Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 2016
gepubliceerd op 10 februari 2017

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 april 2016 betreffende de vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de erkende adoptiedienst FIAC-Horizon vzw

bron
vlaamse overheid
numac
2017010497
pub.
10/02/2017
prom.
22/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/22/2017010497/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


22 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016035740 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot de oproep 2016 tot het indienen van aanvragen voor investeringssubsidies en projectsubsidies voor fiets- en wandelnetwerken type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 27/04/2016 numac 2016035711 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met voorzieningen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die instaan voor residentiële opvang en begeleiding en waarvoor de verplichting tot individuele bemetering van het waterverbruik per wooneenheid niet geldt type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016035750 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones sluiten betreffende de vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de erkende adoptiedienst FIAC-Horizon vzw


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 11 tot en met 14;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 sluiten houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen sluiten tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016035740 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot de oproep 2016 tot het indienen van aanvragen voor investeringssubsidies en projectsubsidies voor fiets- en wandelnetwerken type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 27/04/2016 numac 2016035711 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met voorzieningen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die instaan voor residentiële opvang en begeleiding en waarvoor de verplichting tot individuele bemetering van het waterverbruik per wooneenheid niet geldt type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016035750 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones sluiten betreffende de vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de erkende adoptiedienst FIAC-Horizon vzw;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 december 2016;

Overwegende dat door de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2016 tot wijziging van artikel 37, 40 en 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie en artikel 27, 28 en 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie de regularisatiepremie voor FIAC-Horizon vzw is opgenomen in de reguliere subsidiëring;

Overwegende dat het voormelde ministerieel besluit van 6 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016035740 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot de oproep 2016 tot het indienen van aanvragen voor investeringssubsidies en projectsubsidies voor fiets- en wandelnetwerken type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 27/04/2016 numac 2016035711 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met voorzieningen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die instaan voor residentiële opvang en begeleiding en waarvoor de verplichting tot individuele bemetering van het waterverbruik per wooneenheid niet geldt type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016035750 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones sluiten om die reden moet worden opgeheven, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit van 6 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016035740 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot de oproep 2016 tot het indienen van aanvragen voor investeringssubsidies en projectsubsidies voor fiets- en wandelnetwerken type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 27/04/2016 numac 2016035711 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met voorzieningen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die instaan voor residentiële opvang en begeleiding en waarvoor de verplichting tot individuele bemetering van het waterverbruik per wooneenheid niet geldt type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016035750 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones sluiten betreffende de vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de erkende adoptiedienst FIAC-Horizon vzw wordt opgeheven.

Brussel, 22 december 2016.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo VANDEURZEN

^