPRA- EN INTERNATIONAAL NATUUR- EN BOSBELEID

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING (O.A. SUBSIDIES VOOR DE BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING PROVINCIES EN GEMEENTEN TER VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU-COFINANCIERING)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT (INCLUSIEF UITGAVEN METEU-COFINANCIERING)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING BLUE DEAL

QDX-3QCE2FA-WT

RELANCE BUDGET 36 - NATTE NATUUR

QDX-3QCE2FA-WT


§ 4. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting vzw (CVBB) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 2.200.000 euro voor de individuele begeleiding en voorlichting inzake duurzame bemesting en het oprichten en operationeel houden van waterkwaliteitsgroepen.

Art. 67.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Grondfonds'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 38.953.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 5.762.000 euro in vastleggingen en 38.953.000 euro in vereffeningen.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel QBZ-3QCE2NG-WT te overschrijden ten bedrage van maximaal het over te dragen overschot (saldo) ter financiering van noodwendige uitgaven van planschadevergoedingen en de hier- mee aanverwante kosten.

Art. 68.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 17.032.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 6.161.000 euro in vastleggingen en 17.032.000 euro in vereffeningen.

Art. 69.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 180.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 180.000 euro in vastleggingen en 180.000 euro in vereffeningen.

Art. 70.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Catering en Schoonmaak'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 26.035.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 14.441.000 euro in vastleggingen en 26.035.000 euro in vereffeningen.

Art. 71.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Inclusieve Financiering'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.698.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 2.698.000 euro in vereffeningen.

Art. 72.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Documentbeheer'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 13.032.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 12.796.000 euro in vastleggingen en 13.032.000 euro in vereffeningen.

Art. 73.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Audit Vlaanderen'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 739.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 400.000 euro in vastleggingen en 739.000 euro in vereffeningen.

Art. 74.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van de dienst met afzonderlijk beheer `Overheidspersoneel'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 21.166.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 12.611.000 euro in vastleggingen en 21.166.000 euro in vereffeningen.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 75.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het IVA Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.377.436.000 euro en voor de uitgaven 3.280.971.000 euro in vastleggingen en 3.377.436.000 euro in vereffeningen.

Het IVA Vlaamse Sociale Bescherming wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting subsidies toe te kennen aan verzekeringsinstellingen, voorzieningen of verstrekkers.

Art. 76.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het IVA Opgroeien Regie.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 5.921.652.000 euro en voor de uitgaven 5.785.521.000 euro in vastleggingen en 5.921.652.000 euro in vereffeningen.

Art. 77.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.127.561.000 euro en voor de uitgaven 2.013.229.000 euro in vastleggingen en 2.127.561.000 euro in vereffeningen. § 2. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2021 overgedragen naar het begrotingsjaar 2022 voor het begrotingsartikel GH0-AGGF2RD-WT en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2022. § 3. Het bedrag van het overgedragen kredietsaldo zoals vermeld in paragraaf 2 wordt beperkt tot maximum 35.000.000 euro.

Art. 78.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 905.278.000 euro en voor de uitgaven 841.860.000 euro in vastleggingen en 905.278.000 euro in vereffeningen.

De jaarlijkse gebruikstoelagen die voortvloeien uit de principiële akkoorden die verstrekt worden door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies bedragen gecumuleerd maximaal 212.013.391,43 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 35.590.345 euro vóór indexering verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen die reeds een principieel akkoord ontvingen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 14.167.000 euro vóór indexering verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen op basis van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017031043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen sluiten betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 22.500.000 euro vóór indexering verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017031043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen sluiten betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 6 miljoen euro verbintenissen vast te leggen in het kader van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd in geval van uitwinning van de waarborg het reservefonds aan te wenden voor maximaal het bedrag van de uitgewonnen waarborg.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting (begrotingsartikel GBK-AGIF2SA-WT) subsidies toe te kennen in het kader van sensibilisering rond de klimaatengagementen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een (ondersteunings)premie toe te kennen aan voorzieningen die in het kader van duurzaam bouwen een voorlopersrol opnemen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting subsidies op naam toe te kennen aan De Wissel vzw, met ondernemingsnummer 0421.913.376, voor een bedrag van 600.000 euro voor infrastructuurwerken betreffende de oprichting van OverKophuizen voor jongeren. Conform artikel 71, § 1, tweede lid, van het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 kunnen die subsidies toegekend worden per ministerieel besluit.

