Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 juni 2019
gepubliceerd op 28 augustus 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de implementatie van het besluit SA.46013 van de Europese Commissie inzake het Vlaamse steunmechanisme voor groene stroom en WKK en houdende diverse bepalingen

bron
vlaamse overheid
numac
2019014124
pub.
28/08/2019
prom.
28/06/2019
ELI
eli/besluit/2019/06/28/2019014124/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de implementatie van het besluit SA.46013 van de Europese Commissie inzake het Vlaamse steunmechanisme voor groene stroom en WKK en houdende diverse bepalingen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten, artikel 7.1.1, § 2, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013035608 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten en vervangen bij het decreet van 26 april 2019, artikel 7.1.3, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014035373 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen sluiten en gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015257 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, artikel 7.1.4/1, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012204441 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en tot opheffing van regelgeving houdende de uitvoering van artikel 14 en 27, § 4, van dezelfde wet type decreet prom. 13/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204755 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en van het Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 11 april 1967, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst, ondertekend te Brussel op 5 november 2002, en door het Protocol, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010; 2° het Protocol tot wijziging van de overeenkomst en het Slotprotocol, zoals gewijzigd, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010 sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015257 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, artikel 7.1.4/1, § 1, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012204441 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en tot opheffing van regelgeving houdende de uitvoering van artikel 14 en 27, § 4, van dezelfde wet type decreet prom. 13/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204755 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en van het Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 11 april 1967, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst, ondertekend te Brussel op 5 november 2002, en door het Protocol, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010; 2° het Protocol tot wijziging van de overeenkomst en het Slotprotocol, zoals gewijzigd, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010 sluiten, artikel 7.1.4/1, § 4, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012204441 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en tot opheffing van regelgeving houdende de uitvoering van artikel 14 en 27, § 4, van dezelfde wet type decreet prom. 13/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204755 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en van het Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 11 april 1967, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst, ondertekend te Brussel op 5 november 2002, en door het Protocol, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010; 2° het Protocol tot wijziging van de overeenkomst en het Slotprotocol, zoals gewijzigd, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010 sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015257 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, artikel 7.1.10, § 3/1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015036535 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, artikel 8.2.1, artikel 8.3.1, artikel 8.4.1, artikel 11.1.1, § 1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011332 bron vlaamse overheid 17 FEBRUARI 2017 - Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen sluiten, artikel 11.1.3, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011035991 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, en artikel 11.1.5, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011035991 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten en het decreet van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011332 bron vlaamse overheid 17 FEBRUARI 2017 - Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen sluiten;

Gelet op het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015257 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten houdende diverse bepalingen inzake energie, artikel 64, eerste lid;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 februari 2019;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 28 maart 2019;

Gelet op advies nr. 66.227/3 van de Raad van State, gegeven op 18 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het besluit SA.46013 van de Europese Commissie inzake het Vlaamse steunmechanisme voor groene stroom en WKK, en de Europese richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (Mededeling van de Commissie 2014/C 200/01) bepalen dat maatregelen moeten worden uitgewerkt om te garanderen dat producenten geen prikkel krijgen om elektriciteit te produceren tegen negatieve prijzen, en dat er geen financiële steun mag worden verleend aan ondernemingen in moeilijkheden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit strekt tot de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, die bepaalt dat energie uit biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen enkel in aanmerking komt voor financiële steun als die geproduceerd wordt met hoogrenderende warmte-krachtkoppelingstechnologie.

Art. 2.In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 18° wordt opgeheven;2° in punt 40/4° worden de woorden "waarbij één gebouw de eigen site overschrijdt of waarbij verschillende gebouwen in de eigen site liggen of de eigen site overschrijden" vervangen door de woorden "die minstens twee gebouwen bedient waarvan minstens één zich niet op de eigen site bevindt"; 3° er wordt een punt 99 ° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "99° /1 taxidiensten: de taxidiensten vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001035930 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen sluiten betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg;".

