Etaamb.openjustice.be
Decreet van 16 maart 2012
gepubliceerd op 27 april 2012

DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2012202237
pub.
27/04/2012
prom.
16/03/2012
ELI
eli/decreet/2012/03/16/2012202237/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 MAART 2012. - DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid HOOFDSTUK 1. - Algemeen Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.De Vlaamse Regering kan met betrekking tot categorieën van steun, vermeld in dit decreet, en met inachtneming van de regels, vermeld in dit decreet, steun verlenen aan projecten inzake het economisch ondersteuningsbeleid binnen de vastgestelde begrotingskredieten. Afdeling 2. - Definities

Art. 3.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° onderneming : de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm van privaat recht, en buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;2° kleine ondernemingen : ondernemingen die, rekening houdend met de partner en verbonden ondernemingen als vermeld in bijlage I van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, cumulatief aan al de volgende voorwaarden voldoen : a) minder dan 50 werkzame personen tewerkstellen;b) een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal hebben van maximaal 10 miljoen euro;3° middelgrote ondernemingen : ondernemingen die, rekening houdend met de partner en verbonden ondernemingen als vermeld in bijlage I van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, cumulatief aan al de volgende voorwaarden voldoen : a) minder dan 250 werkzame personen tewerkstellen;b) een jaaromzet hebben van maximaal 50 miljoen euro, of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro;c) geen kleine onderneming zijn;4° grote ondernemingen : ondernemingen die niet ressorteren onder de categorie kleine of middelgrote onderneming;5° steun : elke maatregel die aan alle criteria van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie voldoet;6° steunintensiteit : het steunbedrag, uitgedrukt als een brutopercentage van de in aanmerking komende kosten of investeringen van het project, voor aftrek van de belastingen of andere heffingen;7° regionale steunkaart : een kaart met gebieden die op sociaal-economisch gebied achtergebleven zijn en beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in de Europese richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen (Publicatieblad van 4 maart 2006, C 54).Die gebieden zijn voor Vlaanderen vastgelegd in de regionale steunkaart van het Vlaamse Gewest, goedgekeurd door de Europese Commissie op 21 februari 2007 en door de Vlaamse Regering op 23 maart 2007 voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013. Als de steunkaart wordt herzien door de Europese Commissie of de Vlaamse Regering, wordt de nieuwe steunkaart in aanmerking genomen; 8° Algemene Groepsvrijstellingsverordening : verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van 9 augustus 2008, L 214), en alle latere wijzigingen; 9° De-minimisverordening : verordening (EG) nr.1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (Publicatieblad van 28 december 2006, L 379), en alle latere wijzigingen; 10° richtsnoeren inzake milieu : communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (Publicatieblad van 1 april 2008, C 82), en alle latere wijzigingen;11° richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun : communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (Publicatieblad van 1 oktober 2004, C 244), en alle latere wijzigingen;12° Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie : het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, laatst gewijzigd bij het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007 (Publicatieblad van 30 maart 2010, C83), en alle latere wijzigingen. Afdeling 3. - Algemene voorwaarden

Art. 4.De cumulatie van steun, zoals vermeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, ongeacht de bron, hetzij Europees, federaal, Vlaams, provinciaal of gemeentelijk niveau, en in welke vorm ook verleend, met betrekking tot dezelfde investeringen of kosten mag niet tot gevolg hebben dat de geldende Europese maximumsteunplafonds worden overschreden.

De Vlaamse Regering kan een verbod van cumulatie van steun voor dezelfde investeringen of kosten opleggen.

Art. 5.Er kan alleen steun worden verleend als die een stimulerend effect heeft. De Vlaamse Regering bepaalt wanneer aan die voorwaarde is voldaan. Afdeling 4. - Voorwaarden met betrekking tot steun toegekend

overeenkomstig hoofdstuk 2 en 3

Art. 6.Ter uitvoering van artikel 12 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening moet het project betrekking hebben op de oprichting van een nieuwe vestiging, de uitbreiding van een bestaande vestiging, het verrichten van werkzaamheden die een fundamentele wijziging meebrengen in het product of het productieproces van een bestaande vestiging, bijvoorbeeld door middel van rationalisatie, diversificatie of modernisering. De Vlaamse Regering kan de overname in aanmerking nemen van een vestiging die gesloten is of die zou hebben moeten sluiten als een dergelijke overname achterwege was gebleven.

