Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017010642 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011027 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011161 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1601 van 31 januari 2017 : Wordt tot Officier in de Orde van Leopold II benoemd : Mevr. Dominique Gilles, technisch deskundige ; Mevr. Jacqueline Steenhaut, admi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011171 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1604 van 2 februari 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011168 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 1603 van 31 januari 2017 : Wordt luitenant-kolonel vlieger **** ****. **** aangewezen voor het ambt van **** militaire docent in het **** **** majoor **** ****. **** aangewezen voor het ambt van **** militaire docent ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011192 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1605 van 2 februari 2017, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011194 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1606 van 2 februari 2017, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011197 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1608 van 2 februari 2017, wordt kolonel van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011195 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1607 van 2 februari 2017, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011211 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1610 van 2 februari 2017, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011213 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1611 van 2 februari 2017, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011291 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 1612 van 2 februari 2017 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten : Mevrn : Chapelle Béatrice, technisch assisten type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011302 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1616 van 14 februari 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017040108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017201684 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017, dat in werking treedt op 31 maart 2017 's avonds, is de heer Royen, E., vrederechter van het eerste kanton Doornik, in ruste gesteld. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eersha Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017010643 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 30/03/2017 numac 2017011391 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum type ministerieel besluit prom. 15/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 15/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011408 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 30/03/2017 numac 2017011428 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2014 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 23/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011440 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 21/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017030157 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

decreet

type decreet prom. 17/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011332 bron vlaamse overheid 17 FEBRUARI 2017 - Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen type decreet prom. 16/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017201658 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende ontbinding van de "Office wallon des déchets" en tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, Boek I van het Milieuwetboek en het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen (1)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017030165 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende vervanging van een lid van de GewestelijkeOntwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017030169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017030171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Stadsvernieuwingscontracten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017030174 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende TOEVOEGING van Het Brussels planningsbureau in het toepassingsgebied van diverse reglementeringen die gelden voor het gewestelijk openbaar ambt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017201629 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017040101 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Paul HUYGENS , Carolina VAN RELEGHE(...) "- het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Boortmeerbeek van 26 september 2016 waarbij(...) type bericht prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017201524 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 februari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 februari 2017, is beroep tot g Die zaak is ingeschreven onder nummer 6615 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011435 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5, § 1, tweede lid van het koninkli(...) Dit besluit werd gepubliceerd op de website van het BIPT (www.bipt.be).

erratum

type erratum prom. 10/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017030177 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017201806 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct - Dossierbehandeling (niveau C) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB16008 Deze selectie werd afgesloten op 25 oktober 2016. Er zijn 3(...) De lijst is twee jaar geldig. type document prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017201845 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Centrale Dienst voor Sociale en culturele Actie van Defensie. - Attaché maatschappelijk werk-Coördinator (m/v/x). - Selectienummer: BNG17034. Attaché Teamcoör(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017201863 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige preventieadviseurs psychosociale risico's (niveau A2) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG16157 Deze selectie werd afgesloten op 21 december 20(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. 17/07/2015 pub. 30/03/2017 numac 2017201753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 98ter en tot invoeging van een hoofdstuk Vbis in titel II van hetzelfde besluit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot wijziging van de artikelen 133, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in het kader van de Zesde Staatshervorming. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017011420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Vacante betrekking van **** voorzitter van de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat op 1 juni 2017 de betrekking van **** **** titularis van het adjunct-mandaat van voorzitter wordt overeenkomstig artikel 39/24, § 1 va(...)

document

type document prom. -- pub. 30/03/2017 numac 2017040131 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de tweede plaatsvervangende voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Als gevolg van de benoeming van Mevr. Regine Claeys tot eerste plaatsvervangende voorzitter van het Comité P tijdens de plenai(...) De voorzitter uitgezonderd, telt het Comité P evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. D(...)
^