Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 juli 2017
gepubliceerd op 04 augustus 2017

Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving

bron
vlaamse overheid
numac
2017020502
pub.
04/08/2017
prom.
07/07/2017
ELI
eli/decreet/2017/07/07/2017020502/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 JULI 2017. - Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Art. 2.In artikel 32septies, § 3, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1993, vervangen bij het decreet van 24 december 2004 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede ", bedoeld in artikel 32quater, § 1, 8°, " wordt opgeheven; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "In het eerste lid wordt verstaan onder economische en ecologische toezichthouder: de entiteiten van de Vlaamse Milieumaatschappij die als opdracht hebben om de taken uit te voeren, vermeld in artikel 10.2.3, § 1, tweede lid, 8°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.".

Art. 3.In artikel 35bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990, vervangen bij het decreet van 25 juni 1992 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De ambtenaren die daartoe bevoegd zijn, worden voorzien van een legitimatiebewijs dat ondertekend is door de leidend ambtenaar van de Maatschappij."; 2° in paragraaf 6, eerste lid, wordt de zinsnede "(rubriek 53.6 van Vlarem I)" vervangen door de zinsnede "(indelingsrubriek 53.6 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM)"; 3° in paragraaf 8, eerste lid, wordt de zinsnede "subrubriek 53.2 van de indelingslijst van titel I van het Vlarem" vervangen door de zinsnede "indelingsrubriek 53.2 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM".

Art. 4.In artikel 35ter van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990, vervangen bij het decreet van 25 juni 1992 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, 2°, worden tussen de woorden "opgenomen in" en de woorden "de eindfactuur" de woorden "de verbruiksfactuur of" ingevoegd;2° in paragraaf 4, 3°, wordt aan het eerste lid de volgende zin toegevoegd: "Als het ingediende dossier op de datum van de eerste aanvraag nog niet hoefde te voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden, vermeld in punt 2°, wordt het dossier op straffe van nietigheid aangevuld met de gegevens, vermeld in punt 2°."; 3° aan paragraaf 4, 4°, wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Voor de daaropvolgende jaren van de nog resterende looptijd van het dossier of het attest, vermeld in punt 2° of 3°, wordt het statuut van nullozer alleen behouden als voor die jaren de onregelmatige lozingssituatie is geremedieerd en de heffingsplichtige daarvan het bewijs levert."; 4° aan paragraaf 4 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° als de totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces in afwijking van punt 1° en 2° pas in de loop van het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, wordt verwezenlijkt en/of vastgesteld, wordt de vrijstelling, vermeld in punt 1° evenwel toegekend vanaf de maand die volgt op de maand waarin de Maatschappij vaststelt dat aan alle overige bepalingen van punt 1° en 2° is voldaan."; 5° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "de vrijstelling, vermeld in het eerste lid" vervangen door de zinsnede "het sociaal tarief, vermeld in het eerste lid";6° in paragraaf 5, eerste lid, wordt de zinsnede "Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater, § 1, wordt voor 80 % vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de heffing, vermeld in paragraaf 1" vervangen door de zinsnede "Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater, § 1, geniet van de toepassing van een sociaal tarief waarbij die heffingsplichtige voor 80% vrijgesteld wordt van de verplichting tot betaling van de heffing, vermeld in paragraaf 1";7° in paragraaf 5, derde lid, worden de woorden "die vrijstelling" vervangen door de woorden "dat sociaal tarief";8° in paragraaf 5, vijfde lid, worden de woorden "De Maatschappij kan een heffingsplichtige automatisch vrijstellen" vervangen door de woorden "De Maatschappij kan automatisch het sociaal tarief toekennen"; 9° in paragraaf 5, vijfde lid, wordt de zin "Als de vrijstelling vermeld in het eerste lid automatisch wordt toegekend, ontvangt de rechthebbende geen heffingsbiljet." vervangen door de zin "De heffingsplichtige ontvangt dan een heffingsbiljet waarop het sociaal tarief al is toegepast."; 10° in paragraaf 5, zesde lid, wordt de zinsnede "Voor heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen," vervangen door de zinsnede "Voor heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen voor het volledige heffingsbedrag,";11° in paragraaf 5, zesde lid, worden de woorden "aanvraag tot vrijstelling" vervangen door de woorden "aanvraag om in aanmerking te komen voor de toepassing van het sociaal tarief";12° in paragraaf 5, zevende lid, worden de woorden "de federale overheidsdienst voor Pensioenen" vervangen door de woorden "de federale dienst bevoegd voor de pensioenen";13° in paragraaf 5, achtste lid, worden de woorden "bedoelde vrijstelling" vervangen door de woorden "het vermeld sociaal tarief";14° in paragraaf 6, eerste lid, wordt de zinsnede "de vrijstelling, vermeld in § 5," vervangen door de zinsnede "het sociaal tarief, vermeld in paragraaf 5,";15° in paragraaf 6, zevende lid, worden de woorden "de federale overheidsdienst voor Pensioenen" vervangen door de woorden "de federale dienst bevoegd voor de pensioenen";16° in paragraaf 9 worden na de woorden "werd vrijgesteld" de woorden "of van het sociaal tarief geniet" toegevoegd.

