Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 juli 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019013361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019 wordt de heer Geert LUYPAERT, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone TONGEREN/HERSTAPPE voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013537 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2019 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013538 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bijdrage 2018-2019 van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013549 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013550 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de storting in 2019 en 2020 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030580 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 14526/1 en 14527, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019030618 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, wordt mevrouw Claire ASINARI DI SAN MARZANO, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attach Mevrouw Claire ASINARI DI SAN MARZANO mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om d(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019202226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte voor erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019202227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019202457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de invoering van de kleine flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019202601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019202453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor werknemers in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019203004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019041248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 2 000,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Gillis ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Pro

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203210 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 244.447 van 9 mei 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 mei 2019, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraa « Schendt artikel 19, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, in die zin geïnterpreteerd da(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019013571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Gelet op Richtlijn 2012/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreff Gelet op de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen; Gelet op de Ordonnantie van 2(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013440 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot oprichting van het elektronische uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens tussen de gezondheidsactoren behorende tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013444 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2014 tot instelling van een officieel controlemerk voor de melk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013489 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoeging van artikel 53/2 in bijlage IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft het subsidiebedrag voor de dagverzorgingscentra vermeld in artikel 51 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019013570 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afvalolie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen; Gelet op de Ordonnantie van Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het (...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030603 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de referentierentevoet van het jaar 2019 voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030606 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de premiesubsidie voor een brede weersverzekering in de landbouwsector

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030612 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de controleur van de vastleggingen en de vereffeningen bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019030620 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2019, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van de eigendom genoemd "Pirenne" en zijn landschappelijk park, zijn villa, z Het goed is bekend ten kadaster van Ukkel, afdeling 2, sectie C, perceel 215k5 (deel). type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019041256 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 23 mei 2019 wordt een subsidie van 30 000,00 euro toegekend aan de gemeente Evere in het kader van de werk- en informatiegroep Overheidsopdrachten voor het type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019041257 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019 wordt een subsidie van 50 000,00 euro toegekend aan de VZW College van het Executief van de Moslims van België voor het begrotin(...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 juni wordt de heer Nico DAENENS, te Brugge, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot pla(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019030669 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0018: Gimv NV/Alro Holdings NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 1 juli 2019, ontving de auditeur-generaal Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de vervaardiging van delen (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203213 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Experten Klimaatbeleid A2 (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG19062 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De gedeta(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203212 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Klimaatbeleid (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG19039 Deze selectie werd afgesloten op 04/06/201(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

document

type document prom. 07/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013354 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van een permanente subdelegatie voor de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019013587 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 juni 2019 heeft de heer **** **** **** **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** in **** **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 05/10/2018 pub. 08/07/2019 numac 2019030568 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de realisatie van prioritaire spoorwegprojecten die genieten van bijkomende financiering van het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 92bis, § 4nonies van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019030600 bron federale overheidsdienst justitie ERRATUM Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019, worden in artikel 1, 3° van het ministerieel besluit van 24 mei 2019, waarbij de heer Jacques VAZQUEZ, benoemd werd tot vaste lid van het bureau van de Federale bemiddelingscommissie als Franst Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. 25/04/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019203002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 maart 2017 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203224 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur voor MYRIA, het Federaal Migratiecentrum. - Selectienummer: ANE19702 Solliciteren kan tot en met 08/08/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Jurist (niveau A) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG19140 Deze selectie werd afgesloten op 24/06/2019. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019013546 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019 : Met ingang van 15 april 20 - De heer Schollaert, Thomas, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten; Bij ministeriee(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019030666 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 mei 2019, wordt de heer Martin HANET, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taalka Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, wordt Mevr. TCHATCHOUANG Lucienn(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, wordt Mevr. CLOOSEN Christelle, (...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, wordt Mevr. DEMEULENAERE Marlies, met ingang van 1 april 201 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019030604 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van het bestuur Brussel Huisvesting tot aanduiding van een vervangend leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst type document prom. 06/02/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030623 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 43 betreffende het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit voor het jaar 2017 type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203195 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financial Analysts (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG19208 Solliciteren kan tot 29/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203222 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Architecten (niveau A2) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectie-nummer : ANG18258 Deze selectie werd afgesloten op 25/06(...) Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203223 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG19087 Deze selectie werd afgesloten op 21/06/2019. Er zijn 11 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203242 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers scheepvaart (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19114 Deze selectie werd afgesloten op 27/06/2019. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203243 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Résultat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19068 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2019. Er zijn 2 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203250 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functionele Beheerders (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19227 Solliciteren kan tot 29/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203251 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs havenbeveiliging (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG19094 Deze selectie werd afgesloten op 17/06/2019. Er zijn 9 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203269 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychiatrische Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19073 Deze selectie werd afgesloten op 05/06/2019. Er zijn 16 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203270 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19074 Deze selectie werd afgesloten op 14/06/2019. Er zijn 17 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...) type document prom. -- pub. 08/07/2019 numac 2019203296 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Deskundigen A1 ICT en VOIP (niveau A1), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG19025 Deze selectie werd afgesloten op 21/05/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is (...)
^