Art. 7.De investeringen moeten gedurende vijf jaar door de onderneming worden geëxploiteerd en moeten behouden blijven, met uitzondering van installaties of uitrustingen die door snelle technologische veranderingen verouderd zijn en worden vervangen, op voorwaarde dat de economische activiteiten gedurende die in dit artikel bepaalde periode in de onderneming behouden blijven.

De Vlaamse Regering kan beslissen dat de investeringen door kleine en middelgrote ondernemingen gedurende drie jaar geëxploiteerd en behouden moeten blijven.

Art. 8.De investeringen moeten in het actief van de ondernemingsbalans worden opgenomen, als vaste activa afgeschreven worden, met uitzondering van gronden, en moeten tegen marktvoorwaarden verworven worden van een derde. Onder derde wordt verstaan een onderneming die geen partner of verbonden onderneming is als vermeld in bijlage I van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Art. 9.De Vlaamse Regering kan beslissen een onderneming die nog niet over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest beschikt, maar er zich toe verbindt een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest op te richten, in aanmerking te laten komen voor steun. HOOFDSTUK 2. - Investeringssteun Afdeling 1. - Toepassingsgebied

Art. 10.De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest onder de voorwaarden, vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dit decreet en de uitvoeringsbesluiten. Aan de grote ondernemingen kan ze alleen steun verlenen voor investeringen in de regionale steunkaart onder de voorwaarden, vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dit decreet en de uitvoeringsbesluiten. Afdeling 2. - Steunintensiteit

Art. 11.De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende investeringen.

De Vlaamse Regering kan de volgende materiële investeringen in aanmerking nemen : investeringen in grond, gebouwen, machines, installaties en uitrusting.

De Vlaamse Regering kan de volgende immateriële investeringen in aanmerking nemen : activa die de technologieoverdracht inhouden door de verwerving van octrooirechten, licenties, knowhow of niet-geoctrooieerde technische kennis.

Art. 12.De Vlaamse Regering kan binnen het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest investeringssteun verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in artikel 15, punt 2, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

De Vlaamse Regering kan binnen de gebieden die zijn opgenomen in de regionale steunkaart, regionale investeringssteun verlenen aan ondernemingen, met inachtneming van de maximale steunpercentages die door de Europese Commissie zijn vastgelegd bij de aanvaarding van de regionale steunkaart, met behoud van de mogelijkheid om voor kleine en middelgrote ondernemingen de hogere steunpercentages, vermeld in het eerste lid, toe te passen. HOOFDSTUK 3. - Steun voor ecologie-investeringen Afdeling 1. - Definities

Art. 13.De definities, vermeld in artikel 17 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, zijn van toepassing in dit hoofdstuk. Afdeling 2. - Toepassingsgebied

Art. 14.De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest onder de voorwaarden, vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dit decreet en de uitvoeringsbesluiten.

De Vlaamse Regering kan in afwijking van het eerste lid steun verlenen aan ondernemingen voor ecologie-investeringen onder de voorwaarden, vermeld in de richtsnoeren inzake milieu en de uitvoeringsbesluiten. Afdeling 3. - Steunintensiteit

Art. 15.§ 1. De Vlaamse Regering kan investeringssteun verlenen die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in artikel 18, punt 4, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. § 2. De Vlaamse Regering kan steun verlenen voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in artikel 19, punt 5, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Er kan steun worden verleend voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen voor vervoer per spoor, over de weg, over de binnenwateren en over zee die aan vastgestelde communautaire normen voldoen, wanneer deze aanschaf geschiedt vóór de inwerkingtreding van de nieuwe communautaire normen en wanneer deze nieuwe normen, zodra deze verplicht worden, niet met terugwerkende kracht op reeds aangeschafte vervoersmiddelen van toepassing zullen zijn.

