Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 april 2020
gepubliceerd op 28 april 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aangaande geothermie bij groene warmte en de aanpassing van de parameters voor de berekening van de onrendabele top

bron
vlaamse overheid
numac
2020030705
pub.
28/04/2020
prom.
03/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/03/2020030705/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aangaande geothermie bij groene warmte en de aanpassing van de parameters voor de berekening van de onrendabele top


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond sluiten, artikel 7.1.3, vervangen bij het decreet van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014035292 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie en de toekenning van groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong type decreet prom. 14/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014035291 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen type decreet prom. 14/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014035373 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen sluiten en gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018, artikel 7.1.4/1, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204755 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en van het Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 11 april 1967, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst, ondertekend te Brussel op 5 november 2002, en door het Protocol, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010; 2° het Protocol tot wijziging van de overeenkomst en het Slotprotocol, zoals gewijzigd, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010 sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018, artikel 7.1.5, § 4, het laatst gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012842 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet sluiten, artikel 7.1/1.1, artikel 8.2.1, artikel 8.2.2, artikel 8.3.1, artikel 8.3.1/8/1, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035242 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 sluiten, artikel 8.4.2, artikel 9.1.2, en artikel 11.2.2.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 6 februari 2020. - De Raad van State heeft advies nr. 67.036/3 gegeven op 19 maart 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Dit besluit strekt tot de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking).

Art. 2.In artikel 1.1.1, § 2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019014124 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de implementatie van het besluit SA.46013 van de Europese Commissie inzake het Vlaamse steunmechanisme voor groene stroom en WKK en houdende diverse bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aangebracht door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 7 juni 2019 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het bestaande punt 87° /1 wordt hernummered als punt 87° /2; 2° er wordt een punt 87° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "87° /1 residu: een stof die niet het rechtstreekse doel van een productieproces zijnde eindproduct is en geen hoofddoel van het productieproces vormt en het proces is niet opzettelijk gewijzigd voor het produceren ervan;".

Art. 3.In artikel 6.2/3.2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019041225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de uitrol van digitale meters type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft garanties van oorsprong voor gas en warmte en koude type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen sluiten, worden de woorden "het residu" vervangen door de woorden "de restwaarde".

Art. 4.In artikel 7.4.1, § 1, van het Energiebesluit van 19 november 2010, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor nuttige groene warmte type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor de injectie van biomethaan type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor restwarmte type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende het basis- en het secundair onderwijs sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015, 15 juli 2016 en 30 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid worden de woorden "komen als nuttige-groenewarmte-installaties in aanmerking" vervangen door de woorden "kunnen onder andere als nuttige-groenewarmte-installaties in aanmerking komen";2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "De calls bevatten steeds minstens een oproep met betrekking tot de technologie vermeld in het derde lid, 1°.De minister bepaalt op voorstel van het Vlaams Energieagentschap per call welke andere technologieën voor een nuttige-groene-warmteinstallatie in aanmerking komen voor steun. Indien de minister bepaalt dat de technologie vermeld in het derde lid, 2°, in aanmerking komt voor steun, wordt echter in geen geval steun toegekend aan de boringen voor het winnen van aardwarmte.".

Art. 5.In artikel 7.4.3, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor nuttige groene warmte type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor de injectie van biomethaan type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor restwarmte type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende het basis- en het secundair onderwijs sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015, 27 november 2015 en 30 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de zinnen "Een beroep bij een administratief rechtscollege schorst de termijnen, vermeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3°.De minister kan de termijn, vermeld in 1°, op gemotiveerd verzoek verlengen." opgeheven; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt twee leden ingevoegd, die luiden als volgt: "Een beroep bij een administratief rechtscollege schorst de termijnen, vermeld in het eerste lid. De minister kan de termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, op gemotiveerd verzoek verlengen. De minister kan de termijn, vermeld in het eerste lid, 3°, voor projecten die bij de indiening van hun steunaanvraag nog niet onderworpen waren aan de opsporings- en winningsvergunning, vermeld in het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond sluiten betreffende de diepe ondergrond, één keer met een maximale termijn van vierentwintig maanden verlengen.".

