Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 februari 2017
gepubliceerd op 30 maart 2017

17 FEBRUARI 2017 - Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen

bron
vlaamse overheid
numac
2017011332
pub.
30/03/2017
prom.
17/02/2017
ELI
eli/decreet/2017/02/17/2017011332/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2017 - Decreet houdende wijziging van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, wat betreft de energieprestaties van gebouwen


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, wat betreft de energieprestaties van gebouwen HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten

Art. 2.In artikel 1.1.3 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 november 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een punt 97° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "97° /1 peil van de energetische prestatie van de schil (of S-peil): peil dat de energetische prestatie van de schil van de EPB-eenheid weergeeft zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering;"; 2° in punt 103° worden de woorden "woningen of appartementen" vervangen door het woord "gebouwen"; 3° punt 127° wordt vervangen door wat volgt: "127° verslaggever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in het kader van de energieprestatieregelgeving energieadvies aan de aangifteplichtige verstrekt en die instaat voor de decretaal verplichte rapporteringen, vermeld in titel XI, hoofdstuk I;".

Art. 3.Aan artikel 7.1.4/1, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zin "De Vlaamse Regering bepaalt in dit kader de verschillende categorieën waarvoor een onrendabele top wordt berekend en houdt daarbij minstens rekening met de gehanteerde technologievorm, de vermogensklasse en de gebruikte brandstof." toegevoegd.

Art. 4.Aan titel VIII, hoofdstuk III, afdeling I, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten wordt een artikel 8.3.1/1 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 8.3.1/1. § 1. De Vlaamse Regering kan leningen verstrekken ter ondersteuning van investeringen in het kader van de bevordering van het rationeel energieverbruik, door: 1° via lokale entiteiten leningen aan coöperatieve vennootschappen te verstrekken voor de financiering van investeringen in gebouwen;2° het rechtstreeks verstrekken van deze leningen aan coöperatieve vennootschappen. De Vlaamse Regering kan bij het verstrekken van de leningen, vermeld in het eerste lid, gebruikmaken van de diensten van het Participatiefonds-Vlaanderen. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de lokale entiteiten, vermeld in § 1, eerste lid, 1°, dienen te voldoen.

Tussen het Vlaamse Gewest en elke lokale entiteit wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Vlaamse Regering kan een tegemoetkoming geven in de personeels- en werkingskosten van de lokale entiteiten. § 3. De Vlaamse Regering kan op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, schulden die door een lokale entiteit ten aanzien van het Vlaamse Gewest in het kader van de uitvoering van dit artikel werden gemaakt geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels met betrekking tot de modaliteiten en de voorwaarden waaronder deze kwijtschelding kan geschieden.".

Art. 5.Aan titel VIII, hoofdstuk IV, van hetzelfde decreet wordt een artikel 8.4.2 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 8.4.2. § 1. De Vlaamse Regering kan leningen verstrekken ter ondersteuning van investeringen in het kader van de bevordering van het rationeel energieverbruik, door: 1° via lokale entiteiten leningen aan niet-commerciële instellingen te verstrekken voor de financiering van investeringen in gebouwen;2° het rechtstreeks verstrekken van deze leningen aan niet-commerciële instellingen. De Vlaamse Regering kan bij het verstrekken van de leningen, vermeld in het eerste lid, gebruikmaken van de diensten van het Participatiefonds-Vlaanderen. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de lokale entiteiten, vermeld in § 1, eerste lid, 1°, dienen te voldoen.

Tussen het Vlaamse Gewest en elke lokale entiteit wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Vlaamse Regering kan een tegemoetkoming geven in de personeels- en werkingskosten van de lokale entiteiten. § 3. De Vlaamse Regering kan op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, schulden die door een lokale entiteit ten aanzien van het Vlaamse Gewest in het kader van de uitvoering van dit artikel werden gemaakt geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels met betrekking tot de modaliteiten en de voorwaarden waaronder deze kwijtschelding kan geschieden.".

