Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 april 2015
gepubliceerd op 30 april 2015

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003171
pub.
30/04/2015
prom.
28/04/2015
ELI
eli/besluit/2015/04/28/2015003171/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier


VERSLAG AAN DE KONING Sire, In artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, dat recent werd gewijzigd door de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, is bepaald dat een gewest dat met de federale overheid een in dat artikel bedoeld samenwerkingsakkoord heeft gesloten, in het geval van een grootschalig collectief ontslag een steunzone aan de minister die bevoegd is voor Financiën kan voorstellen.

Op 24 februari 2015 had ik de eer om een voorstel van het Vlaamse Gewest te mogen ontvangen. In dit voorstel wordt de beslissing van de Vlaamse Regering van 28 november 2014 om een steunzone rond Turnhout en Genk af te bakenen, uitgevoerd door te voorzien in een concrete afbakening van deze steunzones en een verantwoording waarin wordt beschreven op welke wijze de afbakening van de steunzones zal bijdragen aan de reconversie van de door de collectief ontslagen getroffen regio's.

Het gebrek aan een in artikel 16 van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten bedoeld samenwerkingsakkoord dat in werking getreden, heeft mijn administratie niet verhinderd, gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 om het in de Ministerraad van 18 december 2014 goedgekeurde ontwerp van samenwerkingsakkoord goed te keuren, om in afwachting van de publicatie en inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord alle voorbereidingen te treffen voor een spoedige publicatie van voorliggend besluit, zodat de belastingplichtigen die investeringen zullen verrichten in deze steunzones niet nodeloos moeten wachten op de inwerkingtreding van deze steunmaatregel.

In het voorstel van de Vlaamse Regering wordt uiteengezet op welke wijze een collectief ontslag zoals bedoeld in artikel 15, 5°, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance heeft plaatsgevonden: "De door het Vlaamse Gewest voorgestelde zones situeren zich rond de gemeenten Genk en Turnhout.

Bij Ford Werke GmbH alleen al vielen in 2013 4.264 ontslagen. In de stad Genk liep het aantal collectieve ontslagen tussen 1 juli 2012 en april 2014 op tot 6.023 ontslagen. Het aantal collectieve ontslagen bij Ford ligt aldus beduidend hoger dan de vooropgestelde 500 collectieve ontslagen, die als voorwaarde gelden voor een zone in moeilijkheden.

Ook de stad Turnhout werd de voorbije jaren zwaar getroffen door collectieve ontslagen. Alleen al de ontslagen bij Philips Innovative Applications (354) en Heinz Belgium (157) zijn samen goed voor meer dan 500 ontslagen. Binnen een straal van 5 km rondom de Philips-site vielen niet minder dan 605 collectieve ontslagen te betreuren tussen juli 2012 en april 2014.

De getroffen bedrijven bevinden zich allen binnen een cirkel van 5 km met een oppervlakte van 20 km² rond Genk of Turnhout.".

Het Vlaamse Gewest heeft hiermee voldoende aangetoond dat er in de stad Genk en de stad Turnhout effectief twee collectieve ontslagen zoals bedoeld in artikel 15, 5°, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, hebben plaatsgevonden.

In het voorstel van de Vlaamse Regering wordt vervolgens uiteengezet op welke wijze de afgebakende steunzone bijdraagt aan de reconversie van de door het collectief ontslag getroffen regio: "Gezien de omvang en de impact van de sluiting van Ford Genk op de ruime regio, evenals het grote aantal ontslagen in de regio Turnhout, wordt voorgesteld om de steunzones breed in te vullen zodat het mogelijk wordt om investeringen te ondersteunen voor alle bedrijven gelegen op bedrijventerreinen binnen een straal van 40 km rondom Ford Genk en rondom de Philips-site in Turnhout.

Het Vlaamse Gewest is van oordeel dat de voorgestelde steunzones sterk kunnen bijdragen aan de reconversie van de door de collectieve ontslagen getroffen regio's.

De zware impact van de loonkosten op de tewerkstelling in België en Vlaanderen is een gekend gegeven. Ter illustratie kan verwezen worden naar de plaats die België inneemt in de Global Competitiveness Index, waarin België in rangschikking wordt geplaatst met 143 andere landen volgens een reeks concurrentiekracht metende parameters. Voor wat betreft de parameter `effect of taxation on incentives to invest' scoort België een 126e plaats op een totaal van 144 plaatsen, één van de slechtste scores die België in de GCI behaalt. Elke maatregel die ingrijpt op de hoge loonkost zal aldus bijdragen tot de reconversie van de regio waarop de maatregel van toepassing is.

