Etaamb.openjustice.be
Decreet van 08 juli 2022
gepubliceerd op 30 augustus 2022

Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

bron
vlaamse overheid
numac
2022021055
pub.
30/08/2022
prom.
08/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JULI 2022. - Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

Artikel 1.Voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden worden voor het begrotingsjaar 2022 kredieten aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

1.520.237

1.277.453

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01 en aard 2 of 5.

Art. 2.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 127 tot en met 129 van de Grondwet, worden voor het begrotingsjaar 2022 kredieten aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

104.059

68.102

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02 en aard 2 of 5.

Art. 3.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2022 kredieten aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

161.483

145

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03 en aard 2 of 5.

Art. 4.Voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden worden voor het begrotingsjaar 2022 de geraamde variabele kredieten aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

10.340

10.340

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01 en aard 4.

Art. 5.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 127 tot en met 129 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2022 de geraamde variabele kredieten aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

6.945

6.945

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02 en aard 4.

Art. 6.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2022 de geraamde variabele kredieten aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

36.929

36.929

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03 en aard 4.

Art. 7.De raming van de terugbetalingen van leningen voorzien onder titel II worden, wat betreft het begrotingsjaar 2022, aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

20.500

20.500

Verminderingen


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01.

OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 8.De tabel in artikel 8 van het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2021 pub. 22/02/2022 numac 2022020178 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 23/12/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022030952 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen door wat volgt:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

PROVISIONEEL KREDIET IN HET KADER VAN DIGISPRONG

FB0-1FBD2AB-PR

DUURZAME CULTUUR EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (beperkt tot de middelen bestemd voor de overgedragen provinciale gebouwen, basisallocatie 1HB024)

HB0-1HBA2BB-WT

NOODKOOPLENINGEN

QE0-1QEE2KB-PA

COFINANCIERING 11 VLAAMSE SPOORPRIORITEITEN

MBU-3MEH2EC-WT


Art. 9.De tabel in artikel 9, § 1, van het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2021 pub. 22/02/2022 numac 2022020178 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 23/12/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022030952 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen door wat volgt:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN TE FINANCIEREN D.M.V. DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (ARTIKEL 62 BIS VAN DE B.F.W. VAN 16.01.1989, ZOALS INGEVOEGD VIA DE B.W. VAN 13.07.2001)

CB0-1CBG2AB-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN TE FINANCIEREN D.M.V. DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (ARTIKEL 62 BIS VAN DE B.F.W. VAN 16.01.1989, ZOALS INGEVOEGD VIA DE B.W. VAN 13.07.2001)

CB0-1CBG2AB-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR INDEXERING VAN SALARISSEN EN SALARISTOELAGEN, DE SCHOOLPREMIES EN VOOR DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE PROGRAMMATIES

CB0-1CBG2AB-PR

VAK/VEK BUFFER

CB0-1CBG2AB-PR

PROVISIE ONDERSTEUNING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)

CB0-1CBG2AK-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR ALLERHANDE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE ONDERSTEUNING VOOR DE INVOERING VAN DE WEGBEPRIJZING IN VLAANDEREN

CB0-1CBX2AC-PR

PROVISIE VOOR INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN ENERGIE-EFFICIENTIE

CB0-1CBX2AC-PR

WOONGERELATEERDE FISCALE UITGAVEN

CB0-1CDG2DB-WT

FISCALE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DIENSTEN- EN PWA-CHEQUES

CB0-1CDG2DC-WT

VOOR HET NEMEN VAN PARTICIPATIES IN PMV (OA ZAAIKAPITAALFONDS VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM)

CB0-1CEX2BA-PA

IN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

CB0-1CEX2BA-PA

PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN TE FINANCIEREN D.M.V. DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (ARTIKEL 62 BIS VAN DE B.F.W. VAN 16.01.1989, ZOALS INGEVOEGD VIA DE B.W. VAN 13.07.2001)

CB0-1CBG2AB-PR

IN DE VMH

CB0-1CEX2BA-PA

PARTICIPATIES - LRM

CB0-1CEX2BA-PA

KREDIETVERLENINGEN AAN EN DEELNEMINGEN IN BEDRIJVEN EN FINANCIELE INSTELLINGEN EN ANDERE FINANCIELE PRODUCTEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2BA-PA

DEPARTEMENT FB - DEELNEMINGEN AAN BEDRIJVEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2BA-PA

CORONA 2020 LENINGEN PMV

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN: WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS/ PUBLIEK EN REST PRIVAAT) - KAP VERH PMV

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN: WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS/PUBLIEK EN REST PRIVAAT) - KAP VERH LRM

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD: EXTRA ESR-8 KAPITAAL OM VIA HET IMEC- XPAND-FONDS TE INVESTEREN IN BELOFTEVOLLE NANOTECH-SPIN-OFFS

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD: EXTRA ESR-8 KAPITAAL OM DE CLEAN-ROOM- CAPACITEIT VAN IMEC TE VERGROTEN

CB0-1CEX2BA-PA

PROVISIONEEL KREDIET IN HET KADER VAN DIGISPRONG

FB0-1FBD2AB-PR

BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING

HB0-1HBA2AE-WT

BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - BEHEER CULTUURGOEDEREN

HB0-1HBA2AF-WT

SPORTNOODLENINGEN

HB0-1HFD2NA-PA

PROVISIE LUCHTHAVENS

MB0-1MDH2DB-WT

KAPITAAL LUCHTHAVENMAATSCHAPPIJEN

MB0-1MEH2EC-PA

PARTICIPATIES IN HET KADER VAN COMBIMOBILITEIT

MB0-1MEH2EC-PA

COMBIMOBILITEITSFONDS

MB0-1MEH2EE-WT

VOOR LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE R1 - RING OM ANTWERPEN

MB0-1MHH2RD-WT

TERUGBETALING AAN NEDERLAND VAN DE DOOR DEZE STAAT GEDANE INVESTERINGSUITGAVEN M.B.T. DE WESTERSCHELDE EN HET ZEEKANAAL GENT-TERNEUZEN

MB0-1MIH2VB-WT

VIF INVESTERINGSOPPORTUNITEITEN

MBU-3MFH2LB-WT

VERBOND TOEKOMST EN LEEFBAARHEID ANTWERPSE HAVEN

MBU-3MIH2VA-WT

PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN TE FINANCIEREN D.M.V. DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (ARTIKEL 62 BIS VAN DE B.F.W. VAN 16.01.1989, ZOALS INGEVOEGD VIA DE B.W. VAN 13.07.2001)

CB0-1CBG2AB-PR

INVESTERINGEN AAN DE KUST

MCU-3MIH2VA-WT

VERKEERSLICHTBENVLOEDING

MDU-3MHH2RC-WT

UITDOOFBELEID PELSDIERHOUDERIJEN EN FOIE GRASPRODUCENT

QB0-1QFD2MA-WT

UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE

QE0-1QEE2KL-PR

PROVISIE - ENERGIE - VERSNELLING WONINGRENOVATIE EN HERNIEUWBARE ENERGIE

QE0-1QEX2KM-PR

PROVISIE - KLIMAAT - EEN AMBITIEUS EN REALISTISCH KLIMAATBELEID VOOR DE PERIODE 2021-2030

QE0-1QHE2IB-PR

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (voor subsidies sloop en infrastructuur (SSI) en exclusief gerealiseerde overdracht van 2020 naar 2021)

QF0-1QDG2QK-IS

ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER

QG0-1QGG2CB-PA

VLAAMSE RANDFONDS

SJ0-1SHD2FB-WT


SUBSIDIES

Art. 10.Artikel 12 van het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2021 pub. 22/02/2022 numac 2022020178 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 23/12/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022030952 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VAK

VOOR BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK

CB0-1CBG2AA-WT


TOT DEKKING VAN HET AANDEEL IN DE INTRESTLASTEN VAN LENINGEN AANGEGAAN BIJ FORTIS BANK VOORTSPRUITENDUIT DE WAARBORG BETREFFENDE DE SCHULDVORDER. WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 6BIS, VAN DE WET VAN 23.12.1963 OP DE ZIEKENHUIZEN (SECTOR 58.10)

CB0-1CEG2BA-WT


COÖRDINATIESTRUCTUUR VOOR PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

CE0-1CDG2DE-WT


INTERNATIONALISERING

EB0-1EBB2AB-WT


SUBSIDIES IKV INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN INNOVATIESAMENWERKING

EB0-1EBB2AB-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT ECONOMIE

EB0-1EBB2AC-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT WETENSCHAP EN INNOVATIE

EB0-1EBB2AC-WT


BEVORDERING VAN DE VLAAMSE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN HET KADER VAN DE LISSABONSTRATEGIE

EB0-1EEB2JA-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN

EB0-1EEB2KA-WT


ONTWIKKELEN VAN TECHNOLOGIE EN GERICHTE TOEPASSINGEN VOOR REGENERATIEVE GENEESKUNDE

EB0-1EFB2LC-WT


BEKENDMAKING VAN HET WETENSCHAPSBELEID EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

EB0-1EGB2OA-WT


POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN INNOVATIE

EB0-1EGB2OA-WT


VLAAMSE VOLKSSTERRENWACHTEN (PRO MEMORIE)

EB0-1EGB2OA-WT


DE UITVOERING VAN EU PROJECTEN EN BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN HET IVA AGENTSCHAP ONDERNEMEN (FONDS)

EC0-1EAB4ZZ-WT


KOSTENBEHEERSING SECUNDAIR ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT


LEERLINGENBEGELEIDING

FB0-1FGD2GE-WT


ONDERSTEUNING AAN ZIEKE KINDEREN

FB0-1FGD2GE-WT


ONDERSTEUNING VAN HOOGBEGAAFDEN

FB0-1FGD2GE-WT


OVERGANGSREGELING PILOOTPROJECT LEERLINGENVERVOER

FB0-1FGD2GE-WT


PROJECTEN TER VOORBEREIDING EN BEGELEIDING VAN DE TRANSITIE VAN VOORZIENINGEN GEFINANCIERD OF GESUBSIDIEERD BINNEN HET BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS NAAR HET BELEIDSDOMEIN WELZIJN

FB0-1FGD2GE-WT


RELANCEBUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FB0-1FGD2GE-WT


TAALINTEGRATIETRAJECTEN

FB0-1FGD2GE-WT


WELZIJN, WELBEVINDEN EN GEZONDHEID

FB0-1FGD2GE-WT


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

FB0-1FGD2GF-WT


LERARENOPLEIDING

FB0-1FGD2GF-WT


NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING

FB0-1FGD2GF-WT


RELANCEBUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GF-WT


RELANCEBUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FB0-1FGD2GF-WT


INTERNATIONALE SAMENWERKING

FB0-1FGD2GH-WT


VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALISERING VAN HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS

FB0-1FGD2GH-WT


AANSLUITING OP DE ARBEIDSMARKT

FB0-1FGD2GI-WT


LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN

FB0-1FGD2GI-WT


RELANCEBUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FB0-1FGD2GI-WT


STEM

FB0-1FGD2GI-WT


INFORMATIE, COMMUNICATIE EN SENSIBILISERING

FB0-1FGD2GK-WT


RELANCEBUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FB0-1FGD2GK-WT


RELANCEBUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FB0-1FGD2GL-WT


RELANCEBUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GL-WT


RELANCEBUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FB0-1FGD2GL-WT


ALLERHANDE PROJECTEN IN HET KADER VAN KWALITEIT

FB0-1FGD2GN-WT


BELEIDS- EN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK EN EVALUATIE

FB0-1FGD2GN-WT


EDUCATIES

FB0-1FGD2GN-WT


INNOVATIE

FB0-1FGD2GN-WT


RELANCEBUDGET 15 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GN-WT


RELANCEBUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FB0-1FGD2GN-WT


TOETSEN

FB0-1FGD2GN-WT


ALLERHANDE PROJECTEN IN HET KADER VAN DIGITALISERING

FB0-1FGD2GO-WT


MEDIAWIJSHEID EN DIGITALE GELETTERDHEID

FB0-1FGD2GO-WT


RELANCEBUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GO-WT


RELANCEBUDGET 15 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FC0-1FDD2DA-WT


RELANCEBUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DA-WT


RELANCEBUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DB-WT


RELANCEBUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DC-WT


RELANCEBUDGET 15 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FC0-1FDD2DD-WT


RELANCEBUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DD-WT


RELANCEBUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DE-WT


RELANCEBUDGET 17 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FDD2DF-WT


AANDEEL SALARISKOSTEN VOOR DE NEDERLANDSTALIGE PEUTERTUINEN, KINDERDAGVERBLIJVEN EN VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT VAN DE SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN BRUSSEL-HOOFDSTAD

FC0-1FDD2DG-WT


RELANCEBUDGET 15 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FC0-1FFD2CA-WT


RELANCEBUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FGD2GD-WT


INDIVIDUEEL VERVOER

FC0-1FGD2GE-WT


LEERLINGENVERVOER IKV ASIELCRISIS

FC0-1FGD2GE-WT


ONDERSTEUNING VOOR ZIEKE KINDEREN

FC0-1FGD2GE-WT


RELANCEBUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FC0-1FGD2GE-WT


RELANCEBUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FGD2GE-WT


STEUNPUNT LEERLINGENVERVOER BUITENGEWOON ONDERWIJS

FC0-1FGD2GE-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET INSCHRIJVINGSDECREET/AANMELDEN

FC0-1FGD2GE-WT


SUBSIDIES IKV DUAAL LEREN

FC0-1FGD2GI-WT


FINANCIELE CONTROLE VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

FC0-1FGD2GL-WT


OPLEIDING STARTBANERS ANTI-SOCIAAL GEDRAG EN VERKEERSVEILIGHEID

FC0-1FGD2GL-WT


RELANCEBUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FD0-1FFD2FA-WT


RELANCEBUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FD0-1FFD2FA-WT


RELANCEBUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FD0-1FFD2FB-WT


RELANCEBUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FD0-1FFD2FB-WT


VLAAMSE VERENIGING VOOR STUDENTEN

FD0-1FGD2GE-WT


RELANCEBUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FD0-1FGD2GF-WT


RELANCEBUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FD0-1FGD2GF-WT


RELANCEBUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FD0-1FGD2GL-WT


RELANCEBUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FD0-1FGD2GL-WT


RELANCEBUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FD0-1FGD2GL-WT


BIJDRAGEN EN LIDMAATSCHAPSGELDEN VOOR INTERNATIONALE ORGANISATIES

GB0-1GCF2BA-WT


RELANCEBUDGET 116 - ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER - GEINTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2BA-WT


RELANCEBUDGET 138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2BA-WT


RELANCEBUDGET 144 - ZORGZAME BUURTEN: VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2BA-WT


STRATEGISCH PLAN AUTISME

GB0-1GCF2BA-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN FLANDERS' CARE

GB0-1GCF2BA-WT


SUBSIDIES VOOR ONLINE HULPVERLENING

GB0-1GCF2BA-WT


ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

GB0-1GCX2CA-WT


EXPERIMENTELE EN PROJECTMATIGE SUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCI2CB-WT


ONDERZOEK IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCI2CB-WT


RELANCEBUDGET 148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

GB0-1GCI2CB-WT


STRUCTURELE WERKINGSSUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCI2CB-WT


UITVOERING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "BESTENDIGING ARMOEDEBELEID EN STEUNPUNT ARMOEDE"

GB0-1GCI2CB-WT


ALGEMEEN EN FORENSISCH WELZIJNSWERK

GB0-1GCF2EA-WT


ALGEMEEN WELZIJNSBELEID GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GB0-1GCF2EA-WT


RELANCEBUDGET 138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2EA-WT


RELANCEBUDGET 143 - ZORGZAME BUURTEN: ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT

GB0-1GCF2EA-WT


RELANCEBUDGET 149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK - SUBSIDIES

GB0-1GCF2EA-WT


VERENIGING VOOR INFANTIELE ENCEFALOPATIE HERSENVERLAMMING VZW

GB0-1GCF2EA-WT


WELZIJNSBELEID

GB0-1GCF2EA-WT


FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCF2FA-WT


TWEEDE PENSIOENPIJLER IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCF2FA-WT


VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCF2FA-WT


INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING ( DECREET VAN 12 JULI 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204742 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat de structurele provinciale subsidies betreft type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/08/2013 numac 2013204597 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten)

GB0-1GEF2MA-WT


TOELAGEN KINDEROPVANG

GDF-AGEF2UA-WT


ACADEMISCHE PRIJZEN VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE

GE0-1GDF2IA-WT


DEMONSTRATIEPROJECTEN VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM

GE0-1GDF2IA-WT


EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK EN INDICATORENVERZAMELING

GE0-1GDF2IA-WT


HET ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID, GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GE0-1GDF2IA-WT


INVESTERINGSSUBSIDIES VOOR OUDERENVOORZIENINGEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

GE0-1GDF2IA-WT


LASTEN UIT HET VERLEDEN IN HET KADER VAN HET SPECIAAL ONDERSTANDSFONDS

GE0-1GDF2IA-WT


RELANCEBUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2IA-WT


RELANCEBUDGET 116 - ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER - GENTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2IA-WT


SUBSIDIES IN VERBAND MET HET GEZONDHEIDSBELEID (PRO MEMORIE)

GE0-1GDF2IA-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDF2IA-WT


MILIEUGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2JA-WT


PREVENTIEVE GEZONDHEIDSBELEID (TEN DELE EU-COFINANCIERING)

GE0-1GDF2JA-WT


RELANCEBUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2JA-WT


ZIEKTEPREVENTIE - INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIES

GE0-1GDF2JA-WT


EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2KA-WT


LOKALE MULTIDISCIPLINAIRE NETWERKEN

GE0-1GDF2KA-WT


ORGANISATIE EERSTELIJNSZORG

GE0-1GDF2KA-WT


PALLIATIEVE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN MULTIDISCIPLINAIRE EQUIPES

GE0-1GDF2KA-WT


RELANCEBUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2KA-WT


RELANCEBUDGET 115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2KA-WT


RELANCEBUDGET 116 - ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER - GENTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2KA-WT


ANDERE INITIATIEVEN IN DE RESIDENTIELE EN GESPECIALISEERDE ZORG

GE0-1GDF2LA-WT


ERKENDE CENTRA VOOR MENSELIJKE ERFELIJKHEID

GE0-1GDF2LA-WT


GEESTELIJKE GEZONDHEID KADEREND IN HET DECREET VAN 18 MEI 1999

GE0-1GDF2LA-WT


INNOVATIE IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2LA-WT


OVERLEGPLATFORMS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2LA-WT


RELANCEBUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2LA-WT


RELANCEBUDGET 137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2LA-WT


RELANCEBUDGET 138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN

GE0-1GDF2LA-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDF2LA-WT


DE ERKENDE EN/OF GESUBSIDIEERDE THUISZORGVOORZIENINGEN EN -VERENIGINGEN, DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP EN AANVULLENDE THUISZORG (INCL. ONDERHOUDSKOSTEN VESTA)

GE0-1GHF2TG-WT


ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN DE OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT


RELANCEBUDGET 45 - INZETTEN OP KWALITEIT EN `GOOD GOVERNANCE' VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID - SUBSIDIES

GE0-1GHF2TG-WT


SUBSIDIES PROJECTEN OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT


THUIS- EN OUDERENZORGBELEID

GE0-1GHF2TG-WT


WOONZORGCENTRA ROB RVT CVK

GE0-1GHF2TG-WT


ZORGVERNIEUWING

GE0-1GHF2TG-WT


THUIS- EN GEZINSZORG

GE0-1GHF2TH-WT


GEISOLEERDE G EN SP DIENSTEN

GE0-1GHF2TI-WT


RELANCEBUDGET 115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN - SUBSIDIES

GE0-1GHF2TI-WT


REVALIDATIECONVENTIES

GE0-1GHF2TI-WT


INITIATIEVEN BESCHUT WONEN

GE0-1GHF2TJ-WT


PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN

GE0-1GHF2TJ-WT


RELANCEBUDGET 115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN - SUBSIDIES

GE0-1GHF2TJ-WT


UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET VOOR ALGEMEEN CULTUURBELEID

HB0-1HBA2AA-WT

14.938

UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET VOOR HET PARTICIPATIEBELEID

HB0-1HBA2AA-WT

VLAAMSE VRIJETIJDSPAS

HB0-1HBA2AA-WT

VRIJWILLIGERSBELEID

HB0-1HBA2AB-WT

1.350

RELANCEBUDGET 84 - KUNST IN OPDRACHT

HB0-1HBA2BA-WT

190

GROTE INFRASTRUCTUUR UITZONDERLIJKE OMVANG

HB0-1HBA2BB-WT

15.724

RELANCEBUDGET 156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR GRATIS ENERGIESCANS

HB0-1HBA2BB-WT

RELANCEBUDGET 156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR KWALITEITSVOLLE BASISVOORZIENINGEN

HB0-1HBA2BB-WT

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC329.1)

HB0-1HBX2AE-WT

39.651

UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD VIA4 - KUNSTEN (PC304)

HB0-1HBX2AE-WT

UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET VOOR KUNSTEN

HB0-1HCA2DA-WT

10.869

BEURZEN VAKMANSCHAP

HB0-1HCA2DB-WT

3.746

PROJECTEN DIGITALISERING COLLECTIEREGISTRATIE

HB0-1HCA2DB-WT

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR SOCIAAL CULTUREEL WERK

HB0-1HCA2DC-WT

2.772

BILATERALE SAMENWERKING

HB0-1HCA2EA-WT

3.010

INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE SAMENWERKING

HB0-1HCA2EA-WT

SUBSIDIES VOOR INTERNATIONAAL KUNSTENBELEID

HB0-1HCA2EA-WT

PROJECTSUBSIDIES JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEIDSPLAN

HB0-1HDI2GA-WT

2.657

ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE MEDIAINITIATIEVEN IN HET BINNENLAND

