Etaamb.openjustice.be
Decreet van 18 december 2015
gepubliceerd op 29 december 2015

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

bron
vlaamse overheid
numac
2015036624
pub.
29/12/2015
prom.
18/12/2015
ELI
eli/decreet/2015/12/18/2015036624/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2015. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Kanselarij en Bestuur Afdeling 1. - Project- en conceptsubsidiëring

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven" worden opgeheven; 2° de zin "Deze uitgaven kunnen een projectsubsidie of een conceptsubsidie betreffen." wordt toegevoegd.

Art. 3.In artikel 5, vijfde lid, van hetzelfde decreet, worden tussen het woord "brengt" en het woord "minimaal" de woorden "bij een projectsubsidie" ingevoegd. Afdeling 2. - Machtiging verkoop vastgoed

Art. 4.In afwijking van de wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen, gewijzigd bij de wetten van 2 juli 1969 en 6 juli 1989 en van overeenkomstige toepassing verklaard op de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bij artikel 22 van het decreet van 20 december 1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, wordt de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd onroerende domeingoederen, ongeacht de geschatte waarde ervan, uit de hand of bij wijze van ruiling te vervreemden of er zakelijke rechten op te vestigen. Die machtiging geldt enkel voor het jaar 2016 en blijft van toepassing op de beslissingen tot vervreemding van of vestiging van zakelijke rechten op onroerende domeingoederen die gedurende het jaar 2016 zijn getroffen en die op 31 december 2016 nog niet zijn uitgevoerd.

De voorwaarden tot overdracht worden bepaald door de Vlaamse Regering. Afdeling 3. - Fonds Onroerende Goederen

Art. 5.Aan artikel 19, § 3, van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, vervangen bij decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De middelen van het Fonds Onroerende Goederen mogen tevens aangewend worden voor de betaling van huur, huurlasten en belastingen met betrekking tot vastgoed.". Afdeling 4. - Fonds Departement Kanselarij en Bestuur

Art. 6.In het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, het laatst gewijzigd bij het decreet van 28 februari 2014, wordt hoofdstuk VIII, dat bestaat uit artikel 11 en 12, opgeheven.

Art. 7.In het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, het laatst gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013, wordt hoofdstuk XXIV, dat bestaat uit artikel 80, opgeheven.

Art. 8.In het decreet van 23 december 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011, het laatst gewijzigd bij het decreet van 13 december 2013, wordt hoofdstuk 7, dat bestaat uit artikel 53, opgeheven.

Art. 9.Er wordt een begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur opgericht. Dat fonds is een begrotingsfonds als vermeld in artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

Het fonds wordt gespijsd met ontvangsten uit: 1° de verkoop van publicaties uit het elektronische bestelloket voor publicaties en van andere publicaties die verspreid worden door het Departement Kanselarij en Bestuur;2° opleidingen van expertisedomeinen van het Departement Kanselarij en Bestuur;3° contracten voor wetenschappelijke dienstverlening en ondersteuning van onderzoeksprojecten en andere expertisedomeinen van het Departement Kanselarij en Bestuur;4° studiedagen die georganiseerd worden door het Departement Kanselarij en Bestuur. Het fonds is gemachtigd uitgaven te doen voor: 1° het onderhoud en de exploitatie van het elektronische bestelloket voor publicaties;2° het uitgeven en verspreiden van publicaties van het Departement Kanselarij en Bestuur;3° de organisatie van opleidingen inzake expertisedomeinen van het Departement Kanselarij en Bestuur;4° de (co-)organisatie van studiedagen door het Departement Kanselarij en Bestuur. De uitgaven kunnen betrekking hebben op allerlei werkingskosten, het tijdelijk in dienst nemen van personeel in het kader van de projecten waarvoor inkomsten worden verworven, en de realisatie van investeringen die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren.

De rekenplichtige die de ontvangsten gedaan heeft, beschikt rechtstreeks over de kredieten van het fonds.

Art. 10.De saldi en de vastgestelde rechten van de fondsen, vermeld in artikel 12 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, artikel 80 van decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 en artikel 53 van het decreet van 23 december 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet, worden overgeheveld naar het begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur. Afdeling 5. - Wijziging naam DAB Informatie Vlaanderen in DAB ICT

Art. 11.In het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2007, 19 december 2008, 23 december 2010 en 13 juli 2012, wordt het opschrift van hoofdstuk XXIII vervangen door wat volgt: ``HOOFDSTUK XXIII. - DAB Informatie- en communicatietechnologie''.

Art. 12.In artikel 79 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden ``Informatie Vlaanderen'' vervangen door het woord ``ICT'';2° in paragraaf 2 worden de woorden ``DAB Informatie Vlaanderen'' vervangen door de woorden ``DAB ICT'';3° in paragraaf 2bis, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2008, worden de woorden ``DAB Informatie Vlaanderen'' vervangen door de woorden ``DAB ICT'';4° in paragraaf 3 worden de woorden ``DAB Informatie Vlaanderen'' telkens vervangen door de woorden "DAB ICT''. HOOFDSTUK 3. - Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling 1. - Gebruikstoestemmingen Minafonds

Art. 13.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd gebruikstoestemmingen te verlenen, hetzij van beperkte, hetzij van onbeperkte duur, voor de domeinen, gronden en gebouwen verworven of te verwerven ten laste van begrotingsartikels van de DAB Minafonds, bestemd voor aankoop van gronden voor de aanleg van openbare groene zones. De gebruiksovereenkomsten die niet kosteloos opzegbaar zijn door de Vlaamse Gemeenschap, mogen de duur van negen jaar niet overschrijden behalve na instemming van de Vlaamse Regering. Afdeling 2. - Wijziging heffingsregeling wet Oppervlaktewateren en

Grondwaterdecreet Onderafdeling 1. - Wet Oppervlaktewateren

Art. 14.In artikel 35bis, § 6, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2003 en gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, worden de woorden "het hoofd van de Maatschappij" vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van de Maatschappij".

Art. 15.In artikel 35quinquies, § 9, van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 24 juni 2005 en gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, worden de woorden "het hoofd van de Maatschappij" vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van de Maatschappij".

Art. 16.In artikel 35sexies, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij decreet van 18 december 1992, wordt de formule: "N2,0 = Qj.o x 40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o))" 1 000 vervangen door de volgende formule: "N2,0 = Qj.o x (40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o))" 1 000

Art. 17.In artikel 35quinquiesdecies, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 22 december 2000 en gewijzigd bij decreten van 7 mei 2004 en 23 december 2010, worden de woorden "algemeen directeur" vervangen door de woorden "leidend ambtenaar of de door hem gedelegeerde ambtenaar".

Art. 18.In artikel 35quinquiesdecies, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 22 december 2000 en gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden "algemeen directeur" vervangen door de woorden "leidend ambtenaar".

Onderafdeling 2. - Grondwaterdecreet

Art. 19.In artikel 28ter, § 2, 7°, b), van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, vervangen bij het decreet van 22 december 1999, en gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden "algemeen directeur" vervangen door de woorden "leidend ambtenaar".

Art. 20.In artikel 28ter, § 5, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 18 december 2009, worden de woorden "het hoofd van het agentschap van de Maatschappij" vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van de Maatschappij".

Art. 21.In artikel 28decies, § 5, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden "het hoofd van het agentschap van de Maatschappij" vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van de Maatschappij".

Art. 22.In artikel 28undecies, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 18 december 2009, worden de woorden "het hoofd van het agentschap van de Maatschappij" vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van de Maatschappij".

Art. 23.In artikel 28duodecies, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 23 december 2010, worden de woorden "algemeen directeur" vervangen door de woorden "leidend ambtenaar of de door hem gedelegeerde ambtenaar".

Art. 24.In artikel 28duodecies, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden "algemeen directeur" vervangen door de woorden "leidend ambtenaar".

Art. 25.In artikel 28terdecies van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° voor de woorden "De algemeen directeur" worden de woorden " § 1" opgeheven;2° de woorden "algemeen directeur" worden vervangen door de woorden "leidend ambtenaar". Afdeling 3. - Wijziging heffingsregeling onvergunde lozingen

Art. 26.In artikel 35ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992 en laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, wordt een paragraaf 10bis ingevoegd, die luidt als volgt: " § 10bis. Onder de in deze paragraaf bepaalde voorwaarden is paragraaf 10 niet van toepassing op lozingen zonder: - voorafgaande melding of meldingsakte of; - voorafgaande of tijdige verlenging van de lozings-, milieu- of omgevingsvergunning; zoals respectievelijk vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en voor zover: 1° de heffingsplichtige beschikt over meet- en bemonsteringsgegevens als vermeld in artikel 35quinquies, § 4, die betrekking hebben op de volledige afvalwaterstroom;ofwel 2° aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 35quinquies, § 5, is voldaan en de meet- en bemonsteringsgegevens van de Maatschappij op de volledige afvalwaterstroom slaan. Er mag in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geen enkele vaststelling zijn gedaan van een lozing van een gedeelte van de afvalwaterstroom via een ander niet bemonsterd lozingspunt.

In geval van een in het eerste lid vermelde onvergunde lozing wordt de vuilvracht uitsluitend overeenkomstig artikel 35quinquies, § 1, berekend.".

Art. 27.Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid de Vlaamse Milieumaatschappij past, ten aanzien van heffingsdossiers waarvoor nog een bezwaarschrift of een vordering in rechte hangende is of heffings-dossiers waarvoor een aanvraag tot ambtshalve ontheffing als vermeld in artikel 376 van het federale WIB 92 ingediend wordt bij en aanvaard wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij of een navordering als vermeld in artikel 35terdecies, § 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging gevestigd wordt, na schriftelijke aangetekende aanvraag van de heffingsplichtige gericht tot de Vlaamse Milieumaatschappij, ingediend ten laatste één jaar na publicatie van dit decreet, artikel 35ter, § 10bis, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging toe op de heffingen, van de in dit artikel vermelde heffingsdossiers, gevestigd voor het heffingsjaar dat door de heffingsplichtige opgegeven werd in zijn aanvraag en voor zover voldaan wordt aan de in dat artikel gestelde voorwaarden en het heffingsjaar niet voor het heffingsjaar 2013 ligt. Voor de ambtshalve ontheffingen en navorderingen moet vermelde aanvraag ten laatste zes maanden na het verzoek tot ontheffing of kennisgeving van de navordering gericht worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

In dat geval kan, in afwijking van artikel 418 van het federale WIB 92, enkel het verschil tussen het oorspronkelijke heffingsbedrag vermeerderd met de eventuele heffingsverhoging én het bedrag berekend overeenkomstig artikel 35ter, § 10bis, van de in het eerste lid genoemde wet, vermeerderd met de eventuele heffingsverhoging, terugbetaald worden aan de heffingsplichtige.

