Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 juni 2019
gepubliceerd op 08 juli 2019

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 14526/1 en 14527, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019030580
pub.
08/07/2019
prom.
28/06/2019
ELI
eli/besluit/2019/06/28/2019030580/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 14526/1 en 14527, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, beoogt de uitvoering van de artikelen 14526/1 en 14527 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92), ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (Belgisch Staatsblad, 30 maart 2018, 2de editie).

Artikel 14526/1, WIB 92, heeft een nieuwe belastingvermindering voor minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een private privak ingevoerd.

Een aantal voorwaarden moeten worden vervuld en artikel 14526/1, § 3, delegeert aan de Koning de bevoegdheid om te bepalen hoe het bewijs moet geleverd worden n dat de minderwaarden wel beantwoorden aan de vooropgestelde voorwaarden.

Artikel 14527, WIB 92, heeft een nieuwe belastingvermindering ingevoerd voor de verwerving van nieuwe aandelen of delen van groeibedrijven.

Artikel 14527, § 5, WIB 92, delegeert aan de Koning de bevoegdheid om te bepalen hoe het bewijs moet geleverd worden dat vereist is met het oog op het verkrijgen van de belastingvermindering.

De gelegenheid wordt ook aangegrepen om de wijze van overdracht van bepaalde informatie naar de FOD Financiën te wijzigen. Voortaan zullen de fiches betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen (artikel 14526, WIB 92), de vrijstelling van interesten door middel van leningen aan startende ondernemingen (artikel 21, eerste lid, 13°, WIB 92) en de belastingvermindering voor pensioensparen (artikel 1458, WIB), uitsluitend via elektronische weg aan de administratie moeten bezorgd worden. Dit type van overdracht zal tevens worden toegepast op nieuwe belastingverminderingen betreffende minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een private privak (artikel 14526/1, WIB 92) en de verwerving van nieuwe aandelen of delen van groeibedrijven (artikel 14527, WIB 92).

Aan alle opmerkingen van de Raad van State (advies nr. 66.158/3, van 11 juni 2019) wordt tegemoetgekomen.

Vermindering voor minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een private privak Artikel 4 voegt een nieuw artikel 6312/2 in het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92) in. Deze nieuwe bepaling verplicht de betreffende private privaks naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen beoogd door artikel 14526/1, WIB 92, om aan de belastingplichtige en de administratie een document te bezorgen. Dit document moet ten laatste op 31 maart van het jaar volgend op de volledige verdeling van de betreffende private privak worden ingediend.

Dit document zal alle elementen moeten bevatten die de belastingplichtige en de administratie toelaten om het bedrag te berekenen van een eventuele belastingvermindering.

Het zal dus bestaan uit: 1° het door de belastingplichtige verkregen bedrag van het volgestorte kapitaal;2° het bedrag van de door de belastingplichtige verkregen sommen naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen;3° de door de belastingplichtige voorheen ontvangen dividenden. Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen of delen van groeibedrijven Artikel 5 voegt een nieuw artikel 6312/3 in het KB/WIB 92 in.

Deze nieuwe bepaling volgt het reeds door artikel 6312/1, KB/WIB 92 uitgewerkte schema, wat de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen (in uitvoering van artikel 14526, § 6, WIB 92) betreft.

Zodoende moeten vennootschappen die sommen hebben ontvangen die recht geven op belastingvermindering, ten laatste op 31 maart van het jaar volgend op de verwerving van aandelen of delen, en in voorkomend geval voor 31 maart van de volgende jaren een document bij de administratie en bij de belastingplichtige indienen.

Er moeten in voorkomend geval vier types van documenten worden opgesteld: 1° Voor het jaar van verwerving, moet het document de volgende elementen bevatten: - het bedrag van de sommen die recht geven op de vermindering; - het bewijs dat de voorwaarden bedoeld in artikel 14527, § 2, eerste lid, WIB 92, zijn voldaan; - het jaarlijks omzetcijfer van de vennootschap evenals het aantal voltijdse equivalenten van de laatste twee aanslagjaren. 2° Enkel voor het jaar volgend op de verwerving moet het document bevestigen dat de vennootschap waarin werd geïnvesteerd ten minste tien voltijdse equivalenten tewerkstelt krachtens arbeidsovereenkomsten.3° Voor elk van de vier volgende jaren volgend op de verwerving, moet het document bevestigen dat de belastingplichtige nog steeds in het bezit is van de bedoelde aandelen of delen, en dat aan de voorwaarde opgenomen in artikel 14527, § 2, 4de lid, WIB 92, nog steeds is voldaan.4° In voorkomend geval moet het document voor het jaar van de vervreemding van de aandelen of delen, het aantal nog niet verstreken maanden vermelden dat in aanmerking te nemen is voor de berekening van de terugname van de vermindering..