Art. 5.In artikel 35quater van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990, vervangen bij het decreet van 25 juni 1992 en het laatst gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, worden de paragrafen 1bis en 1ter opgeheven.

Art. 6.In artikel 35octies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990, vervangen bij het decreet van 25 juni 1992 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede "na 1 januari van het heffingsjaar" opgeheven;2° paragraaf 2 wordt opgeheven;3° in paragraaf 3 worden de woorden "en de melding" opgeheven;4° in paragraaf 3 wordt het woord "worden" vervangen door het woord "wordt"; 5° in paragraaf 3 wordt de zin "De Vlaamse regering kan de melding en de aangifte laten doen via het integraal milieujaarverslag, bedoeld in artikel 3.5.3. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid." opgeheven; 6° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "of de melding" opgeheven;7° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "uiterlijk op 1 maart van het heffingsjaar" vervangen door de woorden "op eenvoudig verzoek";8° paragraaf 6 wordt opgeheven.

Art. 7.Aan dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016036210 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten, wordt een artikel 35octies/1 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 35octies/1. § 1. De heffingsplichtige die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar een eigen waterwinning in gebruik neemt, is verplicht dat aan de Maatschappij te melden binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop hij van die waterwinning gebruikmaakt.

De heffingsplichtige die het gebruik van een eigen waterwinning stopzet, is verplicht dat aan de Maatschappij te melden binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop die waterwinning niet meer wordt gebruikt.

In geval van overschrijding van de termijn, vermeld in het tweede lid, wordt ongeacht de datum van de stopzetting, vermeld in de melding, aangenomen dat de heffingsplichtige pas vanaf de tweede maand vóór de datum van ontvangst van de melding de waterwinning niet meer gebruikt.

Tenzij de stopzetting reeds op een eerdere datum werd vastgesteld door de Maatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, of tenzij een eerdere datum van stopzetting werd vastgelegd in de vergunning waarvoor er geen verdere exploitatie werd vastgesteld.

De melding wordt gedaan met het formulier dat de Maatschappij ter beschikking stelt. § 2. In geval van grondwaterwinning bezorgt de Maatschappij de gegevens van de melding van ingebruikname aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de grondwaterwinning zich bevindt. § 3. De heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater, § 1, 2°, die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, gedeeltelijk overschakelt op water, afgenomen van een openbaar waterdistributienet, meldt dat aan de Maatschappij binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum dat hij over een aansluiting bij de openbare watervoorzieningsmaatschappij beschikt.

De heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater, § 1, 3°, die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, volledig overschakelt op water opgenomen uit een eigen waterwinning, meldt dat aan de Maatschappij binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum dat hij uitsluitend gebruikmaakt van een eigen waterwinning.".

Art. 8.In artikel 35novies, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992, en gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004, worden de woorden "het hoofd van het agentschap" vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar".

Art. 9.In artikel 35decies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992, wordt tussen het woord "heffing" en het woord "of" de zinsnede ", de heffingsverhoging" ingevoegd.

