Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 maart 2014
gepubliceerd op 17 juni 2014

Decreet betreffende de preventie-, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren

bron
vlaamse overheid
numac
2014202535
pub.
17/06/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/decreet/2014/03/28/2014202535/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MAART 2014. - Decreet betreffende de preventie-, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET betreffende de preventie-, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren. HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Dit decreet wordt aangehaald als: het Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014.

Art. 3.Dit decreet is van toepassing op in het wild levende dieren die, indien zij een ziekte hebben, een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid, de economische welvaart van beroepsmatige dierenhouders en de natuur.

Art. 4.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° in het wild levende dieren: de dieren die niet onder de eigendom van een persoon vallen en die leven op terreinen of plaatsen die niet afgesloten zijn door een doorlopende constructie die erop gericht is de verspreiding van de dieren naar omliggende terreinen en plaatsen onmogelijk te maken, ongeacht de aard of de bedekking van die plaatsen;2° ziekte: elke pathologische verstoring van de anatomische of fysiologische toestand van in het wild levende dieren, alsook het door dieren met zich meedragen van een infectie die ziekte kan veroorzaken bij de mens of bij in het wild levende of gedomesticeerde diersoorten;3° infectie: het binnendringen en de ontwikkeling of de vermenigvuldiging van een infectieus agens, inclusief parasieten, schimmels, bacteriën, virussen en prionen in het lichaam van mens of dier;4° smetstoffen: elke stof die bacteriën, virussen, parasieten en hun larven of eieren, schimmels of andere pathogeen agentia bevat waardoor een ziekte kan worden overgedragen;5° dierlijke producten: elke al dan niet verwerkte materie van dierlijke oorsprong. De Vlaamse Regering kan bij de uitvoering van dit decreet de erin omschreven begrippen nader specifiëren. HOOFDSTUK 2. - Maatregelen ter preventie, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren

Art. 5.De Vlaamse Regering kan de nodige maatregelen vaststellen en opleggen met als doel de preventie, de surveillance en de bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren, zoals : 1° het vaststellen van onderzoeksmaatregelen om de aanwezigheid van bepaalde ziekten bij in het wild levende dieren in kaart te brengen;2° het instellen van en de nadere inhoud bepalen van programma's en projecten voor de bewaking of bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren, zoals vaccinatieprogramma's of bewakingsprogramma's;3° het bepalen van de wijze waarop monsternemingen, beproevingen en analyses uitgevoerd moeten worden en de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen;4° het bepalen van criteria waaraan dierenartsen moeten voldoen om ingeschakeld te kunnen worden;5° het opleggen of verbieden van bepaalde methodes van ziektebestrijding bij in het wild levende dieren;6° de reiniging en ontsmetting voorschrijven van betrokken personen, van gebouwen, gebruiksvoorwerpen, vervoermiddelen en van alle goederen die drager zijn of kunnen zijn van ziekten of smetstoffen, en daartoe de producten en de gebruikswijze ervan opleggen;7° het bepalen op welke wijze in het wild levende dieren die drager zijn van een ziekte, worden : a) behandeld;b) afgezonderd;c) gedood;d) vernietigd;8° het vervoer regelen van : a) in het wild levende dieren;b) krengen van in het wild levende dieren of delen ervan;c) dierlijke producten van in het wild levende dieren;9° het verkeer van personen en goederen, alsook andere activiteiten binnen een afgebakend gebied verbieden of regelen;10° het opmaken en instellen van rampenplannen die in geval van een uitbraak de te volgen procedures bepalen;11° het instellen van informatieverplichtingen voor bepaalde doelgroepen of personen;12° het bepalen van voorwaarden waaraan dieren die bestemd zijn om in het wild geïntroduceerd te worden, moeten voldoen, zoals het onderwerpen aan een controle door een dierenarts, aan een risicoanalyse of aan een certificeringssysteem. Als de maatregelen, vermeld in lid 1, betrekking hebben op soorten die bescherming genieten conform hoofdstuk VI van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, moeten die maatregelen voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 56 van dat decreet.