Art. 3.Aan artikel 6.1.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en 9 mei 2014, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 5. Voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020 kunnen geen expertise- of standaarddossiers worden ingediend als de certificaatgerechtigde een onderneming in moeilijkheden is.".

Art. 4.In hetzelfde besluit, wordt een artikel 6.1.3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 6.1.3/1. Voor projecten die gebruikmaken van biogas of biomassa met een startdatum vanaf 1 januari 2020, wordt een maximaal aantal toe te kennen groenestroomcertificaten opgenomen in de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, vermeld in artikel 6.1.2, § 2, van dit besluit. Dit maximaal aantal wordt berekend door de volgende factoren te vermenigvuldigen met elkaar: 1° de bandingfactor die van toepassing is;2° het bruto nominaal elektrisch vermogen van de installatie in MWe * G * (1-EVGSC).De parameters G (groenfactor) en EVGSC worden daarbij overgenomen voor de representatieve projectcategorie en de startdatum in kwestie, vermeld in het definitieve rapport van het Vlaams Energieagentschap voor de berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren, vermeld in artikel 6.2/1.5, § 2, van dit besluit, of uit de definitieve berekening van de betreffende onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7 van dit besluit; 3° een van de volgende vollasturen: a) het aantal vollasturen voor de representatieve projectcategorie en de startdatum in kwestie, vermeld in het definitieve rapport van het Vlaams Energieagentschap voor de berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren, vermeld in artikel 6.2/1.5, § 2, van dit besluit; b) het aantal vollasturen dat toegepast wordt voor de berekening van de betreffende onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7 van dit besluit; 4° het aantal jaren, gelijkgesteld aan vijftien jaar voor de projecten in de representatieve projectcategorie in kwestie, vermeld in artikel 6.2/1.2 of in de betreffende projectcategorie met specifieke onrendabele top vermeld in artikel 6.2/1.7 van dit besluit.

Het Vlaams Energieagentschap controleert bij de maandelijkse berekening van het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend, dat het maximaal aantal groenestroomcertificaten niet overschreden wordt.".

Art. 5.In artikel 6.1.5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, 9 mei 2014, 12 mei 2017 en 15 december 2017, wordt het zesde lid vervangen door wat volgt: "De certificaatgerechtigde kan binnen twintig dagen na de dag van de ontvangst van de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, met een aangetekende brief bij de minister een gemotiveerd beroep indienen tegen de beslissing van het Vlaams Energieagentschap.".

Art. 6.Aan artikel 6.2.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, 9 mei 2014, 12 mei 2017 en 15 december 2017, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. Voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020 kunnen geen expertisedossiers worden ingediend als de certificaatgerechtigde een onderneming in moeilijkheden is.".

Art. 7.In artikel 6.2.6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, 12 mei 2017 en 15 december 2017, wordt het zesde lid vervangen door wat volgt: "De certificaatgerechtigde kan binnen twintig dagen na de dag van de ontvangst van de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, met een aangetekende brief bij de minister een gemotiveerd beroep indienen tegen de beslissing van het Vlaams Energieagentschap.".

Art. 8.In artikel 6.2/1.1 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013035024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013200569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/01/2013 numac 2013035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvaardiging van de thema's en de richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord sporten voor de olympiade 2013-2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, wat betreft de werkingskosten van het centraal tolkenbureau en de vergoeding van de tolken sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017, worden de woorden "vijftien jaar" telkens vervangen door "vijftien of zeventien jaar"; 2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Voor installaties met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, die elektriciteit produceren uit biomassa of biogas, en waarbij de elektriciteit niet geproduceerd wordt door een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie, is de maximale bandingfactor gelijk aan nul.".