Art. 10.In artikel 35duodecies, § 1, 1°, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992, worden de woorden "indien hij daartoe verplicht is" en de woorden "of melding" opgeheven.

Art. 11.In artikel 35terdecies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990, vervangen bij het decreet van 25 juni 1992, en het laatst gewijzigd bij het decreet van 28 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede "in de gevallen waarin de heffingsplichtige nagelaten heeft tijdig een geldige aangifte in te dienen of een melding te doen waartoe hij verplicht is overeenkomstig artikel 35octies, § 1 en 2" vervangen door de zinsnede "in de gevallen waarin de heffingsplichtige nagelaten heeft tijdig een geldige aangifte in te dienen waartoe hij verplicht is conform artikel 35octies, § 1";2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt tussen het woord "vastgesteld" en de zinsnede ", wordt", de zinsnede "als vermeld in artikel 35ter, § 10" ingevoegd;3° in paragraaf 2 wordt het derde lid vervangen door wat volgt: "In afwijking van het eerste lid kan een heffing of een aanvullende heffing worden gevestigd binnen twaalf maanden na de datum waarop: 1° het geschil over de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, vermeld in artikel 16bis, 16quater/1 en 16quater/2 van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, definitief is beslecht; 2° de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk aan de betrokken abonnee of persoon bevestigt dat hem ten onrechte een bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 16bis, 16quater/1 en 16quater/2 van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, is aangerekend."; 4° in paragraaf 2 wordt het vierde lid opgeheven;5° in paragraaf 5 worden de woorden "ambtenaar van de Maatschappij die daartoe wordt aangewezen door de regering" vervangen door de woorden "leidend ambtenaar van de Maatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar".

Art. 12.In artikel 35quaterdecies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990, vervangen bij het decreet van 22 december 2000 en gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004 en 18 december 2009, worden de woorden "of melding" telkens opgeheven.

Art. 13.In artikel 35quinquiesdecies, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992, vervangen bij het decreet van 22 december 2000 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, wordt de zin "Bij het overhandigen van het bezwaarschrift aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaar, of zijn gedelegeerde, geeft deze een ontvangstbewijs af." opgeheven.

Art. 14.In artikel 35septiesdecies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij de decreten van 22 december 2000 en 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.Een bezwaarschrift indienen of een vordering in rechte instellen, verhindert niet dat de aanslag en de eventueel verschuldigde geldboete of heffingsverhoging worden ingevorderd als ze als een zekere en vaststaande schuld kunnen worden beschouwd onder de voorwaarden vermeld in artikel 410 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992. Onverminderd de toepassing van artikel 414, § 2, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen schort de indiening van een bezwaarschrift evenmin het lopen van de nalatigheidsintresten op."; 2° in paragraaf 3 worden de woorden "door de regering aangewezen ambtenaar van de Maatschappij" vervangen door de woorden "leidend ambtenaar van de Maatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar".

Art. 15.In de bijlage bij dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en vervangen bij het decreet van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de tweede kolom wordt het opschrift "Aard hoofdactiviteit" vervangen door het opschrift "Aard activiteit";2° bij het nummer 55 worden de woorden "Niet hoger vermelde bedrijfsactiviteit" vervangen door de woorden "Niet elders genoemde bedrijfsactiviteiten"; 3° bij het nummer 58 wordt de zinsnede "Bronbemalingen technisch noodzakelijk voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen als vermeld in subrubriek 53.2 van de indelingslijst van titel I van het Vlarem" vervangen door de zinsnede "Bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen als vermeld in indelingsrubriek 53.2 van de indelingslijst van titel II van het VLAREM". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

Art. 16.In artikel 28ter van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/1996 pub. 12/09/1997 numac 1997035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "of de door hem gedelegeerde ambtenaar" opgeheven;2° in paragraaf 6, tweede lid, worden de woorden "het hoofd van het agentschap van de Maatschappij" vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van de Maatschappij".

