Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 maart 2022
gepubliceerd op 30 mei 2022

Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2022031632
pub.
30/05/2022
prom.
25/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAART 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot wijziging van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Art. 2.In het opschrift van titel I van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten, wordt het woord "bepaling" vervangen door het woord "bepalingen".

Art. 3.Aan artikel 2, 20°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015036507 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap sluiten, wordt de zinsnede ", gevestigd in het Vlaamse Gewest en of dienstverlenend aan de Vlaamse Gemeenschap" toegevoegd.

Art. 4.Artikel 2/3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019040969 bron vlaamse overheid Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020 type decreet prom. 15/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011509 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2/3.In dit artikel wordt verstaan onder: 1° Flanders Research Information Space, afgekort FRIS: de informatieruimte van en in beheer bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, waarin onderzoeksinformatie kan doorstromen op een transparante en geautomatiseerde manier, en kan worden uitgewisseld en ontsloten op een open en herbruikbare manier;2° onderzoeksinformatie: de volgende informatie: a) informatie over elke wetenschappelijke activiteit die tot doel heeft wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, wetenschappelijke of technologische capaciteit uit te bouwen, kennis toepasbaar te maken en ze toe te passen;b) informatie over de medewerkers en de onderzoeksgroepen die bij het onderzoek zijn betrokken;c) informatie over de resultaten en de disseminatie van de resultaten van die wetenschappelijke activiteiten, met minimaal informatie over de publicaties, projecten, patenten, datasets, en over onderzoeksinfrastructuur, samen met de onderlinge samenhang tussen die informatie. Er wordt een overzicht bijgehouden van onderzoeksinformatie uit onderzoek dat gefinancierd is met publieke middelen om de volgende doelstellingen te bereiken: 1° een eenvoudige en open toegang tot onderzoeksinformatie garanderen in het kader van het Open Wetenschapsbeleid volgens de principes van open data en maximaal hergebruik van informatie;2° innovatie bevorderen door: a) de visibiliteit van onderzoek en wetenschappelijke expertise te vergroten;b) informatie sneller te laten doorstromen tussen onderzoeksinstellingen en innoverende bedrijven en hun respectievelijke onderzoekers;3° een effectievere en efficiëntere beleidsvoering op alle beleidsniveaus, inclusief beleidsvoorbereiding, beleidsmonitoring en monitoring van de inzet van en de controle op de correcte aanwending van de publieke middelen, beleidsrapportering en beleidsevaluatie;4° de administratieve vereenvoudiging volgens het principe van de eenmalige bevraging;5° transparantie voor de burger;6° in het tweede lid wordt verstaan onder publieke middelen: middelen afkomstig uit de Vlaamse, federale en/of Europese begroting. De universiteiten, hogescholen en alle instellingen, vermeld in dit decreet, die beschikken over onderzoeksinformatie over publiek gefinancierd onderzoek, bezorgen die onderzoeksinformatie aan FRIS om de doelstellingen, vermeld in het tweede lid, te bereiken.

De volgende categorieën van persoonsgegevens als vermeld in artikel 4, 1), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), in de onderzoeksinformatie, vermeld in het vierde lid, worden alleen verwerkt voor de doelstellingen, vermeld in het tweede lid: 1° persoonlijke identificatiegegevens;2° professionele contactgegevens;3° persoonlijke kenmerken met minimaal informatie over geslacht, nationaliteit, gegevens over de wetenschappelijke expertise, de wetenschappelijke projecten (inclusief datasets en onderzoeksinfrastructuur) en de resultaten ervan. De onderzoeksinformatie, vermeld in het vierde lid, wordt publiek gemaakt via het FRIS-portaal en als open data, met uitzondering van: 1° de informatie over de nationaliteit en het geslacht van de onderzoekers;2° de informatie over de financiële middelen. De bevoegde dienst bezorgt periodieke rapporteringen en ad-hocstatistieken op basis van de onderzoeksinformatie, vermeld in het vierde lid, aan federale en Europese overheden, financieringsorganisaties, instellingen en burgers. Die gegevens worden, waar mogelijk, op een geaggregeerd niveau verschaft.