Art. 6.In artikel 10.1.3 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "Onverminderd artikel 1.1.3, 127°, kan de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering kan"; 2° tussen het eerste lid en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Om als verslaggever te kunnen optreden is de natuurlijke persoon of in geval van een rechtspersoon de zaakvoerder, bestuurder of werknemer, onverminderd het eerste lid, houder van een van de volgende diploma's of van een daarmee gelijkgesteld diploma: 1° architect;2° burgerlijk ingenieur-architect;3° burgerlijk ingenieur;4° industrieel ingenieur;5° technisch ingenieur;6° bio-ingenieur;7° gegradueerde in de Bouw;8° architect-assistent;9° bachelor in de Bouw(kunde);10° bachelor in de Elektromechanica: afstudeerrichting Klimatisering;11° bachelor in de (Toegepaste) Architectuur;12° interieurarchitect;13° master in de Architectuur;14° master in de Ingenieurswetenschappen;15° master in de Ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting Architectuur;16° master in de Industriële Wetenschappen; 17° master in de Bio-ingenieurswetenschappen.".

Art. 7.In artikel 10.1.4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011035991 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd: "De Vlaamse Regering kan ook voorwaarden vastleggen waaraan de lesgevers van een opleidingsinstelling moeten voldoen."; 2° in het tweede lid worden tussen de woorden "kwaliteitseisen vastleggen" en de woorden "en wijst de" de woorden "voor de opleiding en de lesgevers" ingevoegd.

Art. 8.Aan artikel 10.1.5, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en aannemers van daarmee verband houdende energiediensten" toegevoegd.

Art. 9.In artikel 11.1.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1 wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het vijfde lid kan de Vlaamse Regering een lijst van type gebouwen vaststellen die geacht worden steeds energie te verbruiken om een specifieke binnentemperatuur te bereiken."; 2° paragraaf 1/1 wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 11.1.4, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten, wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° voor industriegebouwen of werkplaatsen;".

Art. 11.In artikel 11.1.5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd: "De Vlaamse Regering kan daarbij afwijkingen toestaan van de indieningstermijn, vermeld in artikel 11.1.8, § 1."; 2° tussen het tweede en derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De Vlaamse Regering kan in het kader van de toepassing van de berekeningsmethode kwaliteitseisen en kwaliteitscontroles opleggen aan aannemers van werken en diensten en aan verslaggevers.De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de manier waarop die eisen en controles worden uitgevoerd. De Vlaamse Regering kan eisen bepalen waaraan de personen of organisaties die de controles uitvoeren moeten voldoen.".

Art. 12.Aan artikel 11.1.6/1, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011035991 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, worden de volgende zinnen toegevoegd: "De functie van verslaggever is onverenigbaar met het beroep van aannemer. Ieder mandaat, iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, in dienst van een aannemingsbedrijf is dan ook verboden. De verslaggever mag de als onverenigbaar aangemerkte handelingen niet rechtstreeks en evenmin onrechtstreeks of met een tussenpersoon verrichten.".

Art. 13.In artikel 11.1.7 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011035991 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De werken en handelingen mogen pas worden aangevat nadat een startverklaring met voorafberekening is ingediend.De startverklaring met voorafberekening wordt voor het aanvatten van de werken en handelingen door de verslaggever namens de aangifteplichtige ingediend bij het Vlaams Energieagentschap."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "een papieren afdruk" vervangen door de woorden "een exemplaar";3° in paragraaf 2 worden de woorden "van de papieren afdruk" opgeheven;4° in paragraaf 3 worden de woorden "meldt de nieuw aangestelde verslaggever zijn naam zo snel mogelijk elektronisch" vervangen door de woorden "wordt die wijziging door de nieuw aangestelde verslaggever of door de aangifteplichtige zo snel mogelijk elektronisch gemeld".

Art. 14.In artikel 11.1.8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/04/2016 numac 2016035398 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Na de uitvoering van de werken en handelingen aan" vervangen door het woord "Voor"; 2° in paragraaf 1 wordt tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het tweede lid dient in het geval bij de nieuwbouw van meerdere EPB-eenheden de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur conform artikel 4.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen conform artikel 80 van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten betreffende de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, de termijn van vijf jaar, vermeld in het tweede lid, voor elke EPB-eenheid van die vergunning te worden gerekend per fase waaronder zij valt en waaronder de werken aan die EPB-eenheid het eerst werden gestart."; 3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "een papieren afdruk" vervangen door de woorden "een exemplaar";4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "van de papieren afdruk" vervangen door de woorden "van de EPB-aangifte";5° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "een papieren afdruk" vervangen door de woorden "een exemplaar";6° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "van de papieren afdruk" vervangen door de woorden "van de EPB-aangifte";7° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 3.De verslaggever stelt vanaf zijn aanstelling tot bij de indiening van de EPB-aangifte een technisch EPB-dossier samen. Het technisch EPB-dossier geeft een overzicht van de tijdens de werken genomen maatregelen met de bijhorende bewijsstukken. Op basis van het technisch EPB-dossier stelt de verslaggever de uiteindelijke EPB-aangifte op.

