Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/06/2020 pub. 17/03/2022 numac 2022020443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg voor wat betreft de regelgeving rond voetgangers en fietsers. - Duitse vertaling type wet prom. 07/05/2019 pub. 17/03/2022 numac 2022020444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022031114 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 5 december 2017, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11 december 2002 en van 16 juli 2009 (2) type wet prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022031212 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse agglomeratie. - Brussel Preventie en Veiligheid. - Hoge Ambtenaar. - Kennisgeving van de afkondiging van de provinciale crisisfase De Hoge Ambtenaar, die bevoegd is krachtens artikel 48, tweede lid van de wet van 12 januari 1989 met be De Europese Unie zal door de oorlog in Oekraïne zeer waarschijnlijk te maken krijgen met een humani(...) type wet prom. 28/09/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022040463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 72 van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 07/11/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022040462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het artikel 2 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022020352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030467 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid 29 APRIL 2021. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 april 2021 wordt bepaald: Artikel 1. Het hierna vermeld burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde personeelsleden van het Agentschap Sport Vlaanderen van de Vlaams VOOR MEER DAN 35 JAAR DIENST Burgerlijk Kruis 1ste Klasse - BIEBUYCK Catherine, deskundige type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030494 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid 21 SEPTEMBER 2021. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 september 2021 wordt bepaald: Artikel 1. Worden benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde: - De heer Taerwe Luc, Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent Ranginneming - De heer Vanneste Alex, Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen Ranginneming: 15.11.201(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Erkenningsnummer van de omkaderingsinstelling N(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030739 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Erkenningsnummer van de omkaderingsinstelling N(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030764 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030796 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3832 van 28 januari 2022, wordt aan mijnheer Michel Arnols, op 1 december 2021 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Aan hem wordt de type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030931 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2022 en met ingang van 1 augustus 2022 wordt aan de heer Benni D'HOE, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché - klasse A2(...) Het is de heer Benni D'HOE vergund op 1 augustus 2022 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden(...) type koninklijk besluit prom. 13/02/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022030955 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, met betrekking tot levende orgaandonoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022 wordt de heer Manuel Paolillo, met ingang van 1 maart 2022 en voor een periode van 6 jaar, aangewezen als titularis v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022040284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 23/02/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022040466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren bevoegd voor de opsporing en vaststelling van de inbreuken begaan door diverse dienstverleners in de bouwsector en de transactie in het kader van de twee wetten betreffende de verplichte verzekering in de bouwsector type koninklijk besluit prom. 08/02/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022200943 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 13/02/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022200981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 06/02/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022201125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij koninklijk besluit van 5 maart 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201464 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij koninklijk besluit van 5 maart 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030957 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Eervol Ontslag Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 07 februari 2021 wordt De heer Bachar BACH met ingang van 1 november 2021 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van ingenieur. Bij mini Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 07 februari 2021 wordt Mevr(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Verlenging van de erkenningen van de cursusmodules "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 11 maart 2022 wordt de cursusmodule " - Centrum voor Onderzoek en Studie van de Veiligheid, de Ergonomie en de Bevordering van de Arbeids(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Verlenging van de erkenningen van de cursussen aanvullende vorming vereist voor preve Bij ministerieel besluit van 11 maart 2022 worden de cursussen van de multidisciplinaire basism(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Verlenging van de erkenningen van de cursussen aanvullende vorming vereist voor preve Bij ministerieel besluit van 11 maart 2022 worden de cursussen van de multidisciplinaire basism(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Verlenging van de erkenningen van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 11 maart 202(...) worden de cursus niveau A en het examen niveau A van de specifieke aanvullende vorming voor coördin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Verlenging van de erkenningen van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 11 maart 202(...) worden de cursus niveau B en het examen niveau B van de specifieke aanvullende vorming voor coördin(...)

decreet

type decreet prom. 23/12/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022030952 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022031011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022031115 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/02/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022040468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022031067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 25 FEBRUARI 2022. - Ministeriële omzendbrief GPI 37ter betreffende het beoefenen van sport binnen de geïntegreerde politie Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden va Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Politiecolleges,

