Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 juni 2019
gepubliceerd op 22 juli 2019

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de verduidelijking van het begrip taakloon in de sector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202716
pub.
22/07/2019
prom.
28/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de verduidelijking van het begrip taakloon in de sector (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de verduidelijking van het begrip taakloon in de sector.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019 Verduidelijking van het begrip taakloon in de sector (Overeenkomst geregistreerd op 8 april 2019 onder het nummer 151284/CO/304) Preambule Deze collectieve arbeidsovereenkomst is een eerste stap om het probleem van de toepassing van de cachetregel op te lossen.

Leden van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf zijn zich bewust dat deze bepaling geen rekening houdt met de globale situatie van de werknemers van de sector.

Bijgevolg, zoals voorzien in het document van de vertegenwoordigers van de 4 paritaire comités, zoals neergelegd op het bureau van de Minister van Werk op 28 februari 2018, verbindt het paritair comité zich ertoe een werkgroep in het leven te roepen met als voornaamste doelstelling voorstellen te ontwikkelen om de globale situatie van de werknemers in de sector te verbeteren.

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten om de definitie van "taakloon" in de werkloosheidsreglementering (de specifieke berekeningsregel van artikel 10 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering) te specifiëren voor de sector.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vindt zijn oorsprong in de bezorgdheid voor een uniforme en een gelijke behandeling van het taakloon voor artiesten over het hele Belgische grondgebied.

Art. 4.Verduidelijking begrip taakloon 1. Taakloon is een vergoeding die in functie staat van de totale geleverde prestatie (hierbij wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met individuele voorbereiding,...) eerder dan in functie van het aantal gepresteerde arbeidsuren. 2. Als het brutoloon gelijk of minder is dan het aantal ingeplande uren vermenigvuldigd met het uurloon zoals vastgelegd in de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, is er geen sprake van taakloon.3. Het contract kan een uurrooster bevatten, dit sluit een vergoeding tegen taakloon niet uit.Het uurrooster kan slechts een deel van het werk bevatten, zoals repetities, voorstellingen, leesmomenten, opnamedagen,...

Art. 5.Onderstaande criteria dienen vervuld te zijn om een werknemer uit te betalen tegen een taakloon. Indien één van de onderstaande criteria niet vervuld zijn, gelden de afgesproken lonen uit de sectorale of ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomsten. 1. Er is een overeenkomst afgesloten tussen de artiest en de werkgever/opdrachtgever : dit is ofwel een arbeidsovereenkomst, ofwel een overeenkomst onder artikel 1bis;2. De bovenstaande overeenkomst bepaalt expliciet dat de vergoedingswijze taakloon is; 3. Het moet gaan om een artistieke prestatie, volgens de definitie in artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten : "Onder "het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken" dient te worden verstaan : de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie."; 4. De opdracht of taak moet duidelijk omschreven zijn in de overeenkomst.

Art. 6.Op het formulier C4 zal de werkgever aankruisen of de tijdseenheid wordt vermeld "per taak" of "onderworpen krachtens artikel 1bis".

Art. 7.De bijkomende criteria bepaald in artikel 5 zijn niet van toepassing op contracten die gesloten zijn vóór de ingangsdatum van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 september 2019 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elke partij, met een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend per ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^