Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017020286 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 158 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/04/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017031303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de fianciering van de sociale zekerheid type wet prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2019 numac 2019040868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake economie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 18/04/2017 pub. 10/02/2023 numac 2022042861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de fianciering van de sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011451 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Double it!", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011554 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, afdelingsprocureurs, afdelingsauditeurs, adjunct-procureurs des Konings van Brussel en adjunct-arbeidsauditeurs van Brussel en de weging van de criteria type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017011680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan het Federaal Planbureau voor het begrotingsjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017011681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Nationale Arbeidsraad voor het begrotingsjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011783 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017011791 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de deontologische code inzake notariële bemiddeling type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017013111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017030264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Greenpeace Belgium" type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aangesteld in toepassing van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017040121 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017201930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017202136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 2013 houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017202197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010493 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 07/05/2018 numac 2018011794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

arrest

type arrest prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017011673 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Besluit van het interministerieel Comité van de Inspectie van financiën houdende aanwijzing van magistraten van de rechterlijke orde als voorzitter en plaatsvervangende voorzitters van de Beroepskamer inzake tuchtzaken voor inspecteurs van financiën en houdende aanwijzing van de griffier-rapporteur en zijn plaatsvervangers type arrest prom. 18/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017012086 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende aanduiding van de gemachtigde van de directeur-generaal voor wat betreft de sanctionering van inbreuken op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of haar uitvoeringsbesluiten type arrest prom. 18/04/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030912 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2017 van Fedris
^