Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015000789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging, wat het Instituut voor de Nationale Rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015011518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003480 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003493 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van de twee leden die de Federale Staat vertegenwoordigen bij de raad van bestuur van de coördinatiestructuur voor patrimonium-informatie opgericht door de wet van 27 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de grondwet type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003489 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aan de hiv/aids-referentiecentra een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan worden toegekend voor de profylactische behandeling in geval van accidentele niet-professionele blootstelling aan het humaan immuundeficiëntie virus of van accidentele professionele blootstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2015 numac 2015022585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2015-2016 Addendum In toepassing van artikel 9, eerste lid van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzeker « 9bis. DERDEBETALERSREGELING. 1. De tandheelkundige past de derdebetalersregeling zoals bedoeld(...) type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2015 numac 2015206053 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 6 december 2015 : - is mevr. Laurent M., ere-ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. - is d Bij koninklijke besluiten van 9 december 2015 : - zijn bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsor(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003474 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003475 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de tandheelkundigen type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003477 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003478 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015021093 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015021091 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 24/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036601 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de eenheidsprijzen voor de subsidiëring van erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en erkende onroerenderfgoeddepots in het kader van een samenwerkingsovereenkomst en tot bepaling van de kosten die voor die subsidiëring in aanmerking komen type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015206058 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht

arrest

type arrest prom. 09/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003457 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid type arrest prom. 09/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003456 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid

decreet

type decreet prom. 04/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036573 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 85 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 type decreet prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036572 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2015 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval type decreet prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036571 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het protocol, beide ondertekend te Brussel op 16 juli 2009 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036574 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013, wat de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening betreft type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie type decreet prom. 17/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205984 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verschillende decreten betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en erfgoed type decreet prom. 17/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205985 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het Agence wallonne de l'air et du climat en het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen (1)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 29/12/2015 numac 2015206054 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 16 december 2015, werd de heer Kenis P., door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangewezen om, vanaf 1 januari 2016, het ambt van plaatsvervangend magistraat in

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 29/12/2015 numac 2015031898 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 3 september 2015, wordt Mevrouw DUHAUT Stéphanie, stagedoend attaché bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenscha De Leidend Ambtenaar, N. LAGASSE

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de vergoedingen voor de multidisciplinaire teams type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036598 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036604 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en houdende vaststelling van bijhorende beschermingsbepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205976 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke steun aan de landbouwers, die melk, rundvlees en fokvarkens produceren

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015000588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 83 betreffende de overdracht van verloven van 2015 en de toekenning van sommige verloven in 2016

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/12/2015 numac 2015018452 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw AVALA heeft de nietigverklaring gevorderd van het b Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2015. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 29/12/2015 numac 2015018453 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv ROCOLUC heeft de nietigverklaring gevorderd van de n Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 217.704/XI-20.916. Voor de Hoofdgriffier, C(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/12/2015 numac 2015027238 bron waalse overheidsdienst Lijst met het percentage van de belastingen op afvalstoffen en de vrijstellingen toepasselijk van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 zoals aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig artikel 45 van he Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^