Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 februari 2018
gepubliceerd op 29 maart 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, houdende een beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten voor elektro-intensieve ondernemingen

bron
vlaamse overheid
numac
2018011405
pub.
29/03/2018
prom.
23/02/2018
ELI
eli/besluit/2018/02/23/2018011405/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, houdende een beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten voor elektro-intensieve ondernemingen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten, artikel 7.1.10, § 3/1, ingevoegd bij het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015036535 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 57;

Gelet op het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 38, derde lid, vervangen bij het decreet van 20 maart 2015;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 december 2017;

Gelet op advies nr. 62.797/3 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de verenigbaarheidscriteria die voor staatssteunmaatregelen ten behoeve van milieubescherming en energie gelden, zijn toegelicht in de mededeling van de Commissie `Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020', gepubliceerd in het Publicatieblad van 28 juni 2014;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 4 april 2014 de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie definitief goedkeurde voor de periode 2015-2022;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1.1.1, § 2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017, wordt een punt 103° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "103° /1 verificatiebureau: de onafhankelijke en neutrale organisatie opgericht bij artikel 4 van de Energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie;".

Art. 2.Aan titel VI van hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk VI toegevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk VI. Beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten voor elektro-intensieve ondernemingen Afdeling I. - Algemene bepalingen

Artikel 6.6.1. § 1. Als voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in dit hoofdstuk wordt het bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten dat door een elektro-intensieve onderneming op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigd is, beperkt tot 4 % van de bruto toegevoegde waarde van de elektro-intensieve onderneming.

Een onderneming komt hiervoor in aanmerking indien ze behoort tot een van de in deel 1 van bijlage IV/1 vermelde sectoren. § 2. Als voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in dit hoofdstuk wordt het bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten dat door een elektro-intensieve onderneming op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigd is, beperkt tot 0,5 % van de bruto toegevoegde waarde van een elektro-intensieve onderneming die behoort tot een van de in bijlage IV/1 vermelde sectoren en bijkomend zij een elektriciteitsintensiteit heeft van ten minste 20 %. § 3. De beperkingen, vermeld in paragraaf 1 en paragraaf 2, gelden zonder onderscheid voor alle ondernemingen en vestigingseenheden die in aanmerking komen, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorwaarden en de procedures, vermeld in artikel 6.6.2, en voor zover er aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de onderneming of vestigingseenheid is toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie;2° de onderneming of de vestigingseenheid beschikt over een energieplan, als vermeld in titel VI, hoofdstuk V;3° de onderneming heeft ten op zicht van de situatie in het jaar voorafgaand aan de aanvraag geen afbreuk gedaan aan de in de onderneming of vestiging van toepassing zijnde maatregelen inzake energie-efficiëntie. In afwijking van het eerste lid wordt de beperking niet toegekend aan een onderneming die op de indieningsdatum van de steunaanvraag achterstallige schulden heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of die een procedure op basis van Europees of nationaal recht heeft lopen waarbij toegekende steun onrechtmatig werd verklaard door een beslissing van de Europese Commissie en via de rechtbank wordt teruggevorderd. § 4. Voor de berekening van de elektriciteitsintensiteit van de onderneming of vestigingseenheid wordt gebruikgemaakt van efficiëntiebenchmarks voor standaard elektriciteitsverbruik voor de industrie, als die beschikbaar zijn.

De elektriciteitsintensiteit van een onderneming of vestigingseenheid wordt bepaald door de elektriciteitskosten van de onderneming of vestigingseenheid te delen door het rekenkundige gemiddelde over de drie meest recente jaren waarvoor gegevens van de bruto toegevoegde waarde van de onderneming of vestigingseenheid beschikbaar zijn.

De elektriciteitskosten van een onderneming of vestigingseenheid worden bepaald door het elektriciteitsverbruik van de onderneming of vestigingseenheid te vermenigvuldigen met de aangenomen elektriciteitsprijs.