Art. 79.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het IVA Agentschap Sport Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 243.144.000 euro en voor de uitgaven 167.428.000 euro in vastleggingen en 243.144.000 euro in vereffeningen. § 2. Het Agentschap Sport Vlaanderen kan binnen het toegekende budget en binnen de perken van het ingeschreven krediet op de begroting van het agentschap subsidies verlenen aan de volgende organisaties: - initiatieven in verband met topsport; - organisatie van Flanders Classics; - initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties; - 54.000 euro aan Younited Belgium vzw; - 24.000 euro voor het Fietsadviescentrum Pellenberg; - initiatieven G-sport Vlaanderen; - sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid; - sociale maatregelen toegankelijkheid sport; - 51.000 euro ten behoeve van de campagne Ventourist/Ventousiast; - 311.000 euro aan de vzw Vlaamse Wielerschool; - internationale sportprojecten; - voor aanvullende tewerkstelling in de sector sport; - als tegemoetkoming voor flankerende maatregelen in het kader van financiering voetbalstadions; - 654.000 euro aan de vzw Sportimonium; - 1.020.000 euro aan de vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden; - financiering in het kader van Event Flanders. § 3. Het Agentschap Sport Vlaanderen is gemachtigd om binnen de perken van het toegekende budget en binnen de perken van het ingeschreven krediet op de begroeting van het agentschap subsidies te verlenen aan de sportsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie in het kader van corona.

Art. 80.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het IVA Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 114.804.000 euro en voor de uitgaven 115.851.000 euro in vastleggingen en 114.804.000 euro in vereffeningen. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM: 1° aan het steunpunt Duurzaam Materialenbeheer een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 310.000 euro; 2° aan United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 40.000 euro voor internationaal lidgeld; 3° aan Vlaco vzw een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 532.000 euro voor werkingsbijdragen; 4° inzake afval-, materialen- en bodembeleid voor maximaal 250.000 euro toe te kennen aan prijzengeld voor rolmodellen zoals duurzame eventorganisatoren en ontwerpers of aan bijdragen voor nationale en internationale evenementen; 5° inzake het asbestafbouwbeleid aan natuurlijke personen, rechtspersonen en overheden ter ondersteuning subsidies toe te kennen voor de inventarisatie, de ontmanteling, het transport of de verwerking van asbesthoudende materialen.

Art. 81.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het IVA Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 190.125.000 euro en voor de uitgaven 124.687.000.000 euro in vastleggingen en 190.125.000 euro in vereffeningen. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om ten laste van de begroting van de Vlaamse Milieumaatschappij een subsidie toe te kennen aan The Shift vzw ten bedrage van maximaal 40.000 euro.

Art. 82.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van IVA Toerisme Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 151.005.000 euro en voor de uit gaven 69.666.000 euro in vastleggingen en 151.005.000 euro in vereffeningen.

Toerisme Vlaanderen wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan in het kader van: 1° de financiering van het IVA `Toerisme Vlaanderen' met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij;2° de toekenning van subsidies op naam binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting van Toerisme: - DETOO architects nv; - gemeente Aalter; - Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen - 250.000 euro; - KU Leuven; - Universiteit Antwerpen; - Universiteit Gent; - vzw Centrum Ronde van Vlaanderen; - vzw European Design and Automation Association; - vzw Federatie Horeca Vlaanderen - 470.000 euro; - vzw Flanders DC; - vzw Goodplanet Belgium; - vzw Grote Route Paden; - vzw Horizont; - vzw Koepel van Attracties en Musea - 601.000 euro; - vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen - 3.900.000 euro; - vzw Kunst Leuven - 500.000 euro; - vzw Publiq; - vzw Renners in Aantocht; - vzw Toerisme Voerstreek; - vzw Vakantie voor Iedereen; 3° de financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK);4° de financiering van projecten in het kader van Event Flanders;5° de financiering van projecten en initiatieven in het kader van MICE;6° de financiering van projecten en initiatieven in het kader van het relanceplan en het plan Vlaamse Veerkracht voor de toeristische sector.

