Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 november 2015
gepubliceerd op 09 december 2015

Decreet tot wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

bron
vlaamse overheid
numac
2015036507
pub.
09/12/2015
prom.
20/11/2015
ELI
eli/decreet/2015/11/20/2015036507/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2015. - Decreet tot wijziging van het Cultureel-erfgoed decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid sluiten en het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200192 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van het Cultureel-erfgoed decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid sluiten en het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200192 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 171 van het Cultureel-erfgoed decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid sluiten wordt het woord "tweede" vervangen door het woord "eerste".

Art. 3.Aan artikel 172 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt ingediend op 1 april van het eerste jaar van de beleidsperiode.".

Art. 4.Aan hoofdstuk 10, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt een artikel 206 toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 206.De volgende beleidsperiodes, die lopen op 1 januari 2015, worden verlengd: 1° de beleidsperiodes, vermeld in artikel 22, derde lid, artikel 79 en artikel 86, worden verlengd met een termijn van één jaar;2° de beleidsperiodes, vermeld in artikel 45, artikel 57, artikel 63 en artikel 101, worden verlengd met een termijn van twee jaar. De beleidsperiode, vermeld in artikel 51, die start op 1 januari 2016, wordt ingekort met een termijn van twee jaar.

De einddatum van de beleidsperiodes, vermeld in het eerste lid, wordt verlaat met de termijn, vermeld in het eerste lid. De einddatum van de beleidsperiode, vermeld in het tweede lid, wordt vervroegd met de termijn, vermeld in het tweede lid.

De begindatum van de beleidsperiodes die volgen op de beleidsperiodes, vermeld in het eerste lid, wordt verlaat met de termijn, vermeld in het eerste lid, en de periode ervan wordt ingekort met die termijn. De begindatum van de beleidsperiode die volgt op de beleidsperiode, vermeld in het tweede lid, wordt vervroegd met de termijn, vermeld in het tweede lid, en de periode ervan wordt verlengd met die termijn.".

Art. 5.Artikel 2 van het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200192 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.De Vlaamse Regering stelt de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap in en kent ze toe, binnen de perken van de begroting. Het gaat om de Vlaamse Cultuurprijs voor: 1° Algemene Culturele Verdienste;2° Lokaal Cultuurbeleid;3° Sociaal-cultureel volwassenenwerk;4° Amateurkunsten;5° Cultureel Ondernemerschap;6° Letteren;7° Vormgeving;8° Architectuur;9° Podiumkunsten;10° Film;11° Muziek;12° Beeldende Kunst;13° Roerend Erfgoed;14° Immaterieel Erfgoed; 15° Circus.".

Art. 6.Artikel 2, 3 en 4 treden in werking op 1 november 2015.

Artikel 5 heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2015.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 november 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Document. - Ontwerp van decreet, 473 - Nr. 1.

Zitting 2015-2016.

Documenten. - Verslag, 473 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 473 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 12 november 2015.

^