Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2014 pub. 09/12/2015 numac 2015000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/06/2014 pub. 09/12/2015 numac 2015000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. - Duitse vertaling type wet prom. 27/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015205661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot intrekking van artikel 96 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen en tot wijziging van artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 09/12/2015 numac 2015000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de forfaitaire vergoeding bedoeld in artikel 13, tweede lid van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, en van de betaling van de **** van de illegaal **** vreemdeling. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015003424 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 10 november 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van hun tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 10, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 63, eerste lid, 3°, van op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 3, 4bis, II, A, 4ter en 7, 9, c), 12, §§ 1, c), en 3, 7°, 14, a), 14, d), 14, h), § 2, 19, § 5quinquies, 20, §§ 1 en 2, 21, § 1, 22, II, b), 24, § 10, en 25, §§ 1 en 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015024280 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2015 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015024281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2015 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015203934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015204216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toepassing van titel III van de wet van 25 juni 1992 op de sectorale hospitalisatieverzekering type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015204487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging van het stelsel van landingsbanen vanaf 50 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205546 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 27 november 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2015, wordt Mevr. Heidi BORTELS, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, gemachtigd om haar mandaat te cumulere type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205547 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 27 november 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 24 september 2015, wordt Mevr. Géraldine ROSOUX, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, gemachtigd om haar ambt te cumul type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel beslu type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205737 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 is de heer Jenné, L., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ere type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205774 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2015 : - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Namen : - Mevr. Biemar, B., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik;

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015205658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van ZENITO Sociaal Verzekeringsfonds belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 24/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015205708 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205709 bron waalse overheidsdienst Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegen- en waterwegendomein Bij ministerieel besluit van 16 november 2015, dat in werking treedt op de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt Me type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015205715 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de producenten van schaapachtigen voor het bestrijden van de buitengewone crisis in de sector van het schapenvlees

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015204978 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 140/2015 van 15 oktober 2015 Rolnummer : 6089 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 25 april 2014 « houdende diverse bepalingen betreffende Justitie », van de wet van 8 mei 2014 « houdend Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205626 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2015 van 22 oktober 2015 Rolnummer : 6070 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 871 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Politierechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205690 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten van 14 oktober 2015 in zake de Belgische Staat tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingeko « Houdt de niet-vrijstelling van de gebouwen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers die noodzakel(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205733 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 233.077 van 30 november 2015 van de Raad van State werd het koninklijk besluit van 25 april 2014 waarbij de heer Van Iseghem, P., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van koophand

decreet

type decreet prom. 22/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een cursus filosofie en burgerzin en een opvoeding tot filosofie en burgerzin type decreet prom. 20/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015036507 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015015164 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bericht 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 . 2) Protocol (...) Opzegging door de Italiaanse Republiek . Op 3 november 2015 werd bij de Federale Overheidsdienst(...)

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2013009795 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2016 worden de kosten voor bekendmaking van mededelingen bedoeld in artikel 180 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetbo De tarieven voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbl(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

programmadecreet

type programmadecreet prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205707 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Waalse belasting op de masten, pylonen en antennes. - Artikelen 144 tot 151 van het programmadecreet van 12 december 2014. - Advies betreffende de jaarlijkse indexering van het bedrag van de belastin Er wordt overeenkomstig de artikelen 144 tot 151 van het programmadecreet van 12 december 2014 een (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205722 bron regie der gebouwen Oproep tot kandidaatstelling voor de samenstelling van het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen Overeenkomstig artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 12 juli 2015 betreffende de installatie, de samenstelling en de werking van het S De externe leden zullen worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze periode zal slechts één(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 november 2015 wordt mevrouw Aurélie WAYENBERGH vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op Bij koninklijk besluit van 18 november 2015 wordt de heer Boris LIBOTTE vast benoemd in de klas(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015022540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 18 november 2015 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd: Commandeur De heer J. MORREN, adviseur A32, vanaf 8 april 2015. Ridder Mevr. C. DEWALS, ad(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015024270 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij Koninklijk besluit van 9 november 2015 wordt Mevr. AZDAD, Karima, geboren op 11 september 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2015, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Franstalig taalkader, bij de Fe

document

type document prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015024269 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 oktober 2015, wordt Mevr. VERBRUGGE Valérie bevorderd door verhoging in graad op 1 septem type document prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015031842 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Hogere ambten Bij beslissing van de Directieraad van 26 oktober 2015, wordt Mevr. DE FRENNE, Gabrielle, aangewezen om het hoger ambt van eerste assistente uit te oefenen met ingang vanaf 1 november 2015. type document prom. 16/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015036506 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 09/12/2015 numac 2015205710 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 29 juni 2015 dat uitwerking heeft op 16 juni 2014 wordt de heer Samuel Martin in vast verband benoemd tot de graad van attaché. Bij besluit van de secretaris-generaal van 10 juli 2015 d Bij besluit van de secretaris-generaal van 17 september 2015 dat in werking treedt op 1 oktober(...)
^