HB0-1HEI2JA-WT

714

INITIATIEVEN VLAAMS-NEDERLANDSE SAMENWERKING INZAKE MEDIA-BELEID

HB0-1HEI2KA-WT

261

UITGAVEN IN HET KADER VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

JB0-1JDB2AA-WT


UITGAVEN VOOR INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET TEWERKSTELLINGSBELEID

JB0-1JDB2AA-WT


RELANCEBUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - OPROEP COMPETENTIECHECKS WERKGEVERS

JB0-1JDB2AD-WT


RELANCEBUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - PROJECT COMPETENTIECHECKS WERKENDEN

JB0-1JDB2AD-WT


VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS

JB0-1JDB2AD-WT


VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014-2020

JB0-1JDB2AD-WT


RELANCEBUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - OPROEP TRANSITIEPUNTEN

JB0-1JDB2AD-WT


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDB2CH-WT


UITGAVEN VOOR HET DERDE ARBEIDSCIRCUIT

JB0-1JDB2CH-WT


UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNING AANWERVINGSINCENTIVES LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDB2CH-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR ZORG-, OPLEIDINGS- EN LOOPBAANKREDIET EN STEUN AAN WERKNEMERS VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

JB0-1JDB2EB-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE OPENBARE SECTOR

JB0-1JDB2EB-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE PRIVE SECTOR

JB0-1JDB2EB-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR DE LANDINGSBANEN

JB0-1JDB2EE-WT


UITGAVEN VOOR UITVOERING VAN DE SECTORCONVENANTS IN HET KADER VAN HET VLAAMS WERKGELEGENHEIDSAKKOORD

JB0-1JDB2IB-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN DUURZAAM HR-BELEID EN FOCUS OP TALENT IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN VOOR ACTIES IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN WERKBAAR WERK

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN VOOR BEVORDERING VAN EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN VOOR ERSV'S TER COÖRDINATIE VAN HET SOCIO-ECONOMISCH STREEKONTWIKKELINGSBELEID EN TER FINANCIERING VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS EAD

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (PRO MEMORIE)

JB0-1JDB5AG-WT


UITGAVEN VOOR BETALING VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007 - 2013 UIT TE KEREN VIA HET ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW

JB0-1JDB5AG-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MET UITZONDERING VAN REGIEROL, ACTIVITEITENCOÖPERATIES, DE VORMINGSFONDSEN, MANAGEMENTADVIES EN DE WERKINGSSUBSIDIE AAN HET VLAAMS PARTICIPATIEFONDS

JB0-1JEB2GA-WT


VOOR DE BETALING VAN DE VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA 2014- 2020 UIT TE KEREN VIA DE AFDELING ESF EN DUURZAAM ONDERNEMEN VAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEB2GA-WT


VOOR DE BETALING VAN DE VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA 2021- 2027 UIT TE KEREN VIA DE AFDELING ESF EN DUURZAAM ONDERNEMEN VAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEB2GA-WT


NATIONALE LOTERIJMIDDELEN VOOR INVESTERINGSUITGAVEN BOUW EN UITRUSTING VAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN

JB0-1JEB2HA-WT


OPROEP INVESTEREN IN KWALITEITSMANAGEMENT

JB0-1JEB2HA-WT


UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC 327)

JB0-1JEB2HA-WT


UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN

JB0-1JEB2HB-WT


EXPERTISECENTRUM INNOVATIEVE LEERWEGEN - LEVENSLANG LEREN

JB0-1JFB2FC-WT


DIENSTEN VOOR BEDRIJFSVERZORGING

KB0-1KDX2BB-WT


EUROPESE SCHOOLFRUITREGELING (EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDX2BB-WT


LAND- EN TUINBOUWBELEID

KB0-1KDX2BB-WT


LANDBOUWEDUCATIE

KB0-1KDX2BB-WT


LANDBOUWVORMINGSACTIVITEITEN (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDX2BB-WT


MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET PDPO (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDX2BB-WT


PRAKTIJKCENTRA LAND- EN TUINBOUW AAN LANDBOUWCOMICEN EN WAARSCHUWINGSDIENSTEN

KB0-1KDX2BB-WT


STIMULERING BIOLOGISCHE LANDBOUW (GEDEELTELIJK MET EU COFINANCIERING)

KB0-1KDX2BB-WT


TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN, BEDRIJFSBEGELEIDING (EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDX2BB-WT


VEETEELTVERENIGINGEN IN DE FOKKERIJSECTOREN RUNDVEE, VARKENS, PAARDEN EN EZELS, KLEINE HERKAUWERS, PLUIMVEE EN KONIJNEN, GENETISCHE DIVERSITEIT EN AAN PAARDENPUNT VLAANDEREN VZW

KB0-1KDX2BB-WT


VLAAMS BIJENTEELTPROGRAMMA

KB0-1KDX2BB-WT


ACTIES VAN HET FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (FONDS)

KB0-1KDX4BF-WT


EVA VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGX2FA-WT


IN HET KADER VAN DE LUCHTHAVENS

MB0-1MDH2BA-WT


DE EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN KORTRIJK - WEVELGEM

MB0-1MDH2CA-WT


DE HAVENBUS POM WEST-VLAANDEREN

MB0-1MEH2EA-WT


DE VZW MAX MOBIEL

MB0-1MEH2EA-WT


I-BUS VZW

MB0-1MEH2EA-WT


IN HET KADER VAN BASISBEREIKBAARHEID

MB0-1MEH2EA-WT


IN HET KADER VAN MOBILITEIT VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VLAANDEREN

MB0-1MEH2EA-WT


INSTELLINGEN, ORGANISATIES, VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN WOON-WERKVERKEER

MB0-1MEH2EA-WT


MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VOOR HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED

MB0-1MEH2EA-WT


NV BLUE MOBILITY

MB0-1MEH2EA-WT


VZW CENTRUM VOOR POSITIEVE AANWENDING/TAXISTOP

MB0-1MEH2EA-WT


IN HET KADER VAN DEELMOBILITEIT

MB0-1MEH2EF-WT


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE TRANSPORTEN

MB0-1MFH2KA-WT


IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MB0-1MFH2LA-WT


MOBILITEITS- & BEREIKBAARHEIDSMANAGERS (MBM)

MB0-1MFH2LA-WT


VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK

MB0-1MFH2LA-WT


IN HET KADER VAN ONDERSTEUNING LOGISTIEKE SECTOR

MB0-1MFH2LA-WT


IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MB0-1MHH2OA-WT


MOBILITEITSCHARTERS TUSSEN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIES EN DE VLAAMSE OVERHEID

MB0-1MHH2OA-WT


VVSG - FIETSBERAAD VLAANDEREN

MB0-1MHH2OA-WT


VIAS INSTITUTE - CENTRUM VOOR RIJGESCHIKTHEID EN VOERTUIGAANPASSING (CARA)

MB0-1MHH4NA-WT


HINTERLANDCONNECTIVITEIT EN AANVERWANTE PROJECTEN EN HET KADER VAN DE VERHOGING VAN EFFICIENTIE VAN DE GOEDERENSTROMEN

MB0-1MIH2SA-WT


INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN DE HAVENS EN DE LOGISTIEK

MB0-1MIH2SA-WT


KENNISCENTRUM BINNENVAART VLAANDEREN

MB0-1MIH2SA-WT


PERSONENMOBILITEIT OVER WATER

MC0-1MIH2WA-WT


DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN, VLAAMSE GEOTHEEK, BODEMBESCHERMING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN (INCL. UITGAVEN EU COFINANCIERING)

QB0-1QCE2EA-WT


EROSIEBESTRIJDING

QB0-1QCE2EA-WT


ONDERSTEUNING LOKALE OVERHEDEN VOOR HET METEN VAN HINDER

QB0-1QCE2NA-WT


VLAAMS HUMAAN BIOMONITORINGSPROGRAMMA

QB0-1QCE2NA-WT


ONDERSTEUNING ORGANISATIES, PARTICULIEREN EN LOKALE ENTITEITEN DIE BIJDRAGEN TOT DE DOORWERKING VAN DE OPTIES VAN HET RUIMTELIJK BELEID

QB0-1QCE2NB-WT


INTERGEWESTELIJKE EN INTERNATIONALE PROJECTEN, COFINANCIERING VOOR COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING

QB0-1QCE2NC-WT


ONDERSTEUNING BELEIDSONTWIKKELING

QB0-1QCE2NC-WT


ONDERSTEUNING BLUE DEAL

QB0-1QCE2ND-WT


ONDERSTEUNING EN PROJECTEN ONTVOOGDE GEMEENTEN TER VERHOGING VAN EEN STRATEGISCH EN DAADKRACHTIG LOKAAL RUIMTELIJK BELEID EN DE LOKALE BESTUURSKRACHT

QB0-1QCE2ND-WT


ONDERSTEUNING GSA EN LOKALE RUIMTELIJKE PROJECTEN

QB0-1QCE2ND-WT


PROJECTEN IN HET KADER VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

QB0-1QCE2ND-WT


PROJECTEN TER VERSTERKING VAN DE LOKALE HANDHAVING

QB0-1QCE2ND-WT


RELANCEBUDGET 31 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

QB0-1QCE2ND-WT


ONDERSTEUNING IN KADER VAN INTERNATIONAAL OMGEVINGSBELEID

QB0-1QCE2OA-WT


BIJDRAGEN VERDRAGEN EN SAMENWERKINGSAKKOORDEN

QB0-1QCE2OB-WT


ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN VOOR DAC- STATUTEN EN UITVOERING VLAAMSE INTERPROFESSIONELE AKKOORDEN

QB0-1QCE2OC-WT


ONDERSTEUNING PROVINCIES EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR MILIEUZORG OP SCHOOL

QB0-1QCE2OC-WT


BIJDRAGEN VERDRAGEN EN SAMENWERKINGSAKKOORDEN

QB0-1QEE2KA-WT


ACTIES IN KADER VAN MAATREGELPAKKET "CLEAN POWER FOR TRANSPORT"

QB0-1QEE2KC-WT


COFINANCIERING EU-PROJECTEN (FONDS VOOR DE UITVOERING VAN EU-PROJECTEN)

QB0-1QEE4KF-WT


BELEID EN ONDERZOEK DIERENWELZIJN

QB0-1QFD2MA-WT


ONDERSTEUNING LAGERE OVERHEDEN EN VERENIGINGEN OPENBAAR BELANG VOOR WERKZAAMHEDEN EN ANDERE INITIATIEVEN I.U.V. BOSDECREET EN PROJECTEN TER VERGROENING VAN DE STAD

QD0-1QCE2FA-WT


ONDERSTEUNING MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN VOOR BEVORDERING VAN NATUURBEHEER, -GEBRUIK EN -RECREATIE IN BUITENGEBIED

