Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 juni 2019
gepubliceerd op 08 juli 2019

Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019030665
pub.
08/07/2019
prom.
28/06/2019
ELI
eli/besluit/2019/06/28/2019030665/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JUNI 2019. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, artikel 30bis, derde lid, laatst gewijzigd bij de wet van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 18/03/2016 pub. 18/09/2017 numac 2017040677 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Avenant tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 10 april 2014 (2)(3) sluiten en artikel 35, hersteld bij de wet van 12 augustus 2000, Gelet op de wet van 5 mei 2019 tot uitvoering van het ontwerp van, interprofessioneel akkoord 2019-2020, artikel 15, 2°, 3°, 4° en 5°, en artikel 17, 3°, 4° en 5° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;

Overwegende de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, artikel 5, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 19 december 2014, en artikel 6, gewijzigd bij de wet van 19 december 2014;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd op 4 april 2019 overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 april 2019 ;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gegeven op 24 april 2019;

Gelet op het advies nr. 66.124/1 van de Raad van State, gegeven op 5 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en de Minister van Zelfstandigen, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Aanpassing van sommige pensioenen

Artikel 1.Met uitsluiting van de in de artikelen 131, 131bis en 131ter van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, bedoelde pensioenen en van het onvoorwaardelijk pensioen bedoeld in artikel 37 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, worden de pensioenen van de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal zijn ingaan vóór 1 januari 2010, verhoogd met 0,785 % op 1 augustus 2019. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Art. 2.In artikel 46ter, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022569 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder B, 1), tweede lid, worden de woorden "met het omgekeerde van de in artikel 6, § 3, 3°, van hetzelfde besluit bedoelde breuk" vervangen door de woorden "met het omgekeerde van de in artikel 6, § 5, 3°, van hetzelfde besluit bedoelde breuk";2° in B, 1), derde lid, worden de woorden "de noemer de in artikel 6, § 2bis, 3°, eerste lid, van het koninklijk van 30 januari 1997" vervangen door de woorden "de noemer de in artikel 6, § 4, 3°, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten";3° in B, 1), vierde lid, worden de woorden "de noemer de in artikel 6, § 2, 3°, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten" vervangen door de woorden "de noemer de in artikel 6, § 3, 3°, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten";4° E, 2), a), zesde lid, wordt vervangen als volgt: "De bedrijfsinkomsten beoogd in artikel 5, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, worden, voor de toepassing van het eerste lid, vermenigvuldigd met het omgekeerde van de breuk die, krachtens artikel 6, § 5, 3°, van hetzelfde besluit, bepaald werd voor het jaar waarin het gelijkgesteld tijdvak begint voor de kwartalen gelegen na 1983 en vóór 1997, met een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer de in artikel 6, § 4, 3°, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten bedoelde coëfficiënt voor de kwartalen gelegen na 1996 en vóór 2003 en met een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer de in artikel 6, § 3, 3°, eerste lid, van hetzelfde besluit bedoelde coëfficiënt voor de kwartalen gelegen na 2002.Voor de herwaardering ervan overeenkomstig het vijfde lid, wordt het gemiddelde van de maandelijkse indexcijfers van het jaar waarop die inkomsten betrekking hebben, vervangen door de spilindex waaraan genoemde inkomsten gebonden zijn."; 5° in E, 3), worden de woorden "binnen de perken gesteld bij de artikelen 8, 9, tweede lid, en 10, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen" vervangen door de woorden "binnen de perken gesteld bij de artikelen 8, 9, § 2, en 10, § 3, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschaps-verzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten".

Art. 3.In artikel 53ter, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022569 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen sluiten en vervangen bij het koninklijk besluit van 29 juni 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "te vermenigvuldigen met de breuk bedoeld, naargelang van het geval, in artikel 6, § 3, 3°, of in artikel 9bis, § 4, 3°, van hetzelfde besluit die erop betrekking heeft" vervangen door de woorden "te vermenigvuldigen met de breuk bedoeld, naargelang het geval, in artikel 6, § 5, 3°, of in artikel 9bis, § 5, 3°, van hetzelfde besluit die erop betrekking heeft";2° in het tweede lid worden de woorden "te vermenigvuldigen met de coëfficiënten bedoeld, naargelang van het geval, in artikel 6, § 2bis, 3°, of in artikel 9bis, § 3, 3°, van hetzelfde besluit die erop betrekking hebben" vervangen door de woorden "te vermenigvuldigen met de coëfficiënten bedoeld, naargelang het geval, in artikel 6, § 4, 3°, of in artikel 9bis, § 4, 3°, van hetzelfde besluit die erop betrekking hebben";3° in het derde lid worden de woorden "te vermenigvuldigen met de coëfficiënten bedoeld, naargelang van het geval, in artikel 6, § 2, 3°, of in artikel 9bis, § 2, 3°, van hetzelfde besluit die erop betrekking hebben" vervangen door de woorden "te vermenigvuldigen met de coëfficiënten bedoeld, naargelang het geval, in artikel 6, § 3, 3°, of in artikel 9bis, § 3, 3°, van hetzelfde besluit die erop betrekking hebben".

Art. 4.Artikel 53quinquies, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005023040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen sluiten, wordt vervangen als volgt: "Het inkomen waarmee rekening dient gehouden voor de toepassing van artikel 11, § 1, laatste lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten is gelijk aan de bedrijfsinkomsten beoogd in artikel 5, § 2, 1°, van hetzelfde besluit. Voor de kwartalen gelegen na 1983 en vóór 1997 worden deze inkomsten vermenigvuldigd met het omgekeerde van de breuk bedoeld in artikel 6, § 5, 3°, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. Voor de kwartalen gelegen na 1996 en vóór 2003 worden deze inkomsten vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer de in artikel 6, § 4, 3°, eerste lid, van hetzelfde besluit bedoelde coëfficiënt.

Voor de kwartalen gelegen na 2002 en vóór 2019 worden deze inkomsten vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer de in artikel 6, § 3, 3°, eerste lid, van hetzelfde besluit bedoelde coëfficiënt.

Voor de kwartalen gelegen na 2018 worden deze inkomsten vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer de in artikel 6, § 2, 3°, van hetzelfde besluit bedoelde coëfficiënt.".

Art. 5.Artikel 107quater, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008011151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 augustus 2017, wordt vervangen als volgt : " § 4. Wanneer het in toepassing van § 1 betaalbaar overlevingspensioen hoger is dan het in artikel 6 van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen bepaalde bedrag, wordt het overlevingspensioen tot dat bedrag teruggebracht.". HOOFDSTUK 3. - Gemeenschappelijke bepaling

Art. 6.Wanneer het een overlevingspensioen betreft, is het in aanmerking te nemen ingangsjaar het jaar tijdens hetwelk het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan indien hij op het ogenblik van zijn overlijden dat pensioen genoot. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 7.Met uitzondering van artikel 1 dat in werking treedt op 1 augustus 2019 en artikel 5 dat in werking treedt op 1 juli 2019 treedt dit besluit in werking op 1 januari 2020.

Art. 8.De minister bevoegd voor Pensioenen en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE

^