Het technisch EPB-dossier kan volledig in elektronisch formaat zijn.

Het wordt vijf jaar bewaard door de verslaggever en kan opgevraagd worden door het Vlaams Energieagentschap.".

Art. 15.Aan artikel 11.1.9 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014205556 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014031913 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Tewerkstelling, opgemaakt te Brussel op 20 maart 2014 type decreet prom. 24/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203910 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs Vorming Arbeidsmarkt type decreet prom. 24/04/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015031042 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203129 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 02/07/2019 numac 2019013542 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1 worden een derde lid en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Als de aangifteplicht wordt overgedragen als vermeld in het tweede lid, wordt in het kader van de overdracht een tussentijds verslag opgesteld dat opgemaakt is door de verslaggever die door de oorspronkelijke aangifteplichtige is aangesteld, en dat is ondertekend door de verslaggever, de oorspronkelijke aangifteplichtige en de nieuwe aangifteplichtige, en waarin alle maatregelen die uitgevoerd zijn of die uitgevoerd moeten worden om aan de EPB-eisen te voldoen, worden opgesomd, en waarin wordt vermeld wie voor de uitvoering van de verschillende maatregelen zal instaan.De oorspronkelijke aangifteplichtige stelt na de beëindiging van de werken waarvoor hij instaat, de nodige gegevens van de door hem of in zijn opdracht uitgevoerde werken, ter beschikking van de aangifteplichtige met het oog op het opstellen van de definitieve EPB-aangifte.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de vaststelling van de vorm en de inhoud van het tussentijdse verslag, vermeld in het derde lid."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.In afwijking van paragraaf 1 is bij een overeenkomst tussen een promotor-bouwheer en een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, en die tot doel heeft een gebouw te verkopen, te bouwen of te verbouwen, de promotor-bouwheer altijd de aangifteplichtige, tenzij aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1° in de authentieke akte wordt vermeld dat de aangifteplicht wordt overgedragen en aan wie;2° bij de authentieke akte wordt een tussentijds verslag gevoegd dat opgemaakt is door de verslaggever die door de promotor-bouwheer is aangesteld, en dat is ondertekend door de verslaggever, de promotor-bouwheer en de nieuwe aangifteplichtige.In het tussentijdse verslag worden alle maatregelen die uitgevoerd zijn of die uitgevoerd moeten worden om aan de EPB-eisen te voldoen, opgesomd en wordt vermeld wie voor de uitvoering van de verschillende maatregelen zal instaan; 3° de promotor-bouwheer stelt na de beëindiging van de werken de nodige gegevens van de door hem of in zijn opdracht uitgevoerde werken, ter beschikking van de aangifteplichtige met het oog op het opstellen van de definitieve EPB-aangifte. Het eerste lid is ook van toepassing op elke overeenkomst waarbij de Woningbouwwet van toepassing is of contractueel van toepassing is gemaakt.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de vaststelling van de vorm en de inhoud van het tussentijdse verslag, vermeld in het eerste lid, 2°. ".

Art. 16.In artikel 11.1.11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/04/2016 numac 2016035398 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden tussen de woorden "Hij omschrijft" en de woorden "de maatregelen" de woorden "op basis van de door de aangifteplichtige aangeleverde bewijsstukken en zijn vaststellingen opgemaakt na een controle ter plaatse" ingevoegd;2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "De aangifteplichtige is verantwoordelijk voor het bezorgen van de gegevens en de bewijsstukken die noodzakelijk zijn voor de opmaak van de EPB-aangifte aan de verslaggever.De aangifteplichtige bezorgt in dat kader op het eerste verzoek van de verslaggever de gegevens van de materialen en installaties die in het gebouw effectief gebruikt worden en die betrekking hebben op het behalen van de EPB-eisen, aan die verslaggever."; 3° tussen het derde en het vierde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De aangifteplichtige kan de gegevens van de materialen en installaties die in het gebouw effectief gebruikt worden en die betrekking hebben op het behalen van de EPB-eisen, opvragen bij de architect of de aannemers.De architect of de aannemers stellen die gegevens op eerste verzoek ter beschikking van de aangifteplichtige.".