Nieuw middel van overdracht van bepaalde informatie naar de FOD Financiën De artikelen 1, 2 en 3 wijzigen respectievelijk de artikelen 2bis, 635 en 6312/1, § 3, van het KB/WIB 92, opdat de ondernemingen bedoeld in deze bepalingen aan de administratie de bedoelde fiches via elektronische weg overmaken.

Er wordt voorgesteld om dit besluit van toepassing te maken vanaf aanslagjaar 2020, met uitzondering van de artikelen 1, 2 en 3, die in werking treden vanaf 1 januari 2020.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

ADVIES 66.158/3 VAN 11 JUNI 2019 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT UITVOERING VAN ARTIKELEN 14526/1 EN 14527, VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 EN TOT WIJZIGING VAN HET TRANSMISSIEMIDDEL VAN BEPAALDE INFORMATIE NAAR DE FOD FINANCIEN' Op 9 mei 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van artikelen 14526/1 en 14527, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 28 mei 2019. De kamer was samengesteld uit Jo BAERT, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Peter Sourbron, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 11 juni 2019.

Voorafgaande opmerking 1. Rekening houdend met het ogenblik waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht van de regering op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens die de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van verordeningen noodzakelijk is.

Strekking van het ontwerp 2.1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt er in de eerste plaats toe te bepalen dat bepaalde documenten nog slechts via elektronische weg aan de belastingadministratie mogen worden bezorgd. Het gaat om het afschrift van het document bedoeld in artikel 2bis, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten `tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992' (hierna: KB/WIB 92) (artikel 1 van het ontwerp), het afschrift van het attest bedoeld in artikel 1459, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) (artikel 2) en het afschrift van het in artikel 6312/1, § 1, van het KB/WIB 92 bedoelde document (artikel 3). Deze artikelen krijgen uitwerking met ingang van 1 januari 2020 (artikel 6). 2.2. In de tweede plaats strekt het ontwerp ertoe te bepalen hoe het bewijs moet worden geleverd dat is voldaan aan de voorwaarden om de belastingvermindering te genieten voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen (artikel 14526 van het WIB 92), voor minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een private privak (artikel 14526/1 van het WIB 92) of voor de verwerving van nieuwe aandelen van groeibedrijven (artikel 14527 van het WIB 92) (artikelen 4 en 5). Deze artikelen krijgen uitwerking vanaf het aanslagjaar 2020 (artikel 6).

Rechtsgrond 3. De bepalingen die worden vermeld in het eerste lid van de aanhef bieden rechtsgrond voor het ontworpen besluit, mits daaraan nog wordt toegevoegd artikel 108 van de Grondwet (de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning). Niet voor alle onderdelen van het ontworpen besluit kan immers een beroep worden gedaan op een uitdrukkelijke delegatiebepaling. Dat is het geval voor de artikelen 3 en 5 van het ontworpen besluit. De artikelen 14526, § 6, eerste lid, en 14527, § 5, van het WIB 92, die als rechtsgrond voor de betrokken artikelen worden ingeroepen, maken melding van andere onderdelen van hetzelfde artikel waarin telkens sprake is van het verstrekken van het bewijs "(aan) de belastingplichtige". Er kan worden aanvaard dat het om redenen van efficiëntie nodig wordt geacht te verplichten om daarvan ook kennis te geven aan de belastingadministratie, maar daarvoor dient dus een beroep te worden gedaan op de algemene uitvoeringsbevoegdheid, gelezen in samenhang met de voormelde bepalingen van het WIB 92. (1) Onderzoek van de tekst Aanhef 4. Vooraan in de aanhef dient een verwijzing te worden toegevoegd naar artikel 108 van de Grondwet. Artikelen 4 en 5 5. In de Nederlandse tekst van de ontworpen artikelen 6312/2, § 2, eerste lid, en 6312/3, § 2, eerste lid, van het KB/WIB 92 is sprake van het "overhandigen" van een document.Vermits het document ook via elektronische weg kan worden bezorgd en niet noodzakelijk ter hand moet worden gesteld, kan beter een meer neutrale omschrijving (bijvoorbeeld `bezorgen') worden gebruikt, zoals het geval is in de Franse tekst.

De griffier, A. Goossens De voorzitter, J. Baert _______ Nota (1) In dezelfde zin: adv.RvS 61.034/3 van 24 maart 2017 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017011791 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010493 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017040121 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten `tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992'.

28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 14526/1 en 14527, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 21, derde lid, ingevoegd als tweede lid bij de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten; - artikel 1458, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten; - artikel 14526, § 6, ingevoegd bij de wet van 18 december 2018; - artikel 14526/1, § 3, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten; - artikel 14527, § 5, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 september 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 mei 2019;

Gelet op het advies nr. 66.158/3 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2bis, derde lid, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017010461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek I Algemene beginselen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek II -Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek III Arbeidsplaatsen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek IV Arbeidsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de codex over het welzijn op het werk sluiten, wordt vervangen als volgt: "Een afschrift van het in het eerste lid bedoelde document moet langs elektronische weg aan de administratie worden bezorgd binnen de in het eerste lid bedoelde termijn.".