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Het spilindexcijfer 111,53 wordt in de maand december 2021 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppe(...) Sommige sociale uitkeringen zijn ook verhoogd buiten index op 1 januari 2022. De wettelijke basis v(...) type bericht prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201192 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 februari 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 februari 2022, heeft Jean Les Die zaak, ingeschreven onder nummer 7749 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaken met(...) type bericht prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201094 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 februari 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 februari 2022, is beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 7748 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. D(...) type bericht prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201200 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 februari 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 februari 2022, heeft de vzw « I Die zaak, ingeschreven onder nummer 7747 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...) type bericht prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201224 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 januari 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 januari 2022, is door Luc Lami 1) van de wet van 1 oktober 2021, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 oktober 2021, va(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201437 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arbeidsmarktanalisten (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG22134 Solliciteren kan tot en met 31/03/2022 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201478 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers/Revisoren (niveau B) voor de War Heritage Institute. - Selectienummer: AFG22084 Solliciteren kan tot en met 31/03/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022020421 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Guy F.J. BOSCH, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022020479 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt de heer Renaud LEROY, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022020473 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt mevrouw Jerina K. VAN DER BORGHT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030823 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt mevrouw Gerlinde E.L. DE VOS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij b Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030847 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2022 wordt de heer Crezus Freno SELOME, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 december 2021 met ranginneming op 1 december 2020, in het Franse taal Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 28 november 2021 wordt mevrouw **** **** benoemd tot rijksambtenaar in de klasse ****1 bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030997 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt mevrouw Kathleen VANMULLEM, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030998 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Michaël ROEKAERTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022030999 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2022, wordt de heer Samuel BALASSE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040107 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2022, wordt mevrouw Lin GEENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040069 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt mevrouw Sophie M.P. BAMPS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040115 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt de heer Kristof J.K. AERTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040116 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt de heer Marc G. MAREZ, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040120 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt mevrouw Lieve H.M. BUNTINX, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040121 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt mevrouw Katrien ROMBAUTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040118 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt mevrouw Isabelle KELDER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040117 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt de heer Fabrice A.M. BRIOT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040122 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt de heer Paul F.A.U. BOSSUYT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking: - Eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheer - De heer De Weerdt, Raf wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Federale Pensioendienst in d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040249 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Mohamed SIDHOUM, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040247 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt mevrouw Marie OLIVIER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voor type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040248 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt mevrouw Kirsten VANHOOMISSEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040252 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt mevrouw Joke G.V. DE WIT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040250 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Sami BALI, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorzi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040253 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Wim J.U. BONNEUX, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besliss type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040251 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt mevrouw Stéphanie A.D.R. ABS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040254 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Geert A.A. OP DE BEECK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040256 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Aliocha A.C. IMPE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040257 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt de heer Giovanni O.A. FERRARI, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040255 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022, wordt mevrouw Marjorie S.M. HAGELSTEENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij besliss type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040386 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Danny O. DELVAUX, adviseur-generaal bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A5 - adviseur-generaal. Bi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040387 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt mevrouw Eline DE BORGER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040388 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Timothée R.R.A. LORIERS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040389 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Dany MOMIGNY, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040390 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Laurent P. BULSEI, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslis Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022040562 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2022, wordt mevrouw Kelly VERMEULEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de

document

type document prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022020365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanwijzing Bij ministeriële beslissing van 17 februari 2022 wordt de heer Bernard Vandecavey aangewezen te voorzien in de tijdelijke vervanging van de managementfunctie directeur-generaal Juridische Expertise met ingang van 1 maart Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type document prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201210 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 8 februari 2022, wordt de heer Sébastien AERNOUDT, rue de Maninval 1B te 7382 Audregnies, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De erkenning heeft het nummer 53068/0001/1039 type document prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij worden de cursussen van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule niveau II v(...) type document prom. -- pub. 17/03/2022 numac 2022201529 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristes (niveau A) voor Urban.brussels. - Selectienummer: AFB21033 Deze selectie werd afgesloten op 15/12/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. (...)
^