Onderzoeksinformatie, vermeld in het vierde lid, wordt bewaard voor onbepaalde termijn, met uitzondering van: 1° professionele contactgegevens en gerelateerde expertise-opsommingen, die worden bewaard tot twee jaar na de uitdiensttreding van de onderzoeker;2° gegevens over de nationaliteit en het geslacht van de onderzoeker, die worden bewaard tot 25 jaar nadat de instellingen, vermeld in het vierde lid, ze aan de bevoegde dienst, vermeld in het vijfde lid, hebben bezorgd. De Vlaamse Regering sluit met de instellingen overeenkomsten af die nadere afspraken vastleggen voor de aanlevering van die onderzoeksinformatie.".

Art. 5.In artikel 16, 4°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015036507 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap sluiten, wordt het woord "bijzondere" vervangen door het woord "internationale".

Art. 6.In artikel 17, § 1, 5°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015036507 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap sluiten, worden tussen het woord "zware" en het woord "onderzoeksinfrastructuur" de woorden "of internationale" ingevoegd.

Art. 7.In artikel 18, § 1, 7°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015036507 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap sluiten, worden de woorden "en zware" vervangen door de zinsnede ", zware en internationale".

Art. 8.In artikel 19, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015036507 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap sluiten, worden tussen de woorden "uit het bedrijfsleven" en de woorden "en zijn" de woorden "of de socialprofitsector" ingevoegd.

Aan het vierde lid wordt volgende zin toegevoegd: "Maximum één onafhankelijke bestuurder afkomstig uit de socialprofitsector kan worden aangesteld.".

Art. 9.In artikel 29 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 maart 2019, wordt de woorden "maatschappelijk doel" telkens vervangen door het woord "voorwerp".

Art. 10.In artikel 36 van hetzelfde decreet worden de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 11.In artikel 37 van hetzelfde decreet worden de woorden "maatschappelijke doel" vervangen door het woord "voorwerp".

Art. 12.In artikel 38 van hetzelfde decreet wordt het woord "doel" telkens vervangen door het woord "voorwerp".

Art. 13.In artikel 44, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "richtlijn 80/723/EEG van 25 juni 1980" vervangen door de zinsnede "richtlijn 2006/111/EG van 16 november 2006".

Art. 14.In artikel 45, derde lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 76 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de zinsnede "artikel 7:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 15.In artikel 47 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "de gedelegeerd bestuurder" vervangen door de zinsnede "het ondernemingshoofd, dat als werknemer wordt tewerkgesteld";2° in het eerste lid wordt punt 3° opgeheven; 3° aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd: "Het ondernemingshoofd neemt met raadgevende stem deel aan de raad van bestuur.".

Art. 16.In artikel 49 van hetzelfde decreet worden de woorden "de gedelegeerd bestuurder" vervangen door de woorden "het ondernemingshoofd".

Art. 17.In artikel 50 van hetzelfde decreet worden de woorden "de gedelegeerd bestuurder" telkens vervangen door de woorden "het ondernemingshoofd".

Art. 18.Aan titel III van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019040969 bron vlaamse overheid Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020 type decreet prom. 15/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011509 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten, wordt een hoofdstuk VI toegevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk VI. EnergyVille".

Art. 19.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016501 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2021020075 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt aan hoofdstuk VI, toegevoegd bij artikel 18, een artikel 56/1/3 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 56/1/3. Binnen de beschikbare begrotingskredieten draagt de Vlaamse Regering met een jaarlijkse subsidie bij in de werking van de stichting van openbaar nut EnergyVille, opgericht bij notariële akte van 21 oktober 2020, om het wetenschappelijk onderzoek naar duurzame energie en energiesystemen op nationaal en internationaal vlak te bevorderen en te coördineren.