Art. 2.Artikel 635, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 1995, wordt vervangen als volgt: "Binnen de twee maanden na het einde van ieder kalenderjaar waarin betalingen voor pensioensparen zijn verricht, moeten de instellingen en ondernemingen bedoeld in artikel 14515 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de algemene administratie van de fiscaliteit een afschrift langs elektronische weg bezorgen van het attest dat zij aan iedere houder van een spaarrekening of ondertekenaar van een spaarverzekerings-contract hebben uitgereikt en waarvan het model door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde is vastgelegd ter uitvoering van artikel 1459, eerste lid, 3°, van hetzelfde Wetboek.".

Art. 3.Artikel 6312/1, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017011791 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010493 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017040121 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten, wordt vervangen als volgt: " § 3. Een afschrift van het in § 1 bedoelde document moet langs elektronische weg binnen de in § 1 bedoelde termijn aan de administratie worden bezorgd.".

Art. 4.In hoofdstuk 1 van hetzelfde besluit wordt een afdeling XXVocties/2 ingevoegd die een artikel 6312/2 bevat, luidende: "Afdeling XXVocties/2 - Vermindering voor minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een private privak (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14526/1, § 3)

Art. 6312/2.§ 1. De vanaf 1 januari 2018 opgerichte private privaks als bedoeld in artikel 298 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders moeten naar aanleiding van de gehele verdeling van hun maatschappelijk vermogen een document opstellen dat: 1° het bedrag van het kapitaal of de inbreng vermeldt dat door de belastingplichtige op de aandelen van de private privak werd volgestort;2° de door de belastingplichtige ontvangen bedragen vermeldt naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van de private privak;3° de door de belastingplichtige voorheen ontvangen dividenden vermeldt vanwege de private privak. § 2. Het in § 1 bedoelde document moet aan de inschrijver bezorgd worden uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van de private privak.

Een afschrift van het in § 1 bedoelde document wordt langs elektronische weg binnen dezelfde termijn aan de administratie bezorgd.".

Art. 5.In hoofdstuk 1 van hetzelfde besluit wordt een afdeling XXVocties/3 ingevoegd die een artikel 6312/3 bevat, luidende: "Afdeling XXVocties/3 - Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen of delen van groeibedrijven - Terugname van de vermindering (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14527, § 5)

Art. 6312/3.§ 1. De in artikel 14527, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vennootschappen of de in artikel 14527, § 1, eerste lid, b, van hetzelfde Wetboek, bedoelde financieringsvehikels moeten jaarlijks vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen of de in artikel 14527, § 1, eerste lid, b, van hetzelfde Wetboek, bedoelde nieuwe beleggingsinstrumenten, en van de vier daaropvolgende jaren een document opstellen dat: 1° voor het jaar van verwerving: a) het bedrag vermeldt dat recht geeft op de vermindering;b) bevestigt of de vennootschap waarin wordt geïnvesteerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via een crowdfundingplatform, hetzij via een financieringsvehikel, voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 14527, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek;c) de jaaromzet van de vennootschap en het aantal voltijdse equivalenten die de vennootschap krachtens arbeidsovereenkomsten tewerkstelt van de laatste twee aanslagjaren voorafgaand aan de volstorting van de aandelen vermeldt;2° voor het volgende jaar bevestigt of de vennootschap waarin wordt geïnvesteerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via een crowdfundingplatform, hetzij via een financieringsvehikel, ten minste tien voltijdse equivalenten te werk stelt, krachtens arbeidsovereenkomsten;3° voor elk van de vier volgende jaren bevestigt dat deze aandelen of beleggingsinstrumenten nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het belastbaar tijdperk, en dat is voldaan aan de voorwaarde opgenomen in artikel 14527, § 2, vierde lid, van hetzelfde Wetboek;4° voor het jaar van vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten: het aantal nog niet verlopen maanden vermeldt dat in aanmerking komt voor de berekening van de terugname van de vermindering. § 2. Het in § 1 bedoelde document moet binnen de in § 1 bedoelde termijn worden bezorgd aan de inschrijver.

De inschrijver moet zijn exemplaar van de bedoelde documenten ter beschikking houden van de administratie. § 3. Een afschrift van het in § 1 bedoelde document moet langs elektronische weg binnen de in § 1 bedoelde termijn aan de administratie worden bezorgd.".

Art. 6.Dit besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2020, met uitzondering van de artikelen 1, 2 en 3, die van toepassing worden vanaf 1 januari 2020.

Art. 7.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten houdende fiscale en diverse bepalingen, Belgisch Staatsblad van 28 december 2015.

Wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, Belgisch Staatsblad van 20 december 2016.

Wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2018.

KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

^