Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 april 2017
gepubliceerd op 27 april 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017011791
pub.
27/04/2017
prom.
18/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/18/2017011791/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14526, § 6, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015009416 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 type wet prom. 10/08/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming type wet prom. 10/08/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 18 december 2016;

Gelet op het KB/WIB 92, artikel 6312/1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 december 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 februari 2017;

Gelet op advies nr. 61.034/3 van de Raad van State, gegeven op 24 maart 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 6312/1 van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van § 1 worden de woorden "of de in artikel 14526, § 1, eerste lid, b, van hetzelfde Wetboek, bedoelde financierings-vehikels" ingevoegd tussen de woorden "bedoelde vennootschappen" en de woorden "moeten jaarlijks", en worden de woorden "of de in artikel 14526, § 1, eerste lid, b, van hetzelfde Wetboek, bedoelde nieuwe beleggings-instrumenten," ingevoegd tussen de woorden "volstorte aandelen " en de woorden ", en van de vier daaropvolgende";2° in § 1, 1°, b, worden de woorden "de vennootschap al dan niet voldoet" vervangen door de woorden "de vennootschap waarin wordt geïnvesteerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via een crowdfundingplatform, hetzij via een financieringsvehikel, voldoet";3° in § 1, 2°, worden de woorden "of beleggingsinstrumenten" ingevoegd tussen de woorden "deze aandelen" en de woorden "nog steeds";4° in § 1, 3°, worden de woorden "of beleggingsinstrumenten" ingevoegd tussen de woorden "de aandelen" en de woorden ": het aantal";5° § 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "De in artikel 14526, § 1, eerste lid, c, van hetzelfde Wetboek, bedoelde openbare startersfondsen of private startersprivaks moeten jaarlijks vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het belastbare tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan de investeringsvoorwaarde beoogd in artikel 14526, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, is voldaan, en van de vier daaropvolgende jaren, een document opstellen dat: 1° voor het belastbare tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan de investeringsvoorwaarde beoogd artikel 14526, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, is voldaan: a) het bedrag vermeldt dat recht geeft op de vermindering;b) bevestigt of het openbare startersfonds of de private startersprivak voldoet aan de voorwaarde opgenomen in artikel 14526, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek;c) het tarief van de vermindering vermeldt dat overeenkomstig artikel 14526, § 3, vijfde of zesde lid, van dat Wetboek van toepassing is;2° in voorkomend geval, voor elk van de vier volgende jaren bevestigt dat deze rechten van deelneming nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het belastbaar tijdperk, en dat is voldaan aan de voorwaarde opgenomen in artikel 14526, § 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek; 3° voor het jaar van vervreemding van de rechten van deelneming: het aantal nog niet verlopen maanden vermeldt dat in aanmerking komt voor de berekening van de terugname van de vermindering."; 6° het wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3.Een afschrift van het in § 1 bedoelde document moet binnen de in § 1 bedoelde termijn aan de administratie worden bezorgd.".

Art. 2.Dit besluit is van toepassing met ingang van aanslagjaar 2017.

Met betrekking tot het aanslagjaar 2017 wordt de datum van 31 maart, als bedoeld in artikel 6312/1, § 1, tweede lid, van het KB/WIB 92, ingevoegd door artikel 1, verschoven naar 31 mei 2017.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^