Etaamb.openjustice.be
Decreet van 16 juni 2017
gepubliceerd op 04 juli 2017

Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en oldtimers

bron
vlaamse overheid
numac
2017012949
pub.
04/07/2017
prom.
16/06/2017
ELI
eli/decreet/2017/06/16/2017012949/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JUNI 2017. - Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en oldtimers (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en oldtimers

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 1.1.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017020024 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het derde lid wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt: "8° vennootschap: in afwijking van het eerste lid, 21°, een vennootschap als vermeld in de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 sluiten houdende het Wetboek van Vennootschappen."; 2° aan het vierde lid wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° vennootschap: in afwijking van het eerste lid, 21°, een vennootschap als vermeld in de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 sluiten houdende het Wetboek van Vennootschappen.".

Art. 3.In artikel 2.2.4.0.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2014, 3 juli 2015 en 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de tabel in § 2/1, eerste lid, 2°, wordt de rij

euro 3 + roetfilter

/

+ 30%


vervangen door de rij

euro 3 + roetfilter

/

+ 25%


2° er worden een paragraaf 3/1 en een paragraaf 3/2 ingevoegd, die luiden als volgt: " § 3/1.Voor de motorvoertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, de lijkwagens, de alleenrijdende landbouwtractoren en de alleenrijdende trekkers, als het andere voertuigen zijn dan de voertuigen, vermeld in paragraaf 6, die na 30 juni 2017 worden ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid en waarvan de maximaal toegelaten massa maximum 2500 kilogram bedraagt, bedraagt de belasting 19,32 euro per 500 kg maximaal toegelaten massa, met inachtneming van volgende elementen: 1° in functie van de CO2-uitstoot van het voertuig, gemeten tijdens de homologatie ervan volgens de geldende Europese regelgeving, wordt het tarief a) vermeerderd met 0,30% voor iedere gram CO2-uitstoot per kilometer boven 122 gram en niet hoger dan 500 gram;b) verminderd met 0,30% voor iedere gram CO2-uitstoot per kilometer onder 122 gram, maar hoger dan 24 gram; 2° in functie van de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig en, in voorkomend geval, de aanwezigheid van een roetfilter wordt het tarief met een percentage vermeerderd of verminderd conform de volgende tabel:

euronorm

benzine en andere brandstoffen

diesel

euro 0

+30%

+50%

euro 1

+10%

+40%

euro 2

+5%

+35%

euro 3

0%

+30%

euro 3 met roetfilter

/

+25%

euro 4

-12,5%

+25%

euro 4 met roetfilter

/

+17,5%

euro 5 of EEV

-15%

+17,5%

euro 6

-15%

+15%


In afwijking van artikel 2.2.4.0.2, § 2, bedraagt de belasting, berekend overeenkomstig het eerste lid, minimum 40 euro.

Deze paragraaf is alleen van toepassing op voertuigen van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten. § 3/2. Voor de motorvoertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, de lijkwagens, de alleenrijdende landbouwtractoren en de alleenrijdende trekkers, als het andere voertuigen zijn dan de voertuigen, vermeld in paragraaf 6, die na 30 juni 2017 worden ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid en waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan 2500 kilogram en 3500 kilogram niet overschrijdt, bedraagt de belasting 19,32 euro per 500 kg maximaal toegelaten massa.

In functie van de euronorm van het voertuig en, in voorkomend geval, de aanwezigheid van een roetfilter wordt het tarief, vermeld in het eerste lid, met een percentage vermeerderd of verminderd conform de volgende tabel:

euronorm

percentage

euro 0

+ 35%

euro 1

+ 25%

euro 2

+ 20%

euro 3

+ 15%

euro 3 met roetfilter

+ 10%

euro 4

+ 10%

euro 4 met roetfilter

+ 2,5%

euro 5 of EEV

+ 2,5%

euro 6

0%


In afwijking van artikel 2.2.4.0.2, § 2, bedraagt de belasting, berekend overeenkomstig het eerste lid, minimum 40 euro.

Deze paragraaf is alleen van toepassing op voertuigen van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten.".

Art. 4.In artikel 2.2.4.0.2, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° de voertuigen die bij het ontstaan van de belastingplicht sedert meer dan dertig jaar in het verkeer zijn gebracht;"; 2° er wordt een punt 1/1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1/1° de voertuigen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden: a) in aanslagjaar 2017 sedert meer dan vijfentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;b) in aanslagjaar 2018 sedert meer dan zesentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;c) in aanslagjaar 2019 sedert meer dan zevenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;d) in aanslagjaar 2020 sedert meer dan achtentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; e) in aanslagjaar 2021 sedert meer dan negenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;"; 3° punt 3° wordt opgeheven.

Art. 5.In artikel 2.2.4.0.3, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin wordt tussen de zinsnede "artikel 2.2.4.0.1, § 2" en de zinsnede "en § 4" de zinsnede ", § 3 voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten, § 3/1, eerste lid, § 3/2, eerste lid," ingevoegd; 2° in de eerste zin wordt tussen de zinsnede "artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, tweede lid," en de zinsnede "en artikel 2.2.4.0.1, § 5," de zinsnede ", artikel 2.2.4.0.1, § 3/1, tweede lid, artikel 2.2.4.0.1, § 3/2, derde lid," ingevoegd; 3° in de derde zin wordt tussen de zinsnede "De belastingbedragen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, met uitzondering van paragraaf 2/1," en de zinsnede "en artikel 2.2.4.0.2," de zinsnede ", § 3 voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten, § 3/1 en § 3/2," ingevoegd; 4° er wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: "Voor de toepassing van de indexatie zijn de bedragen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 3, voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten, § 3/1, eerste en tweede lid, en § 3/2, eerste en derde lid, de bedragen die gelden alsof ze van toepassing waren op 1 juli 2017.".