Voor de berekening van het elektriciteitsverbruik van de onderneming of vestigingseenheid wordt gebruikgemaakt van efficiëntiebenchmarks inzake elektriciteitsverbruik voor de industrie, voor zover beschikbaar. Zijn deze niet beschikbaar, dan wordt gebruikgemaakt van het rekenkundige gemiddelde over de drie meest recente jaren waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Onder de "aangenomen elektriciteitsprijs" wordt de gemiddelde detailhandelsprijs voor elektriciteit verstaan die in het Vlaamse Gewest wordt gehanteerd voor ondernemingen of vestigingseenheden met een vergelijkbaar niveau van elektriciteitsverbruik in het recentste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. De aangenomen elektriciteitsprijs omvat de volledige kosten van financiële steun voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen die, zonder de kortingen, aan de onderneming of vestigingseenheid zouden zijn doorberekend. Het Vlaams Energieagentschap maakt de officieel te hanteren "aangenomen elektriciteitsprijs" bekend op zijn website. § 5. Onder "bruto toegevoegde waarde voor de onderneming" wordt de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten verstaan. Dit is de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen, minus indirecte belastingen plus subsidies.

De toegevoegde waarde tegen factorkosten kan als volgt worden berekend: omzet plus geactiveerde productie, plus andere bedrijfsinkomsten, plus of minus veranderingen in voorraden, minus aankopen van goederen en diensten, die geen personeelskosten omvatten, minus andere heffingen op producten die aan de omzet zijn gekoppeld maar niet aftrekbaar zijn, minus productiegebonden rechten en heffingen. Als alternatief kan zij worden berekend als de som van het bruto exploitatieoverschot en de personeelskosten. Inkomsten en uitgaven die in de boekhouding van de onderneming als financieel of buitengewoon zijn ingedeeld, blijven voor de toegevoegde waarde buiten beschouwing. Het resultaat van de berekening van de toegevoegde waarde tegen factorkosten is een bruto-cijfer, aangezien met waarde-aanpassingen geen rekening wordt gehouden. § 6. Voor het bepalen van de hoogte van de bijdrage, vermeld in paragraaf 1 en 2, moet worden gebruikgemaakt van het rekenkundige gemiddelde over de drie meest recente jaren waarvoor gegevens over de bruto toegevoegde waarde beschikbaar zijn.

In het geval van ondernemingen of vestigingseenheden die minder dan drie jaar bestaan gelden de volgende regels voor de berekening van de elektriciteitsverbruik, vermeld in paragraaf 4, en de bruto toegevoegde waarde, vermeld in paragraaf 1, 2, 4 en 5: 1° gedurende de loop van het eerste exploitatiejaar van een nieuw opgerichte inrichting kan geen aanvraag, als vermeld in artikel 6.6.2, § 1, worden ingediend; 2° voor het tweede exploitatiejaar dienen de gegevens van het eerste jaar worden gebruikt;3° voor het derde exploitatiejaar dient het rekenkundig gemiddelde van de gegevens voor het eerste jaar en het tweede jaar te worden gebruikt;4° vanaf het vierde exploitatiejaar dient het rekenkundig gemiddelde van gegevens voor de drie voorgaande jaren te worden gebruikt. Afdeling II. - De voorwaarden van en de procedure tot het verkrijgen

van de beperking van het op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten voor elektro-intensieve ondernemingen Art. 6.6.2. § 1. Elektro-intensieve ondernemingen die voor de inleveringsronde die eindigt op 31 maart van het jaar N een beperking van het op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten, als vermeld in artikel 7.1.10, § 3/1 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten, willen verkrijgen, dienen daarvoor met een op de website van het Vlaams Energieagentschap ter beschikking gesteld elektronisch formulier een aanvraag in bij het Vlaams Energieagentschap uiterlijk op 15 juli van het jaar N-1. Het Vlaams Energieagentschap bezorgt een elektronische ontvangstmelding.

De aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens: 1° de naam en de grootte van de onderneming en de vestigingseenheden in kwestie; 2° de elektriciteitsintensiteit van de onderneming of vestigingseenheid, alsook een gedetailleerde toelichting over de wijze waarop die berekend werd conform artikel 6.6.1, § 4 en § 6; 3° de bruto toegevoegde waarde van de onderneming of vestigingseenheid van de laatste drie kalenderjaren of in het geval van ondernemingen of vestigingseenheden die minder dan drie jaar bestaan de bruto toegevoegde waarde van de onderneming of vestigingseenheid zoals vermeld in artikel 6.6.1, § 6, tweede lid, alsook een gedetailleerde toelichting over de wijze waarop die berekend werd conform artikel 6.6.1, § 5 en die werd geattesteerd door de bedrijfsrevisor; 4° de afnamepunten waarvoor de onderneming of vestigingseenheid als netgebruiker geregistreerd stond, de periode waarin zij als netgebruiker geregistreerd stond op die afnamepunten en de afnames op die afnamepunten tijdens de periode waarin de betrokken onderneming of vestigingseenheid geregistreerd stond als netgebruiker op het afnamepunt;5° een ondertekende verklaring op erewoord waarbij wordt verklaard dat de ingevulde gegevens worden geacht overeen te stemmen met de waarheid en met de voorwaarden van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, en van deze afdeling, alsook van de uitvoeringsbesluiten ervan;6° de gedetailleerde gegevens over het door de federale overheid op ondernemingsniveau of vestigingsniveau vastgestelde en in het jaar N-2 verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie op federaal niveau ontstane kosten. 7° wanneer de onderneming of de vestigingseenheid geen lid is van de energiebeleidsovereenkomst, vermeld in artikel 6.6.1, § 3, 1° of niet beschikt over een energieplan: de maatregelen inzake energie-efficiëntie in N-2 genomen door de onderneming of vestiging.

Het Vlaams Energieagentschap gaat na of het aanvraagdossier volledig is. Als het aanvraagdossier niet volledig is, brengt het Vlaams Energieagentschap de onderneming in kwestie daarvan met een aangetekende brief op de hoogte binnen een maand na ontvangst van het aanvraagdossier. Daarbij worden de redenen vermeld waarom het aanvraagdossier niet volledig werd bevonden en de termijn waarin de onderneming, op straffe van verval van de aanvraag, het dossier kan vervolledigen. Deze termijn bedraagt minimum vijftien kalenderdagen.

Als in afwijking van het tweede lid, 6° de onderneming of vestigingseenheid geen gegevens over het door de federale overheid op ondernemingsniveau of vestigingsniveau vastgestelde en in het jaar N-2 verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie op federaal niveau ontstane kosten in haar aanvraag opneemt, dan doet zij onherroepelijk afstand van het recht op de verrekening ervan, vermeld in paragraaf 3, derde lid.

De minister kan nadere regels bepalen betreffende de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een beperking van het op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten. § 2. Het Vlaams Energieagentschap verifieert de gegevens die in de aanvraag staan en doet daarvoor een beroep op het verificatiebureau, wat betreft de gegevens vermeld in § 1, tweede lid, 2° en de VREG, wat betreft de gegevens vermeld in § 1, tweede lid, 4°. De verificatie heeft betrekking op de betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en nauwkeurigheid van de gegevens die zijn verstrekt over de onderneming of vestigingseenheid en resulteert in een verificatieadvies aan het Vlaams Energieagentschap. § 3. Als de aanvraag volledig is en het Vlaams Energieagentschap in voorkomend geval een positief advies heeft ontvangen van het verificatiebureau en/of de VREG, dan beoordeelt het Vlaams Energieagentschap of de onderneming of vestigingseenheid voldoet aan de voorwaarden, vermeld in deze afdeling, en stelt ze uiterlijk op 15 oktober van het jaar N-1 in euro de hoogte vast van de beperking van het op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten, vermeld in artikel 6.6.1.

Op basis van de vaststelling van het Vlaams Energieagentschap, wordt het op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten vervolgens beperkt, conform artikel 7.1.10, § 3/1 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten.

Van het bedrag, vermeld in het tweede lid, wordt voor aanvragen ingediend vanaf 2019 en voor zover de onderneming het vorige jaar een aanvraag, vermeld in paragraaf 1 indiende, en er op het federale niveau een gelijkaardige regeling bestaat, het door de federale overheid vastgestelde op ondernemingsniveau of vestigingsniveau in het vorige jaar door die onderneming of vestiging verschuldigde en betaalde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie op federaal niveau ontstane kosten, met een plafond van een bepaald percentage van het in het vorige jaar in totaal verschuldigde bedrag, vermeld in het eerste lid, afgetrokken. Het verschil wordt door het Vlaams Energieagentschap in mindering gebracht van het bedrag dat de onderneming of vestigingseenheid conform paragraaf 4 dat jaar in het Energiefonds moet storten.