Voor de middelen die worden toegekend aan EnergyVille, sluiten de Vlaamse Regering en EnergyVille een vijfjarige convenant af waarin ten minste de volgende elementen zijn opgenomen: 1° de modaliteiten waaronder de Vlaamse Regering de subsidies verleent;2° de strategische en operationele doelstellingen van de instelling;3° de geplande resultaten, de stakeholdergroep waarvoor resultaten bedoeld zijn, de onderzoeksgroepen die worden betrokken en een bijbehorende tijdslijn;4° de betalingsregeling voor de jaarlijkse subsidie van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap;5° de financiële bepalingen over de aanwending van de subsidies;6° een rapporteringsmechanisme en een mechanisme dat bestemd is voor de opvolging van de werking;7° de maatregelen in geval van niet-naleving van het convenant;8° de gevallen waarin en de wijze waarop het convenant tijdens de looptijd ervan kan worden gewijzigd;9° de duur en de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van het convenant. Vóór het lopende convenant verstrijkt, evalueert de Vlaamse Regering de activiteiten die EnergyVille uitvoert met de middelen, vermeld in het eerste lid. Die evaluatie gebeurt aan de hand van de strategische en operationele doelstellingen en indicatoren die vastgelegd zijn in het convenant.

De voorwaarden voor een nieuw convenant worden onder meer bepaald door de resultaten van de evaluatie, vermeld in het derde lid.".

Art. 20.Aan titel III van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019040969 bron vlaamse overheid Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020 type decreet prom. 15/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011509 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten, wordt een hoofdstuk VII toegevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk VII. Vlaamse wetenschappelijke instellingen".

Art. 21.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016501 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2021020075 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt aan hoofdstuk VII, toegevoegd bij artikel 20, een artikel 56/1/4 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 56/1/4. De volgende instellingen worden aangewezen als Vlaamse wetenschappelijke instelling: 1° het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036282 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 type decreet prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035036 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten3 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;2° het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036282 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 type decreet prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035036 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten2 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek;3° het extern verzelfstandigd agentschap EVA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen vzw (KMSKA), opgericht bij het decreet van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030509 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk sluiten tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk;4° het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE), opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;5° extern verzelfstandigd agentschap het Agentschap Plantentuin Meise (APM), opgericht bij het decreet van 6 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/12/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013036148 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise" sluiten houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise";6° het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036282 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 type decreet prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035036 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten0 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie. De Vlaamse Regering kan naast de instellingen, vermeld in het eerste lid, bijkomende instellingen of delen van instellingen binnen de Vlaamse overheid als Vlaamse wetenschappelijke instelling aanwijzen, als de instelling in kwestie beantwoordt aan al de volgende vereisten: 1° de missie en de taken betreffen in hoofdzaak het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, al dan niet met inbegrip van wetenschappelijke dienstverlening, en disseminatie van de onderzoeksresultaten;2° de uitgevoerde onderzoeksactiviteiten en de geleverde wetenschappelijke diensten zijn relevant voor beleidsthema's van de Vlaamse overheid, worden behartigd door het betrokken beleidsdomein en worden in alle onafhankelijkheid door eigen diensten uitgevoerd;3° de aansturing, opvolging en controle van de wetenschappelijke instelling gebeurt door de functioneel bevoegde minister.Een jaarlijks ondernemingsplan of een beheersovereenkomst toont de onderzoekstaak en programma's aan; 4° de Vlaamse wetenschappelijke instelling beschikt over een substantiële kritische massa.".

Art. 22.Aan titel III van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019040969 bron vlaamse overheid Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020 type decreet prom. 15/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011509 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten, wordt een hoofdstuk VIII toegevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk VIII. Beleidskader voor een industrieel klimaattransitieprogramma: bevordering van de transitie tot een CO2-arme en koolstofcirculaire Vlaamse industrie".