Art. 17.In artikel 28sexies, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1990, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij het decreet van 6 februari 2004, wordt de zin "Ze kan de aangifte laten doen via het integraal milieujaarverslag, bedoeld in artikel 3.5.3. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;" opgeheven.

Art. 18.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/04/2016 numac 2016035398 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, wordt een artikel 28sexies/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 28sexies/1. Om een grondwaterwinning in gebruik te nemen en om het gebruik ervan stop te zetten, zijn de bepalingen van artikel 35octies/1 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging van overeenkomstige toepassing.".

Art. 19.In artikel 28octies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/1996 pub. 12/09/1997 numac 1997035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten en vervangen bij het decreet van 22 december 1999, wordt tussen de woorden "de aangifte" en de woorden "te moeten rechtzetten" de zinsnede "of de melding, vermeld in artikel 35octies/1 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging," ingevoegd.

Art. 20.In artikel 28undecies, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/1996 pub. 12/09/1997 numac 1997035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten, vervangen bij decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij het decreet van 8 december 2015, worden de woorden "de leidend ambtenaar van de Maatschappij" vervangen door de woorden "het afdelingshoofd van de afdeling van de Maatschappij die bevoegd is voor de heffingen". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 21.In artikel 2 van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/04/2016 numac 2016035398 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, wordt punt 23° vervangen door wat volgt: "23° economische toezichthouder: de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die als opdracht heeft om de taken van economisch toezicht uit te voeren zoals vermeld in artikel 10.2.3, § 1, tweede lid, 8°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;".

Art. 22.In artikel 16sexies, § 1 en § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 sluiten, vervangen bij het decreet van 11 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015036583 bron vlaamse overheid DECREET tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering sluiten en gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016036210 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten, worden de woorden "de Rijksdienst voor Pensioenen" vervangen door de woorden "de federale dienst bevoegd voor de pensioenen".

Art. 23.In artikel 16septies, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015036583 bron vlaamse overheid DECREET tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering sluiten, wordt de zinsnede "subrubriek 53.2 van de indelingslijst van titel I van het VLAREM" vervangen door de zinsnede "indelingsrubriek 53.2 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM". HOOFDSTUK 5. - Codificatie-, coördinatie- en wijzigingsmachtiging

Art. 24.De Vlaamse Regering wordt belast met de codificatie en de coördinatie van de volgende wetten en decreten: 1° het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid;2° het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;3° het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;4° de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;5° de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen. De codificatie en de coördinatie gebeurt met inachtneming van de wijzigingen die in deze wetten en decreten uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aangebracht tot het tijdstip van de codificatie of de coördinatie.

De Vlaamse Regering kan daarbij: 1° de te codificeren en coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;2° de verwijzingen in de te codificeren en coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te codificeren en coördineren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen teneinde eenheid in de terminologie te brengen, de bepalingen onderling te doen overeenstemmen en ze in overeenstemming te brengen met de actuele stand van de regelgeving;4° in de bepalingen die niet in de coördinatie en codificatie worden opgenomen, de verwijzingen naar de gecoördineerde en gecodificeerde bepalingen aanpassen.

Art. 25.De bekomen coördinatie en codificatie zal het volgende opschrift dragen: decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 7 juli 2017.

Dit decreet zal worden aangehaald als: decreet Integraal Waterbeleid van 7 juli 2017.

Art. 26.De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd de bestaande wettelijke en decretale bepalingen te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet. Deze machtiging vervalt op 1 januari 2019.

De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen een termijn van negen maanden, die aanvangt op de eerste dag van de maand na de maand waarin de besluiten in werking treden. De bekrachtiging werkt terug tot de voormelde inwerkingtredingsdatum. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 27.De artikelen 2, 3, 1°, 5 en 6, 8 tot en met 10, 11, 1° en 2°, 12, 13, 14, 2°, 16 en 17, en 19 tot en met 21, treden in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

De artikelen 4, 2°, 3° en 4°, 7 en 15, 1°, treden in werking op 1 januari 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 juli 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota (1) Zitting 2016-2017 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1162 - Nr.1 - Verslag : 1162 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1162 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 28 juni 2017.

^