Alle kosten verbonden aan eerdere betwistingen in dit verband blijven ten laste van de heffingsplichtige. Afdeling 4. - Machtiging landinrichtingsplan

Art. 28.In artikel 3.4.4 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Met behoud van de toepassing van artikel 3.3.7 wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om het agentschap te belasten met de uitvoering van een landinrichtingsplan of gedeelten ervan op gronden van gemeenten, provincies, publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen, met de uitvoering van een landinrichtingsplan of gedeelten ervan op verzoek van voormelde instanties en personen, en met de verwerving van onroerende goederen die vervolgens worden overgedragen aan een provincie of een gemeente.". Afdeling 5. - Machtiging overeenkomsten voor technisch beheer

Art. 29.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd overeenkomsten voor technisch beheer af te sluiten, teneinde de uitvoering van de passende beheersmaatregelen te verzekeren op de onroerende goederen verworven krachtens artikel 72, § 2, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest. Deze overeenkomsten worden voor één jaar gesloten, eventueel met stilzwijgende verlenging voor telkens één jaar en jaarlijkse opzegmogelijkheid. HOOFDSTUK 4. - Mobiliteit en Openbare Werken

Art. 30.In artikel 42, § 3, van het decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de bijdragen van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen zoals opgenomen in artikel 22 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen, in de mate dat deze jaarlijkse ontvangsten het bedrag van 5.539.000 euro overschrijden;". HOOFDSTUK 5. - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling 1. - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Art. 31.Artikel 59 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 59.§ 1. Er wordt een "fonds voor wetenschappelijk onderzoek inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" opgericht, hierna genoemd "het fonds". Het fonds is een begrotingsfonds in de zin van artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. § 2. Het fonds wordt gespijsd met volgende middelen: 1° de middelen die in uitvoering van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en derden worden betaald voor contractonderzoek door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;2° de middelen van derden met het oog op het subsidiëren van onderzoeken uitgevoerd door een steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek;3° de middelen afkomstig uit de verkoop van onderzoekspublicaties van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin of uit de medewerking aan dergelijke publicaties van derden door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. § 3. Ten laste van dit fonds worden alle soorten uitgaven van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aangerekend, zowel voor personeel als voor werking of uitrusting, als voor subsidies, voor zover deze uitgaven strikt verband houden met volgende elementen: 1° het onderzoek van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat door derden wordt betaald;2° de middelen om voor derden gesubsidieerd onderzoek te laten uitvoeren door een steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek; 3° onderzoekspublicaties van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.". Afdeling 2. - Bevordering ICT-gebruik in de eerste lijn

Art. 32.In artikel 2 van het decreet van 7 juli 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998, vervangen bij het decreet van 19 december 2003 en gewijzigd bij de decreten van 8 juli 2011, 21 december 2012 en 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen de zinsnede "2012," en het woord "wordt" de zinsnede "en voor de uitvoering van de overeenkomst (1 augustus 2015 - 31 juli 2016) van 13 oktober 2015 tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid," ingevoegd;2° er wordt een paragraaf 2/3 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2/3.Het Fonds wordt gespijsd met middelen die in uitvoering van een overeenkomst tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid worden uitbetaald."; 3° er wordt een paragraaf 3/3 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 3/3.Ten laste van dit Fonds worden alle soorten uitgaven die gedaan worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid aangerekend, voor zover die uitgaven verband houden met de uitvoering van de overeenkomst (1 augustus 2015-31 juli 2016) van 13 oktober 2015 tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid.". Afdeling 3. - Indexatie werkingsmiddelen

Art. 33.§ 1. Voor alle subsidieregelingen binnen de begroting van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt voor alle subsidie-elementen die niet loon zijn en waarvan de evolutie gekoppeld is aan de schommelingen van het prijsindexcijfer dat berekend en toegepast wordt, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, of de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden te worden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, de indexaanpassing in 2016 niet verrekend. § 2. Voor de subsidie-elementen, andere dan loonkosten, die op een andere wijze aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, wordt geen indexaanpassing toegekend in 2016. § 3. Bovenstaande twee paragrafen zijn niet van toepassing op: 1° de vergoedingen betaald zoals bedoeld in artikel 16 van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg;2° artikel 2 en 2bis van het ministerieel besluit van 10 september 2008 betreffende de vergoeding voor aangesloten onthaalouders en diensten voor onthaalouders;3° artikel 55 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning;4° het zakgeld dat wordt toegekend voor minderjarigen binnen een module rechtstreeks toegankelijke pleegzorg;5° rustoorden voor bejaarden, vermeld in artikel 34, eerste lid, 12°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;6° centra voor kortverblijf, vermeld in artikel 34, eerste lid, 12°, van dezelfde wet;7° rust- en verzorgingstehuizen, vermeld in artikel 34, eerste lid, 12°, van dezelfde wet;8° dagverzorgingscentra, vermeld in artikel 34, eerste lid, 11°, van dezelfde wet;9° psychiatrische verzorgingstehuizen, vermeld in artikel 34, eerste lid, 11°, van dezelfde wet;10° revalidatieovereenkomsten, vermeld in artikel 23, § 3, van dezelfde wet;11° beschut wonen, vermeld in artikel 34, eerste lid, 18°, van dezelfde wet;12° geïntegreerde diensten voor thuisverpleging, vermeld in artikel 34, eerste lid, 13°, van dezelfde wet;13° multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, vermeld in artikel 23, § 3bis, van dezelfde wet;14° overeenkomsten in uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van dezelfde wet, gesloten met geïntegreerde diensten voor thuisverpleging en een initiatief beschut wonen;15° geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten, zoals bepaald in artikel 5, § 1, I, 1°, d), 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. HOOFDSTUK 6. - Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling 1. - Aanpassing decreet Economisch Ondersteuningsbeleid

Art. 34.In artikel 39 van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid wordt het woord "zes" vervangen door het woord "twaalf". Afdeling 2. - Oprichting Fonds winstuitkering LRM

Art. 35.Er wordt een fonds opgericht in de zin van artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

Het Fonds wordt gespijsd met de winstuitkering van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM).

De inkomsten uit het Fonds worden met een maximum van 10 miljoen euro aangewend voor subsidie aan de provincie Limburg voor activiteiten die de economische ontwikkeling van Limburg bevorderen. Afdeling 3. - Fonds voor Europese projecten en bijzondere opdrachten

van het Agentschap Ondernemen

Art. 36.Aan artikel 92bis van het decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 worden een paragraaf 5 en 6 toegevoegd die luiden als volgt: " § 5. Aan het fonds worden de ontvangsten van belaste kredietsaldi van het IWT toegevoegd. Deze belaste kredietsaldi betreffen belaste ontvangsten van Europese projecten die zullen aangewend worden voor de betaling van werkingsuitgaven voor de betreffende Europese projecten en voor de betaling van personeel dat werkt voor deze Europese projecten. § 6. Aan het fonds worden de ontvangsten toegevoegd van detacheringen van medewerkers van Agentschap Innoveren en Ondernemen, van consultancyopdrachten door medewerkers van Agentschap Innoveren en Ondernemen, van verkopen van klein materiaal en de ontvangsten van Europese projecten die uitgevoerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze ontvangsten zullen aangewend worden voor personeels- en werkingsuitgaven van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.". Afdeling 4. - Researchpark Zellik

Art. 37.In artikel 33 van het decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 wordt het derde lid opgeheven.

Art. 38.In artikel 41 van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, gewijzigd bij de decreten van 20 december 2002, 24 december 2004 en 19 december 2008, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, 4°, wordt tussen de zinsnede " § 3bis" en de woorden "werd overgedragen" de zinsnede "of § 11" ingevoegd; 2° aan paragraaf 4 wordt een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt: "f) de verwerving, het beheer en de herinrichting van onroerende goederen."; 3° er wordt een paragraaf 11 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 11.Het Hermesfonds neemt de op 31 december 2015 uitstaande vorderingen, verbintenissen en verplichtingen over van het Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen, opgericht bij het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010.

De middelen die voortvloeien uit de overgedragen vorderingen, verbintenissen en verplichtingen worden gevoegd bij de financiële middelen van het Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen.

De op 31 december 2015 beschikbare saldi van het Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen worden overgedragen aan het Hermesfonds.". HOOFDSTUK 7. - Cultuur, Jeugd, Sport en Media Afdeling 1. - Correctiefactor loonsubsidies

Art. 39.In artikel 23 van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding wordt paragraaf 10 opgeheven.

Art. 40.In artikel 37 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 9 opgeheven. Afdeling 2. - Fonds CED-ECP

Art. 41.Aan artikel 18, derde lid, van het decreet van 8 juli 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011, vervangen bij het decreet van 19 december 2014, worden de woorden "en de middelen die het Vlaams Audiovisueel Fonds ter beschikking stelt van de Creative Europe Desk" toegevoegd. Afdeling 3. - Aanpassing decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Art. 42.In artikel 13 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de laatste zin opgeheven;2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 43.Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die in 2014 of 2015 werden gesubsidieerd op basis van artikel 13, § 2, of waarvan in 2015 vastgesteld werd dat ze aan de normen van artikel 13, § 2, beantwoordden, kunnen tot uiterlijk vier jaar nadat ze op basis van artikel 13, § 2, een subsidietoezegging kregen, een basissubsidie krijgen van 55.000 euro, op voorwaarde dat ze minimaal drie modules realiseren van de modules die in aanmerking komen voor de erkenning van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging. De module, vermeld in artikel 9, § 2, eerste lid, 1°, kan ten hoogste tweemaal in aanmerking worden genomen.

Verenigingen informatie en participatie die in 2014 of 2015 werden gesubsidieerd op basis van artikel 13, § 2, of waarvan in 2015 vastgesteld werd dat ze aan de normen van artikel 13, § 2, beantwoordden, kunnen tot uiterlijk vier jaar nadat ze op basis van artikel 13, § 2, een subsidietoezegging kregen, een basissubsidie krijgen van 55.000 euro, op voorwaarde dat ze minimaal drie modules realiseren van de modules die in aanmerking komen voor de erkenning van een vereniging informatie en participatie. Daarbij worden de modules, vermeld in artikel 10, § 2, eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5° en 7°, elk maximaal tweemaal in aanmerking genomen en moet de module, vermeld in artikel 10, § 2, eerste lid, 6°, minstens eenmaal gecombineerd worden met de module, vermeld in artikel 10, § 2, eerste lid, 4°.

Cultuureducatieve verenigingen die in 2014 of 2015 werden gesubsidieerd op basis van artikel 13, § 2, of waarvan in 2015 vastgesteld werd dat ze aan de normen van artikel 13, § 2, beantwoordden, kunnen tot uiterlijk vier jaar nadat ze op basis van artikel 13, § 2, een subsidietoezegging kregen, een basissubsidie krijgen van 55.000 euro, op voorwaarde dat ze minimaal drie modules realiseren van de modules die in aanmerking komen voor de erkenning van een cultuureducatieve vereniging. Daarbij wordt minimaal een module gerealiseerd in de vrije tijd en kan de module, vermeld in artikel 11, § 2, eerste lid, 4°, maximaal eenmaal ingebracht worden.

De verenigingen bedoeld in het eerste tot derde lid die in 2015 ook variabele subsidies ontvangen, komen tot eind 2017 verder in aanmerking voor de toekenning van deze variabele subsidies. HOOFDSTUK 8. - Werk en Sociale Economie Afdeling 1. - Indieningstermijn betaald educatief verlof

Art. 44.In artikel 137bis, § 1, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989 en gewijzigd bij de wet van 17 mei 2007 en het koninklijk besluit van 28 maart 1995, worden tussen het tweede en het derde lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt: "De termijn, vermeld in het eerste lid, wordt voor het schooljaar 2014-2015 herleid tot een jaar en drie maanden.