De minister kan nadere regels vastleggen voor de procedure voor de verrekening, vermeld in het derde lid, en legt het percentage van het plafond, vermeld in het derde lid, vast. Dit percentage ligt tussen 25% en 50%. § 4. Het Vlaams Energieagentschap brengt de onderneming in kwestie op de hoogte van de hoogte van de te storten bijdragen en de betalingsmodaliteiten. De beperking wordt voor jaar N pas geldig nadat de onderneming uiterlijk op 15 november van jaar N-1 de bijdrage, vermeld in paragraaf 3, in het Energiefonds heeft gestort. Na ontvangst van die bijdrage in het Energiefonds wordt de definitieve beslissing vervolgens betekend aan de aanvrager en aan de VREG. De VREG zorgt voor de correcte toepassing van deze beslissingen bij het bepalen van de hoogte van de quotumverplichtingen van de betrokken toegangshouders, vermeld in artikel 7.1.10 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten. § 5. Het Vlaams Energieagentschap evalueert jaarlijks het geaggregeerde netto-effect, zijnde de aangroei van de groenstroomcertificaten, ten gevolge van de in dit hoofdstuk vervatte regeling op de groenestroomcertificatenmarkt en legt deze evaluatie jaarlijks uiterlijk tegen 15 juli voor aan de minister. De minister kan indien nodig aan de Vlaamse Regering een voorstel tot inperking van de aangroei voorleggen.

Art. 6.6.3. Als een onderneming of vestigingseenheid aangaande de inleveringsronde die eindigt op 31 maart van jaar N-1 gebruik maakte van de mogelijkheid om conform dit hoofdstuk het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten te beperken, en zij dient daarvoor in het jaar N geen aanvraag in, en voor zover er op het federale niveau een gelijkaardige regeling bestaat, dan kan ze aan het Vlaamse Gewest een bedrag terugvragen ter grootte van het door de federale overheid vastgestelde op ondernemingsniveau of vestigingsniveau in het jaar N-1 door die onderneming of vestiging verschuldigde en betaalde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie op federaal niveau ontstane kosten, met een plafond van een percentage van het in het jaar N-1 in totaal verschuldigde bedrag, vermeld in artikel 6.6.2, § 3, eerste lid. Dit is het percentage dat conform artikel 6.6.2, § 3, vierde lid door de minister voor het jaar N-1 werd vastgelegd.

De onderneming of vestigingseenheid, vermeld in het eerste lid, dient daarvoor met een op de website van het Vlaams Energieagentschap ter beschikking gesteld elektronisch formulier een aanvraag in bij het Vlaams Energieagentschap uiterlijk op 15 juli van het jaar N. De aanvraag bevat ten minste de gedetailleerde gegevens over het door de federale overheid op ondernemingsniveau of vestigingsniveau vastgestelde en in het jaar N-1 verschuldigde en betaalde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie op federaal niveau ontstane kosten.

Als in afwijking van het tweede lid de onderneming of vestigingseenheid de gegevens over het door de federale overheid op ondernemingsniveau of vestigingsniveau vastgestelde en in het jaar N-1 verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie op federaal niveau ontstane kosten niet tijdig aanlevert, dan doet ze onherroepelijk afstand van het recht op teruggave.

De minister kan nadere regels vastleggen voor de procedure voor de teruggave. Afdeling III. - Uitsluitingsgevallen

Art. 6.6.4. Als het Vlaams Energieagentschap vaststelt dat met betrekking tot de gegevens, vermeld in artikel 6.6.2, § 1, tweede lid een onderneming in strijd met de ondertekende verklaring op erewoord, vermeld in artikel 6.6.2, § 1, tweede lid, 5°, wetens en willens onjuiste of onvolledige informatie heeft bezorgd, en die een correcte berekening van de elektriciteitsintensiteit van de onderneming in de weg staat, dan wordt de onderneming in de toekomst uitgesloten van verdere toepassing van dit hoofdstuk.".