Art. 83.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 284.741.000 euro en voor de uitgaven 94.000.000 euro in vastleggingen en 284.741.000 euro in vereffeningen.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor het Vlaams Fonds voor de Lastendelging vastleggingskredieten ingeschreven onder WT-begrotingsartikelen geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de noodwendige uitgaven voor schadedossiers, (landbouw)rampen en pensioendossiers te overschrijden ten bedrage van maximaal het saldo.

Art. 84.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.118.177.000 euro en voor de uitgaven 746.734.000 euro in vastleggingen en 1.118.177.000 euro in vereffeningen.

In geval van een tekort met betrekking tot de verliesfinanciering van de waarborgregeling van de nv Waarborgbeheer wordt het Fonds voor Innoveren en Ondernemen gemachtigd om een compenserende toelage over te dragen naar het begrotingsartikel EC0-1ECB2BA-WT.

Art. 85.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Topstukkenfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.403.000 euro en voor de uitgaven 3.260.000 euro in vastleggingen en 3.403.000 euro in vereffeningen.

In afwijking van artikel 35 van het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 kunnen de vereffeningskredieten van het over te dragen overschot van het Topstukkenfonds (artikel HBF-AHCA2ZZ-OV) herverdeeld worden binnen hetzelfde programma na het verkrijgen van een gunstig advies van de Inspectie van Financiën.

Art. 86.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuur sector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.619.000 euro en voor de uitgaven 2.931.000 euro in vastleggingen en 3.619.000 euro in vereffeningen.

Art. 87.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 45.659.000 euro en voor de uitgaven 59.355.000 euro in vastleggingen en 45.659.000 euro in vereffeningen.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de land- en tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van 40.000.000 euro.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt in 2022 gemachtigd haar uitgaven te overschrijden met maximaal 60.000.000 euro voor de uitgaven met betrekking tot de publieke opslag van landbouwproducten in het kader van een Europese interventieregeling.

Art. 88.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Pendelfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.177.000 euro en voor de uitgaven 2.101.000 euro in vastleggingen en 7.177.000 euro in vereffeningen.

Art. 89.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Garantiefonds voor Huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.162.000 euro en voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 1.162.000 euro in vereffeningen.

Art. 90.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.762.000 euro en voor de uitgaven 150.000 euro in vastleggingen en 4.762.000 euro in vereffeningen.

Art. 91.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Rubiconfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 43.273.000 euro en voor de uitgaven 16.487.000 euro in vastleggingen en 43.273.000 euro in vereffeningen.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de noodwendige uitgaven voor de subsidiëring van planschadevergoedingen te overschrijden ten bedrage van maximaal het over te dragen overschot (saldo) van het boekjaar.

Art. 92.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 52.997.000 euro en voor de uitgaven 6.922.000 euro in vastleggingen en 52.997.000 euro in vereffeningen.

Art. 93.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het Vlaams Brusselfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.455.000 euro en voor de uitgaven 4.488.000 euro in vastleggingen en 4.455.000 euro in vereffeningen.

Indien de ontvangsten op het artikel SJ0-9SGIAEX-OI toenemen ten gevolge van een aangepaste begroting van het Vlaams Brusselfonds, wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om het vastleggings- en vereffeningskrediet op het begrotingsartikel SJ0-1SGI2ED-WT met eenzelfde bedrag te verhogen.

Art. 94.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het EV Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 880.000 euro en voor de uitgaven 492.000 euro in vastleggingen en 880.000 euro in vereffeningen.

Art. 95.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 55.472.000 euro en voor de uitga- ven 45.212.000 euro in vastleggingen en 55.472.000 euro in vereffeningen.

Art. 96.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.964.000 euro en voor de uitgaven 3.928.000 euro in vastleggingen en 7.964.000 euro in vereffeningen.

Art. 97.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2022 van het EV Digitaal Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 70.710.000 euro en voor de uitgaven 67.393.000 euro in vastleggingen en 70.710.000 euro in vereffeningen.