De termijn, vermeld in het eerste lid, wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 herleid tot een jaar.". Afdeling 2. - Oprichting begrotingsfonds terugvorderingen VCF

Art. 45.§ 1. Er wordt een fonds opgericht binnen het Departement WSE voor de uitvoering van projecten die tot stand komen met cofinanciering van de Europese Unie. Dit fonds is een begrotingsfonds als bedoeld in artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, hierna het fonds te noemen. § 2. De inkomsten van het fonds worden gespijsd door de terugvorderingen van subsidies of bedragen voor de financiering van overeenkomsten betreffende de Vlaamse cofinanciering van ESF-projecten, die door de begunstigden niet of op onrechtmatige wijze werden aangewend of waarvan de aanwending onvoldoende wordt verantwoord. § 3. De inkomsten van het fonds mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting, voor zover deze uitgaven verband houden met de realisatie van de projecten met cofinanciering van de EU. HOOFDSTUK 9. - Onderwijs en Vorming Afdeling 1. - Uitzonderlijke maatregel geïntegreerd onderwijs

2015-2016 buitengewoon basisonderwijs

Art. 46.Met het oog op het in overeenstemming brengen van overschotten en tekorten aan begeleidingseenheden geïntegreerd onderwijs worden in het schooljaar 2015-2016 volgende afwijkingen voorzien in het buitengewoon basisonderwijs: 1° afwijkingen op de artikelen 142 en 153bis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: a) ook de lestijden en uren toegekend overeenkomstig artikel 155 kunnen worden overgedragen;b) de overdracht kan gebeuren tot 1 november 2015;c) de overdracht kan meer bedragen dan 3 % van het totale lestijden- en urenpakket met inbegrip van de lestijden en uren toegekend in het kader van artikel 155;d) de lestijden en uren kunnen ook overgedragen worden naar een school voor buitengewoon secundair onderwijs;2° afwijking op artikel 155, § 1, van hetzelfde decreet: de lestijden en uren kunnen ook toegekend worden aan een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Afdeling 2. - Uitzonderlijke maatregel geïntegreerd onderwijs

2015-2016 buitengewoon secundair onderwijs

Art. 47.Met het oog op het in overeenstemming brengen van overschotten en tekorten aan begeleidingseenheden geïntegreerd onderwijs worden in het schooljaar 2015-2016 volgende afwijkingen voorzien in het buitengewoon secundair onderwijs: 1° afwijking op de artikelen 19, 20 en 313, § 2, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010: a) ook de lesuren en uren toegekend overeenkomstig artikelen 304, §§ 1 en 4, en 312, §§ 1 en 4, kunnen worden overgedragen;b) de overdracht kan netoverschrijdend gebeuren;c) de overdracht kan meer bedragen dan 3% van het totale lesuren- en urenpakket met inbegrip van de lesuren en uren toegekend in het kader van de artikelen 304, §§ 1 en 4, en 312, §§ 1 en 4;2° afwijking op de artikelen 2, § 1, en 2, § 3, van de Codex Secundair Onderwijs: de lesuren en uren, bedoeld in punt 1°, kunnen ook overgedragen worden van een school van buitengewoon secundair onderwijs naar een school voor buitengewoon basisonderwijs;3° afwijking op artikel 2, § 3, van de Codex Secundair Onderwijs: de lesuren en de uren, bedoeld in de artikelen 304, § 1, en 312, § 1, kunnen ook toegekend worden aan een school voor buitengewoon basisonderwijs. Afdeling 3. - Heroriëntering middelen Expertisenetwerk

Art. 48.In artikel II.108 van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 49.In artikel II.112, § 1, van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, worden volgende wijzigingen doorgevoerd: 1° de zinsnede "van een strategisch beleidsplan van een Expertisenetwerk of regionaal platform dat de organisatie en ontwikkeling van de specifieke lerarenopleidingen en de kwaliteitszorg beschrijft, zoals vermeld in artikel II.115" wordt opgeheven; 2° de woorden "in het Expertisenetwerk" worden opgeheven.

Art. 50.In artikel II.114, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, wordt de zin "Daarbij wordt rekening gehouden met het assessment, vermeld in artikel II.115, tweede lid." opgeheven.

Art. 51.Afdeling 4. Samenwerking, Expertisenetwerken en regionale platformen inzake leraren, van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, die bestaat uit artikelen II.115 en II.116, wordt vervangen door wat volgt: "Afdeling 4. - Samenwerking en ondersteuning van lerarenopleidingen Art. II.115. De hogescholen en/of universiteiten en/of ambtshalve geregistreerde instellingen en/of centra voor volwassenenonderwijs kunnen een overeenkomst sluiten over de organisatie van de lerarenopleidingen, met name onderwijs- en studieactiviteiten, de kwaliteitszorg en het gebruik van infrastructuur.

Art. II.116. De Vlaamse Regering kan middelen toekennen voor initiatieven die de kwaliteit van de lerarenopleidingen verbeteren en/of de samenwerking tussen lerarenopleidingen bevorderen. Hiertoe zal ze minstens vijfjaarlijks de beleidsprioriteiten vastleggen.

Deze initiatieven kunnen georganiseerd worden door hogescholen en/of universiteiten en/of ambtshalve geregistreerde instellingen en/of centra voor volwassenenonderwijs, die één of meerdere lerarenopleidingen (zowel geïntegreerde lerarenopleidingen als specifieke lerarenopleidingen) organiseren.

De Vlaamse Regering stelt nadere inhoudelijke, organisatorische en procedurele regels vast voor de toekenning van de middelen.".

Art. 52.In artikel III.33 van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, worden volgende wijzigingen doorgevoerd: 1° de zinsnede "van een strategisch beleidsplan van een Expertisenetwerk of regionaal platform dat de organisatie en ontwikkeling van de specifieke lerarenopleidingen en de kwaliteitszorg beschrijft" wordt opgeheven;2° de zinsnede "in het Expertisenetwerk" wordt opgeheven.

Art. 53.In artikel 17 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 54.Afdeling VII. Specifieke lerarenopleiding: samenwerking en expertisenetwerken, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, die bestaat uit artikelen 71 en 72, wordt vervangen door wat volgt: "Afdeling VII. Samenwerking en ondersteuning van lerarenopleidingen

Art. 71.De besturen van de centra voor volwassenenonderwijs kunnen met de hogescholen en/of universiteiten en/of ambtshalve geregistreerde instellingen en/of centra voor volwassenenonderwijs een overeenkomst sluiten over de organisatie van de lerarenopleidingen, met name onderwijs- en studieactiviteiten, de kwaliteitszorg en het gebruik van infrastructuur.

Art. 72.De Vlaamse Regering kan middelen toekennen voor initiatieven die de kwaliteit van de lerarenopleidingen verbeteren en/of de samenwerking tussen lerarenopleidingen bevorderen. Hiertoe zal ze minstens vijfjaarlijks de beleidsprioriteiten vastleggen.

Deze initiatieven kunnen georganiseerd worden door hogescholen en/of universiteiten en/of ambtshalve geregistreerde instellingen en/of centra voor volwassenenonderwijs, die één of meerdere lerarenopleidingen (zowel geïntegreerde lerarenopleidingen als specifieke lerarenopleidingen) organiseren.

De Vlaamse Regering stelt nadere inhoudelijke, organisatorische en procedurele regels vast voor de toekenning van de middelen.". Afdeling 4. - Middelenfonds

Art. 55.§ 1. Er wordt een begrotingsfonds opgericht voor de aanwending van teruggevorderde salarissen en salaristoelagen van de sector Onderwijs, hierna genoemd `het middelenfonds'. § 2. Het middelenfonds is een begrotingsfonds in de zin van artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. § 3. Het middelenfonds wordt gespijsd door alle ontvangsten die voortvloeien uit de terugvorderingen van salarissen en salaristoelagen. § 4. De middelen van het fonds dienen aangewend te worden voor de betaling van salarissen, salaristoelagen of andere uitgaven ten voordele van het Vlaamse onderwijs. § 5. De boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen gebeurt voor elk onderwijsnet afzonderlijk.

Art. 56.Het saldo en de vastgestelde rechten, vastgesteld op 31 december 2015 op het fonds voor de aanwending van teruggevorderde ten onrechte gestorte wedden en weddetoelagen van de sector onderwijs, opgericht bij artikel 21 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, wordt overgedragen naar het middelenfonds, opgericht in artikel 55 van dit decreet.

Art. 57.Artikel 21 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, wordt opgeheven. Afdeling 5. - Verdeling ZAP, VOZun en puntengewichten

Art. 58.In artikel III.5, § 13, van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, wordt de tabel vervangen als volgt:

Begrotingsjaar

VOWun

VOWun 2014

VOZun

VOZun 2014

ZAP

Puntengewichten

ZAP

ZAP

ZAP

2012

440.000

360.000


2013

1.925.000

1.575.000


2014

2.000.000

3.575.000

2.925.000

2015

3.000.000

5.115.000

4.185.000

2016

3.519.000

5.971.000

4.886.000

2017

4.519.000

7.511.000

6.146.000

2018

5.519.000

8.996.000

7.361.000

2019

6.519.000

10.591.000

8.666.000

2020

7.519.000

12.186.000

9.971.000

2021

8.519.000

13.726.000

11.231.000

2022

9.519.000

15.321.000

12.536.000

2023

11.219.000

16.476.000

13.481.000

vanaf 2024

11.700.000

17.270.000

14.130.000


". Afdeling 6. - Herinvestering financiering hogescholen

Art. 59.Aan artikel III.5 van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, wordt een paragraaf 15 toegevoegd die luidt als volgt: " § 15. Vanaf het begrotingsjaar 2016 worden de bedragen VOWprof2014 en VOWhko2014 als vermeld in of berekend conform dit artikel, vermeerderd met de volgende bedragen: 1° VOWprof2014: 3.031.000 euro; 2° VOWhko2014: 452.000 euro.

De bedragen, vermeld in deze paragraaf, zijn op indexniveau 2016 en worden vanaf het begrotingsjaar 2017 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexformule, vermeld in paragraaf 9 van dit artikel.". Afdeling 7. - `Kliks' variabele onderwijsdelen hoger onderwijs

Art. 60.Artikel III.6/1 van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, wordt vervangen door wat volgt: "Art. III.6/1. In afwijking van artikel III.6, § 1, § 2 en § 3, van deze codex, evolueren in de begrotingsjaren 2015 en 2016 de bedragen van de variabele onderwijsdelen niet als het aantal opgenomen studiepunten in het desbetreffende variabele onderwijsdeel berekend voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 toeneemt met ten minste 2% ten opzichte van de referentiepunten. Er worden ook geen nieuwe referentiepunten vastgelegd bij een eventuele stijging van 2% of meer van het aantal opgenomen studiepunten voor het desbetreffende variabele onderwijsdeel.". Afdeling 8. - Verdeling aanvullende onderzoeksmiddelen

Art. 61.Aan artikel III.39 van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, tweede lid, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

Begrotingsjaar

Bedrag (uitgedrukt in miljoen euro)

2014

12,82

2015

18,64

2016

21,61

2017

27,43

2018

32,73

2019

38,23

2020

43,53

2021

48,83

2022

54,33

2023

58,01

vanaf 2024

60,67


2° er wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 8.De bedragen van de aanvullende onderzoeksmiddelen, berekend overeenkomstig dit artikel, met uitzondering van de bedragen vermeld in paragraaf 1 en paragraaf 3 die vanaf 2015 toegevoegd worden, worden vanaf het begrotingsjaar 2016 bijkomend met 1% verminderd.". Afdeling 9. - Verdeling bijkomende financiering

hogeronderwijsinstellingen Brussel-Hoofdstad

Art. 62.Aan artikel III.41, § 1, van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Vanaf begrotingsjaar 2016 wordt de som van de bedragen, vermeld en berekend overeenkomstig deze paragraaf, verminderd met een bedrag van 1.000.000 euro.". Afdeling 10. - Verdeling hbo5-middelen

Art. 63.Aan artikel III.55 van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "een nader te bepalen begrotingsjaar" vervangen door de zinsnede "het begrotingsjaar 2016"; 2° aan het einde van paragraaf 1 wordt de zinsnede "van 1.500.000 euro" toegevoegd; 3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.Het bedrag vermeld in paragraaf 1 wordt vanaf begrotingsjaar 2017 jaarlijks geïndexeerd volgende de bepalingen in artikel III.5, § 9."; 4° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "het bedrag waarin in paragraaf 2 voorzien wordt" vervangen door de zinsnede "182.250 euro". Afdeling 11. - Sociale toelage universiteiten