Art. 3.Aan titel XII, hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een artikel 12.3.16 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 12.3.16. In afwijking van artikel 6.6.2, § 3, eerste lid en § 4, eerste lid zijn voor de aanvragen, vermeld in artikel 6.6.2, de volgende afwijkende voorwaarden van toepassing: 1° in afwijking van artikel 6.6.2, § 3 neemt het Vlaams Energieagentschap tegen 15 oktober van het jaar N-1 enkel een principebeslissing aangaande: a) het feit of aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.6.1 en artikel 6.6.2, door de desbetreffende onderneming of vestigingseenheid wordt voldaan b) de hoogte van wat het door die onderneming of vestigingseenheid verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten, als berekend conform artikel 6.6.1, zal zijn; 2° het recht op steun, als vermeld in artikel 7.1.10, § 3/1 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten, ontstaat in dat geval voor de inleveringsronde die eindigt op 31 maart van het jaar N pas als bijkomend aan de hierna volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: a) de Europese Commissie heeft tegen 15 januari van het jaar N geen negatief besluit genomen waaruit blijkt dat de regeling, vermeld in artikel 6.6.1 tot en met 6.6.4, staatssteun of met de interne markt onverenigbare staatssteun betreft; b) het Vlaams Energieagentschap heeft tegen uiterlijk 21 januari van het jaar N de definitieve beslissing genomen aangaande de hoogte van het te storten verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten, als berekend conform artikel 6.6.1, en van de betalingsmodaliteiten ervan; c) de onderneming of vestigingseenheid heeft in afwijking van artikel 6.6.2, § 4 uiterlijk op 31 januari van het jaar N de bijdrage, vermeld in het eerste lid, 2°, b) in het Energiefonds heeft gestort.

Indien de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 2°, a) niet is vervuld, dan komt de principebeslissing, vermeld in het eerste lid, 1°, van rechtswege te vervallen. Het Vlaams Energieagentschap brengt de betrokken ondernemingen of vestigingseenheden hiervan onverwijld op de hoogte.".

Art. 4.Artikel 12.3.16 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018, wordt een bijlage IV/1 ingevoegd, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 4, dat in werking treedt op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, vast te stellen datum die niet vroeger kan zijn dan alvorens de Europese Commissie een besluit heeft genomen waaruit blijkt dat de in die artikelen vervatte regeling geen staatssteun of met de interne markt verenigbare staatssteun zijn.

Artikel 6.6.1 tot en met 6.6.4 en artikel 12.3.16 van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals ingevoegd bij artikel 2 en 3, zijn voor het eerst van toepassing op de inleveringsperiode, vermeld in artikel 7.1.10 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten, die eindigt op 31 maart 2019.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 februari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, houdende een beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten voor elektro-intensieve ondernemingen zoals bepaald in artikel 6.6.1 Energiebesluit "BIJLAGE IV/1. - Lijst van sectoren die in aanmerking komen voor een beperking van het op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten zoals bepaald in artikel 6.6.1 Energiebesluit Deel 1

NACE-code

Beschrijving

510

Winning van steenkool

729

Winning van andere non-ferrometaalertsen

811

Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen

891

Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

893

Zoutwinning

899

Overige winning van delfstoffen, niet eerder genoemd

1032

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

1039

Overige verwerking en conservering van groenten en fruit

1041

Vervaardiging van oliën en vetten

1062

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

1104

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

1106

Vervaardiging van mout

1310

Bewerken en spinnen van textielvezels

1320

Weven van textiel

1394

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

1395

Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding

1411

Vervaardiging van kleding van leer

1610

Zagen en schaven van hout

1621

Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout

1711

Vervaardiging van pulp

1712

Vervaardiging van papier en karton

1722

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

1920

Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

2012

Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten

2013

Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten

2014

Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten

2015

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

2016

Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

2017

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen

2060

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

2110

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

2221

Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof

2222

Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof

2311

Vervaardiging van vlakglas

2312

Vormen en bewerken van vlakglas

2313

Vervaardiging van holglas

2314

Vervaardiging van glasvezels

2319

Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)