Art. 9.In artikel 6.2/1.7, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013035024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013200569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/01/2013 numac 2013035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvaardiging van de thema's en de richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord sporten voor de olympiade 2013-2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, wat betreft de werkingskosten van het centraal tolkenbureau en de vergoeding van de tolken sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een punt 0/1° ingevoegd dat luidt als volgt: "0/1° installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 750 kW tot en met 2 MW, voor zover ze niet behoren tot 6° ;"; 2° in punt 1° wordt "750 kW" vervangen door "2 MW" en worden de woorden "voor zover ze niet behoren tot 6° " vervangen door de woorden "voor zover ze niet behoren tot 6° ";

Art. 10.Aan artikel 6.6.1, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten1, worden tussen de woorden "wordt de beperking niet toegekend aan" en de woorden "een onderneming die op de indieningsdatum van de steunaanvraag achterstallige schulden heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid", de woorden "een onderneming in moeilijkheden," ingevoegd.

Art. 11.In artikel 7.8.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten0 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017, 9 juni 2017 en 9 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 1°, wordt tussen de woorden "zonder winstoogmerk" en de woorden "en aanbieders" de zinsnede ", houders van vergunningen voor taxidiensten" ingevoegd;2° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt tussen de woorden "zonder winstoogmerk" en de woorden "en aanbieders" de zinsnede ", houders van vergunningen voor taxidiensten" ingevoegd; 3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

batterij-elektrische wagen of brandstofcelwagen* (M1 of N1)

cataloguswaarde C

premiejaar 2016

premiejaar 2017

premiejaar 2018

premiejaar 2019

premiejaar 2020

C < 31.000 euro

5000 euro

4000 euro

4000 euro

4000 euro

4000 euro

31.000 euro =< C < 41.000 euro

4500 euro

3500 euro

3500 euro

3500 euro

3500 euro

41.000 euro =< C < 61.000 euro

3000 euro

2500 euro

2500 euro

2500 euro

2000 euro

C => 61.000 euro

2500 euro

2000 euro

2000 euro

2000 euro

1000 euro

brandstofcelwagen

n.v.t

n.v.t

4000 euro

4000 euro

4000 euro

motorfiets

geen

Geen

1500 euro

1500 euro

1500 euro

bromfiets klasse B

geen

Geen

750 euro

750 euro

750 euro


4° in paragraaf 2, wordt de zinsnede "25 % van de cataloguswaarde" vervangen door de zinsnede "25 % van de effectieve aankoopwaarde";5° in paragraaf 4 wordt het derde lid opgeheven.

Art. 12.Aan artikel 7.11.3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van 7 september 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan § 1 wordt een negende lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De steunaanvraag kan door de aanvrager alleen rechtsgeldig ingetrokken worden binnen de opengestelde termijn van de call.Als de steunaanvraag wordt ingetrokken na het verstrijken van de opengestelde termijn van de call, wordt artikel 7.11.4, § 5, tweede lid, 3°, van dit besluit toegepast."; 2° in § 5 worden de woorden "definitieve omgevingsvergunning" telkens vervangen door de woorden "vereiste omgevingsvergunning".

Art. 13.Aan artikel 7.11.4, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van 7 september 2018, wordt de volgende zin toegevoegd: "Dat keuringsverslag dient opgesteld te zijn door een keuringsinstantie met een accreditatie volgens NBN EN ISO/IEC 17020.".

Art. 14.In artikel 7.12.1, § 4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten3, worden de woorden "één maand" vervangen door de woorden "drie maanden".

Art. 15.Artikel 12.3.12 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten0, vernummerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017, wordt opgeheven.

Art. 16.In artikel 12.3.17, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten3, worden de woorden "binnen de zestig dagen die volgen op de inwerkingtreding van dit artikel" vervangen door de woorden "voor 1 oktober 2019".

Art. 17.In hetzelfde besluit wordt een artikel 12.3.17/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 12.3.17/1. Onverminderd artikel 7.12.1, § 4 kan de premie ook verkregen worden voor dossiers waarvan de aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, als bedoeld in artikel 7.12.1, werd ingediend vanaf 1 maart 2019 maar voor de inwerkingtreding van dit artikel, op voorwaarde dat de aanvraag op straffe van onontvankelijkheid alsnog werd ingediend voor 1 oktober 2019.".