QD0-1QCE2FA-WT


UITGAVEN MET NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE AANKOOP EN BEHEER/INRICHTING VAN NATUURGEBIEDEN

QD0-1QCE2FA-WT


UITGAVEN MET NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE BESCHERMING VAN DIEREN

QD0-1QCE2FA-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QE0-1QEE2KA-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QE0-1QEE2KB-WT


ONDERSTEUNING IN KADER VAN DE ENERGIELENINGEN

QE0-1QEE2KB-WT


ZERO EMISSION BONUS

QE0-1QEE2KC-WT


VOOR HET VERSTREKKEN VAN TAALCURSUSSEN EN VOOR DE ORGANISATIE VAN SPECIFIEKE TAALBELEIDSACTIES IN HET KADER VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL

QF0-1QDG2PA-WT


VOOR SHM'S TER COMPENSATIE VAN EEN FOUTIEVE HUURPRIJSBEREKENING

QF0-1QDG2PA-WT


VOOR SHM'S DIE ALS KREDIETBEMIDDELAAR OPTREDEN BIJ DE TOEKENNING VAN BIJZONDERE SOCIALE LENINGEN

QF0-1QDG2PA-WT


COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN GEMEENTEN VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 3,97% NAAR 2,40% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

QF0-1QDG2QA-WT


COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN PROVINCIES VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 3,97% NAAR 2,40% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

QF0-1QDG2QA-WT


GESCO'S VOOR SHM'S

QF0-1QDG2QA-WT


GESCO'S VOOR SVK'S EN HUURDERSBONDEN

QF0-1QDG2QA-WT


INVESTERINGSSUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN VOOR NOODWONINGEN

QF0-1QDG2RA-WT


EXPERIMENTELE PROJECTEN IN HET KADER VAN HET VOEREN VAN EEN LOKAAL WOONBELEID (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2SA-WT


VOOR WONEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2TA-WT


UITGAVEN TER UITVOERING VAN HET FONDS VOOR DE HUISVESTING MET INBEGRIP VAN ADL-PROJECTEN, VAN SUBSIDIES VOOR BIJDRAGE TOT VERBETERING VAN DE SOCIALE HUISVESTING EN DE INTERNATIONALE SAMENWERKING, VAN ZENDINGSREIZEN VAN DE VL. MIN. (FONDS)

QF0-1QDG4TB-WT


SECRETARIAAT FONDATION LE CORBUSIER IN PARIJS VOOR UNESCO WERELDERFGOED LE CORBUSIER (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT


SECRETARIAAT UNESCO WERELDERFGOED BEUKENWOUDEN (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT


SECRETARIAAT UNESCO WERELDERFGOED KOLONIEN VAN WELDADIGHEID (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT


SECRETARIAAT UNESCO WERELDERFGOED BEGIJNHOVEN (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT


REGULARISATIE VAN DE GEWEZEN DAC'ERS TEWERKGESTELD BIJ VZW'S EN ANDERE INSTELLINGEN

QG0-1QGG2BC-WT


ONDERSTEUNING WERELDERFGOEDCOMITE TIJDENS HET LIDMAATSCHAP VAN BELGIE IN DE PERIODE 2022-2025

QG0-1QGG2BB-WT


RELANCEBUDGET 99 - RELANCE INITIATIEVEN ONROEREND ERFGOED

QG0-1QGG2CA-WT


HOOGHUIS DOEL (INVESTERINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2CA-WT


IN HET KADER VAN EEN VLAAMS BELEID DUURZAME ONTWIKKELING

SA0-1SEA2BC-WT


VOOR DE ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN HET KADER VAN HET BOUWMEESTERSCHAP

SA0-1SEA2BC-WT


BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

SA0-1SEA2BD-WT


SUBSIDIES IN KADER VAN WERKING DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGERS VAN VLAANDEREN

SA0-1SNA2IB-WT


VLAAMS-NEDERLANDSE CULTURELE SAMENWERKING

SA0-1SNA2IB-WT


SUBSIDIES BUITENLANDS BELEID

SA0-1SNA2ID-WT


SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING

SA0-1SOA2LA-WT


SUBSIDIES HUMANITAIRE ACTIE

SA0-1SOA2LA-WT


SUBSIDIES VERANKERING INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSAGENDA IN VLAANDEREN

SA0-1SOA2LB-WT


VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

SA0-1SOA2LC-WT


FONDS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SA0-1SOA4LD-WT


CORONA 2020 - ICT-VEILIGHEIDSAUDITS LOKALE BESTUREN

SB0-1SAC2ZZ-WT


SUBSIDIE AAN HET OP TE RICHTEN DATANUTSBEDRIJF

SC0-1SJA2NA-WT


VVSG

SC0-1SJA2NA-WT


ADVIESRAAD HANDICAP

SJ0-1SFC2CA-WT


ALLERHANDE UITGAVEN MBT HET GELIJKEKANSENBELEID

SJ0-1SFC2CA-WT


INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE EN RACISME

SJ0-1SFC2CA-WT


NOMINATIM SUBSIDIES

SJ0-1SFC2CA-WT


RELANCEBUDGET 52 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES

SJ0-1SFC2CA-WT


RELANCEBUDGET 53 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING

SJ0-1SFC2CA-WT


RELANCEBUDGET 54 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET

SJ0-1SFC2CA-WT


ALLERHANDE UITGAVEN MBT HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT


INITIATIEVEN TER VERSTERKING VAN HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT


RELANCEMAATREGEL SAMENLEVEN

SJ0-1SFC2DA-WT


RELANCEMAATREGEL VERVOLGTRAJECT INBURGERAARS

SJ0-1SFC2DA-WT


TOELAGEN AAN VZW'S MBT HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT


AAN INITIATIEVEN DIE BRUSSEL EN DE REST VAN VLAANDEREN MET ELKAAR VERBINDEN, DE UITSTRALING VAN BRUSSEL ALS HOOFDSTAD VAN VLAANDEREN BEVORDEREN EN HET NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE WEEFSEL VERSTERKEN

SJ0-1SGI2EB-WT


CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS IN BRUSSEL

SJ0-1SGI2EC-WT


VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN DIE HET VLAAMSE KARAKTER EN/OF DE INTEGRATIE BEVORDEREN VAN ANDERSTALIGEN

SJ0-1SHD2FA-WT


INITIATIEVEN OM GERICHT IN TE SPELEN OP DE GROOTSTEDELIJKE EFFECTEN BINNEN DE VLAAMSE RAND

SJ0-1SHD2FB-WT


CORONA 2020

SJ0-1SMC2GA-WT


ONDERSTEUNING BELEIDSGERICHT ONDERZOEK

SJ0-1SMC2GA-WT


ONDERSTEUNING LOKALE BESTUREN, CONSULTANCY EN STUDIEOPDRACHTEN

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCEBUDGET 14 - FIETS - GEMEENTEWEGEN

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCEMAATREGEL KLIMAATACTIES

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCEMAATREGEL RADICALISERING

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCEMAATREGEL ZOMERSCHOLEN

SJ0-1SMC2GA-WT


WERKINGSKOSTEN INFORMATIEDIENST GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

SJ0-1SMC2GA-WT


UITVOERING COMPENSATIEREGELING NIET- VIA-PERSONEEL VIA 6

SJ0-1SMC2GC-WT


UITVOERING KOOPKRACHTVERHOGENDE MAATREGELEN VIA-PERSONEEL VIA 6

SJ0-1SMC2GC-WT


UITVOERING KWALITEITSMAATREGELEN VIA- PERSONEEL VIA 6

SJ0-1SMC2GC-WT


INITIATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITALE COMPONENT

SJ0-1SMC2GD-WT


RELANCEBUDGET 51 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS

SJ0-1SMC2GD-WT


CORONA 2020

SJ0-1SMC2HA-WT


ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN EN SPECIFIEKE BIJDRAGEN AAN STEDEN EN THEMATISCHE PROJECTEN IKV HET STEDENBELEID

SJ0-1SMC2HA-WT


ONDERSTEUNING VVSG VOOR WERKING KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN

SJ0-1SMC2HA-WT


RELANCEBUDGET 104 - STADSVERNIEUWING VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA

SJ0-1SMC2HA-WT


RELANCEBUDGET 150 - WIJKVERBETERING

SJ0-1SMC2HA-WT


SLIM IN DE STAD SUBSIDIE

SJ0-1SMC2HA-WT


LEEFVERGOEDINGEN VOOR PERSONEN ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT

SL0-1SDE2JA-WT


RELANCEBUDGET 117 - ENKELBANDEN EN STRAFUITVOERING - SUBSIDIES

SL0-1SDE2JB-WT


SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET BELEID INZAKE DE OPDRACHTEN VAN DE JUSTITIEHUIZEN EN HET ELEKTRONISCH TOEZICHT

SL0-1SDE2JB-WT


SUBSIDIE CAPACITEITSUITBREIDING GEVANGENIS TONGEREN

SL0-1SDE2JC-WT


SUBSIDIES IN UITVOERING VAN ESF-PROJECT (BOVEN)LOKALE NETWERKORGANISATIE VOOR GEVANGENISSEN

SL0-1SDE2JC-WT


SUBSIDIES MET BETREKKING TOT GENDERGERELATEERD GEWELD

SL0-1SDE2JG-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende toelagen worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VAK

EXPERTISECENTRUM ONDERZOEK EN ONTWIKKELINGSMONITORING (ECOOM)

EB0-1EBB2AV-IS


FLANDERS FUTURE TECHFUND

EB0-1ECB2BY-IS


VLIR

EB0-1EEB2GM-IS


ACTIEPLAN "MENSELIJK KAPITAAL VOOR WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE"

EB0-1EEB2GS-IS


BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN VOOR DE AANSTELLING VAN BIJKOMENDE ZAP-MANDATEN

EB0-1EEB2GS-IS


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - ITG

EB0-1EEB2GS-IS


ITG

EB0-1EEB2GU-IS


KENNISCENTRUM VOOR DATA EN MAATSCHAPPIJ

EB0-1EEB2JB-IS


EXPERTISECELLEN VOOR DE POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SCHOOT VAN DE ASSOCIATIES

EB0-1EGB2OS-IS


EXPERTISECELLEN VOOR DE POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SCHOOT VAN DE ASSOCIATIES

EB0-1EGB2OS-IS


BEKENDMAKING VAN HET WETENSCHAPSBELEID EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

EB0-1EGB2OW-IS


VLHORA - INSTAPTOETS

FB0-1FGD2GN-IS


VLIR - IJKINGSTOETSEN

FB0-1FGD2GN-IS


VAF - GAMEFONDS

FB0-1FGD2GO-IS


SOCIALE DIENST GEMEENSCHAPSONDERWIJS VZW

FC0-1FGD2GU-IS


RELANCEBUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FD0-1FED2EA-IS


RELANCEBUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FD0-1FED2EB-IS


VZW DE RAND VOOR DE WERKING VAN HET MUSEUM FELIX DE BOECK

HB0-1HBA2AY-IS

98

BEHEER KUNSTSITE

HB0-1HCA2CM-IS

2.324

RELANCEBUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - OPROEP TRANSITIEPUNTEN