Art. 64.In de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op 11 oktober 2013, wordt een artikel III.71/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. III.71/1. In afwijking van artikel III.70 en III.71 ontvangen de universiteiten in het begrotingsjaar 2016 voor de sociale toelage hetzelfde bedrag als hetgene zij ontvangen hebben in het begrotingsjaar 2015.". Afdeling 12. - "Klik" zeevaartschool

Art. 65.In artikel 3 van het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Hogere Zeevaartschool wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt: " § 5. In afwijking van paragraaf 1 van dit artikel evolueren in de begrotingsjaren 2015 en 2016 de bedragen van het variabel onderwijsdeel niet als het aantal opgenomen studiepunten berekend voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 toeneemt met ten minste 2% ten opzichte van de referentiepunten. Er worden ook geen nieuwe referentiepunten vastgelegd bij een eventuele stijging van 2% of meer van het aantal opgenomen studiepunten.". Afdeling 13. - Aanpassing middelen NT2

Art. 66.In artikel 196quater van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.Voor schooljaar 2015-2016 worden in uitvoering van artikel 29, § 1, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, 44 949 aanvullende leraarsuren, 592 aanvullende punten en een bedrag van 382.802,30 euro aan werkingsmiddelen aan de centra voor volwassenenonderwijs en 87 aanvullende vte, 1 295 aanvullende punten en een bedrag van 912.974,39 euro aan werkingsmiddelen aan de centra voor basiseducatie toegekend."; 2° het tweede lid van paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: "Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt het aantal aanvullende leraarsuren voor de centra voor volwassenenonderwijs en het aantal aanvullende vte voor de centra voor basiseducatie verdeeld op basis van het aantal unieke cursisten Nederlands tweede taal, richtgraad 1 en alfabetisering Nederlands tweede taal in een inburgeringstraject. De aanvullende punten en werkingsmiddelen worden naar rato van het aantal toegekende aanvullende leraarsuren tussen de centra voor volwassenenonderwijs en naar rato van het aantal toegekende aanvullende vte tussen de centra voor de basiseducatie verdeeld."; 3° het derde lid van paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: "De beschikbare leraarsuren, vte, punten en werkingsmiddelen kunnen enkel aangewend worden voor de organisatie van de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het studiegebied Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs voor de centra voor volwassenenonderwijs of voor de organisatie van de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het leergebied Nederlands tweede taal van de basiseducatie en de opleidingen van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal voor de centra voor basiseducatie."; 4° in paragraaf 3 worden tussen het woord "leraarsuren" en het woord "vermeld" de woorden "en de aanvullende punten" ingevoegd;5° in paragraaf 4 worden de woorden "van de aanvullende leraarsuren en aanvullende vte" opgeheven. Afdeling 14. - Aanpassing deler voor de geletterdheidsmodules

Nederlands en Leren leren

Art. 67.In artikel 98, § 1, tweede lid, 4°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, worden tussen de woorden "voor de" en het woord "studiegebieden" de woorden "geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren en de" ingevoegd. Afdeling 15. - Inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs

Art. 68.In artikel 100quater, eerste lid, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° een attest overleggen, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij: a) een leefloon van het OCMW ontvangt;b) een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangt;c) erkend is als gehandicapte en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangt;d) voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt is;e) begunstigde is van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %); f) persoon ten laste is van een persoon, bedoeld in a) of in b) of in c) of in d);". Afdeling 16. - Begrotingsfonds dienstverlening AHOVOKS

Art. 69.In artikel 26, § 1, van het decreet van 21 december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013, worden de woorden "Er wordt een begrotingsfonds Dienstverlening AKOV opgericht" vervangen door de woorden "Er wordt een begrotingsfonds Dienstverlening AHOVOKS opgericht". Afdeling 17. - Middelen vluchtelingencrisis

Art. 70.In het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt een artikel 196sexies ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 196sexies.§ 1. Ten laste van het begrotingsjaar 2016 worden 111 449,50 aanvullende leraarsuren, 1 568,79 aanvullende punten en een bedrag van 972.650,20 euro aan werkingsmiddelen aan de centra voor volwassenenonderwijs en 128,12 aanvullende vte, 2 025,98 aanvullende punten en een bedrag van 1.446.102,48 euro aan werkingsmiddelen aan de centra voor basiseducatie toegekend. § 2. Deze middelen worden verdeeld op basis van het aantal unieke cursisten Nederlands tweede taal en alfabetisering Nederlands tweede taal in een inburgeringstraject. § 3. De middelen kunnen enkel aangewend worden voor de organisatie van de bijkomende opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs en de bijkomende opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en Nederlands tweede taal van de basiseducatie die de verhoogde instroom van vluchtelingen in een inburgeringstraject met zich meebrengt. § 4. De betrekking die met de aanvullende leraarsuren en de aanvullende punten, vermeld in paragraaf 1, wordt ingericht, kan niet worden vacant verklaard en het centrumbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen of muteren in deze betrekking. § 5. De Vlaamse Regering kan de verdeling, vermeld in paragraaf 1, aanpassen, wanneer blijkt dat de initiële verdeling niet voldoet aan de noden bij de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie. § 6. In afwijking van artikel 64, § 3, artikel 68, § 2, artikel 69 en artikel 70, kan het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs een bestaande onderwijsbevoegdheid voor een opleiding van het studiegebied Nederlands tweede taal in een andere vestigingsplaats aanwenden dan in de vestigingsplaatsen waarvoor deze was toegekend, als aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 1° de aanvraag kadert in een project van beperkte duur in 2016;2° de opleiding waarop de aanvraag betrekking heeft wordt effectief ingericht in samenwerking met een bedrijf, een dienst of een organisatie waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten;3° er is een ondertekend akkoord van elk ander centrumbestuur dat in deze vestigingsplaats onderwijsbevoegdheid bezit voor dezelfde opleiding; 4° er is een protocol van het lokaal comité van het aanvragende centrumbestuur.".

Art. 71.Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving wordt een artikel 19nonies toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 19nonies.§ 1. Ten laste van het begrotingsjaar 2016 wordt bij het Departement Onderwijs en Vorming op FB0-1FGE2AJ-IS - Interne stromen - Schoolinfrastructuur een krediet ingeschreven. § 2. Deze middelen kunnen enkel aangewend worden voor AGIOn en voor het GO! voor de volledige subsidiëring en financiering van de realisatie van tijdelijke schoolinfrastructuur, namelijk de huur en plaatsing van tijdelijke modulaire units in het kader van de opvang van instromende minderjarigen in het onderwijssysteem (zowel kleuters, leerlingen basis- en secundair onderwijs, niet begeleide minderjarigen) naar aanleiding van de vluchtelingencrisis.".

Art. 72.Ten laste van het begrotingsjaar 2016 wordt bij het Departement Onderwijs en Vorming op FBO-1FBE2ZZ-PR Provisies - Provisies een krediet ingeschreven.

Deze middelen kunnen enkel aangewend worden om, naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, bijkomende specifieke maatregelen te nemen voor anderstalige nieuwkomers in het basis- of secundair onderwijs. De Vlaamse Regering wordt belast met de uitvoering van deze bepaling. Afdeling 18. - Huursubsidies schoolinfrastructuur

Art. 73.Artikel 19bis van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 19bis.§ 1. Elke inrichtende macht mag binnen de perken van de begrotingskredieten een dossier indienen bij AGIOn voor het huren van een schoolgebouw dat voorheen nog niet als onderwijsbestemming werd ingezet. Deze huursubsidie kadert in projecten voor bestaande gebouwen, vernieuwbouw of nieuwbouw waarbij ofwel nieuwe capaciteitsuitbreiding gerealiseerd wordt ofwel bedreigde capaciteit effectief hersteld wordt, binnen het basis- en secundair onderwijs en de internaten. § 2. De maximumtermijn van de huurovereenkomst bedraagt 18 jaar vanaf de aanvang van de huurovereenkomst. § 3. Op basis van een periodieke oproep bepaalt een selectiecommissie binnen AGIOn aan de hand van objectieve criteria, zoals de huurtermijn en multi-inzetbaarheid, de dossiers binnen de perken van de begrotingskredieten. § 4. Wijzigingen met betrekking tot de huurovereenkomst worden onmiddellijk voorgelegd aan AGIOn en kunnen leiden tot wijzigingen van de beslissing van AGIOn met betrekking tot de huursubsidie. § 5. Voor de huursubsidie die AGIOn toekent, geldt hetzelfde subsidiepercentage als in de reguliere subsidiëring, zoals vermeld in artikel 17, § 1. § 6. De Vlaamse Regering bepaalt de werkwijze met betrekking tot de periodieke oproep, de samenstelling en werking van de selectiecommissie binnen AGIOn, de wijze van selectie van de dossiers, de normen met inbegrip van de financiële norm, de modaliteiten, de berekeningswijze en de wijze van toekenning, uitbetaling en verantwoording van de huursubsidie.''.

Art. 74.Artikel 19ter van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 19ter.De huursubsidie vermeld in artikel 19bis kan met betrekking tot het betrokken schoolgebouw niet gecumuleerd worden met subsidies inzake schoolinfrastructuur voor of tijdens de periode van het huren.''.

Art. 75.Artikel 19quater van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 19quater.AGIOn kan alle initiatieven nemen die het nodig acht om toe te zien of de voorwaarden voor de huursubsidie vervuld zijn of blijven en of de huursubsidie niet ten onrechte wordt uitbetaald.

AGIOn kan onder meer bijkomende documenten en gegevens opvragen, de inrichtende macht horen en een bezoek ter plaatse brengen.''.

Art. 76.Artikel 19quinquies van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt: ``

Art. 19quinquies.Indien geen gevolg gegeven wordt aan de initiatieven van AGIOn zoals bepaald in artikel 19quater, kan de betaling van de huursubsidie opgeschort worden.''.

Art. 77.Artikel 19sexies van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt: ``

Art. 19sexies.§ 1. Indien de onderwijsbestemming van het schoolgebouw niet langer verzekerd is of in geval van oneigenlijk gebruik, stopt AGIOn met de betaling van de huursubsidie. § 2. Het behoort tot de appreciatie van AGIOn om te bepalen of de onderwijsbestemming niet langer verzekerd is of dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, gebaseerd op alle feitelijke en juridische elementen die bekend zijn.''.

Art. 78.Artikel 19septies van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt: ``

Art. 19septies.§ 1. De ten onrechte uitbetaalde huursubsidies worden verrekend met de nog verschuldigde huursubsidies. § 2. Bij gebrek aan verschuldigde huursubsidies, vordert AGIOn de ten onrechte uitgekeerde huursubsidies terug.''.

Art. 79.Aan hoofdstuk II van dezelfde wet wordt een artikel 19octies toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Artikel 19octies.De inrichtende macht die een beschikbaarheidstoelage voor een jaar werd toegekend door de raad van bestuur van AGIOn vóór de inwerkingtreding van artikel 19bis tot en met artikel 19septies over de huursubsidie, behoudt het recht op die beschikbaarheidstoelage krachtens de voorwaarden en modaliteiten die van kracht waren voor de inwerkingtreding van 19bis tot en met 19septies.".