Art. 17.In artikel 11.1.13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011035991 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen de woorden "de inhoud van" en de woorden "de startverklaring" wordt de zinsnede "het technisch EPB-dossier, de EPB-conceptnota, de voorafberekening," ingevoegd;2° tussen de woorden "het indienen van" en de woorden "de startverklaring" wordt de zinsnede "het technisch EPB-dossier, de EPB-conceptnota, de voorafberekening," ingevoegd.

Art. 18.Aan artikel 11.2.1, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zin "De Vlaamse Regering kan een lijst van type gebouwen vaststellen die geacht worden steeds energie te verbruiken om een specifieke binnentemperatuur te bereiken." toegevoegd.

Art. 19.In artikel 13.1.4, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014035291 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "toegang tot" worden vervangen door de woorden "kosteloos toegang tot of een kopie van al"; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De documenten, vermeld in het eerste lid, zijn minstens de documenten die betrekking hebben op de ingediende vergunningsaanvraag of melding, de verleende vergunningen, de vergunningsplannen, het statistische formulier, en de melding van de start van de werken.".

Art. 20.In artikel 13.1.5, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011035991 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, worden tussen de woorden "toegang tot" en de woorden "de documenten" de woorden "of een kopie van al" ingevoegd.

Art. 21.In artikel 13.4.5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden tussen de woorden "een startverklaring" en de woorden "niet voldoet" de woorden "of een voorafberekening" ingevoegd;2° in paragraaf 3, eerste lid, worden tussen de woorden "een startverklaring" en de woorden "laattijdig of helemaal niet" de woorden "of een voorafberekening" ingevoegd;3° in paragraaf 4, tweede lid, worden tussen de woorden "nieuw gecreëerd beschermd volume" en de woorden "Het Vlaams" de woorden "of bij renovatie of functiewijziging nieuw gecreëerd beschermd volume" ingevoegd;4° in paragraaf 5, tweede lid, worden tussen de woorden "nieuw gecreëerd beschermd volume" en de woorden "Het Vlaams" de woorden "of bij renovatie of functiewijziging nieuw gecreëerd beschermd volume" ingevoegd.

Art. 22.In artikel 13.4.6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1, eerste lid, wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt: "15° 1,5 euro per afwijking van 1 kWh op vlak van het S-peil, bepaald conform punt 1.8 van de bijlage bij dit decreet."; 2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "verbouwd beschermd volume" vervangen door de woorden "beschermd volume dat gerenoveerd wordt of een functiewijziging ondergaat";3° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "en § 1, eerste lid, 2° " vervangen door de zinsnede "en § 1, eerste lid, 2° en 15° ".

Art. 23.In artikel 13.4.7, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18 december 2011 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2012 en 14 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het eerste lid worden een punt 21° en 22° toegevoegd, die luiden als volgt: "21° 1,5 euro per afwijking van 1 kWh op vlak van het S-peil, bepaald conform punt 2.12 van de bijlage bij dit decreet; 22° 150 euro per niet-gerapporteerde ruimte waarvoor ventilatie-eisen gelden."; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Een in de EPB-aangifte vergeten schildeel kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 5° en 21°. "; 3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "Een in de EPB-aangifte foutief opgegeven waarde met betrekking tot de thermische isolatie van de constructie-elementen kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 1°, op grond van afwijkingen op het vlak van het K-peil, of krachtens het eerste lid, 2°, 3°, 5° en 21°."; 4° tussen het achtste en het negende lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Een in de EPB-aangifte foutief opgegeven waarde met betrekking tot het S-peil kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 2° en 3°."; 5° het bestaande negende lid, dat het tiende lid wordt, wordt vervangen door wat volgt: "De maximale boete bedraagt 10 euro per m® beschermd volume dat nieuw gebouwd wordt, gerenoveerd wordt of een functiewijziging ondergaat en bedraagt niet meer dan 20.000 euro."; 6° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "tweede lid" vervangen door de zinsnede "eerste lid, in fine".

Art. 24.In artikel 13.4.7/1, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zin "Vooraleer de schorsing van een verslaggever wordt opgeheven, dient hij te slagen voor een door of namens het Vlaams Energieagentschap georganiseerd examen." vervangen door de zin "De Vlaamse Regering kan de gevallen bepalen waarbij vooraleer de schorsing van een verslaggever wordt opgeheven, hij dient te slagen voor een door of namens het Vlaams Energieagentschap georganiseerd examen.".

Art. 25.In artikel 13.4.8, § 1, eerste en tweede lid, en § 3, derde lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "brief" telkens vervangen door het woord "zending".