JB0-1JDB2AD-IS


RELANCEBUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - PROJECT COMPETENTIECHECKS WERKENDEN

JB0-1JDB2AD-IS


RELANCEBUDGET 18 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT - PROJECT COMPETENTIECHECKS WERKGEVERS

JB0-1JDB2AD-IS


VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS

JB0-1JDB2AD-IS


VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014-2020

JB0-1JDB2AD-IS


BELEIDSMIDDELEN AAN SERV (WAARONDER MIDDELEN VOOR STIA)

JB0-1JDB2AY-IS


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

JB0-1JDB2CH-IS


UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNING AANWERVINGSINCENTIVES LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDB2CH-IS


TOELAGE AAN DE VRT VOOR HET PROJECT JUMPJOBS

JB0-1JDB2CL-IS


VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)

KB0-1KDX2AU-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO - DIVERSE SUBSIDIES

KB0-1KDX2BV-IS


FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN

KB0-1KDF2DT-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO

KB0-1KDX4BV-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR ONDERHOUD EN WERKEN AAN ONROERENDE GOEDEREN

KB0-1KFX2EY-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR STUDIES EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN IHD/PAS

KB0-1KFX2EY-IS


ONDERZOEK MET HET OOG OP HET REALISEREN VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VN WAT LANDBOUW EN VOEDING BETREFT

KB0-1KFX2EY-IS


VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE

MB0-1MHH4NY-IS


TOELAGE VITO VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM

QB0-1QCE2OU-IS


BOUW EN DE RENOVATIE VAN KOOPWONINGEN IN HET KADER VAN SOCIALE WOONPROJECTEN (UP BESLUIT VAN 18/07/2008, HDSTK III, AFD II, ONDERAFD IV EN VI)

QF0-1QDG2QK-IS


PROEFPROJECTEN ENERGIEZUINIG BOUWEN (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR DE KOSTEN DIE WOONACTOREN MAKEN BIJ HET CONTROLEREN VAN DE EIGENDOMSVOORWAARDE IN HET BUITENLAND

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR SHM'S MET HET OOG OP ONDERSTEUNING VAN HUN FINANCIELE LEEFBAARHEID

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK EN GROENE WARMTE (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2QK-IS


HET VLAAMS - EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP VZW

SA0-1SNA2IY-IS


VITO

SA0-1SOA2LW-IS


VVOB VZW

SA0-1SOA2LY-IS


AAN HET EVA TOEGANKELIJK VLAANDEREN

SJ0-1SFC2CY-IS


RELANCEBUDGET 50 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING

SJ0-1SFC2CY-IS


TOELAGEN AAN HET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

SJ0-1SFC2DY-IS


§ 3. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGS- ARTIKEL

MAXIMAAL BEDRAG (in k euro)

COFINANCIERING STEUNPUNT DUURZAAM MATERIALENBEHEER

EB0-1EBB2AG-WT

200

UNESCO

EB0-1EBB2AJ-WT

1.301

UNU

EB0-1EBB2AK-WT

1.000

ALAMIRE FOUNDATION

EB0-1EEB2HA-WT

867

KMDA

EB0-1EEB2HB-WT

1.175

ORPHEUS

EB0-1EEB2HC-WT

722

ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL (AMS)

EB0-1EEB2KA-WT

406

VLERICK

EB0-1EEB2KA-WT

784

IMEC

EB0-1EFB2LA-WT

134.723

FLANDERS MAKE

EB0-1EFB2LB-WT

47.423

RVO SOCIETY

EB0-1EGB2OB-WT

806

VZW DIESLEKTIKUS - ADIBIB EN VOORLEESSOFTWARE

FB0-1FGD2GE-WT

1.002

VZW KLIQ - IMPULSEN VOOR EEN HOLEBIBELEID IN HET ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT

74

VZW KRIJT - KNOOPPUNT ARMOEDE-ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT

298

VZW TEWERKSTELLINGSFONDS VOOR HET VRIJ ONDERWIJS VLAANDEREN - UITVOERING CAO

FB0-1FGD2GF-WT

6.250

VZW EPOS

FB0-1FGD2GH-WT

1.060

VZW CONNECTIEF

FB0-1FGD2GI-WT

265

KUL - TOETSONTWIKKELING EN PEILINGEN

FB0-1FGD2GN-WT

1.602

NVAO

FB0-1FGD2GN-WT

2.446

UG - ONTWIKKELING VAN GESTANDAARDISEERDE, GENORMEERDE EN GEVALIDEERDE NET- EN KOEPELOVERSCHRIJDENDE TOETSEN

FB0-1FGD2GN-WT

3.631

VZW MEEMOO VOOR DE EDUCATIEVE WERKING VAN MEEMOO

FB0-1FGD2GO-WT

231

TRANSKRIPT

FC0-1FGD2GE-WT

257

UNIVERSITAIRE TALENCENTRA IN HET KADER VAN HET VLAAMSE INBURGERINGSBELEID

FD0-1FFD2FC-WT

196

VZW DE LINK

FD0-1FFD2FC-WT

345

CARITAS CATHOLICA VLAANDEREN VZW

GB0-1GCI2CA-WT

250

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL VOOR HET INITIATIEF BIND-KRACHT

GB0-1GCI2CA-WT

68

FARA VZW

GB0-1GCF2EA-WT

326

KONINGIN FABIOLA HOME VZW

GB0-1GCF2EA-WT

479

LUS

GB0-1GCF2EA-WT

316

MODERATOR VZW

GB0-1GCF2EA-WT

2.147

PAYOKE VZW

GB0-1GCF2EA-WT

212

RONDPUNT

GB0-1GCF2EA-WT

285

SOCIAAL.NET

GB0-1GCF2EA-WT

338

SOM VZW

GB0-1GCF2EA-WT

150

TREFPUNT ZELFHULP

GB0-1GCF2EA-WT

303

VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK VZW

GB0-1GCF2EB-WT

127

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR VZW HET PUNT

GB0-1GCF2EB-WT

23

SUBSIDIES IMEC

GE0-1GDF2IA-WT

500

PUBLIQ

HB0-1HBA2AA-WT

802

TRANSITIENETWERK CULTUUR PULSE

HB0-1HBA2AA-WT

188

SPORTPALEIS NV

HB0-1HBA2AA-WT

80

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK

HB0-1HBA2AB-WT

125

INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ OPERA VOOR VLAANDEREN

HB0-1HBA2AE-WT

1.867

SOCIAAL FONDS PODIUMKUNSTEN

HB0-1HBA2AE-WT

514

CAPITOLE NV

HB0-1HBA2BB-WT

210

EURO-KARTOENALE VZW

HB0-1HBA2BB-WT

26

GEMEENTE BORNEM

HB0-1HBA2BB-WT

120

H&L VZW

HB0-1HBA2BB-WT

75

RELANCEBUDGET 156 - PULSE TRANSITIENETWERK

HB0-1HBA2BB-WT

40

RELANCEBUDGET 87 - STAD GENT - MATERNITEIT DE BIJLOKE: DE CREATIECLUSTER (GENT)

HB0-1HBA2BB-WT

4.980

RELANCEBUDGET 93 - VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT VZW - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VAI

HB0-1HBA2BB-WT

5.800

RELANCEBUDGET 77 - BELFORT - AALST

HB0-1HBA2BB-WT

1.093

RELANCEBUDGET 78 - CULTUURHUIS - BLANKENBERGE

HB0-1HBA2BB-WT

3.000

RELANCEBUDGET 96 - SCHOUWBURG - BOOM

HB0-1HBA2BB-WT

300

RELANCEBUDGET 88 - MOOV VZW

HB0-1HBA2BB-WT

1.300

RELANCEBUDGET 78 - CACTUS MUZIEKCENTRUM VZW

HB0-1HBA2BB-WT

295

STAD ANTWERPEN (ARENBERGSCHOUWBURG)

HB0-1HBA2BB-WT

205

STAD ANTWERPEN (FOTOMUSEUM)

HB0-1HBA2BB-WT

285

STAD HASSELT (BIBLIOTHEEK HASSELT)

HB0-1HBA2BB-WT

561

STAD TONGEREN (GALLO-ROMEINS MUSEUM)

HB0-1HBA2BB-WT

340

VILLANELLA - KUNSTHUIS VOOR KINDEREN EN JONGEREN VZW

HB0-1HBA2BB-WT

300

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

HB0-1HBX2AD-WT

74

UNIVERSITEIT GENT

HB0-1HBX2AD-WT

299

UNIVERSITEIT GENT

HB0-1HBX2AD-WT

314

BOZAR

HB0-1HCA2CA-WT

882

VZW CENTRUM VOOR DE BIBLIOGRAFIE VAN DE NEERLANDISTIEK

HB0-1HCA2CA-WT

137

VZW THEATER STAP

HB0-1HCA2CA-WT

293

VZW VILLANELLA

HB0-1HCA2CA-WT

298

GEMEENTE PUURS-SINT-AMANDS

HB0-1HCA2CA-WT

80

ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL

HB0-1HCA2CB-WT

430

MUZEE VZW

HB0-1HCA2CB-WT

2.295

STAD ANTWERPEN

HB0-1HCA2CB-WT

199

STAD MECHELEN (ERFGOEDFORUM)

HB0-1HCA2CB-WT

366

VZW CENTRUM AGRARISCHE GESCHIEDENIS

HB0-1HCA2CB-WT

261

VZW VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT

HB0-1HCA2CB-WT

331

ZINNEMA VZW

HB0-1HCA2CC-WT

666

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

HB0-1HCA2CE-WT

3.948

RELANCEBUDGET 72 PUBLIQ

HB0-1HCA2DD-WT

2.000

DE MENSEN NV

HB0-1HCA2DD-WT

200

EURIMAGES

HB0-1HCA2EA-WT

862

NEDERLANDSE TAALUNIE

HB0-1HCA2EA-WT

3.505

STICHTING "DE BRAKKE GROND"

HB0-1HCA2EA-WT

1.555

VZW DARNA

HB0-1HCA2EA-WT

240

VZW FLAGEY

HB0-1HCA2EA-WT

1.274

VZW STICHTING ONS ERFDEEL

HB0-1HCA2EA-WT

798

PULSE TRANSITIENETWERK

HB0-1HDI2GA-WT

52

EUROPEES JEUGDFONDS

HB0-1HDI2HA-WT

50

EUROPEES JEUGDORKEST

HB0-1HDI2HA-WT

8

EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD TE NEERPELT

HB0-1HDI2HA-WT

49

NATIONAL YOUTH DEVELOPMENT AGENCY

HB0-1HDI2HA-WT

120

INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELEKTRONICA CENTRUM (IMEC)