Er kan steun worden verleend voor vernieuwingsoperaties van bestaande voertuigen met het oog op milieubescherming, als de bestaande vervoersmiddelen worden aangepast aan milieunormen die nog niet van kracht waren op het tijdstip dat die bedrijfsmiddelen in bedrijf werden genomen of als voor de vervoersmiddelen geen milieunormen van toepassing zijn. § 3. De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige communautaire normen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in artikel 20, punt 3, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Er kan steun worden verleend als de communautaire normen zijn goedgekeurd. De investering moet ten minste één jaar voor de inwerkingtreding van de normen ten uitvoer zijn gelegd en beëindigd zijn. § 4. De Vlaamse Regering kan steun verlenen voor investeringen op energiegebied, zoals : 1° investeringen ten behoeve van energiebesparende maatregelen.De maximale steunintensiteit wordt bepaald in artikel 21, punt 2 en 4, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening; 2° investeringen ten behoeve van hoogrenderende warmte-krachtkoppeling.De maximale steunintensiteit wordt bepaald in artikel 22, punt 2, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening; 3° investeringen ten behoeve van energie uit hernieuwbare energiebronnen.De maximale steunintensiteit wordt bepaald in artikel 23, punt 2, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Art. 16.§ 1. De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende ecologie-investeringen. § 2. De Vlaamse Regering kan de volgende materiële investeringen in aanmerking nemen : investeringen in gronden als deze absoluut noodzakelijk zijn om aan de milieudoelstellingen te voldoen, in gebouwen, installaties en uitrustingen, met als doel vervuiling en hinder te beperken of te beëindigen, en investeringen om de productiemethoden aan te passen met het oog op de bescherming van het milieu.

De Vlaamse Regering kan de volgende immateriële investeringen in aanmerking nemen : activa die de technologieoverdracht inhouden door de verwerving van octrooirechten, licenties, knowhow of niet-geoctrooieerde technische kennis. § 3. Alleen de extra investeringen die noodzakelijk zijn om een niveau van milieubescherming te bereiken dat de communautaire normen in kwestie overtreft, worden in aanmerking genomen.

De Vlaamse Regering kan de exploitatiebaten en -kosten in aanmerking nemen voor de bepaling van de extra investeringen. HOOFDSTUK 4. - Steun voor extern advies, studies en deelneming aan beurzen Afdeling 1. - Toepassingsgebied

Art. 17.§ 1. De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen voor extern advies, studie en deelneming aan beurzen onder de voorwaarden, vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dit decreet en de uitvoeringsbesluiten. § 2. De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan ondernemingen voor milieustudies die rechtstreeks verband houden met de in artikel 15 vermelde steun voor ecologie-investeringen, onder de voorwaarden, vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dit decreet en de uitvoeringsbesluiten. Afdeling 2. - Steunintensiteit

Art. 18.§ 1. De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten voor extern advies, studie en deelneming aan beurzen. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de in aanmerking komende kosten voor extern advies, studie en deelneming aan beurzen.

Diensten van permanente of periodieke aard van de onderneming en diensten die tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, komen niet in aanmerking.

Art. 19.De Vlaamse Regering kan voor extern advies, studie en deelneming aan beurzen steun verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in artikel 26, punt 2, en artikel 27, punt 2, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

De Vlaamse Regering kan voor milieustudies die rechtstreeks verband houden met de steun voor ecologie-investeringen, vermeld in artikel 15, steun verlenen aan ondernemingen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in artikel 24, punt 2, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. HOOFDSTUK 5. - Steun voor opleiding Afdeling 1. - Definities

Art. 20.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 1° algemene opleiding : een opleiding, als vermeld in artikel 38, punt 2, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;2° specifieke opleiding : een opleiding, als vermeld in artikel 38, punt 1, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Art. 21.De werknemers, vermeld in artikel 2, 18°, 19° en 20°, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, kunnen door de Vlaamse Regering als kwetsbare, uiterst kwetsbare of gehandicapte werknemers in aanmerking genomen worden. Afdeling 2. - Toepassingsgebied

Art. 22.De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan ondernemingen voor interne en externe opleiding van werkenden onder de voorwaarden, vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dit decreet en de uitvoeringsbesluiten. Afdeling 3. - Steunintensiteit

Art. 23.De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de opleiding.