Art. 18.In bijlage III/1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013035024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013200569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/01/2013 numac 2013035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvaardiging van de thema's en de richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord sporten voor de olympiade 2013-2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, wat betreft de werkingskosten van het centraal tolkenbureau en de vergoeding van de tolken sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1.1 wordt de zinsnede "voor biogas en biomassa steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 15 jaar" vervangen door de zinsnede "voor biogas en biomassa steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van zeventien jaar"; 2° in punt 1.1 wordt in de formule ter berekening van NCW(OT) het woord "Tb" vervangen door het woord "Te"; 3° in punt 1.1 wordt de bestaande tabel vervangen door volgende tabel:

OT

De onrendabele top

[€/kWh]

I

Het totale investeringsbedrag

[€]

Tb

De beleidsperiode

[jaar]

Tc

De constructieperiode nodig voor het bouwen van het project

[jaar]

Te

De exploitatieperiode

[jaar]

T

Het tijdstip in de berekening

[-]

OKSt

De operationele kasstroom na belastingen in jaar t

[€]

R

Het gewenste rendement op de totale investering

[%]


4° in punt 3 wordt in de tabel de rij

Tb

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15


vervangen door de rij

Tb

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17


5° in punt 3 wordt in de tabel de rij

Ta

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15


vervangen door de rij

Ta

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17


.

Art. 19.In bijlage III/3 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013035024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013200569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/01/2013 numac 2013035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvaardiging van de thema's en de richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord sporten voor de olympiade 2013-2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, wat betreft de werkingskosten van het centraal tolkenbureau en de vergoeding van de tolken sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1.1 wordt voor de zinsnede "voor wind steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 20 jaar" de zinsnede "voor biogas en biomassa steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van zeventien jaar," ingevoegd; 2° in punt 1.1 wordt in de formule ter berekening van NCW(OT) het woord "Tb" vervangen door het woord "Te"; 3° in punt 1.1 wordt de bestaande tabel vervangen door volgende tabel:

OT

De onrendabele top

[€/kWh]

I

Het totale investeringsbedrag

[€]

Tb

De beleidsperiode

[jaar]

Tc

De constructieperiode nodig voor het bouwen van het project

[jaar]

Te

De exploitatieperiode

[jaar]

T

Het tijdstip in de berekening

[-]

OKSt

De operationele kasstroom na belastingen in jaar t

[€]

R

Het gewenste rendement op de totale investering

[%]


4° in punt 1.2 wordt de zinsnede "De beleidsperiode is de termijn gedurende dewelke de vergoeding voor de OT aan producenten wordt uitgekeerd en wordt, net als de termijn van de banklening, gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn: Tb = Tr = Ta" vervangen door de zin "De beleidsperiode is de termijn waarin de vergoeding voor de OT aan producenten wordt uitgekeerd."; 5° in punt 3, eerste lid, wordt een punt 0/1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "0/1° installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 750 kW tot en met 2 MW, voor zover ze niet behoren tot 6° : cat.0/1"; 6° in punt 3, eerste lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 2 MW, voor zover ze niet behoren tot 6° : cat 1;"; 7° in punt 3 wordt in de tabel de rij

R

5

7,5

12

12

7,5

7,5

12

12

12

12

12


vervangen door de rij

R

5

7,5

12

12

5

7,5

12

12

12

12

12


8° in punt 3 wordt in de tabel de rij

Tb

10

20

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

10

20

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15


vervangen door de rij

Tb

10

20

15

15

10

20

17

17

17

17

15


9° in punt 3 wordt in de tabel de rij

Ta

10

20

15

15

10

20

15

15

15

15

15


vervangen door de rij

Ta

10

20

15

15

10

20

17

17

17

17

15


10° aan dezelfde tabel wordt de volgende kolom toegevoegd:

cat.0/1

M 3.1*

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

M 3.7*

5

M 3.5*

M 3.5*

10

10

10

0

100 %

13,50 %

M.3.1*

M 3.6*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.5*

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

M 3.1*

M 3.7*

0

2 %

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

M 3.5*


11° in dezelfde tabel wordt in de kolom cat.1 bij de lijn Kv de waarde "10,5" vervangen door "M. 3.1*"; 12° er wordt een nieuw punt 3.1.7 toegevoegd, dat luidt als volgt: "3.1.7 M 3.7 Het Vlaams Energieagentschap legt de waarden vast op basis van een referentie-installatie voor nieuwe projecten, en behoudt die waarden voor lopende projecten. Het Vlaams Energieagentschap publiceert vanaf het jaar 2019 deze waarden in het jaar n-1 voor projecten waarvoor de projectspecifieke bandingfactor berekend wordt in het jaar n". 13° er wordt een nieuw punt 3.1.8 toegevoegd, dat luidt als volgt: "3.1.8 M 3.8 Het Vlaams Energieagentschap legt de parameterwaarden voor de berekening van de aparte projectspecifieke bandingfactor voor zowel de bestaande installatie als voor de uitbreiding vast op basis van de parameterwaarden die het best aansluiten bij de desbetreffende situatie. Bij actualisatie worden deze parameterwaarden behouden, behalve voor PIN en PIN,t die wel geactualiseerd worden.".

Art. 20.In bijlage III/4, punt 1.2, bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013035024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013200569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/01/2013 numac 2013035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvaardiging van de thema's en de richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord sporten voor de olympiade 2013-2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, wat betreft de werkingskosten van het centraal tolkenbureau en de vergoeding van de tolken sluiten, wordt de zinsnede "De beleidsperiode is de termijn gedurende dewelke de vergoeding voor de OT aan producenten wordt uitgekeerd en wordt, net als de termijn van de banklening, gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn: Tb = Tr = Ta" vervangen door de zin "De beleidsperiode is de termijn waarin de vergoeding voor de OT aan producenten wordt uitgekeerd.".

Art. 21.In bijlage V, punt 12.1.1, bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten2, wordt het derde lid vervangen door wat volgt: "Als het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem gemeenschappelijk is aan een of meer EPB-eenheden (residentieel en/of niet-residentieel) en/of gebouwdelen op de site die geen afzonderlijke EPB-eenheid vormen (al dan niet verwarmd), kan de opbrengst over de verschillende volumes verdeeld worden.".

Art. 22.Artikel 41 van het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015257 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten houdende diverse bepalingen inzake energie treedt in werking.

Art. 23.Artikel 6.2/1.7, § 1, eerste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door artikel 9, 1° en 2° van dit besluit, en bijlage III/3 bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door artikel 19, 5°, 6°, 9°, 12°, 13° en 14° van dit besluit, zijn voor het eerst van toepassing op projecten met een startdatum vanaf 1 september 2019 voor zover het Vlaams Energieagentschap nog geen principebeslissing heeft genomen ter toekenning van een voorlopige of definitieve bandingfactor voor het betrokken project werd vastgelegd.

Artikel 6.2/1.1, eerste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door artikel 8, 1° van dit besluit, bijlage III/1 bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door artikel 18, 1°, 4° en 5° en bijlage III/3 bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door artikel 19, 1°, 8° en 9° van dit besluit, zijn voor het eerst van toepassing op projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020.

Bijlage V, punt 12.1.1, bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door artikel 21 van dit besluit, is voor het eerst van toepassing op dossiers waarbij de melding of de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt ingediend vanaf 1 januari 2020.

Artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door artikel 2, 2° van dit besluit, treedt in werking op 1 september 2019. De afwijkingsaanvragen voor externe warmtelevering, die worden ingediend voor 1 september 2019 en waarover nog geen beslissing werd genomen door het Vlaams Energieagentschap, worden vanaf 1 september 2019 behandeld met toepassing van artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door artikel 2, 2° van dit besluit.

Art. 24.De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, L. PEETERS

^