THESAURIEBEHEER

Art. 98.§ 1. De ontvangsten die pas geïnd zullen worden in jaar 2023, maar (gedeeltelijk) toe te rekenen zijn aan jaar 2022 dienen aangerekend te worden op de betreffende opbrengstenrekening en op het thesaurieartikel 7X0718 (verkregen opbrengsten). § 2. Dit thesaurieartikel mag een debetstand vertonen ten belope van de in jaar 2023 te innen opbrengsten die betrekking hebben op jaar 2022. § 3. Het thesaurieartikel 7X0718 wordt aangezuiverd in vastleggings- en vereffeningskrediet door de tegenboeking van de overlopende rekeningen "Verkregen opbrengsten" en de hiermee samenhangende vermindering van de opbrengsten in jaar 2023.

Art. 99.§ 1. De uitgaven die betrekking hebben op vooruitbetaalde kosten (over te dragen kosten) mogen aangerekend worden op het thesaurieartikel 7X0720. § 2. Dit thesaurieartikel mag een debetstand vertonen ten belope van de in jaar 2022 gemaakte kosten die betrekking hebben op jaar 2023 of later. § 3. Het thesaurieartikel 7X0720 wordt aangezuiverd in vastleggings- en vereffeningskrediet door de kredieten voorzien op de uitgavenbegroting van jaar 2023 of later van de betrokken entiteiten.

Art. 100.§ 1. De uitgaven die betrekking hebben op vooruitbetalingen (voorschotfacturen) mogen aangerekend worden op het thesaurieartikel 7X0727. § 2. Dit thesaurieartikel mag een debetstand vertonen ten belope van de in jaar 2022 aangerekende voorschotfacturen waarvoor nog geen afrekeningsfactuur werd ontvangen. § 3. Het thesaurieartikel 7X0727 wordt aangezuiverd in vastleggings- en vereffeningskrediet door de kredieten voorzien op de uitgavenbegroting van jaar 2023 van de betrokken entiteiten.

Art. 101.§ 1. De uitgaven die betrekking hebben op vooruitbetalingen (voorschotfacturen) in het kader van ESF-oproepen mogen aangerekend worden op het thesaurieartikel 7J0728. § 2. De thesaurierekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 3.462.000 euro. § 3. Deze thesaurierekening zal budgettair worden aangezuiverd vanuit de uitgavenartikelen: - JB0-1JDB2AD-WT - ESF OP 2014 - 2020; - JB0-1JDB2AD-IS - ESF OP 2014 - 2020.

Art. 102.§ 1. De uitgaven die betrekking hebben op vooruitbetaalde subsidies (over te dragen subsidies) mogen aangerekend worden op het thesaurieartikel 7X0729. § 2. Dit thesaurieartikel mag een debetstand vertonen ten belope van de in jaar 2022 betaalde subsidies die betrekking hebben op jaar 2023 of later. § 3. Het thesaurieartikel 7X0729 wordt aangezuiverd in vastleggings- en vereffeningskrediet door de kredieten voorzien op de uitgavenbegroting van jaar 2023 of later van de betrokken entiteiten.

Art. 103.§ 1. De ontvangsten en uitgaven van elke individuele renteswapverrichting kunnen worden gesaldeerd. § 2. De uitgaven in verband met de renteswapverrichtingen mogen worden betaald ten laste van de thesaurierekening CB0-7C0704. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd voorschotten toe te staan wanneer de verrichtingen een debettoestand op deze thesaurierekening veroorzaken. § 3. Zowel de thesaurierekening als de financiële rekening mogen een debetsaldo vertonen. § 4. De thesaurierekening wordt aangezuiverd door de ontvangsten van de renteswapverrichtingen. § 5. De excedenten van de ontvangsten op de uitgaven op deze thesaurierekening worden bij het einde van het begrotingsjaar overgeschreven naar de middelenbegroting. § 6. De excedenten van de uitgaven op de ontvangsten worden jaarlijks budgettair aangezuiverd.

Art. 104.§ 1. Voor derdenbeslag op financiële tegoeden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt een thesaurierekening CB0-7C0708 geopend. Deze thesaurierekening mag een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde som van de beslagnames. § 2. Het negatieve saldo ten gevolge van de uitvoering van het derdenbeslag zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 105.De orderekening CB0-8C0950 mag een tijdelijke debetpositie vertonen voor de verwerking van de kredietkaarttransacties. De debetpositie mag maximaal 100.000 euro bedragen. Dit negatief saldo wordt budgettair aangezuiverd.