Art. 23.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016501 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2021020075 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt aan het hoofdstuk VIII, toegevoegd bij artikel 22, een artikel 56/1/5 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 56/1/5. Het Vlaamse beleid voor de transitie van de Vlaamse industrie tot een CO2-arme en koolstofcirculaire industrie vereist een gecoördineerd en participatief beleid. In dat beleid staat de Vlaamse Regering in voor: 1° het proces van voorbereiding, opmaak, uitvoering, rapportering en evaluatie van de Vlaamse strategie over de industriële klimaattransitie, vermeld in artikel 51/1/6;2° het beleidsdomeinoverschrijdend overleg binnen de Vlaamse overheid;3° de betrokkenheid van en het overleg met de maatschappelijke actoren;4° het ondersteunen van de ontwikkeling en toepassing van de benodigde nieuwe technologieën met het oog op het langetermijnonderzoek en de doorgroei naar implementatie ervan. Hierbij houdt ze rekening met het Europese en het internationale beleid over de industriële klimaattransitie, en zorgt ze voor het nodige overleg en de nodige samenwerking met het federale bestuursniveau en het bestuursniveau van de andere gewesten.".

Art. 24.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016501 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2021020075 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt aan hetzelfde hoofdstuk VIII een artikel 56/1/6 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 56/1/6. Het Vlaams programma voor de industriële klimaattransitie is coherent en beleidsdomeinoverschrijdend. Het wordt bepaald in een vijfjaarlijkse programmanota. Die programmanota bevat de volgende elementen: 1° een evaluatie van de uitvoering van de aflopende Vlaamse programmanota die is goedgekeurd in de vorige parlementaire legislatuur;2° een analyse van de huidige situatie, de verwachte maatschappelijke ontwikkelingen, trends en risico's op het vlak van de industriële klimaattransitie;3° de lange- en middellangetermijnvisie en -doelstellingen voor het klimaattransitieprogramma;4° de operationele kortetermijndoelstellingen en de prioritaire beleidsopties en acties voor de lopende regeerperiode. Het Vlaams programma voor de industriële klimaattransitie besteedt bijzondere aandacht aan de Europese en internationale dimensie van de industriële kliaattransitie.

De Vlaamse Regering legt de ontwerpprogrammanota ter advies voor aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Milieu- en Natuurraad van Vlaan deren en stuurt ze ter kennisgeving door naar de andere betrokken strategische adviesraden.

De Vlaamse Regering bepaalt het Vlaams programma voor de industriële klimaattransitie na overleg met de verschillende bestuursniveaus en maatschappelijke actoren.

Uiterlijk één jaar na haar eedaflegging keurt de Vlaamse Regering het programma over de industriële klimaattransitie goed en deelt ze dat mee aan het Vlaams Parlement.

Het Vlaams programma voor de industriële klimaattransitie kan altijd worden herzien, op initiatief van de Vlaamse Regering.

Met het oog op een breed eigenaarschap wordt er overlegd met en gerapporteerd aan de economische en maatschappelijke actoren die het Vlaamse transitie programma ontwikkelen en uitvoeren.".

Art. 25.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016501 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2021020075 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt aan hetzelfde hoofdstuk VIII een artikel 56/1/7 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 56/1/7. De Vlaamse Regering wijst een permanent overlegorgaan aan met de industriële partners dat de concrete invulling en sturing van het industrieel transitieprogramma opvolgt en daarover adviseert aan de Vlaamse Regering.

Het overlegorgaan maakt een huishoudelijk reglement op en legt dat ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.

Een vertegenwoordiger van het Agentschap Innoveren en Ondernemen neemt het voorzitterschap en de coördinatie van het overleg op.".

Art. 26.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016501 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2021020075 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt aan hetzelfde hoofdstuk VIII een artikel 56/1/8 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 56/1/8. Het Vlaams programma voor de industriële klimaattransitie beschikt over een eigen programma binnen de algemene uitgavenbegroting.

Binnen de perken van die beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering project- en/of werkingssubsidies toekennen aan organisaties voor de ondersteuning van projecten of activiteiten die invulling geven aan het Vlaams industrieel transitieprogramma.

De middelen worden voorzien in het kader van de dotatie aan het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

Het Fonds voor Innoveren en Ondernemen verdeelt de middelen onder de projecten en activiteiten. Die projecten of activiteiten zijn in overeenstemming met het Vlaams industrieel transitieprogramma, vermeld in artikel 56/1/6.".