Art. 26.In titel XIII van hetzelfde decreet wordt hoofdstuk VI, dat bestaat uit artikel 13.6.1, opgeheven.

Art. 27.In artikel 13.7.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011035991 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten en gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2014, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 28.Aan artikel 15.3.5/6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014035291 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 2. In afwijking van artikel 11.1.6/1, § 1, tweede lid, beschikken verslaggevers over een termijn tot en met 30 juni 2017 om de mandaten, functies of activiteiten die tot de onverenigbaarheid, vermeld in artikel 11.1.6/1, § 1, tweede lid, aanleiding geven neer te leggen, en om desgevallend hun statuten aan te passen. Als de verslaggever nalaat de onverenigbare mandaten of functies neer te leggen, dan kan het Vlaams Energieagentschap de erkenning intrekken.".

Art. 29.In hoofdstuk III, titel XIII, van hetzelfde decreet wordt een artikel 15.3.5/9 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 15.3.5/9. De elektriciteitsdistributienetbeheerders zorgen ervoor dat tegen uiterlijk 1 juli 2017 de autonome stroombegrenzers die geplaatst staan bij toegangspunten die door commerciële leveranciers worden beleverd, worden weggenomen.".

Art. 30.In de bijlage van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011, 21 december 2012 en 14 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1.6 wordt opgeheven; 2° er wordt een punt 1.8 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1.8. Afwijking bij niet-conformiteit met de EPB-eisen op het vlak van het S-peil Als in de EPB-aangifte wordt opgegeven dat niet voldaan is aan een of meer eisen met betrekking tot het S-peil, wordt voor elke overschrijding de overeenkomstige afwijking op het vlak van het S-peil, uitgedrukt in kWh, als volgt bepaald:

(Saangifte-Seis)Abol,aangifte

waarin:


Saangifte

de in de EPB-aangifte vermelde waarde van het S-peil, in kWh/m²;

Seis

de maximaal toegestane waarde van het S-peil voor de betreffende bestemming, in kWh/m²;

Abol,aangifte

de in de EPB-aangifte vermelde equivalente boloppervlakte die hoort bij het betreffende S-peil, in m².


3° er wordt een punt 1.9 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1.9 Bepaling van het beschermd volume als de EPB-aangifte niet voldoet aan de voorwaarden voor de vorm en de inhoud of als de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend.

Het beschermd volume wordt overgenomen uit de ingediende startverklaring met voorafberekening. Bij het ontbreken van de startverklaring wordt het beschermd volume berekend op basis van de vergunningsplannen of wordt het totaal volume van het gebouw overgenomen uit het statistisch formulier bij de stedenbouwkundige vergunning. Als het gebouw verschillende EPB-eenheden omvat waarvoor een EPB-aangifte moet worden ingediend, wordt het volume per EPB-eenheid bepaald door het totaal volume van het gebouw forfaitair te verminderen met 10 % (ingenomen volume gemeenschappelijke delen) en daarna te delen door het aantal EPB-eenheden."; 4° er wordt een punt 2.12 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2.12. Afwijking bij niet-conformiteit met de EPB-eisen op het vlak van het S-peil Als bij controle de vastgestelde waarde van het S-peil voor een of meer bestemmingen groter blijkt dan in de EPB-aangifte is vermeld, wordt voor elke overschrijding de afwijking op het vlak van het S-peil, uitgedrukt in kWh, als volgt bepaald:

(Svaststelling - Saangifte)Abol, vaststelling

waarin:


Svaststelling

de bij controle vastgestelde waarde van het S-peil, in kWh/m²;

Saangifte

de in de EPB-aangifte vermelde waarde van het S-peil, in kWh/m²;

Abol,vaststelling

de bij controle vastgestelde waarde van de equivalente boloppervlakte van de betreffende bestemming, in m².


5° in punt 3 wordt in de tabel de volgende zin toegevoegd: "- Het S-peil (kWh/m²) wordt afgerond tot op twee cijfers na de komma.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 31.Dit decreet treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 15, dat in werking treedt op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de maand van de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad.

Art. 32.Artikel 11.1.9, § 2, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van artikel 15, blijft van toepassing op de dossiers waarvan de authentieke akte werd verleden voor de datum van inwerkingtreding van artikel 15 van dit decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 februari 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN _______ Nota Zitting 2016-2017 Documenten - Ontwerp van decreet : 966 - Nr. 1 Verslag : 966 - Nr. 2 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 966 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 8 februari 2017.

^