2320

Vervaardiging van vuurvaste producten

2331

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

2342

Vervaardiging van sanitair aardewerk

2343

Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen

2349

Vervaardiging van andere keramische producten

2399

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, niet eerder genoemd

2410

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

2420

Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

2431

Koudtrekken van staven

2432

Koudwalsen van bandstaal

2434

Koudtrekken van draad

2441

Productie van edelmetalen

2442

Productie van aluminium

2443

Productie van lood, zink en tin

2444

Productie van koper

2445

Productie van andere non-ferrometalen

2446

Bewerking van splijt- en kweekstoffen

2720

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

3299

Overige industrie, niet eerder genoemd

2011

Vervaardiging van industriële gassen

2332

Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei

2351

Vervaardiging van cement

2352

Vervaardiging van kalk en gips

2451 /2452 /2453 /2454

Gieten van ijzer, staal, lichte metalen en andere non-ferrometalen

2611

Vervaardiging van elektronische onderdelen

2680

Vervaardiging van magnetische en optische media

3832

Terugwinning van gesorteerd materiaal


Deel 2

NACE-code

Beschrijving

610

Winning van aardolie

620

Winning van aardgas

710

Winning van ijzererts

812

Winning van grind, zand, klei en kaolien

1011

Verwerking en conservering van vlees

1012

Verwerking en conservering van gevogelte

1013

Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte

1020

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

1031

Verwerking en conservering van aardappelen

1042

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

1051

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

1061

Vervaardiging van maalderijproducten

1072

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

1073

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

1081

Vervaardiging van suiker

1082

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

1083

Verwerking van thee en koffie

1084

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

1085

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

1086

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

1089

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

1091

Vervaardiging van veevoeders

1092

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

1101

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

1102

Vervaardiging van wijn uit druiven

1103

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

1105

Vervaardiging van bier

1107

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

1200

Vervaardiging van tabaksproducten

1391

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

1392

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding

1393

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

1396

Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel

1399

Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.

1412

Vervaardiging van werkkleding

1413

Vervaardiging van andere bovenkleding

1414

Vervaardiging van onderkleding

1419

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren

1420

Vervaardiging van artikelen van bont

1431

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

1439

Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding

1511

Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont

1512

Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk

1520

Vervaardiging van schoeisel

1622

Vervaardiging van parketvloeren

1623

Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk

1624

Vervaardiging van houten emballage

1629

Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk

1721

Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton

1723

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

1724

Vervaardiging van behangpapier

1729

Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton

1813

Prepress- en premediadiensten

1910

Vervaardiging van cokesovenproducten

2020

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

2030

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

2041

Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

2042

Vervaardiging van parfums en toiletartikelen

2051

Vervaardiging van kruit en springstoffen

2052

Vervaardiging van lijm

2053

Vervaardiging van etherische oliën

2059

Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.

2120

Vervaardiging van farmaceutische producten

2211

Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing

2219

Vervaardiging van andere producten van rubber

2223

Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw

2229

Vervaardiging van andere producten van kunststof

2341

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

2344

Vervaardiging van ander technisch aardewerk

2362

Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

2365

Vervaardiging van producten van vezelcement

2369

Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement

2370

Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen

2391

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

2433

Koudvervormen of koudfelsen

2511

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

2512

Vervaardiging van metalen deuren en vensters

2521

Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

2529

Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal

2530

Vervaardiging van stoomketels, excl. warmwaterketels voor centrale verwarming

2540

Vervaardiging van wapens en munitie

2571

Vervaardiging van scharen, messen, bestekken enz.

2572

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

2573

Vervaardiging van gereedschap

2591

Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke

2592

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

2593

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

2594

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

2599

Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.

2612

Vervaardiging van elektronische printplaten

2620

Vervaardiging van computers en randapparatuur

2630

Vervaardiging van communicatieapparatuur

2640

Vervaardiging van consumentenelektronica

2651

Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur

2652

Vervaardiging van uurwerken

2660

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

2670

Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

2680

Vervaardiging van magnetische en optische media

2711

Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren

2712

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

2731

Vervaardiging van kabels van optische vezels

2732

Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels

2733

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

2740

Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden

2751

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

2752

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

2790

Vervaardiging van andere elektrische apparatuur

2811

Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen

2812

Vervaardiging van hydraulische apparatuur

2813

Vervaardiging van andere pompen en compressoren

2814

Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen

2815

Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen

2821

Vervaardiging van ovens en branders

2822

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

2823

Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)

2824

Vervaardiging van elektrisch handgereedschap

2825

Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik

2829

Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.

2830

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

2841

Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking

2849

Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen

2891

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

2892

Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw

2893

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

2894

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

2895

Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton

2896

Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie

2899

Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.

2910

Vervaardiging van auto's

2920

Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

2931

Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's

2932

Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's

3011

Bouw van schepen en drijvend materieel

3012

Bouw van plezier- en sportvaartuigen

3020

Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen

3030

Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee

3040

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

3091

Vervaardiging van motorfietsen

3092

Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens

3099

Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.

3101

Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen

3102

Vervaardiging van keukenmeubelen

3103

Vervaardiging van matrassen

3109

Vervaardiging van andere meubelen

3211

Slaan van munten

3212

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen

3213

Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen

3220

Vervaardiging van muziekinstrumenten

3230

Vervaardiging van sportartikelen

3240

Vervaardiging van spellen en speelgoed

3250

Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden

3291

Vervaardiging van borstelwaren


".

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, houdende een beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten voor elektro-intensieve ondernemingen.

Brussel, 23 februari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN

^