De Vlaamse Regering kan de opleidingskosten, vermeld in artikel 39, punt 4, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking nemen.

Art. 24.De Vlaamse Regering kan opleidingssteun verlenen voor specifieke en algemene opleidingen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in artikel 39, punt 2, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. HOOFDSTUK 6. - Steun voor ondernemerschapsbevordering Afdeling 1. - Toepassingsgebied

Art. 25.§ 1. De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap en kan het optreden coördineren van begunstigden die middelen ten laste van de Vlaamse begroting ontvangen voor ondernemerschapsbevordering onder de voorwaarden, vermeld in de uitvoeringsbesluiten.

De projecten kunnen betrekking hebben op : 1° het sensibiliseren over ondernemers, bedrijven en ondernemerschap;2° het aanleren van attitudes, competenties en vaardigheden ter stimulering van de ondernemingszin en de performantie van ondernemingen. De Vlaamse Regering kan die lijst verduidelijken en aanvullen overeenkomstig de beleidsprioriteiten en de noodzakelijkheden. § 2. De steun kan worden verleend aan : 1° ondernemingen als vermeld in artikel 3, 1°, met behoud van de toepassing van artikel 5 en hoofdstukken 12, 14 en 15;2° entiteiten die niet voldoen aan 1°, met behoud van de toepassing van artikel 5 en hoofdstukken 14 en 15. § 3. De Vlaamse Regering kan de begunstigden, vermeld in paragraaf 2, verder concretiseren in functie van de noodzakelijkheden en de beleidsprioriteiten. Afdeling 2. - Steunintensiteit

Art. 26.De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten.

De Vlaamse Regering bepaalt de in aanmerking komende kosten en de steunintensiteit.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke mate er cumulatie van steun is toegelaten, ongeacht de bron en in welke vorm ook verleend, met betrekking tot dezelfde kosten. HOOFDSTUK 7. - Steun voor de (her)uitrusting en (her)aanleg van bedrijventerreinen en oprichting, uitbreiding en modernisering van bedrijfsgebouwen Afdeling 1. Toepassingsgebied

Art. 27.De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan publiekrechtelijke rechtspersonen die aangewezen zijn door de Vlaamse Regering voor de (her)uitrusting en (her)aanleg van terreinen en de oprichting, uitbreiding en modernisering van gebouwen in het Vlaamse Gewest, met het oog op het ter beschikking stellen van ondernemingen, onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet en de uitvoeringsbesluiten.

De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan ondernemingen voor de (her)uitrusting en (her)aanleg van terreinen in het Vlaamse Gewest, met het oog op het ter beschikking stellen van ondernemingen, onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet en de uitvoeringsbesluiten. Afdeling 2. - Steunintensiteit

Art. 28.De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten en investeringen.

De Vlaamse Regering bepaalt welke kosten en investeringen voor de (her)uitrusting en (her)aanleg van terreinen en de oprichting, uitbreiding en modernisering van gebouwen, met het oog op het ter beschikking stellen van ondernemingen, in aanmerking komen.

Art. 29.De Vlaamse Regering bepaalt de steunpercentages voor de (her)uitrusting en (her)aanleg van terreinen en de oprichting, uitbreiding en modernisering van gebouwen, met het oog op het ter beschikking stellen van ondernemingen. HOOFDSTUK 8. - Steun voor de sanering van vervuilde bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen Afdeling 1. - Definitie

Art. 30.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder vervuiler : degene die direct of indirect schade toebrengt aan het milieu of die de voorwaarden schept die deze schade veroorzaken. Afdeling 2. - Toepassingsgebied

Art. 31.De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan ondernemingen en publiekrechtelijke rechtspersonen die aangewezen zijn door de Vlaamse Regering voor de sanering van een vervuild terrein of gebouw in het Vlaamse Gewest, als de vervuiler niet bekend is of niet aansprakelijk kan worden gesteld, met het oog op het ter beschikking stellen van ondernemingen, onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet en de uitvoeringsbesluiten. Afdeling 3. - Steunintensiteit

Art. 32.De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten en investeringen.