Art. 6.In punt 3 van bijlage III/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013200569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/03/2013 numac 2013035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de tabel wordt de rij"

Ki

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.7*


vervangen door de rij:

Ki

M 3.9*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.10*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.7*


2° er wordt een punt 3.1.9 toegevoegd, dat luidt als volgt: "3.1.9 M 3.9 Het VEA legt de waarden vast op basis van de projectparameters voor nieuwe projecten, en behoudt die waarden voor lopende projecten. Die waarde is maximaal de waarde, vermeld in M 3.7."; 3° er wordt een punt 3.1.10 toegevoegd, dat luidt als volgt: "3.1.10 M 3.10 Het VEA legt de waarden vast op basis van de projectparameters voor nieuwe projecten, en behoudt die waarden voor lopende projecten. Die waarde is maximaal: 1° indien de installatie een maximaal AC-vermogen van de omvormer heeft van meer dan 750 kW: de waarde, vermeld in M 3.7, vermenigvuldigd met een factor 1,15; 2° indien de installatie een maximaal AC-vermogen van de omvormer heeft van 750 kW of minder: de waarde vastgelegd conform punt 3.1.1 (M 3.1) van bijlage III/1, vermenigvuldigd met een factor 1,15.".

Art. 7.Bijlage III/3 bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd bij artikel 6, 1° en 2° van dit besluit, is van toepassing op de projecten waarvoor voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit: 1° nog geen voorlopige bandingfactor is verkregen conform de procedure, vermeld artikel 6.2/1.7, § 1, van het Energiebesluit van 19 november 2010; 2° nog geen definitieve bandingfactor is verkregen conform de procedure, vermeld in artikel 6.2/1.7, § 2, vijfde lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Bijlage III/3 bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd bij artikel 6, 3° van dit besluit, is van toepassing op de projecten waarvoor op 1 juni 2020: 1° nog geen voorlopige bandingfactor is verkregen conform de procedure, vermeld artikel 6.2/1.7, § 1, van het Energiebesluit van 19 november 2010; 2° nog geen definitieve bandingfactor is verkregen conform de procedure, vermeld in artikel 6.2/1.7, § 2, vijfde lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Art. 8.In afwijking van artikel 7.9.2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 wordt door de energiehuizen aan particulieren, niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen uitstel van betaling van de kapitaalsaflossing van de aangegane energieleningen verleend voor een periode van drie maanden vanaf het begin van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid die startte op 20 maart 2020, als werd bepaald met toepassing van artikel 4, § 1, 1°, van in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

De termijn, vermeld in het eerste lid, kan door de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, driemaal gemotiveerd met een maand worden verlengd voor zover de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid die startte op 20 maart 2020, als werd bepaald met toepassing van artikel 4, § 1, 1°, van in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, eventueel aaneensluitend door de Vlaamse Regering verlengd, nog steeds loopt.

Wat betreft de aflossing van het kapitaal wordt de looptijd van de lening, vermeld in artikel 7.9.2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, ambtshalve verlengd met de termijn, vermeld in het eerste lid, al dan niet door de bevoegde minister verlengd.

Art. 9.In afwijking van artikel 9.2.3, § 1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 moet gedurende de periode van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid die startte op 20 maart 2020, als werd bepaald met toepassing van artikel 4, § 1, 1°, van in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid en voor eventueel aaneensluitende verlengingen van die periode, en dit tot zes maanden na het einde van die periode het energieprestatiecertificaat pas beschikbaar te zijn bij het verlijden van de authentieke akte.

Art. 10.In afwijking van artikel 9.2.4 van het Energiebesluit van 19 november 2010 moet gedurende de periode van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid die startte op 20 maart 2020, als werd bepaald met toepassing van artikel 4, § 1, 1°, van in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid en voor eventueel aaneensluitende verlengingen van die periode, en dit tot drie maanden na het einde van die periode het energieprestatiecertificaat pas beschikbaar te zijn bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 april 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^