Art. 80.AGIOn wordt gemachtigd huursubsidies toe te kennen en de jaarlijkse weerslag hiervan moet binnen de toegekende begrotingskredieten blijven. HOOFDSTUK 1 0. - Financiën en Begroting Afdeling 1. - Geïntegreerde woonbonus

Art. 81.In artikel 14537 van het Wetboek van 10 april 1992 van de Inkomstenbelastingen, het laatst gewijzigd bij decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1, eerste lid, eerste streepje, wordt de zinsnede "en waarvan de leningsovereenkomsten die op die hypothecaire lening betrekking hebben, uiterlijk op 31 december 2015 aangegaan werden" toegevoegd; 2° aan paragraaf 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Met behoud van de toepassing van het eerste en het tweede lid, wordt een hypothecaire lening als vermeld in het eerste lid, eerste streepje, waarvan het onderpand door hypotheekruil wordt vervangen ingevolge vervreemding bij authentieke akte verleden vanaf 1 januari 2016 van de woning waarvoor die hypothecaire lening werd aangegaan en waarvan de uitgaven, vermeld in het eerste lid, als gevolg van die vervreemding betrekking hebben op een andere woning, geacht te zijn aangegaan voor het verwerven of behouden van die andere woning."; 3° aan paragraaf 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als voldaan is aan de voorwaarden van zorgwonen, vermeld in artikel 4.1.1, 18°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, worden de personen die de belastingplichtige conform artikel 4.1.1, 18°, d), van de voormelde codex huisvest, voor de toepassing van dit artikel geacht deel uit te maken van het gezin van de belastingplichtige."; 4° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Als de leningsovereenkomsten met betrekking tot de hypothecaire lening, vermeld in paragraaf 1, aangegaan werden in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, mag het bedrag van de intresten, betalingen en bijdragen, vermeld in paragraaf 1, met betrekking tot die overeenkomsten, dat in aanmerking wordt genomen voor de belastingvermindering, per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 1.520 euro.".

Art. 82.In artikel 14538, § 1, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij wet van 8 mei 2014, wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als artikel 14537, § 1, derde lid, wordt toegepast, kan de belastingvermindering, vermeld in artikel 14537, § 1, eerste lid, niet worden toegepast als de belastingplichtige voor dezelfde uitgaven tevens de toepassing vraagt van de belastingvermindering, vermeld in artikel 1455.".

Art. 83.In hetzelfde wetboek, het laatst gewijzigd bij wet van 10 augustus 2015, wordt een artikel 14538/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 14538/1.Voor de toepassing van artikel 14538/2 wordt verstaan onder: 1° hypothecaire lening: een hypothecaire leningsovereenkomst met een looptijd van ten minste 10 jaar die door de belastingplichtige is aangegaan bij een instelling die in de Europese Economische Ruimte is gevestigd en die specifiek tot doel heeft om in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte een woning te verwerven of te behouden;2° levensverzekering: een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood tot uitvoering van een individueel gesloten levensverzekeringscontract dat de belastingplichtige is aangegaan in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte om in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn eigen woning te verwerven of te behouden en waarbij: a) de belastingplichtige alleen zichzelf heeft verzekerd;b) het levensverzekeringscontract werd aangegaan voor de leeftijd van 65 jaar;c) het levensverzekeringscontract een minimumlooptijd heeft van tien jaar als het in voordelen bij leven voorziet;d) de voordelen van het levensverzekeringscontract bij leven toekomen aan de belastingplichtige vanaf de leeftijd van 65 jaar;e) de voordelen van het levensverzekeringscontract bij overlijden: i.toekomen aan de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de eigen woning verwerven ten belope van het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de hypothecaire lening; ii. toekomen aan de echtgenoot of de bloedverwanten van de belastingplichtige tot de tweede graad ten belope van het verzekerde kapitaal dat niet dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de hypothecaire lening; f) die bijdragen niet geheel of gedeeltelijk in aanmerking kunnen komen voor de toepassing van artikel 52, 7° bis. Levensverzekeringen die tot na de oorspronkelijk bepaalde termijn worden verlengd, opnieuw van kracht gemaakt, gewijzigd of verhoogd als de verzekerde de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, worden geacht niet voor de leeftijd van 65 jaar, vermeld in het eerste lid, 2°, b), te zijn aangegaan.

Onder het verwerven of behouden van een woning als vermeld in het eerste lid wordt het volgende verstaan: 1° een onroerend goed aankopen;2° een onroerend goed bouwen;3° een onroerend goed volledig of gedeeltelijk vernieuwen;4° de erfbelasting, het successierecht, de schenkbelasting of het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van onroerende goederen betalen van een woning, met uitzondering van nalatigheidsinteresten, verschuldigd bij laattijdige betaling. Een hypothecaire lening als vermeld in het eerste lid, 1°, waarvan het onderpand door hypotheekruil wordt vervangen ingevolge vervreemding bij authentieke akte verleden vanaf 1 januari 2016 van de woning waarvoor die hypothecaire lening werd aangegaan, en waarvan de uitgaven, vermeld in artikel 14538/2, § 1, eerste lid, als gevolg van die vervreemding betrekking hebben op een andere woning, wordt geacht te zijn aangegaan voor het verwerven of behouden van die andere woning.

Onder vernieuwing als vermeld in het derde lid, 3°, worden de dienstverrichtingen begrepen, vermeld in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.".

Art. 84.In hetzelfde wetboek, het laatst gewijzigd bij wet van 10 augustus 2015, wordt een artikel 14538/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 14538/2.§ 1. Er wordt een belastingvermindering verleend voor de volgende uitgaven die tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk zijn betaald voor de woning van de belastingplichtige die op het ogenblik van de uitgaven zijn eigen woning is: 1° de interesten en de betalingen voor de aflossing of de wedersamenstelling van een hypothecaire lening die aangegaan werd vanaf 1 januari 2016;2° de definitief betaalde bijdragen voor een levensverzekering voor het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden, beperkt tot het gedeelte dat dient voor het weder samenstellen of het waarborgen van een hypothecaire lening als vermeld in punt 1°. Als artikel 14538/1, vierde lid, wordt toegepast, kan de belastingvermindering, vermeld in het eerste lid, niet worden toegepast als de belastingplichtige voor dezelfde uitgaven tevens de toepassing vraagt van de belastingvermindering, vermeld in artikel 1455.

Als voldaan is aan de voorwaarden van zorgwonen, vermeld in artikel 4.1.1, 18°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, worden de personen die de belastingplichtige conform artikel 4.1.1, 18°, d), van de voormelde codex huisvest, voor de toepassing van dit artikel geacht deel uit te maken van het gezin van de belastingplichtige. § 2. Het bedrag van de uitgaven dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering, vermeld in paragraaf 1, kan per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 1520 euro.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, wordt verhoogd met 760 euro gedurende de eerste tien belastbare tijdperken vanaf het belastbaar tijdperk waarin de hypothecaire lening, vermeld in paragraaf 1, werd aangegaan, wanneer de woning, op 31 december van het belastbaar tijdperk waarin die hypothecaire lening is aangegaan, de enige woning is.

De verhoging, vermeld in het tweede lid, wordt bijkomend verhoogd met 80 euro als de belastingplichtige drie of meer dan drie kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk waarin de hypothecaire lening, vermeld in paragraaf 1, wordt aangegaan.

Voor de toepassing van het derde lid worden gehandicapte kinderen ten laste voor twee gerekend.

In afwijking van het tweede lid sluiten de hierna vermelde andere woningen de toepassing van de verhoging niet uit: 1° andere woningen waarvan de belastingplichtige door een erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker is;2° andere woningen die op 31 december van het belastbaar tijdperk waarin de hypothecaire lening, vermeld in paragraaf 1, werd aangegaan op de vastgoedmarkt te koop zijn aangeboden, en die uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk waarin de hypothecaire lening, vermeld in paragraaf 1, werd aangegaan, ook daadwerkelijk zijn verkocht. De verhogingen, vermeld in het tweede en het derde lid, worden niet langer toegepast vanaf het eerste belastbaar tijdperk waarin de belastingplichtige op 31 december van dat belastbaar tijdperk volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker wordt van de andere woning dan de woning waarvoor uitgaven als vermeld in paragraaf 1, werden betaald. § 3. De belastingvermindering, vermeld in paragraaf 1, bedraagt 40 % van het bedrag, vermeld in paragraaf 2.

Als een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en beide echtgenoten uitgaven hebben gedaan die recht geven op de belastingvermindering, kunnen de echtgenoten die uitgaven vrij verdelen binnen de begrenzingen, vermeld in paragraaf 2. § 4. De belastingvermindering, vermeld in paragraaf 1, wordt enkel verleend als de belastingplichtige een attest ter beschikking houdt waaruit blijkt dat hij aan alle voorwaarden voldoet om van die belastingvermindering te genieten.''.

Art. 85.In artikel 14539, eerste lid, 1°, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij wet van 8 mei 2014, wordt tussen de woorden "het waarborgen van een lening die" en de woorden "specifiek is aangegaan voor" de zinsnede "uiterlijk op 31 december 2015 is aangegaan en die" ingevoegd.

Art. 86.In artikel 14540, § 2, eerste lid, van hetzelfde wetboek, het laatst gewijzigd bij decreet van 19 december 2014, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de lening uiterlijk op 31 december 2015 is aangegaan voor een looptijd van ten minste tien jaar bij een instelling die in de Europese Economische Ruimte is gevestigd;".

Art. 87.In artikel 14543, eerste lid, van hetzelfde wetboek, het laatst gewijzigd bij decreet van 19 december 2014, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de interesten van schulden die voor 1 januari 2016 specifiek zijn aangegaan om een woning te verwerven of te behouden die op het ogenblik dat de interesten worden betaald, de eigen woning is van de belastingplichtige en waarvan het inkomen begrepen is in zijn belastbare onroerende inkomsten vóór de toepassing van artikel 12, met uitzondering van de interesten die in aanmerking komen voor de belastingvermindering, vermeld in artikel 14537;".

Art. 88.In artikel 14546 van hetzelfde wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste streepje, wordt de zinsnede "artikel 20" vervangen door de zinsnede "artikel 101";2° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2/1.Wanneer de belastingplichtige vanaf 1 januari 2016: - een hypothecaire lening aangaat, als vermeld in artikel 14538/1, eerste lid, 1°, terwijl er nog een lening is die in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 14537, § 2, of § 3, artikel 14539, 14541, tweede lid, 3°, artikel 14542, tweede lid, 2°, artikel 14543 of 14545, en - voor die hypothecaire lening of voor de levensverzekering, vermeld in artikel 14538/1, eerste lid, 2°, de toepassing vraagt van de belastingvermindering, vermeld in artikel 14538/2, worden de artikelen 14537, 14539, 14541, 14542, 14543, 14544 en 14545 niet langer toegepast voor de uitgaven met betrekking tot de voorheen gesloten leningen en levensverzekeringen.". Afdeling 2. - Toepassing afgevlakte gezondheidsindex