Als de maatregelen, vermeld in lid 1, betrekking hebben op wildsoorten zoals bedoeld in artikel 3 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, moeten die maatregelen voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 33 van dat decreet. HOOFDSTUK 3. - Samenwerking met andere overheden en personen

Art. 6.De Vlaamse Regering kan aan Vlaamse instanties, zoals het Vlaamse Gewest, de openbare instellingen die ervan afhangen, de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met taken van openbaar nut en de andere besturen die onderworpen zijn aan het administratief toezicht van het Vlaamse Gewest, alsook aan bepaalde personen en verenigingen, zoals dierenartsen, jagers, vissers, imkers, hobbydierenhouders, bosbeheerders, landbouwers, wildbeheereenheden, beheerders van erkende natuurreservaten en beheerders van opvangcentra voor wilde dieren, de verplichting opleggen om mee te werken aan de uitvoering van de verplichtingen opgelegd in het kader van de maatregelen, vermeld in artikel 5, eerste lid, 1° tot en met 12°. De Vlaamse Regering kan daartoe de nodige maatregelen vaststellen en opleggen.

Art. 7.De Vlaamse Regering kan beslissen om onder door haar bepaalde voorwaarden een vergoeding te verlenen voor de medewerking aan de uitvoering van de maatregelen, vermeld in artikel 5.

De vergoeding vermeld in het eerste lid kan slechts worden toegekend indien de ontvanger geen onderneming is zoals gedefinieerd in artikel 3, 1°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid en indien minstens aan één van de volgende voorwaarden voldaan is : - voor de medewerking aan de uitvoering van de maatregelen, vermeld in artikel 5 moet de ontvanger kosten maken; - voor de medewerking aan de uitvoering van de maatregelen, vermeld in artikel 5 moet de ontvanger een fysieke daad stellen die meer omvat dan redelijkerwijs van hem verwacht kan worden.

Art. 8.Conform artikel 92bis, § 4bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen en met behoud van de toepassing van de krachtens dat artikel aangenomen samenwerkingsakkoorden, kan de Vlaamse Regering nadere regels bepalen voor het informeren van en het samenwerken met de "World Organisation for Animal Health", de Europese Commissie, de andere lidstaten van de Europese Unie, de bevoegde instanties van de federale overheid en de andere gewesten. HOOFDSTUK 4. - Handhaving

Art. 9.Voor dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan verloopt het uitoefenen van toezicht, het opleggen van bestuurlijke maatregelen, het vaststellen en onderzoeken van milieu-inbreuken, het opleggen van bestuurlijke geldboeten, het innen en invorderen van verschuldigde bedragen, het opsporen van milieumisdrijven en het vaststellen van milieumisdrijven, het strafrechtelijk bestraffen van milieumisdrijven en het opleggen van veiligheidsmaatregelen volgens de regels, vermeld in titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingsbepalingen

Art. 10.In de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij wordt een artikel 14bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 14bis.De Vlaamse Regering kan, ten behoeve van de preventie, de bewaking en de bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren, met als doel de bescherming en vrijwaring van de volksgezondheid, de economische welvaart van beroepsmatige dierenhouders en de natuur, afwijken van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, onder de door haar te bepalen voorwaarden en onder haar toezicht.

Afwijkingen op grond van dit artikel kunnen alleen maar toegestaan worden als de volgende voorwaarden zijn vervuld : 1° er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan;2° de afwijking mag geen afbreuk doen aan het streefdoel om de populaties van de soort in kwestie in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, op lokaal niveau of op Vlaams niveau.».

Art. 11.Aan artikel 16.1.1, eerste lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, wordt een punt 22° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 22° het decreet van 28 maart 2014 betreffende de preventie, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren. ». HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 12.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd een regeling uit te werken betreffende de financiering van de maatregelen die het Vlaamse Gewest dient te nemen voor preventie, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren alsook schade ingevolge deze ziekten. De financiering gebeurt binnen de beschikbare kredieten van de betrokken beleidsdomeinen, zijnde de bevoegde entiteiten van de beleidsdomeinen "Leefmilieu, Natuur en Energie", "Landbouw en Visserij" en "Welzijn, Volksgezondheid en Gezin".

Art. 13.Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2015.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 maart 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota

(1) Zitting 2013-2014. Stukken :

-

Ontwerp van decreet

:

2433 - Nr. 1

-

Verslag

:

2433 - Nr. 2

-

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

:

2433 - Nr. 3

Handelingen - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 19 maart 2014.

^