Art. 106.§ 1. De ontvangsten en uitgaven in het kader van de generieke waarborgregelingen van de nv Waarborgbeheer verlopen via de thesaurierekening EC0-7E0706. § 2. Thesaurierekening EC0-7E0706 laat een debetpositie toe om codaverrichtingen te kunnen boeken. Deze debetpositie is van tijdelijke aard en niet budgetjaar overschrijdend.

Art. 107.§ 1. De openstaande vorderingen ingevolge de terugvordering van lonen aan het onderwijzend personeel worden geboekt op thesaurieartikel FC0-7F0007. § 2. Deze thesaurierekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 2.500.000 euro. § 3. Het negatief saldo wordt aangezuiverd door aanrekening van de ontvangsten en annulaties op dit thesaurieartikel.

Art. 108.§ 1. De uitgaven zoals bepaald in het decreet van 6 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013584 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging sluiten betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging die door de verzekeringsinstellingen zullen worden uitgevoerd, mogen worden aangerekend op thesaurierekening GE0-7G0726 - Overname RIZIV intervalfase zesde staatshervorming. Het betreft de uitgaven voor de betaling van: - de revalidatieziekenhuizen; - de revalidatieconventies; - de psychiatrische verzorgingstehuizen; - de initiatieven voor beschut wonen; - de rolstoeladviesteams; - de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg. § 2. De thesaurierekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 180.000.000 euro. § 3. Deze thesaurierekening zal budgettair worden aangezuiverd vanuit de uitgavenartikelen: - GE0-1GDF2KA-WT EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG; - GE0-1GHF2TI-WT REVALIDATIE; - GE0-1GHF2TJ-WT GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG.

Art. 109.De uitgaven met betrekking tot de maandelijks te betalen voorschotten aan de Federale Pensioendienst (FPD) betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de VRT mogen aangerekend worden op ordeartikel HB0-8H0971. Deze orderekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 15.000.000 euro, en zal budgettair worden aangezuiverd vanuit het uitgavenartikel HB0-1HEI2IA-LO.

Art. 110.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `Woon-werkverkeer' een debet- positie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening SG0-7X0016 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 3.600.000 euro. § 3. De thesaurierekening zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 111.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `Ingehouden voorheffingen' een debetpositie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening SG0-7X0001 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 20.000.000 euro betreffende de ingehouden voorheffingen voor de Vlaamse ambtenaren. De thesaurierekening FC0-7F0001 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 450.000.000 euro betreffende de ingehouden voorheffingen voor het onderwijzend personeel. § 3. Beide thesaurierekeningen zullen budgettair worden aangezuiverd.

Art. 112.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `RSZ en andere sociale lasten' een debetpositie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening SG0-7X0002 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 40.000.000 euro betreffende de RSZ en andere sociale lasten voor de Vlaamse ambtenaren. De thesaurierekening FC0-7F0002 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 175.000.000 euro betreffende de RSZ en andere sociale lasten voor het onderwijzend personeel. § 3. Beide thesaurierekeningen zullen budgettair worden aangezuiverd.

Art. 113.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `FOP' een debetpositie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening FC0-7F0003 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 60.000.000 euro. § 3. De thesaurierekening zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 114.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `Pensioenbijdragen contractuelen (tweede pensioenpijler)' een debetpositie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening SG0-7X0004 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 1.500.000 euro. § 3. De thesaurierekening zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 115.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `Bezoldigingen' een debetpositie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening SG0-7X0005 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 40.000.000 euro betreffende de bezoldigingen voor de Vlaamse ambtenaren. De thesaurierekening FC0-7F0005 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 800.000.000 euro betreffende de bezoldigingen voor het onderwijzend personeel. § 3. Beide thesaurierekeningen zullen budgettair worden aangezuiverd.

Art. 116.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `Andere sociale schulden' een debetpositie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening FC0-7F0010 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 5.000.000 euro betreffende de `Andere sociale schulden' voor het onderwijzend personeel. § 3. De thesaurierekening zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 117.§ 1. De openstaande vorderingen ingevolge de terugvordering van lonen aan de Vlaamse ambtenaren worden geboekt op thesaurierekening 7X0007. § 2. Deze thesaurierekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 100.000 euro. § 3. Het negatief saldo wordt aangezuiverd door aanrekening van de ontvangsten en annulaties op dit thesaurieartikel.