Art. 89.Voor de subsidies, forfaits en tegemoetkomingen die opgenomen zijn in de volgende wettelijke bepalingen of hun uitvoeringsbesluiten en die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, moet altijd de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen: 1° hoofdstuk IV, afdeling 5, artikelen 99 tot en met 107bis, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;2° artikel 13, 41bis, 48, 85 en 87 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 1999 en gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en 7 december 2007;3° artikel 3ter van het Onderwijsdecreet II van 31 juli 1990;4° artikel 11 tot en met 16 van het decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen, gewijzigd bij decreten van 30 april 2004 en 21 december 2014;5° artikel 4 van het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk;6° artikel 27 van het decreet van 1 december 1993 inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken;7° artikel 22, 6°, 23, § 3bis, 34, eerste lid, 13°, 35, § 3, 37, § 12 en § 20, 47, 56, § 2, eerste lid, 3°, en 56, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 17 december 2004, 27 december 2005, 24 juli 2008, 19 december 2008, 22 december 2008, 10 december 2009 en 27 december 2012;8° artikel 10bis en artikel 10ter van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, gewijzigd bij de decreten van 28 april 2006, 10 juli 2008 en 21 juni 2013;9° artikel 91 en artikel 169 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;10° artikel 58 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij de decreten van 23 maart 2012 en 31 mei 2013;11° artikel 13, 36, 44 en 51 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2002, 30 april 2004, 7 december 2007, 1 maart 2013, 28 maart 2014 en 9 mei 2014;12° het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 6 juli 2012;13° artikel 29bis en 29ter van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, artikel 29bis, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, en artikel 29ter, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004;14° artikel 17, eerste lid, 3°, en derde lid, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2001 en 24 juni 2005;15° artikel 26 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, gewijzigd bij het decreet van 25 november 2005;16° artikel 18 van het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen;17° artikel 12 van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten;18° artikel 57, 59, 59ter en 67bis van de programmawet van 2 januari 2001, gewijzigd bij de wetten van 24 december 2002, 23 december 2005 en 27 december 2006;19° artikel 43, § 7, 50, § 4, 53, 54, 55 en 56 van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;20° artikel 4 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, gewijzigd bij de wetten van 17 juni 2009 en 22 juni 2012;21° artikel 65 tot en met 71 van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2002; 22° artikel X.5 van het Onderwijsdecreet XIV van 14 februari 2003; 23° artikel 10, 14, 17 en 18/1 van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, gewijzigd bij decreet van 18 juli 2008 en 20 december 2013;24° artikel 47 van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk;25° artikel 8, 10, 12 en 18 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van Toerisme voor Allen;26° artikel 16, 20, § 2, 21, § 3, 23, § 1 en § 3, 26, 28, § 1 en § 3, 75bis, § 3, vierde lid, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, gewijzigd bij decreet van 20 maart 2009;27° artikel 6bis, 7, § 4, 8, § 1 en § 3, 14, vierde lid, 15bis, eerste en vierde lid, van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, gewijzigd bij decreten van 3 maart 2009, 20 maart 2009 en 21 juni 2013;28° artikel 12 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;29° artikel 26 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012;30° artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector;31° artikel 11 van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector; 32° artikel 10 tot en met 10/2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. ``de Rand'' tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand; 33° artikel 8, 17, 18 en 19 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006, 20 maart 2009, 21 juni 2013 en 25 april 2014;34° artikel 6, § 4, van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal;35° artikel 32 van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum;36° artikel 63 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007;37° decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;38° artikel 43 van het Participatiedecreet van 18 januari 2008;39° artikel 52 van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;40° het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering;41° artikel 95, 96, 105 en 170 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 en gewijzigd bij de wet van 10 april 2014;42° artikel 32, § 3, tweede lid, 65 en 66/30, § 3, tweede lid, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;43° artikel 25 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies;44° artikel 29 van het Circusdecreet van 21 november 2008;45° decreet hogere zeevaartschool van 20 februari 2009;46° artikel 60, 62, 64, 68 en 69 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2013;47° artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;48° artikel 26/10, § 2, en 26/11, van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012;49° artikel 10 van het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;50° artikel 3 van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging;51° artikel 17 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012;52° decreet van 8 mei 2009 betreffende kwaliteit van onderwijs;53° artikel 6 van het decreet van 14 december 2009 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra;54° artikel 10 van het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw;55° artikel 5 van het decreet van 15 juli 2011 houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede;56° artikel 2, 8, § 7, 13, § 3, en 20, van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;57° artikel 9, 13 en 19 van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen;58° artikel 7 en 12 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters;59° artikel 49 en 73 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014;60° artikel 13 en 19, § 3, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg;61° artikel 51 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;62° artikel 182 en 185 van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012;63° artikel 2, 3°, en 8, van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme;64° artikel 3 van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;65° artikel 8 van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen;66° artikel 6 van het decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit;67° artikel 14 van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;68° artikel 22, 26, § 1, 28, 42, § 2, 67 en 68, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;69° artikel 16, 20 en 59 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;70° artikel 3 van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector;71° Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013;72° artikel 25 en 42 van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;73° artikel 14, § 2, van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;74° artikel 25 van het Kunstendecreet van 13 december 2013, gewijzigd bij decreet van 18 mei 2015;75° het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten;76° het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting;77° artikel 10 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap. Voor alle overeenkomsten en akkoorden gesloten ter uitvoering van de bepalingen, vermeld in het eerste lid, die voorzien in een koppeling aan de prijsindex, moet ook altijd de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen.

De afgevlakte gezondheidsindex moet berekend en toegepast worden overeenkomstig artikel 2 tot en met 2quater van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

De toepassing van het eerste tot en met het derde lid mag niet leiden tot een nominale vermindering van de subsidies, forfaits en tegemoetkomingen, vermeld in het eerste lid, in de periode van 1 april tot aan de referentiemaand, vermeld in artikel 2, § 4, van het voormelde koninklijk besluit. Afdeling 3. - Hervorming Financieringsfonds voor Schuldafbouw en

Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU)

Art. 90.Het decreet van 22 december 2000 houdende oprichting van een Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven wordt opgeheven.

Het gehele vermogen, met inbegrip van alle rechten en plichten, openstaande vastleggingen en vorderingen, activa en passiva, van het ontbonden Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige uitgaven wordt van rechtswege overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap op 31 december 2015.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de verdeling van de overgekomen kredieten te bepalen.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de vereffening van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven af te handelen.

Art. 91.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om jaarlijks de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggingskredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, beperkt tot de som van de niet-gebruikte vereffeningskredieten te herverdelen over de programma's heen naar de provisie investeringsmiddelen. Deze provisie kan voor investeringsgerelateerde uitgaven en schuldafbouw worden aangewend. Afdeling 4. - Opheffing DAB Veiling Emissierechten

Art. 92.Artikel 20 van het decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting wordt opgeheven.

Het gehele vermogen, met inbegrip van alle rechten en plichten, openstaande vastleggingen en vorderingen, activa en passiva van de ontbonden Dienst met Afzonderlijk Beheer Veiling Emissierechten wordt van rechtswege overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap op 31 december 2015. Afdeling 5. - Opheffing Vlaams Toekomstfonds

Art. 93.Artikel 93 tot en met 97 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 worden opgeheven.

Het gehele vermogen, met inbegrip van alle rechten en plichten, openstaande vastleggingen en vorderingen en activa en passiva, van het ontbonden Vlaams Toekomstfonds wordt van rechtswege overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap op 31 december 2015. Afdeling 6. - Erfbelasting

Art. 94.In artikel 3.10.4.3.1, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt de zinsnede "artikel 2.7.1.0.6" vervangen door de zinsnede "de artikelen 2.7.1.0.5, § 1, tweede lid, en 2.7.1.0.6". Afdeling 7. - Verdeelrecht

Art. 95.In artikel 2.10.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij decreet van 19 december 2014, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Het recht wordt op 1% gebracht als de verdeling of de afstand, vermeld in artikel 2.10.1.0.1, 1° of 2° : 1° tussen ex-echtgenoten plaatsvindt na of uitwerking heeft door de echtscheiding; 2° tussen ex-wettelijke samenwonenden plaatsvindt binnen een termijn van drie jaar die volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning conform artikel 1476, § 2, van het Burgerlijk Wetboek en op voorwaarde dat de personen op de dag van deze beëindiging ten minste een jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samenwoonden.". Afdeling 8. - Schenkbelasting

Art. 96.In artikel 2.8.4.3.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen de zinsnede "wordt de schenkbelasting voor schenkingen van onroerende goederen gelegen in het Vlaamse Gewest" en de zinsnede "berekend volgens het tarief" de zinsnede "en gedaan met ingang van 1 juli 2015," ingevoegd;2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt tussen de zinsnede "wordt de schenkbelasting voor schenkingen van onroerende goederen gelegen in het Vlaamse Gewest" en de zinsnede "berekend volgens het tarief" de zinsnede "en gedaan met ingang van 1 juli 2015," ingevoegd. Afdeling 9. - Onroerende voorheffing

Art. 97.Artikel 3 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt opgeheven.

Art. 98.In artikel 2.1.5.0.1, § 2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden punt 4° en 5° vervangen door wat volgt: ``4° 50 % van de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar voor gebouwde onroerende goederen waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend na 31 december 2012 en die op 1 januari van het aanslagjaar ten hoogste een E-peil hebben volgens de volgende tabel:

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning

E-peil nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

E50

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015

E40

Vanaf 1 januari 2016

E30


5° 100 % van de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar voor gebouwde onroerende goederen waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend na 31 december 2012 en die op 1 januari van het aanslagjaar ten hoogste een E-peil hebben volgens de volgende tabel:

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning

E-peil nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015

E30

Vanaf 1 januari 2016

E20


.''; 2° het zesde lid wordt vervangen door wat volgt: ``Alleen de gebouwde onroerende goederen waarvoor het vereiste E-peil voor het gebouw als geheel is bepaald, komen in aanmerking voor de verminderingen, vermeld in het eerste lid.De verminderingen worden alleen toegekend als het gaat om nieuwbouw, vermeld in artikel 1.1.1, § 2, 110°, van het Energiebesluit van 19 november 2010.''.

Art. 99.Artikel 3.1.0.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt vervangen door wat volgt: "Art. 3.1.0.0.6. De provincies en de gemeenten die met toepassing van artikel 2.1.4.0.2 opcentiemen op de onroerende voorheffing heffen, en die met toepassing van artikel 2.1.4.0.1, § 2, eerste lid, 5°, 6° en 7°, en artikel 2.1.5.0.1, § 2, die opbrengsten derven, worden daarvoor volledig vergoed door het Vlaamse Gewest.". Afdeling 10. - Compensatie aan de gemeenten voor gederfde opcentiemen

onroerende voorheffing

Art. 100.Als een gemeente met toepassing van artikel 3.1.0.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 recht had op een compensatie voor de opbrengsten, die zij derfde voor het aanslagjaar 2014 met toepassing van artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 4°, van deze codex en het bedrag van deze compensatie is groter dan het verschil tussen wat de gemeente met toepassing van de artikelen 6 tot en met 11 van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds uit de hoofddotatie van het Gemeentefonds ontving in 2013 en wat de gemeente met toepassing van die zelfde bepalingen uit de hoofddotatie van het Gemeentefonds ontving in 2014, wordt in 2016, 2017, 2018 en 2019 een bedrag x betaald aan de gemeente volgens volgende formule: x = a-b, waarbij: 1° a = het in 2015 uitbetaalde bedrag van de compensatie voor gederfde opbrengsten voor het aanslagjaar 2014 met toepassing van de artikelen 2.1.6.0.1, eerste lid, 4°, en 3.1.0.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 2° b = het verschil tussen het bedrag dat de gemeente uit de hoofddotatie van het Gemeentefonds ontving in 2013 en het bedrag dat de gemeente uit de hoofddotatie van het Gemeentefonds ontving in 2014, telkens met toepassing van de artikelen 6 tot en met 11 van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds. Het bedrag x, vermeld in het eerste lid, wordt aan de gemeente betaald uiterlijk op 15 oktober van elk jaar. Afdeling 11. - Kilometerheffing - Vervroegde aanvraag tot vrijstelling

Art. 101.De vrijstellingen van de kilometerheffing, als vermeld in artikel 23 van het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, kunnen worden aangevraagd vanaf 1 januari 2016. Afdeling 12. - Eurovignet

Art. 102.Artikel 3.1.0.0.1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt vervangen door wat volgt: "De bepalingen van titel 3 zijn, behalve bij afwijkende bijzondere bepalingen, van toepassing op alle belastingen, vermeld in titel 2, alsook op het eurovignet.".

Art. 103.Artikel 39 van het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband wordt opgeheven.

Art. 104.Aan titel 5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt een artikel 5.0.0.0.12 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 5.0.0.0.12. Op aanvraag van de belastingschuldige wordt voor de voertuigen die in België ingeschreven zijn of ingeschreven moeten zijn en waarvan de aangiftes, vermeld in artikel 3.3.1.0.3, voor 1 november 2015 werden onderschreven of overeenkomstig artikel 3.3.1.0.3, vierde lid, werden verlengd, een evenredige teruggave van het eurovignet verleend voor de resterende dagen van de belastbare periode van het eurovignet die betrekking hebben op de periode vanaf 1 april 2016.