HB0-1HEI2IC-WT

840

MEDIA.21

HB0-1HEI2IC-WT

55

VLAAMSE NIEUWSMEDIA

HB0-1HEI2IC-WT

1.000

VZW JOURNALISMFUND.EU

HB0-1HEI2IC-WT

481

NORTV

HB0-1HEI2ID-WT

96

VLAAMSE VERENIGING VAN JOURNALISTEN

HB0-1HEI2IE-WT

408

DEELNAME AAN HET EUROPEES AUDIOVISUEEL OBSERVATORIUM

HB0-1HEI2KA-WT

21

BIOFORUM VLAANDEREN VZW

KB0-1KDX2BB-WT

338

BOEREN OP EEN KRUISPUNT VZW

KB0-1KDX2BB-WT

420

EVA VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGX2FA-WT

5.126

I-BUS

MB0-1MEH2EA-WT

478

MAATSCHAPPIJ LINKER SCHELDE OEVER

MB0-1MEH2EA-WT

1.440

MAX MOBIEL

MB0-1MEH2EA-WT

693

APEC - ANTWERP/FLANDERS PORT TRAINING CENTER N.P.O. MB0-1MFH2KA-WT

316

VERENIGING VOOR STEDEN EN GEMEENTEN

MB0-1MHH2OA-WT

435

RONDPUNT - GETUIGEN ONDERWEG

MB0-1MHH4NA-WT

450

VIAS INSTITUTE - CENTRUM VOOR RIJGESCHIKTHEID EN VOERTUIGAANPASSING (CARA)

MB0-1MHH4NA-WT

1.166

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK

MB0-1MIH2SA-WT

1.070

DE VLAAMSE VERENIGING VOOR RUIMTE EN PLANNING

QB0-1QCE2NB-WT

149

DE WATERGROEP

QB0-1QCE2OC-WT

352

VZW MILIEUBOOT

QB0-1QCE2OC-WT

300

PROJECTBUREAU NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN

QD0-1QCE2FA-WT

530

VZW BIOGAS-E - ONDERSTEUNING VAN AENAEROBE VERGISTING IN VLAANDEREN

QE0-1QEE2KA-WT

81

VZW COGEN VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN WARMTEKRACHTKOPPELING

QE0-1QEE2KA-WT

121

VZW ODE VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

QE0-1QEE2KA-WT

81

VZW ODE VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN WARMTENETWERK VLAANDEREN

QE0-1QEE2KA-WT

68

HET ORGEL IN VLAANDEREN VZW (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

14

VZW FORUM VLAAMSE ARCHEOLOGIE (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

9

VZW HISTORIES (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

43

HERITA VZW - WERKINGSSUBSIDIES

QG0-1QGG2BC-WT

2.076

MONUMENTENWACHT VLAANDEREN VZW (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BC-WT

255

PARCUM VZW (ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BC-WT

211

HERITA VZW - RESTAURATIE EIGEN OPEN ERFGOEDSITES VAN HERITA VZW MET NAME HET KASTEEL VAN HORST, FORT NAPOLEON EN KASTEEL VAN BEAUVOOORDE (INVESTERINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2CA-WT

600

KERKFABRIEK SINT-BAAFS, INVESTERINGSSUBSIDIE RESTAURATIE LAM GODS

QG0-1QGG2CA-WT

1.000

HERITA VZW (EXTRA SUBSIDIE VOOR DE RESTAURATIE, DE HERWAARDERING EN DE ONTSLUITING VAN HET KASTEELDOMEIN VAN BEAUVOORDE)

QG0-1QGG2CA-WT

1.900

VZW VLAANDEREN - EUROPA

SA0-1SEA2BD-WT

764

VZW VOEREN 2000

SA0-1SEA2BD-WT

70

VZW KAZERNE DOSSIN

SA0-1SEA2BE-WT

1.672

INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE (I.A.O)

SA0-1SNA2ID-WT

450

UNESCO

SA0-1SNA2ID-WT

450

VLAMINGEN IN DE WERELD

SA0-1SNA2ID-WT

264

VVSG

SC0-1SJA2NA-WT

104

VLAAMSE ICT ORGANISATIE VZW

SC0-1SJA2ND-WT

111

CO2logic

SH0-1SKA2SA-WT

30

CENTRUM VOOR SEKSUOLOGIE EN GENDER (TIP)

SJ0-1SFC2CA-WT

118

VZW CAVARIA

SJ0-1SFC2CA-WT

680

VZW ELLA

SJ0-1SFC2CA-WT

140

VZW FURIA

SJ0-1SFC2CA-WT

139

VZW GRIP

SJ0-1SFC2CA-WT

373

VZW HOLEBIFOON

SJ0-1SFC2CA-WT

41

VZW NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD

SJ0-1SFC2CA-WT

670

VZW ROSA

SJ0-1SFC2CA-WT

592

VZW THE BELGIAN PRIDE

SJ0-1SFC2CA-WT

26

KU LEUVEN

SJ0-1SFC2DA-WT

218

AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR

SJ0-1SGI2EA-WT

1.116

AAN BRIK - STUDENT IN BRUSSEL VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

1.770

AAN BRIO

SJ0-1SGI2EB-WT

107

AAN BRUKSELBINNENSTEBUITEN VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

194

AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE IN BRUSSEL VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE BREDE SCHOOL IN BRUSSEL

SJ0-1SGI2EB-WT

705

AAN HET HUIS VOOR GEZONDHEID VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

450

AAN KENNISCENTRUM WELZIJN, WONEN, ZORG VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

209

AAN KUUMBA VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

132

AAN STUDIO GLOBO VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

135

AAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

6.178

AAN HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL VZW

SJ0-1SGI2EC-WT

430

AAN BRIO

SJ0-1SHD2FA-WT

65

AAN VZW MUSEUM FELIX DE BOECK

SJ0-1SHD2FA-WT

169

AAN VZW RTVB

SJ0-1SHD2FA-WT

273

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

SJ0-1SMC2GC-WT

2.250

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

SJ0-1SMC2GC-WT

7.072

DENDERLEEUW

SJ0-1SMC2HA-WT

629

DILBEEK

SJ0-1SMC2HA-WT

1.330

GERAARDSBERGEN

SJ0-1SMC2HA-WT

1.046

HALLE

SJ0-1SMC2HA-WT

625

NINOVE

SJ0-1SMC2HA-WT

1.041

VGC

SJ0-1SMC2HA-WT

17.910

VILVOORDE

SJ0-1SMC2HA-WT

1.506

ZOTTEGEM

SJ0-1SMC2HA-WT

826


§ 4. Het Agentschap Integratie en Inburgering kan binnen het toegekende budget en voor zover dit geen invloed heeft op het ESR-vorderingensaldo van de begroting van het Agentschap, subsidies verlenen aan Brussel Onthaal vzw voor het organiseren van het sociaal tolken en vertalen in Brussel. § 5. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd subsidies te verstrekken of specifieke opdrachten te geven aan instellingen, groepen of personen voor de uitvoering van internationale uitvoeringsprojecten ook wanneer deze instellingen, groepen of personen, al dan niet nominatim, gesubsidieerd worden via andere begrotingsartikelen met betrekking tot het cultuurbeleid binnen de Vlaamse Gemeenschap. § 6. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd subsidies te verstrekken in het kader van het noodfonds Oekraïne 2022.".

LENINGEN

Art. 11.Artikel 17 van het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2021 pub. 22/02/2022 numac 2022020178 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 23/12/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022030952 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 17.§ 1. Het Vlaams Woningfonds kan in uitvoering van het programma 2022 Bijzondere Sociale Leningen VWF maximaal 1.034.262.871 euro aan bijzondere sociale leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5PJ-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2021 in samenstelling zijnde leningsaanvragen waarvoor het leningsaanbod nog niet werd verstuurd, dat enkel kan worden aangewend voor die leningsaanvragen. § 2. Het Vlaams Woningfonds kan in uitvoering van het programma 2022 Huurwaarborgleningen VWF maximaal 20.000.000 euro aan huurwaarborgleningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5PJ-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2021 principieel goedgekeurde leningen en nog in samenstelling zijnde leningsaanvragen en kan enkel worden aangewend voor die leningsaanvragen. § 3. Het Vlaams Woningfonds wordt in 2022 gemachtigd tot de overname en het beheer van de in het verleden toegekende provincieleningen Oost-Vlaanderen voor een maximaal gewaardeerd bedrag van 13.251.235,17 euro (begrotingsartikel QF0-1QDG5PJ-IS).".

Art. 12.Artikel 18 van het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2021 pub. 22/02/2022 numac 2022020178 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 23/12/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022030952 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 18.§ 1. De VMSW kan in uitvoering van het deelprogramma FS3 2022 maximaal 933.076.177 euro aan FS3-leningen toekennen (begrotingsartikel QF0- 1QDG5QK-IS). Dit bedrag is te verhogen met het niet aangewende deel van de machtiging voor 2021 verminderd met de bedragen die aanvullend worden aangewend voor de machtigingen, vermeld in paragraaf 4 en 6. § 2. De VMSW kan in uitvoering van het programma 2022 Bijzondere Sociale Leningen VMSW maximaal 10.000.000 euro aan bijzondere sociale leningen toekennen, beperkt tot wederopnames van reeds lopende leningen (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2021 in samenstelling zijnde leningsaanvragen waarvoor het leningsaanbod nog niet werd verstuurd, dat enkel kan worden aangewend voor die leningsaanvragen. § 3. De VMSW kan in uitvoering van het rollend grondfonds van de VMSW maximaal aan leningen toekennen: - het niet opgenomen gedeelte van het leningsvolume van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014; - verminderd met 20.000.000 euro; - vermeerderd met de verkoopopbrengsten in het fonds; - en beperkt tot een bedrag van 5.000.000 euro. § 4. De VMSW kan in uitvoering van het programma grondaankopen 2022 maximaal 5.000.000 euro aan bulletleningen toekennen met een overheidstussenkomst van 100% in de interestlasten (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). Dit bedrag kan worden verhoogd met een bedrag dat tegelijk in mindering wordt gebracht van de machtiging voor het deelprogramma FS3 2022, vermeld in paragraaf 1. § 5. De VMSW kan voor de financiering van verrichtingen die onder de opdrachten van de initiatiefnemers vallen en die niet onder de programma's, vermeld onder paragraaf 1 tot en met 3 worden gefinancierd, maximaal 220.000.000 euro aan marktconforme leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). § 6. De VMSW kan leningen met rentevermindering verstrekken aan sociale verhuurkantoren met als doel tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen, voor een bedrag dat tegelijk in mindering wordt gebracht van de machtiging voor het deelprogramma FS3 2022, vermeld in paragraaf 1.".