Art. 6.In artikel 2.2.4.0.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "wegvoertuig" wordt telkens vervangen door het woord "voertuig"; 2° tussen de zinsnede "artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, eerste lid, 2°, " en de woorden "bepaald aan de hand van" wordt de zinsnede "artikel 2.2.4.0.1, § 3/1 en § 3/2," ingevoegd.

Art. 7.In artikel 2.2.4.0.7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "wegvoertuig" wordt vervangen door het woord "voertuig"; 2° tussen de zinsnede "artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, eerste lid, 1°, " en de woorden "bepaald aan de hand van" wordt de zinsnede "artikel 2.2.4.0.1, § 3/2," ingevoegd.

Art. 8.In artikel 2.2.4.0.8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "wegvoertuigen" wordt telkens vervangen door het woord "voertuigen" en het woord "wegvoertuig" wordt vervangen door het woord "voertuig"; 2° in het eerste lid wordt tussen de zinsnede "artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, eerste lid, 2°, " en de woorden "wordt vastgesteld" de zinsnede "artikel 2.2.4.0.1, § 3/1 en § 3/2," ingevoegd; 3° in het tweede lid wordt tussen de zinsnede "artikel 2.2.4.0.1, § 2/1, eerste lid, 2°, " en de woorden "is een halfopen" de zinsnede "artikel 2.2.4.0.1, § 3/1 en § 3/2," ingevoegd.

Art. 9.In artikel 2.2.5.0.4, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie sluiten, wordt tussen het woord "wegvoertuigen" en de woorden "van natuurlijke personen" de zinsnede ", de lichte vrachtauto's, vermeld in artikel 1.1.0.0.2, derde lid, 2°, laatste zin, lijkwagens, en alleenrijdende trekkers, als het andere voertuigen zijn dan de voertuigen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 6," ingevoegd.

Art. 10.In artikel 2.2.6.0.6, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie sluiten, wordt tussen het woord "wegvoertuigen" en de woorden "van natuurlijke personen" de zinsnede ", de lichte vrachtauto's, de lijkwagens, en de alleenrijdende trekkers, als het andere voertuigen zijn dan de voertuigen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 6," ingevoegd.

Art. 11.In artikel 2.2.6.0.7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "Het eerste lid, 1°, is alleen van toepassing op de volgende voertuigen van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten: 1° de wegvoertuigen die vóór 1 juli 2017 worden ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;2° de wegvoertuigen die na 30 juni 2017 worden ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid en waarvan het belastbaar vermogen 11 fiscale paardenkracht niet te boven gaat; 3° de lichte vrachtauto's, de lijkwagens, en de alleenrijdende trekkers, als het andere voertuigen zijn dan de voertuigen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 6."; 2° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het eerste lid, 2°, is alleen van toepassing op de wegvoertuigen, de lichte vrachtauto's, de lijkwagens, en de alleenrijdende trekkers als het andere voertuigen zijn dan de voertuigen vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 6, van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten.".

Art. 12.In artikel 2.3.4.1.3 van hetzelfde decreet wordt de zin "In afwijking van artikel 2.3.4.1.2 bedraagt de belasting op wegvoertuigen die een eerste keer in het verkeer zijn gesteld 25 jaar geleden of eerder 41,99 euro." vervangen door de zin "In afwijking van artikel 2.3.4.1.2 bedraagt de belasting 41,99 euro voor de wegvoertuigen die een eerste keer in het verkeer zijn gesteld 30 jaar geleden of eerder en voor de wegvoertuigen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden: 1° in aanslagjaar 2017 sedert meer dan vijfentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;2° in aanslagjaar 2018 sedert meer dan zesentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;3° in aanslagjaar 2019 sedert meer dan zevenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;4° in aanslagjaar 2020 sedert meer dan achtentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; 5° in aanslagjaar 2021 sedert meer dan negenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht.".

Art. 13.Artikel 2.3.5.0.1 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "Art. 2.3.5.0.1. Voor voertuigen waarvan het belastbaar vermogen 11 fiscale paardenkracht te boven gaat en waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met aardgas, wordt de belasting verminderd met vierduizend euro, in voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de belasting als berekend overeenkomstig artikel 2.3.4.1.2 tot en met 2.3.4.1.4, maar zonder toepassing van de minimumbelasting, vermeld in artikel 2.3.4.1.3.

Dit artikel is alleen van toepassing op de wegvoertuigen, vermeld in artikel 2.3.4.1.1.

De vermindering, vermeld in het eerste lid, wordt toegekend tot en met 31 december 2020.".

Art. 14.In artikel 2.3.6.0.3, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036643 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie sluiten, wordt tussen het woord "voertuigen" en de zinsnede "waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met aardgas" de zinsnede "waarvan het belastbaar vermogen 11 fiscale paardenkracht niet te boven gaat en" ingevoegd.

Art. 15.De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op de belastbare tijdperken die starten vanaf 1 juli 2017, met uitzondering van artikel 12 dat in werking treedt op 1 juli 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 juni 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Documenten. - Ontwerp van decreet, 1160 - Nr. 1. - Amendementen, 1160 - Nr. 2. - Verslag, 1160 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1160 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 7 juni 2017.

^