Voor de berekening van het terug te betalen bedrag wordt toepassing gemaakt van de volgende formule: JV x r/365 dagen, waarbij: 1° JV = het toepasselijke tarief van een eurovignet met een geldigheidsduur van een jaar als vermeld in artikel 2.4.4.0.1; 2° r = het resterend aantal dagen waarvoor al betaald werd, te rekenen vanaf 1 april 2016 tot het einde van de geldigheidsduur van het eurovignet. Artikel 3.4.7.0.4 is niet van toepassing.

Op straffe van verval gebeurt de aanvraag, vermeld in het eerste lid, ten vroegste op 1 januari 2016 en uiterlijk op 1 mei 2016.". Afdeling 13. - Vergroening van de verkeersbelasting

Art. 105.Aan artikel 1.1.0.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 worden een punt 6° en een punt 7° toegevoegd, die luiden als volgt: "6° euronorm: de maximumdrempel voor de concentratie van bepaalde vervuilende stoffen in de uitlaatgassen van motorvoertuigen, bepaald in opeenvolgende Europese richtlijnen en verordeningen; 7° wegvoertuigen: de personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen zoals die voertuigen zijn omschreven in de reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanhangwagens en zoals ze worden verstaan in de zin van de laatste zin van punt 2°, voor zover die voertuigen voorzien zijn van of voorzien moeten zijn van een andere nummerplaat dan een in het kader van de bedoelde regeling uitgereikte proefrittenplaat, handelaarsplaat of tijdelijke plaat die geen internationale kentekenplaat is.".

Art. 106.Aan artikel 2.2.4.0.1 van dezelfde codex wordt een paragraaf 2/1 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 2/1. Voor de personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik en de minibussen die na 31 december 2015 worden ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid wordt de belasting berekend, op basis van de tabel, vermeld in paragraaf 2, met in achtneming van volgende elementen: 1° in functie van de CO2-uitstoot van het voertuig, gemeten tijdens de homologatie ervan volgens de geldende Europese regelgeving, wordt het tarief a) vermeerderd met 0,30% voor iedere gram CO2-uitstoot per kilometer boven 122 gram en niet hoger dan 500 gram;b) verminderd met 0,30% voor iedere gram CO2-uitstoot per kilometer onder 122 gram, maar hoger dan 24 gram; 2° in functie van de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig en desgevallend de aanwezigheid van een roetfilter wordt het tarief met een percentage vermeerderd of verminderd overeenkomstig de volgende tabel:

Euronorm

Benzine en andere brandstoffen

Diesel

euro 0

30 %

50 %

euro 1

10 %

40 %

euro 2

5 %

35 %

euro 3

0 %

30 %

euro 3 + roetfilter

/

30 %

euro 4

- 12,5 %

25 %

euro 4 + roetfilter

/

17,5 %

euro 5 of EEV

- 15 %

17,5 %

euro 6

- 15 %

15 %


In afwijking van artikel 2.2.4.0.2, § 2, bedraagt de belasting, berekend overeenkomstig het eerste lid, minimum 40 euro.

Deze paragraaf is alleen van toepassing op wegvoertuigen van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten.".

Art. 107.In artikel 2.2.4.0.3 van dezelfde codex wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De belasting, vastgesteld volgens artikel 2.2.4.0.1, § 2 en § 4, de minimumbelastingen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, tweede lid, en artikel 2.2.4.0.1, § 5, de belastingen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 7, alsook de belasting, vermeld in artikel 2.2.4.0.2, § 1, en de minimumbelasting, vermeld in artikel 2.2.4.0.2, § 2, alsook het bedrag, vermeld in artikel 2.2.5.0.4, zijn gekoppeld aan de schommelingen van het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk. De belastingbedragen worden aangepast op 1 juli van elk jaar op grond van de schommelingen van het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, vastgesteld tussen de maand mei van het vorige jaar en de maand mei van het lopende jaar. De belastingbedragen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, met uitzondering van paragraaf 2/1, en artikel 2.2.4.0.2, zijn de bedragen die van toepassing waren op 1 juli 2013. Voor de toepassing van de indexatie zijn de bedragen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, tweede lid, en artikel 2.2.5.0.4, de bedragen die gelden alsof ze van toepassing waren op 1 juli 2015.".

Art. 108.Aan titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 4, van dezelfde codex wordt een artikel 2.2.4.0.6 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.2.4.0.6. Als de euronorm van het wegvoertuig niet bekend is, wordt die parameter voor de toepassing van artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, eerste lid, 2°, bepaald aan de hand van de datum van de eerste inschrijving van het wegvoertuig, vermeld in de volgende tabel:

Datum van de eerste inschrijving van het wegvoertuig in het binnenland of in het buitenland

Euronorm

tot en met 31 december 1993

euro 0

vanaf 1 januari 1994 tot en met 31 december 1996

euro 1

vanaf 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000

euro 2

vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005

euro 3

vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010

euro 4

vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 augustus 2015

euro 5

vanaf 1 september 2015

euro 6


".

Art. 109.Aan titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 4, van dezelfde codex wordt een artikel 2.2.4.0.7 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.2.4.0.7. Als de CO2-uitstoot van het wegvoertuig niet bekend is, wordt die parameter voor de toepassing van artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, eerste lid, 1°, bepaald aan de hand van de brandstofsoort, de cilinderinhoud en de euronorm, vermeld in de volgende tabel:

Brandstofsoort

Cilinderinhoud in cc

Euronorm

6

5

4

3

2

1

0

CO2-emissies in g/km

Benzine en andere branstoffen, met uitzondering van aardgas en diesel

minder dan 1 400

117

125

140

150

164

173

175

1 400 tot en met 2 000

150

159

172

185

200

211

213

meer dan 2 000

228

238

247

259

279

295

297

Diesel

minder dan 1 400

98

103

120

116

125

132

133

1 400 tot en met 2 000

117

125

144

151

163

173

174

meer dan 2 000

159

169

201

199

214

226

228

Aardgas

minder dan 1 400

94

100

112

120

131

139

140

1 400 tot en met 2 000

120

127

138

148

160

169

171

meer dan 2 000

182

190

198

207

223

236

238


".

Art. 110.Aan titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 4, van dezelfde codex wordt een artikel 2.2.4.0.8 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.2.4.0.8. De aanwezigheid van een roetfilter als vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, eerste lid, 2°, wordt vastgesteld op basis van de PM-gegevens of op basis van de gegevens over de premie voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in wegvoertuigen met een dieselmotor. Onder PM wordt verstaan: de uitstoot van deeltjes, gemeten tijdens de homologatie van het wegvoertuig volgens de geldende Europese regelgeving.

Een roetfilter als vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, eerste lid, 2°, is een halfopen of een gesloten roetfilter.

Een gesloten roetfilter wordt geacht aanwezig te zijn bij wegvoertuigen van euronorm 3 en 4 met een uitstoot kleiner dan of gelijk aan 10 mg/km PM. Als in de waarden de combinatie van 0 mg/km PM en 0 g/km CO2 voorkomt, wordt er geacht geen gesloten roetfilter aanwezig te zijn.

Een halfopen roetfilter wordt geacht aanwezig te zijn bij wegvoertuigen als de premie-aanvraag voor de aankoop en installatie van de roetfilter door de Vlaamse overheid is goedgekeurd.".

Art. 111.Aan titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 4, van dezelfde codex wordt een artikel 2.2.4.0.9 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.2.4.0.9. De belasting voor de personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik en de minibussen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, wordt berekend op basis van de bepalingen van dit hoofdstuk zoals deze van toepassing waren vóór 1 januari 2016, meer bepaald wat betreft de tarieven, vermeld in deze afdeling, de verminderingen, vermeld in afdeling 5, en de vrijstellingen, vermeld in afdeling 6.

Op straffe van verval wordt aan de volgende voorwaarden voldaan: 1° het wegvoertuig werd vóór 31 oktober 2015 besteld;2° het wegvoertuig wordt na 31 december 2015 voor de eerste keer ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;3° een kopie van de bestelbon wordt aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie bezorgd vóór 15 januari 2016, samen met een formulier, afgeleverd door deze entiteit, dat wordt ondertekend door de betrokken belastingplichtige, en dat minstens de volgende gegevens bevat: a) hetzij het identificatienummer uit het Rijksregister van de natuurlijke personen, hetzij het ondernemingsnummer dat bekend is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, hetzij het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, van de persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven werd of zal ingeschreven worden in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid; b) de voornamen, de achternaam en het domicilieadres van de natuurlijke persoon of de naam, de rechtsvorm en het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon op wiens naam het voertuig ingeschreven werd of zal ingeschreven worden in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid.".

Art. 112.Aan titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 5, van dezelfde codex wordt een artikel 2.2.5.0.4 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.2.5.0.4. Voor de voertuigen waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen, wordt de belasting verminderd met 100 euro, in voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de belasting als berekend overeenkomstig artikel 2.2.4.0.1 tot en met 2.2.4.0.3, maar zonder toepassing van de minimumbelastingen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, tweede lid, en § 5, en in artikel 2.2.4.0.2, § 2.

Dit artikel is alleen van toepassing op wegvoertuigen van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten.".

Art. 113.Aan titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6, van dezelfde codex wordt een artikel 2.2.6.0.6 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.2.6.0.6. Op voertuigen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof wordt geen belasting geheven.

Dit artikel is alleen van toepassing op wegvoertuigen van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten.".

Art. 114.Aan titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6, van dezelfde codex wordt een artikel 2.2.6.0.7 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.2.6.0.7. Er wordt tot en met 31 december 2020 geen belasting geheven op: 1° voertuigen waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met aardgas;2° plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer. Een plug-in hybride voertuig is een voertuig dat aangedreven wordt door een elektrische motor en een verbrandingsmotor waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig opgeladen kunnen worden via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig.

Dit artikel is alleen van toepassing op wegvoertuigen van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten.".

Art. 115.In artikel 3.18.0.0.1 van dezelfde codex wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2/1. In afwijking van paragraaf 1, kan het bevoegde personeelslid een administratieve geldboete van 5.000 euro opleggen voor een overtreding van artikel 2.2.4.0.9 als de overtreding is gepleegd met de bedoeling de belasting te ontduiken of om dat mogelijk te maken.". Afdeling 14. - Bijsturing van de belasting op de inverkeerstelling

Art. 116.Aan artikel 1.1.0.0.2, vierde lid, van dezelfde codex wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° euronorm: de maximumdrempel voor de concentratie van bepaalde vervuilende stoffen in de uitlaatgassen van motorvoertuigen, bepaald in opeenvolgende Europese richtlijnen en verordeningen.".

Art. 117.In artikel 2.3.4.1.2 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "De belasting wordt berekend volgens de volgende formule: BIV= ((CO2 * f + x) /246)6 * 4500 + c) * LC"; 2° in het tweede lid, 4°, wordt de tabel die de luchtcomponent (c) weergeeft vervangen door wat volgt:

Brandstofsoort

Euronorm

Bedrag in euro

Diesel

euro 0

2.863,15

euro 1

840,00

euro 2

622,57

euro 3

493,36

euro 3 + roetfilter

467,06

euro 4

467,06

euro 4 + roetfilter

459,35

euro 5 of EEV

459,35

euro 6

454,07

Benzine, en andere brandstoffen

euro 0

1138,78

euro 1

509,28

euro 2

152,29

euro 3

95,53

euro 4

22,93

euro 5 of EEV

20,61

euro 6

20,61


Art. 118.In artikel 2.3.4.1.3 van dezelfde codex worden de woorden "41,61 euro" vervangen door de woorden "41,99 euro" en worden de woorden "10.402 euro" vervangen door de woorden "10.497,70 euro".

