Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015000789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003446 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003447 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003453 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003452 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen type wet prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009849 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie type wet prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009848 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging, wat het Instituut voor de Nationale Rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015011518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen type wet prom. 18/12/2015 pub. 04/04/2016 numac 2016000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2015 pub. 13/04/2016 numac 2016000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 18/12/2015 pub. 15/06/2016 numac 2016000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2015 pub. 12/07/2016 numac 2016000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/08/2016 numac 2016000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2015 pub. 13/04/2016 numac 2016000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", houdende wijziging van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Duitse vertaling van uittreksels inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen type wet prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2015 pub. 07/07/2016 numac 2016000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 18/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2016009002 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015 type wet prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie type wet prom. 18/12/2015 pub. 07/03/2017 numac 2017010891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2015 pub. 04/07/2017 numac 2017030421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van zelfstandigen met het oog op wijziging van de aanvraagprocedure voor een adoptieuitkering type wet prom. 18/12/2015 pub. 27/06/2019 numac 2019012284 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr 167 betreffende de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid, aangenomen te Genève op 20 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) type wet prom. 18/12/2015 pub. 27/06/2019 numac 2019013129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 175 betreffende de deeltijdse arbeid, aangenomen te Genève op 24 juni 1994 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenentachtigste zitting (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015003470 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015003472 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot goedkeuring van het reglement van 10 november 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van hun tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003482 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 18 en 22 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003480 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003483 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003493 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van de twee leden die de Federale Staat vertegenwoordigen bij de raad van bestuur van de coördinatiestructuur voor patrimonium-informatie opgericht door de wet van 27 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de grondwet type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015011512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2015012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de actualisering van de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2015012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk Besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 07/07/2016 numac 2015204966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 07/07/2016 numac 2015204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 07/07/2016 numac 2015204971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 07/07/2016 numac 2015204975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 111 en 112 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 07/07/2016 numac 2015204972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 07/07/2016 numac 2015204979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de verlenging van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013 betreffende de koopkracht, luik ecocheques type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015204980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de landingsbaan 28 jaar - overgangsregeling type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2015205415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2015205413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bedragen van de syndicale premies voor de arbeiders van de glasindustrie in 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015205414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, tot verlenging van de maatregelen betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2015205426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014 betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2015205427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2015205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2015205435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2015205434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 31/05/2016 numac 2016000315 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 02/06/2016 numac 2016000338 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 18 en 22 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016003007 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016003024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het Instituut voor veteranen - het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 14/01/2016 numac 2016014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de jaarlijkse retributie voor een vergunning van spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016018002 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde levende dieren en tot vaststelling van de voorschriften voor de erkenning van instellingen, instituten en centra type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016018020 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2013 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016018003 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016024010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Société scientifique de Médecine générale teneinde de ontwikkeling en het gebruik van Evidence-Based Medicine in de beroepsuitoefening van de huisarts en in de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen gedurende de periode van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016024024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Domus Medica teneinde de ontwikkeling en het gebruik van Evidence-Based Medicine in de beroepsuitoefening van de huisarts en in de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen gedurende de periode van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 14/04/2017 numac 2017011370 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de jaarlijkse retributie voor een vergunning van spoorwegonderneming. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 26/10/2018 numac 2018031997 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde levende dieren en tot vaststelling van de voorschriften voor de erkenning van instellingen, instituten en centra. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 02/08/2018 numac 2018013098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 06/09/2018 numac 2018013511 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten. - Duitse vertaling. - Erratum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 juli 1997 voor de oprichting van de Raad voor Nijverheidscompensaties type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015014286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Pensioendienst voor de overdeidsssector van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031886 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardappelen, en tot vaststelling van EU-klassen voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en aanduidingen type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015036634 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2016 type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016027014 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van bijkomende specificaties voor de berekening van het thermische rendement van een warmteterugwinningstoestel bedoeld in bijlage A1 bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016035016 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het lidgeld dat bijstandsorganisaties aanrekenen aan budgethouders in het kader van persoonsvolgende financiering type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016200684 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016200685 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

decreet

type decreet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015036623 bron vlaamse overheid DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie type decreet prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2016035013 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse financiële bepalingen type decreet prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035076 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/04/2016 numac 2016035398 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2015031902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015031903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brusselse Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031906 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031907 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het eerste deel van de fiscale hervorming type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031911 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016 type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031910 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016 type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015031908 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap , de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aankoop van vaccins om de kinderen, de zwangere vrouwen en de adolescenten te beschermen (1) type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015031909 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015031912 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015031917 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2015031916 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015206012 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de overdrachten van de bevoegdheden betreffende de opdrachten van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2016031002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016035014 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016035026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, wat betreft de investeringslasten en de aanloopkosten die voor de vaststelling van het voormelde budget in aanmerking worden genomen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 20/01/2016 numac 2016035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden ingevolge de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en ingevolge de rationalisatie van managementondersteunende functies type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016035057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de maximumtarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en de categorieën van personen die in aanmerking komen voor gratis vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" voor het werkjaar 2016 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2016035056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende stopzetting van de subsidiëring van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die werden ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de ambulante revalidatiecentra en van de openbare psychiatrische verzorgingstehuizen voor het kalenderjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016035065 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2016035070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016035075 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toepassing van artikel 92, vierde lid, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 voor de bodemsanering van de Winterbeek in Tessenderlo, Beringen, Diest en Scherpenheuvel-Zichem, alsook van een deel van de Grote Leigracht en de Kleine Leigracht in Scherpenheuvel-Zichem type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede herverdeling 2015 van de provisie apparaatskredieten overgedragen bevoegdheden in het kader van de 6e staatshervorming vervat in begrotingsartikel JB0 1JBG2AA PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van twee statutaire personeelsleden van het agentschap Syntra Vlaanderen aan het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 24/02/2016 numac 2016035185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 02/03/2016 numac 2016035217 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas , met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015031915 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2016 type overeenkomst prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031913 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot wijziging van de agglomeratieopcentiemen op de onroerende voorheffing en van de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting type overeenkomst prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031914 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2016

erratum

type erratum prom. 18/12/2015 pub. 14/01/2016 numac 2016003025 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. - Erratum type erratum prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016003032 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Erratum type erratum prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2016011009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad. - Errata type erratum prom. 18/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen. - Erratum type erratum prom. 18/12/2015 pub. 15/09/2017 numac 2017031155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen Duitse vertaling. - Erratum

document

type document prom. 18/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016031008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2016 van de Haven van Brussel
^