De Vlaamse Regering kan de kosten van de sanering, verminderd met de waardestijging van het terrein in aanmerking nemen. Alle uitgaven die door de onderneming voor de sanering van het terrein worden gedaan, worden beschouwd als in aanmerking komende investeringen, ongeacht of zij boekhoudkundig als vaste activa kunnen worden geboekt.

Art. 33.De Vlaamse Regering kan steun verlenen tot maximaal 100 % van de in aanmerking komende kosten.

Het totale bedrag van de steun kan in geen geval hoger zijn dan de daadwerkelijke uitgaven van de onderneming. HOOFDSTUK 9. - Verwerving van gronden en gebouwen

Art. 34.Ter ondersteuning van zijn economisch beleid, in het kader van de opwaardering van de stedelijke gebieden, ter bestrijding van de leegstand van verlaten bedrijfssites of om strategische redenen, kan het Vlaamse Gewest gebouwen en gronden aankopen met het oog op het ter beschikking stellen van ondernemingen.

Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren, kan het Vlaamse Gewest de opdracht geven tot het ontwikkelen en saneren van bedrijventerreinen, alsook om bedrijfsgebouwen op te richten, herin te richten of te saneren. HOOFDSTUK 1 0. - Steun aan ondernemingen die getroffen worden door een openbare ramp of crisis

Art. 35.De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan ondernemingen waarvan de economische bedrijvigheid ernstig getroffen wordt door een openbare ramp of crisis die door een besluit van de Vlaamse Regering als dusdanig wordt erkend.

De Vlaamse Regering bepaalt in dat geval de voorwaarden waaronder steun kan worden verleend en de hoogte van de steun. HOOFDSTUK 1 1. - Reddings- en herstructureringssteun

Art. 36.De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan ondernemingen onder de voorwaarden, vermeld in de richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun. HOOFDSTUK 1 2. - De-minimissteun

Art. 37.De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan ondernemingen onder de voorwaarden, vermeld in de De-minimisverordening. HOOFDSTUK 1 3. - Europese reglementering

Art. 38.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om het decreet aan te passen aan de toekomstige strengere of soepelere Europese reglementering.

Er kan op basis van een steunregeling als vermeld in dit decreet, pas steun toegekend worden na de inwerkingtreding van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

De Vlaamse Regering kan op voorwaarde van aanmelding bij de Europese Commissie steun verlenen aan ondernemingen die rechtstreeks gebaseerd is op artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, als de steun niet ressorteert onder de categorieën van steun, vermeld in dit decreet. HOOFDSTUK 1 4. - De uitbetaling van de steun

Art. 39.Met behoud van de toepassing van artikel 15 van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof zijn de schuldvorderingen ten aanzien van het Vlaamse Gewest die uit dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan voortvloeien, verjaard en voorgoed ten voordele van het Vlaamse Gewest vervallen als ze niet overgelegd zijn binnen een termijn van zes maanden na de beëindiging van het project. HOOFDSTUK 1 5. - Terugvordering

Art. 40.De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen van terugvordering met behoud van de toepassing van de bepalingen in de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof en de wet van 7 juni 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste zijn van de Staat.

De Vlaamse Regering bepaalt de intrestvoet die in geval van terugvordering verschuldigd is.

De Vlaamse Regering bepaalt de termijnen waarbinnen de feiten die aanleiding geven tot terugvordering, zich moeten voordoen, en de termijn waarin ze de steun kan terugvorderen. HOOFDSTUK 1 6. - Slotbepaling

Art. 41.Het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2003, 15 juli 2005, 23 december 2005, 21 november 2008 en 19 december 2008, wordt opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 maart 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS _______ Nota (1) Zitting 2011-2012 : Stukken.- Ontwerp van decreet : 1411, nr. 1. - Amendement : 1411, nr. 2. - Verslag : 1411, nr.3. - Amendementen : 1411, nr. 4 en 5. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1411, nr. 6.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 7 maart 2012.

^