OVERSCHRIJVINGEN

Art. 13.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd vastleggingskrediet ingeschreven onder het begrotingsartikel HB0-1HBA2BB-WT over te schrijven naar het begrotingsartikel QG0-1QGG2CA-WT voor de toekenning van een bijkomende subsidie aan Herita vzw voor de restauratie, de herwaardering en de ontsluiting van het kasteeldomein van Beauvoorde.

Art. 14.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT over te schrijven naar begrotingsartikel FD0-1FFD2FB-WT.

Art. 15.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel SL0-1SAE2ZZ-LO ten belope van maximaal 1,5 miljoen euro over te schrijven naar begrotingsartikel SL0-1SDE2JG-WT voor de uitvoering van het beleid inzake gendergerelateerd geweld.

DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 16.Aan de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, Bezemstraat 83A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw wordt het saldo van 352.320,33 euro uitbetaald van de in 2009 toegekende restauratiepremies voor de restauratie van de hoeve Hof ten Berg te Ternat.

Art. 17.Aan de nv Diepensteyn, Diepensteyn 1 te 1840 Londerzeel, wordt het saldo van 59.199,34 euro uitbetaald voor de restauratie van het oud gemeentehuis van Wieze te Lebbeke.

Art. 18.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om een prijs ter waarde van maximaal 12.500 euro toe te kennen in het kader van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België, editie 2022. De prijs wordt toegekend aan de vierde laureaat. DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 19.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Frans Masereelcentrum".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 885.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 807.000 euro in vastleggingen en 885.000 euro in vereffeningen.

Art. 20.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Kasteel van Gaasbeek".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.482.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.764.000 euro in vastleggingen en 2.482.000 euro in vereffeningen.

Art. 21.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Landcommanderij Alden Biesen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.570.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 3.311.000 euro in vastleggingen en 3.570.000 euro in vereffeningen.

Art. 22.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.905.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.456.000 euro in vastleggingen en 1.905.000 euro in vereffeningen.

Art. 23.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Loodswezen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 132.373.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 117.286.000 euro in vastleggingen en 132.373.000 euro in vereffeningen.

Art. 24.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.226.863.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 973.391.000 euro in vastleggingen en 1.226.863.000 euro in vereffeningen. § 2. Het gedeelte van de uitgaven ten laste van het Vlaamse Gewest die voortvloeien uit gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, worden ten laste genomen van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds".

Deze tenlasteneming is onderworpen aan onderstaande voorwaarden: 1° de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst;2° de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de nv Aquafin dient minimaal 70% te zijn;3° de administratieve en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaamse Gewest. § 3. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende begrotingsartikelen van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds", wordt de Vlaamse Regering gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

CO-EN PRE-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN WERKEN UITGEVOERD DOOR DE NMBS EN DE KOSTEN VERBONDEN AAN SPECIFIEKE STUDIES

MBU-3MEH2EC-WT

UITGAVEN VOOR COMBIMOBILITEIT I.H.K.V. CORONAMAATREGELEN

MBU-3MEH2EC-WT

SUBSIDIES IKV KLIMAAT

MBU-3MFH2LC-WT

EV FLANDERS HYDRAULICS (voor de bouw van de sleeptank in Oostende)

MBU-3MIH2VA-WT

IN HET KADER VAN SANERING HAVENTERREINEN

MBU-3MIH2VA-WT

AAN DE VZW'S DIE INSTAAN VOOR DE ZEEREDDINGSDIENSTEN IN VLAANDEREN

MCU-3MIH2VA-WT

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENSTEN WEST-VLAANDEREN

MCU-3MIH2VA-WT

RELANCE BUDGET 49 - LAADPALEN - GEWESTWEGEN

MDU-3MFH2LC-WT

IN HET KADER VAN DE CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MDU-3MHH2RA-WT

INVESTERINGSSUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET FIETS- EN DOORTOCHTENBELEID EN SCHOOLOMGEVINGEN EN OVERDRACHT VAN WEGEN

MDU-3MHH2RA-WT

AANLEGGEN VAN RIOLERINGEN EN GESCHEIDEN AFVOERSYSTEMEN VAN HEMELWATER DIE UITGEVOERD WORDEN IN COMBINATIE MET WEGENISWERKEN DOOR HET VLAAMS GEWEST

MDU-3MHH2RA-WT


§ 4. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kan aan de volgende begunstigde en voor maximaal het volgende bedrag een subsidie die geen toelage uitmaakt, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGS- ARTIKEL

BEDRAG

HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

MBU-3MIH2VA-WT

10.000


§ 5. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om met de NMBS en spoorwegoperatoren, de EVA De Vlaamse Waterweg nv en de binnenvaartexploitanten, onder- handelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en/of het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zee- havens, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies. § 6. De kosten voor de lonen, sociale lasten en toelagen in verband met de aanstelling van twee regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen worden aangerekend op begrotingsartikel MBU-3MHH2RA-LO. § 7. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of begrotingsartikelen die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties of begrotingsartikelen, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2022. § 8. Het IVA Wegen en Verkeer wordt gemachtigd om de ontvangsten in het kader van de controlebevoegdheden toegekend aan de wegeninspecteurs van de wegeninspectie te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten.

Art. 25.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vloot".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 127.989.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 67.656.000 euro in vastleggingen en 127.989.000 euro in vereffeningen.

Art. 26.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud", afgekort Minafonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 723.353.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 480.770.000 euro in vastleggingen en 723.353.000 euro in vereffeningen. § 2. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de vastleggingskredieten van artikelen waarvan de nummering inmiddels werd gewijzigd of overgegaan zijn in andere begrotings- artikelen van het Minafonds, of die werden overgeheveld naar programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2022, waarop de vastleggingen worden geacht te zijn aangerekend en waarnaar zij worden overgebracht. § 3. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande begrotingsartikelen van de DAB Minafonds wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om subsidies toe te kennen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN GEMEENTEN VOOR DE AANLEG VAN GEMEENTELIJKE RIOLERINGEN, KLEINSCHALIGE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN PRIVATE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

QBX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN EN OPENBARE BESTUREN VOOR DE UITBOUW VAN TWEEDECIRCUITWATER TER BESCHERMING VAN HET GRONDWATER

QBX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN I.K.V. WATERHERGEBRUIK EN VOORKOMING VAN DROOGTE

QBX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN FLANKERENDE MAATREGELEN MAP (AAN PRAKTIJKCENTRA, WATERGROEPERINGEN EN ANDERE ACTOREN)

QBX-3QCE2DB-WT

CONVENANT MET UMICORE (DOTATIE BBF)

QBX-3QCE2EV-IS

COFINANCIERING VLAAMS GEWEST VOOR PLATTELANDSPROJECTEN EN LEADERGROEPEN INGEVOLGE HET PLATTELANDS- ONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2GA-WT

PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN GENTEGREERD PLATTELANDSBELEID VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2GA-WT

PLATTELAND PLUS

QBX-3QCE2GA-WT

ONDERSTEUNING VANUIT DOTATIE VLM VOOR PLATTELANDSBELEID

QBX-3QCE2GY-IS

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET LUCHT- EN KLIMAATBELEID

QBX-3QCE2HA-WT

PREMIES VOOR DE AANKOOP EN INSTALLATIE VAN EMISSIEVERMINDERENDE SYSTEMEN IN VOERTUIGEN EN WONINGEN

QBX-3QCE2HA-WT

RELANCEBUDGET 4 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)

QBX-3QCE2JA-WT

RELANCEBUDGET 5 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)

QBX-3QCE2JA-WT

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING ERKENDE KRINGLOOPCENTRA

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING VAN PREVENTIE (COMPOSTVATEN, INFORMATIESTANDS, DEMOPLAATSEN COMPOSTMEESTERS, ...) EN SELECTIEVE INZAMELING

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING PREVENTIE, SELECTIEVE INZAMELING (CONTAINERPARKEN, CONTAINERS, DIFTARSYSTEMEN, ...), HET BOUWEN VAN INSTALLATIES (GROEN- EN GFT- COMPOSTERING, SORT. GROFVUIL) EN SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET ASBESTAFBOUWBELEID

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN HET BEHEER, DE VERWIJDERING EN DE VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

QBX-3QCE2JA-WT

RELANCEBUDGET 24 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

QBX-3QCE2NJ-WT

VERGOEDINGEN (INCLUSIEF BEHEERSOVEREENKOMSTEN) INGEVOLGE GEBIEDSGERICHTE VERSCHERPINGEN IN UITVOERING VAN HET MESTDECREET EN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2NJ-WT

ONDERSTEUNING INTERNATIONELE PROJECTEN

QBX-3QCE2OB-WT

ONDERSTEUNING PROJECTEN PARTNERSCHAPPEN

QBX-3QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING PROJECTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM (ANB)

QDX-3QCE2DA-WT

STEUN AAN GEMEENTEN VOOR MILIEUGERELATEERDE PROJECTEN MET INZET VAN DOELGROEPWERKNEMERS

QBX-3QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING UITEENLOPENDE ACTOREN VOOR HET NATUUR-, BOS- EN GROENBEHEER VIA GROENE, DUURZAME JOBS TOEGANKELIJK VOOR KANSENGROEPEN

QDX-3QCE2FA-WT

VLAAMS FONDS TROPISCH BOS

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING VAN VOORBEELDSTELLENDE PROJECTEN IN DE STAD

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING SUPRA- EN INTERNATIONAAL NATUUR- EN BOSBELEID

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING (O.A. SUBSIDIES VOOR DE BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING PROVINCIES EN GEMEENTEN TER VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING BLUE DEAL

QDX-3QCE2FA-WT

RELANCEBUDGET 36 - NATTE NATUUR

QDX-3QCE2FA-WT


§ 4. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting vzw (CVBB) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 2.200.000 euro voor de individuele begeleiding en voorlichting inzake duurzame bemesting en het oprichten en operationeel houden van waterkwaliteitsgroepen.

Art. 27.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Grondfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 40.904.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 5.762.000 euro in vastleggingen en 40.904.000 euro in vereffeningen. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel QBZ-3QCE2NG-WT te overschrijden ten bedrage van maximaal het over te dragen overschot (saldo) ter financiering van noodwendige uitgaven van planschadevergoedingen en de hiermee aanverwante kosten.

Art. 28.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 25.452.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 6.161.000 euro in vastleggingen en 25.452.000 euro in vereffeningen.

Art. 29.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 180.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 180.000 euro in vastleggingen en 180.000 euro in vereffeningen.

Art. 30.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Catering en Schoonmaak".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 26.017.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 14.441.000 euro in vastleggingen en 26.017.000 euro in vereffeningen.

Art. 31.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Inclusieve Financiering".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.678.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 2.678.000 euro in vereffeningen.

Art. 32.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Documentbeheer".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 16.374.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 16.163.000 euro in vastleggingen en 16.374.000 euro in vereffeningen.

Art. 33.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Audit Vlaanderen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 762.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 400.000 euro in vastleggingen en 762.000 euro in vereffeningen.