Art. 119.In artikel 2.3.4.1.4, laatste zin, van dezelfde codex worden de woorden "1 juli 2013" vervangen door de woorden "1 juli 2015".

Art. 120.In de tabel in artikel 2.3.4.1.6 van dezelfde codex worden de woorden "benzine en lpg" vervangen door de woorden "benzine en andere brandstoffen, met uitzondering van diesel en aardgas".

Art. 121.Aan titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 4, onderafdeling 1, van dezelfde codex wordt een artikel 2.3.4.1.10 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.3.4.1.10. De belasting voor de wegvoertuigen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, wordt berekend op basis van de bepalingen van dit hoofdstuk zoals deze van toepassing waren vóór 1 januari 2016, meer bepaald wat betreft de tarieven, vermeld in deze afdeling, en de vrijstellingen, vermeld in afdeling 6.

Op straffe van verval wordt aan de volgende voorwaarden voldaan: 1° het wegvoertuig werd vóór 31 oktober 2015 besteld;2° het wegvoertuig wordt na 31 december 2015 voor de eerste keer ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;3° een kopie van de bestelbon wordt aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie bezorgd vóór 15 januari 2016, samen met een formulier, afgeleverd door deze entiteit, dat wordt ondertekend door de betrokken belastingplichtige, en dat minstens de volgende de gegevens bevat: a) hetzij het identificatienummer uit het Rijksregister van de natuurlijke personen, hetzij het ondernemingsnummer dat bekend is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, hetzij het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, van de persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven werd of zal ingeschreven worden in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid; b) de voornamen, de achternaam en het domicilieadres van de natuurlijke persoon of de naam, de rechtsvorm en het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon op wiens naam het voertuig ingeschreven werd of zal ingeschreven worden in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid.".

Art. 122.Artikel 2.3.6.0.2 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt: "Art. 2.3.6.0.2. Op voertuigen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof wordt geen belasting geheven.

Dit artikel is alleen van toepassing op de wegvoertuigen, vermeld in artikel 2.3.4.1.1.".

Art. 123.Aan titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 6, van dezelfde codex wordt een artikel 2.3.6.0.3 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.3.6.0.3. Er wordt tot en met 31 december 2020 geen belasting geheven op: 1° voertuigen waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met aardgas;2° plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer. Een plug-in hybride voertuig is een voertuig dat aangedreven wordt door een elektrische motor en een verbrandingsmotor waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig opgeladen kunnen worden via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig.

Dit artikel is alleen van toepassing op de wegvoertuigen, vermeld in artikel 2.3.4.1.1.".

Art. 124.In artikel 3.18.0.0.1 van dezelfde codex wordt een paragraaf 2/2 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2/2. In afwijking van paragraaf 1, kan het bevoegde personeelslid een administratieve geldboete van 5.000 euro opleggen voor een overtreding van artikel 2.3.4.1.10 als de overtreding is gepleegd met de bedoeling de belasting te ontduiken of dat mogelijk te maken.".

Art. 125.In artikel 2.3.4.1.1 van dezelfde codex worden de woorden "en artikel 2.3.6.0.2" vervangen door de woorden ", artikel 2.3.6.0.2 en 2.3.6.0.3". Afdeling 15. - Administratieve vereenvoudiging in de jaarlijkse

verkeersbelasting wanneer een nultarief van toepassing is

Art. 126.In artikel 3.3.1.0.1 van dezelfde codex wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De aangifteplicht voorzien in dit artikel geldt niet voor de voertuigen vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 6, eerste lid.". Afdeling 16. - Tarieven voor motorvoertuigen of de samengestelde

voertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen in de jaarlijkse verkeersbelasting

Art. 127.In artikel 2.2.4.0.2, § 2, van dezelfde codex wordt een tweede lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Deze paragraaf is niet van toepassing op de voertuigen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 6.". HOOFDSTUK 1 1. - Energie

Art. 128.Aan artikel 3.2.1, § 3, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende woorden toegevoegd: "alsmede voor de financiering van energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid.".

Art. 129.In artikel 14.1.1 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "vanaf heffingsjaar 2015 een maandelijkse" vervangen door de woorden "vanaf 1 maart 2016 een jaarlijkse"; 2° aan paragraaf 1, 3°, worden de woorden "vermeld in artikel 4.6.1, artikel 15.3.5/1 en artikel 15.3.5/2, 3° ;" toegevoegd; 3° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het geheel van afnamepunten van een gesloten distributienet, vermeld in paragraaf 1, 3°, dat voldoet aan artikel 1.1.3, 56° /2, wordt echter als één afnamepunt beschouwd. De heffing is in dat geval verschuldigd door de afnemer die volgens het toegangsregister titularis was van het afnamepunt op het transmissienet, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, het elektriciteitsdistributienet.".

Art. 130.Artikel 14.1.2 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 december 2014 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt vervangen door wat volgt: "Art. 14.1.2. De tarieven worden per afnamepunt, waarop de afnemer in het heffingsjaar is aangesloten geweest op één van de netten vermeld in artikel 14.1.1, als volgt bepaald: 1° Categorie B: 100 euro;2° Categorie C: 130 euro;3° Categorie D: 290 euro;4° Categorie E: 770 euro; 5° Categorie F: 1.300 euro; 6° Categorie G: 1.850 euro; 7° Categorie H: 2.600 euro; 8° Categorie I: 6.500 euro; 9° Categorie J: 16.000 euro; 10° Categorie K: 30.000 euro; 11° Categorie L: 75.000 euro; 12° Categorie M: 100.000 euro; 13° Categorie N: 120.000 euro.

Waarbij Categorie B staat voor een schijf tot 5 MWh;

Categorie C staat voor een schijf van 5 MWh tot 10 MWh;

Categorie D staat voor een schijf van 10 MWh tot 20 MWh;

Categorie E staat voor een schijf van 20 MWh tot 50 MWh;

Categorie F staat voor een schijf van 50 MWh tot 100 MWh;

Categorie G staat voor een schijf van 100 MWh tot 500 MWh;

Categorie H staat voor een schijf van 500 MWh tot 1 GWh;

Categorie I staat voor een schijf van 1 GWh tot 5 GWh;

Categorie J staat voor een schijf van 5 GWh tot 20 GWh;

Categorie K staat voor een schijf van 20 GWh tot 50 GWh;

Categorie L staat voor een schijf van 50 GWh tot 100 GWh;

Categorie M staat voor een schijf van 100 GWh tot 250 GWh en Categorie N staat voor een schijf vanaf 250 GWh.".

Art. 131.In hoofdstuk I, titel XIV, van hetzelfde decreet wordt een artikel 14.1.3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 14.1.3/1. Indien de afnemer, vermeld in artikel 14.1.1, § 2, een beschermde afnemer is, als bedoeld in artikel 1.1.1, § 2, 7°, van het Energiebesluit van 19 november 2010, of indien op het afnamepunt, vermeld in artikel 14.1.1, § 1, een actieve budgetmeter voor elektriciteit aanwezig is, of indien op het afnamepunt, vermeld in artikel 14.1.1, § 1, een actieve stroombegrenzer aanwezig is, wordt het tarief, vermeld in artikel 14.1.2, verminderd tot 25 euro. Deze vermindering wordt toegepast pro rata temporis voor de periode dat men tot de voormelde categorieën behoort. Deze afnemer behoort tot categorie A.".

Art. 132.In artikel 14.1.3 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het jaartal "2016" wordt vervangen door het jaartal "2017"; 2° na de woorden "in artikel 14.1.2" en voor de woorden "te vermenigvuldigen" worden de woorden "en artikel 14.1.3/1" ingevoegd.

Art. 133.In artikel 14.2.2 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "bepaalde kalendermaand" vervangen door de woorden "bepaald kalenderjaar";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "voor die maand" opgeheven; 3° aan paragraaf 1 worden een vierde, vijfde en zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Het jaarverbruik, vermeld in artikel 14.1.2, wordt berekend op basis van de voortschrijdende jaarlijkse som van de afnamen.

Wanneer de facturatie van de elektriciteitsafnamen voor een afnamepunt op maandelijkse basis gebeurt, wordt de heffing voor elke maandfactuur pro rata temporis berekend op basis van de afnamegegevens van de laatste twaalf maanden; indien de gegevens van deze periode niet volledig beschikbaar zijn, wordt een lineaire extrapolatie toegepast op basis van de meest recente gegevens over een periode van twaalf maanden.

Wanneer de facturatie van de elektriciteitsafnamen voor een afnamepunt gebeurt met een jaarlijkse factuur, wordt de heffing berekend op basis, eventueel geëxtrapoleerd pro rata temporis, van de verbruiksgegevens over de twaalf maanden die voorafgaan aan de einddatum van de periode waarop de factuur betrekking heeft. Indien de verbruiksgegevens waarop de factuur betrekking heeft niet overeenstemmen met een periode van twaalf maanden die voorafgaan aan de einddatum van de periode waarop de factuur betrekking heeft, dan worden de verbruiksgegevens waarop de factuur betrekking heeft geëxtrapoleerd aan de hand van in de elektriciteitsmarkt vastgelegde verbruiksprofielen.".

Art. 134.In artikel 14.2.3 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 december 2014, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt: " § 2. In afwijking van artikel 14.2.2, § 2, dienen de eerste stortingen door de toegangshouders op de rekening van het Vlaamse Gewest van alle door hen conform artikel 14.2.2, § 1, voor het heffingsjaar 2016 reeds geïnde heffingen pas tegen uiterlijk 30 juli 2016 te geschieden.". HOOFDSTUK 1 2. - Inwerkingtreding

Art. 135.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van: 1° artikel 14 en 15, die in werking treden vanaf 1 maart 2016;2° artikel 17 tot en met 25, die in werking treden vanaf 1 maart 2016;3° artikel 39 en 40, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2015;4° artikel 46 en 47, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2015;5° artikel 68, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2015;6° artikel 81 tot en met 88, die in werking treden vanaf aanslagjaar 2017;7° artikel 89, dat uitwerking heeft met ingang van 27 april 2015;8° artikel 90 tot en met 93, die in werking treden vanaf 31 december 2015;9° artikel 96, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2015;10° artikel 97, dat in werking treedt vanaf 31 december 2015;11° artikel 98, dat in werking treedt vanaf aanslagjaar 2016;12° artikel 99, dat uitwerking heeft met ingang van aanslagjaar 2015;13° artikel 102, dat in werking treedt vanaf 1 april 2016;14° artikel 112 tot en met 114, die in werking treden vanaf aanslagjaar 2016;15° artikel 114, dat ophoudt uitwerking te hebben vanaf 1 januari 2021;16° artikel 123, dat ophoudt uitwerking te hebben vanaf 1 januari 2021;17° artikel 126 en 127, die in werking treden vanaf 1 april 2016;18° artikel 128 tot en met 134, die in werking treden op 1 maart 2016. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 december 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken. - Ontwerp van decreet, 544 - Nr. 1. - Amendementen, 544 - Nrs. 2 t.e.m. 6. - In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen, 544 - Nr. 7. - Amendementen, 544 - Nrs. 8 t.e.m. 11. - In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen, 544 - Nr. 12. - Amendement, 544 - Nr. 13. - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, 544 - Nr. 14. - Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, 544 - Nr. 15. - Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 544 - Nr. 16. - Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, 544 - Nr. 17. - Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, 544 - Nr. 18. - Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, 544 - Nr. 19. - Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, 544 - Nr. 20. - Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 544 - Nr. 21. - Tekst aangenomen door de commissies, 544 - Nr. 22. - Amendementen ingediend na het verslag, 544 - Nrs. 23 t.e.m. 25. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 544 - Nr. 26.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 16 en 17 december 2015.

^