Art. 27.In artikel 63/1, § 5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036282 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 type decreet prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035036 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Het totale bedrag van de subsidies, vermeld in de eerste zin van paragraaf 3, wordt onder de universiteiten verdeeld op basis van een verdeelsleutel die de Vlaamse Regering vaststelt.Die verdeelsleutel is opgebouwd uit de volgende drie onderdelen, die door de Vlaamse Regering worden omschreven: 1° een structureel deel;2° een bibliometrisch deel; 3° een deel dat betrekking heeft op beleidsaccenten."; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 28.Aan artikel 63/6, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten, worden een punt 4° tot en met 6° toegevoegd, die luiden als volgt: "4° het Vlaamse referentiepunt vormen op basis van evidencebased onderzoek naar de monitoring van onderzoekers in Vlaanderen en hun carrières op de academische, niet-academische, nationale en internationale arbeidsmarkt en dat vanuit verschillende perspectieven; 5° beleidsrelevant onderzoek uitvoeren ten voordele van de Vlaamse overheid, over clusters, ondernemerschap, digitale economie en strategische waardeketens.Die activiteiten monitoren en analyseren en instaan voor de ondersteuning en evaluatie van het economisch beleid ter zake; 6° een performant systeem van indicatoren ontwikkelen en onderhouden over ondernemerschap dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data over de ondernemerschapscultuur en de uitdagingen en noden van jonge ondernemingen in Vlaanderen.".

Art. 29.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016501 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2021020075 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt een titel IV/2 ingevoegd, die luidt als volgt: "Titel IV/2. Verwerking van persoonsgegevens door het Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 30.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016501 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2021020075 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt in titel IV/2, ingevoegd bij artikel 29, een artikel 63/23 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 63/23.Het Agentschap Innoveren en Ondernemen is gemachtigd om voor de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 4, § 1 en § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036282 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 type decreet prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035036 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten1 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen, volgende verwerkingen van persoonsgegevens uit te voeren: 1° de geautomatiseerde besluitvorming, vermeld in artikel 22, lid 2, b), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);2° de toegang tot en de mededeling van de informatiegegevens vermeld in artikel 5, § 1, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en het gebruik van het Rijksregisternummer, vermeld in artikel 8, § 1, van voormelde wet. De machtiging tot de verwerking van de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt ook verleend aan de vzw, vermeld in artikel 14/1, de vzw Flanders District of Creativity, vermeld in artikel 14/2, en de erkende centra, vermeld in artikel 26/2, § 1, 1°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, als zij taken uitvoeren in opdracht van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

De Vlaamse Regering stelt de aanvullende reglementering van de verwerkingen, vermeld in het eerste lid, vast overeenkomstig de verplichtingen van de toepasselijke regelgeving, vermeld in het eerste lid, en artikel 6, lid 3, van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De Vlaamse Regering stelt de rechtsbasis en de essentiële elementen van de overige verwerkingen van persoonsgegevens door het Agentschap Innoveren en Ondernemen vast overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de verordening, vermeld in het tweede lid.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 31.De Vlaamse Regering kan de bepalingen van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid coördineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot aan het tijdstip van de coördinatie.

Daartoe kan de Vlaamse Regering: 1° de volgorde en de nummering van de te coördineren bepalingen veranderen en in het algemeen de teksten naar de vorm wijzigen;2° de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen, met de nieuwe nummering overeenbrengen;3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen om ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen. De coördinatie zal het volgende opschrift dragen: "Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, gecoördineerd op 25 maart 2022".

Ze treedt in werking op de dag van de bekrachtiging ervan bij het decreet.

Art. 32.Artikel 15 treedt in werking op een datum die de Vlaamse Regering vast- stelt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 maart 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS. _______ Nota (1) Zitting 2021-2022 Documenten: - Ontwerp van decreet : 1123 - Nr.1 - Verslag : 1123 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1123 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 23 maart 2022.

^