Art. 34.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Overheidspersoneel".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 24.123.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 15.128.000 euro in vastleggingen en 24.123.000 euro in vereffeningen.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 35.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het IVA Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.471.854.000 euro en voor de uitga- ven 3.268.535.000 euro in vastleggingen en 3.471.854.000 euro in vereffeningen.

Het IVA Vlaamse Sociale Bescherming wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting subsidies toe te kennen aan verzekeringsinstellingen, voorzieningen of verstrekkers.

Art. 36.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het IVA Opgroeien Regie.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 5.910.351.000 euro en voor de uitgaven 5.864.093.000 euro in vastleggingen en 5.910.351.000 euro in vereffeningen.

Art. 37.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.273.295.000 euro en voor de uitgaven 2.033.449.000 euro in vastleggingen en 2.273.295.000 euro in vereffeningen. § 2. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2021 overgedragen naar het begrotingsjaar 2022 voor het begrotingsartikel GH0- AGGF2RD-WT en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2022. § 3. Het bedrag van het overgedragen kredietsaldo, vermeld in paragraaf 2, wordt beperkt tot maximum 35.000.000 euro.

Art. 38.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebon- den Aangelegenheden.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 882.433.000 euro en voor de uitgaven 796.494.000 euro in vastleggingen en 882.433.000 euro in vereffeningen. § 2. De jaarlijkse gebruikstoelagen die voortvloeien uit de principiële akkoorden die verstrekt worden door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden sluiten tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, bedragen gecumuleerd maximaal 212.013.391,43 euro. § 3. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 35.590.345 euro vóór indexering verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen die reeds een principieel akkoord ontvingen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden sluiten tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies. § 4. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 14.167.000 euro vóór indexering verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen op basis van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017031043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen sluiten betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen. § 5. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 27.000.000 euro vóór indexering verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017031043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen sluiten betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen. § 6. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 8.500.000 euro verbintenissen vast te leggen in het kader van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. § 7. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd in geval van uitwinning van de waarborg het reservefonds aan te wenden voor maximaal het bedrag van de uitgewonnen waarborg. § 8. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting (begrotingsartikel GBK-AGIF2SA-WT) sub- sidies toe te kennen in het kader van sensibilisering rond de klimaatengagementen. § 9. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een (ondersteunings)premie toe te kennen aan voorzieningen die in kader van het duurzaam bouwen een voorlopersrol opnemen.

Art. 39.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het IVA Agentschap Sport Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 268.515.000 euro en voor de uitgaven 167.694.000 euro in vastleggingen en 268.515.000 euro in vereffeningen. § 2. Sport Vlaanderen wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan in het kader van de financiering van - initiatieven in verband met topsport; - initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties; - initiatieven G-sport Vlaanderen; - sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid; - sociale maatregelen toegankelijkheid sport; - internationale sportprojecten; - aanvullende tewerkstelling in de sector sport. § 3. Sport Vlaanderen wordt gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting subsidies op naam toe te kennen: - aan Younited Belgium vzw ten belope van maximaal 54.000 euro; - aan het Fietsadviescentrum Pellenberg ten belope van maximaal 24.000 euro; - ten behoeve van de campagne Ventourist-ventousiast ten belope van maximaal 51.000 euro; - aan de vzw Vlaamse Wielerschool ten belope van maximaal 311.000 euro; - aan de vzw Sportimonium ten belope van maximaal 654.000 euro; - aan de vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden ten belope van maximaal 1.020.000 euro. § 4. Het Agentschap Sport Vlaanderen is gemachtigd om binnen de perken van het toegekende budget en binnen de perken van het ingeschreven krediet op de begroting van het agentschap subsidies te verlenen aan de sportsector naar aan- leiding van de COVID-19-pandemie in het kader van corona.

Art. 40.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het IVA Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 117.004.000 euro en voor de uitgaven 117.304.000 euro in vastleggingen en 117.004.000 euro in vereffeningen. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM: 1° Aan het steunpunt circulaire economie een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 400.000 euro. 2° Aan United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 40.000 euro voor internationaal lidgeld. 3° Aan Vlaco vzw een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 532.000 euro voor werkingsbijdragen. 4° Inzake afval-, materialen- en bodembeleid voor maximaal 250.000 euro toe te kennen aan prijzengeld voor rolmodellen zoals duurzame eventorganisatoren en ontwerpers of aan bijdragen voor nationale en internationale evenementen. 5° Inzake het asbestafbouwbeleid aan natuurlijke personen, rechtspersonen en overheden ter ondersteuning subsidies toe te kennen voor de inventarisatie, de ontmanteling, het transport of de verwerking van asbesthoudende materialen.

Art. 41.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het IVA Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 199.373.000 euro en voor de uit gaven 128.419.000 euro in vastleggingen en 199.373.000 euro in vereffeningen.

Art. 42.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van IVA Toerisme Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 171.685.000 euro en voor de uit gaven 68.527.000 euro in vastleggingen en 171.685.000 euro in vereffeningen. § 2. Toerisme Vlaanderen wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan in het kader van: 1° de financiering van het IVA "Toerisme Vlaanderen" met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij; 2° de toekenning van subsidies op naam binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting van Toerisme Vlaanderen: waarvan het bedrag lager is dan 250.000 euro: - Gemeente Aalter; - KU Leuven; - Universiteit Gent; - vzw Centrum Ronde van Vlaanderen; - vzw European Design and Automation Association; - vzw Goodplanet Belgium; - vzw Grote Route Paden; - vzw Horizont; - vzw Publiq; - vzw Renners in Aantocht; - vzw Toerisme Voerstreek; - vzw Vakantie voor Iedereen; - vzw Antwerp Pride; - vzw Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden; waarvan het bedrag minstens 250.000 euro bedraagt: - Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen - 250.000 euro; - vzw Federatie Horeca Vlaanderen - 470.000 euro; - vzw Koepel van Attracties & Musea - 601.000 euro; - vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen - 3.900.000 euro; - vzw Kunst Leuven - 500.000 euro; 3° de financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het kader van het Stra- tegisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK);4° de financiering van projecten in het kader van Event Flanders;5° de financiering van projecten en initiatieven in het kader van MICE;6° de financiering van projecten en initiatieven in het kader van het relanceplan en het plan Vlaamse Veerkracht voor de toeristische sector.

Art. 43.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 334.337.000 euro en voor de uit gaven 142.732.000 euro in vastleggingen en 334.337.000 euro in vereffeningen. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor het Vlaams Fonds voor de Lastendelging vastleggingskredieten ingeschreven onder WT-begrotingsartikelen geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. § 3. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de noodwendige uitgaven voor schadedossiers, (landbouw)rampen en pensioendossiers te overschrijden ten bedrage van maximaal het saldo.

Art. 44.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.273.397.000 euro en voor de uitgaven 784.740.000 euro in vastleggingen en 1.273.397.000 euro in vereffeningen. § 2. In geval van een tekort met betrekking tot de verliesfinanciering van de waarborgregeling van de NV Waarborgbeheer, wordt het Fonds voor Innoveren en Ondernemen gemachtigd om een compenserende toelage over te dragen naar het begrotingsartikel EC0-1ECB2BA-WT.

Art. 45.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Topstukkenfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.257.000 euro en voor de uitgaven 3.071.000 euro in vastleggingen en 3.257.000 euro in vereffeningen. § 2. In afwijking van artikel 35 van het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 kunnen de vereffeningskredieten van het over te dragen over- schot van het Topstukkenfonds (artikel HBF-AHCA2ZZ-OV) herverdeeld worden binnen hetzelfde programma na het verkrijgen van een gunstig advies van de Inspectie van Financiën.

Art. 46.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.417.000 euro en voor de uitgaven 2.931.000 euro in vastleggingen en 4.417.000 euro in vereffeningen.

Art. 47.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 57.661.000 euro en voor de uitga- ven 59.355.000 euro in vastleggingen en 57.661.000 euro in vereffeningen. § 2. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de land- en tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van 40.000.000 euro. § 3. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt in 2022 gemachtigd haar uit- gaven te overschrijden met maximaal 60.000.000 euro voor de uitgaven met betrekking tot de publieke opslag van landbouwproducten in het kader van een Europese interventieregeling.

Art. 48.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Pendelfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 10.550.000 euro en voor de uitga- ven 2.101.000 euro in vastleggingen en 10.550.000 euro in vereffeningen.

Art. 49.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Garantiefonds voor Huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.203.000 euro en voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 1.203.000 euro in vereffeningen.

Art. 50.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.863.000 euro en voor de uitgaven 150.000 euro in vastleggingen en 4.863.000 euro in vereffeningen.

Art. 51.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Rubiconfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 59.371.000 euro en voor de uitgaven 16.487.000 euro in vastleggingen en 59.371.000 euro in vereffeningen. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de noodwendige uitgaven voor de subsidiëring van planschadevergoedingen te overschrijden ten bedrage van maximaal het over te dragen overschot (saldo) van het boekjaar.

Art. 52.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 58.844.000 euro en voor de uitga- ven 6.922.000 euro in vastleggingen en 58.844.000 euro in vereffeningen.

Art. 53.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het Vlaams Brusselfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.455.000 euro en voor de uitgaven 4.488.000 euro in vastleggingen en 4.455.000 euro in vereffeningen. § 2. Indien de ontvangsten op het artikel SJ0-9SGIAEX-OI toenemen ten gevolge van een aangepaste begroting van het Vlaams Brusselfonds, wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om het vastleggings- en vereffeningskrediet op het begrotingsartikel SJ0-1SGI2ED-WT met eenzelfde bedrag te verhogen.

Art. 54.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het EV Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 801.000 euro en voor de uitgaven 492.000 euro in vastleggingen en 801.000 euro in vereffeningen.

Art. 55.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 58.987.000 euro en voor de uitgaven 45.314.000 euro in vastleggingen en 58.987.000 euro in vereffeningen.

Art. 56.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.392.000 euro en voor de uitgaven 3.928.000 euro in vastleggingen en 8.392.000 euro in vereffeningen.

Art. 57.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2022 van het EV Digitaal Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 79.205.000 euro en voor de uitgaven 83.039.000 euro in vastleggingen en 79.205.000 euro in vereffeningen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2022.

De Minister-president van de Vlaamse Regering De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, H. CREVITS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, B. DALLE De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, J. BROUNS _______ Nota (1) Zitting 2021-2022 Documenten:- Ontwerp van decreet : 19-A - Nr.1 + Bijlagen - Amendementen : 19-A - Nr. 2 - Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie : 19-A - Nrs. 3-A t/m 3-K - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie : 19-A - Nr. 4 - Tekst aangenomen door de commissie : 19-A - Nr. 5 - Amendementen : 19-A - Nr. 6 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 19-A - Nr. 7 - Algemene toelichting : 17 - Nr. 1 - Verslag van het Rekenhof over de aanpassing van de begroting : 20 - Nr. 1 Handelingen- Bespreking en aanneming: Vergaderingen van 6 juli 2022.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^