Art. 118.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `Maaltijdcheques' een debetpositie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening SG0-7X0012 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 3.000.000 euro. § 3. De thesaurierekening zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 119.§ 1. De openstaande vorderingen ingevolge de terugvordering van maaltijdcheques aan de Vlaamse ambtenaren worden geboekt op thesaurieartikel 7X0013. § 2. Deze thesaurierekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 10.000 euro. § 3. Het negatief saldo wordt aangezuiverd door aanrekening van de ontvangsten en annulaties op dit thesaurieartikel.

Art. 120.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `Geschillen' een debetpositie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening CB0-7X0014 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 1.600.000 euro. § 3. De thesaurierekening zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 121.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `Nalatenschappen en werken' een debetpositie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening CB0-7X0015 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 50.000 euro. § 3. De thesaurierekening zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 122.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de thesaurierekening `Hospitalisatieverzekering' een debetpositie veroorzaken. § 2. De thesaurierekening SG0-7X0011 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 300.000 euro. § 3. De thesaurierekening zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 123.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd voorschotten toe te staan voor de verrichtingen inzake het financieel beheer van de exploitatierekening voor energieleningen, energieleningen+ en noodkoopleningen. Deze voorschotten worden aangerekend op de orderekening QE0-8Q0959 `energieleningen'. § 2. De orderekening QE0-8Q0959 mag een debetsaldo van maximum 12.000.000 euro op jaarbasis vertonen. § 3. De orderekening QE0-8Q0959 wordt aangezuiverd via ontvangsten op de begroting met betrekking tot kapitaalaflossingen en intresten op deze energieleningen.

Art. 124.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd voorschotten toe te staan voor de verrichtingen inzake het financieel beheer van de exploitatierekening voor erfgoedleningen. Deze voorschotten worden aangerekend op de orderekening QG0-8Q0972 `erfgoedleningen'. § 2. De orderekening QG0-8Q0972 mag een debetsaldo van maximum 7.000.000 euro op jaarbasis vertonen. § 3. Het Rekenhof kan ten allen tijde en ter plaatse controle uitoefenen op de financiële rekeningen (orde- en exploitatierekening) inzake de erfgoedleningen. § 4. De orderekening QG0-8Q0972 wordt aangezuiverd via ontvangsten op begrotingsartikelen QG0-9QGGACB-OW (renteontvangsten erfgoedleningen) en QG0-9QGGACB-OP (kapitaalaflossingen erfgoedleningen).

Art. 125.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd voorschotten toe te staan voor de verrichtingen inzake het financieel beheer van de exploitatierekening voor het impulsfonds voor huisartsengeneeskunde.

Deze voorschotten worden aangerekend op de orderekening GE0-8G0961 `impulsfonds huisartsengeneeskunde'. § 2. De orderekening GE0-8G0961 mag een debetsaldo van maximum 9.000.000 euro op jaarbasis vertonen. § 3. De orderekening GE0-8G0961 wordt aangezuiverd via ontvangsten op de begroting met betrekking tot kapitaalaflossingen op deze leningen.

Art. 126.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2022.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, J. JAMBON De Vlaamse minister Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, B. DALLE _______ Nota (1) Zitting 2020-2021 Stukken - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen : 12-A - Nr.1 Zitting 2021-2022 Stukken - Ontwerp van decreet : 15 - Nr. 1 + Bijlagen - Amendementen : 15 - Nrs. 2 t/m 5 - Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie : 15 - Nrs. 6-A t/m 6-K - Amendement : 15 - Nr. 7 - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie : 15 - Nr. 8 - Tekst aangenomen door de commissie : 15 - Nr. 9 - Amendementen na indiening van het verslag : 15 - Nrs. 10 t/m 13 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 15 - Nr. 14 - Algemene toelichting : 13 - Nr. 1 - Beleids- en begrotingstoelichtingen : 13-A t/m 13-Z - Nr. 1 - Verslag van het Rekenhof : 16 - Nr. 1 - Meerjarenraming : 21 - Nr. 1 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 23 december 2021.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^