Een maatregel gericht op een vermindering van de loonkost op nieuwe aanwervingen die verband houden met een investering, heeft het meeste potentieel in gebieden met een conjunctureel tewerkstellingsprobleem.

De zones die zijn afgebakend door de Vlaamse regering vertonen precies een dergelijk conjunctureel tewerkstellingsprobleem, zoals geillustreerd door volgende kaarten uit de VIONA-studie "Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod":

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Structuur van de economie en de relevantie van de focus op investeringen op bedrijventerreinen.

In een voorbereidend rapport opgesteld door Idea Consult en Jones Lang Lasalle in het kader van de studie "Raming van de behoefte aan bedrijventerreinen in het Vlaamse Gewest", februari 2014 werden onder meer de regionale specialisatiegraden geanalyseerd en de dynamiek van de economie.

De regionale specialisatiegraden werden becijferd voor zware industrie, lichte industrie en groothandel omdat op bedrijventerreinen vooral (70 %) die activiteiten voorkomen.

Analyse van de regionale specialisatiegraden van de economie leert dat: - Noord-Limburg en de Kempen een specialisatie hebben in de zware industrie; - het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen een specialisatie hebben in de lichte industrie; - Vlaams-Brabant (Halle-Vilvoorde) een specialisatie kent in de groothandel.

Belangrijk is dat de zware industrie overal in Vlaanderen is achteruit gegaan, wat door de hogere concentratie in de Kempen en in Limburg aanleiding geeft tot een acutere reconversieproblematiek. Dit toont de kwetsbaarheid van Turnhout en Noord-Limburg en rechtvaardigt meer inspanningen om de reconversie van deze regio's te bewerkstelligen.

De focus op bedrijventerreinen is zinvol omdat zowel in groothandel als in lichte industrie, delen van Limburg en de Kempen wel vooruitgang kennen.

Lichte industrie:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bouwvergunningen voor industrie en opslag (nieuwe vestigingen of uitbreidingsinvesteringen waarvoor vergunning noodzakelijk, niet noodzakelijk gelijk aan alle bedrijfsinvesteringen!) in de periode 2009-2011 waren er vooral in de havengebieden, het Albertkanaal, Zuid-West-Vlaanderen en de as Mechelen-Sint-Niklaas.

Conclusie: op vlak van tewerkstelling scoren de geselecteerde zones in moeilijkheden slecht. Het betreft vooral een probleem van conjuncturele werkloosheid, zodat een maatregel die tijdelijk ingrijpt op de loonkost voor nieuwe tewerkstelling bijzonder pertinent is.

De focus op de economie gesitueerd op bedrijventerreinen is voor de zones in moeilijkheden een te rechtvaardigen keuze omdat in deze zones er enerzijds een relatief groter belang is van de industrie, en deze zones anderzijds vatbaar blijken voor een toename van de activiteit in de groothandel (TDL) en de lichte industrie. Beide types van activiteiten situeren zich voor een groot deel op bedrijventerreinen." Vervolgens toont het Vlaamse Gewest in haar voorstel aan dat de door haar voorgestelde steunzones de in artikel 16, derde lid, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten opgesomde criteria niet overschrijden: "De selectie van de bedrijventerreinen gebeurde op basis van een inventaris van alle bedrijventerreinen gekoppeld aan statistische sectoren. Het aantal inwoners op de bedrijventerreinen wordt proportioneel berekend op basis van het aandeel van de oppervlakte van het bedrijventerrein in verhouding met de betreffende statistische sectoren. Als bron voor de inventaris bedrijventerreinen wordt de authentieke bron van het Agentschap Ondernemen gebruikt. Voor de oppervlakte van de statistische sectoren wordt uitgegaan van de cijfers van het AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen). Het inwonersaantal per statistische sector wordt gevonden via ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie).

Een straal van 40 km rondom Ford Genk bevat de ganse provincie Limburg, delen van de arrondissement Turnhout (de gemeenten Mol, Balen, Meerhout en Laakdal) en delen van het arrondissement Leuven (de gemeenten Scherpenheuvel, Diest, Bekkevoort, Kortenaken, Glabbeek, Tienen, Linter, Zoutleeuw en Landen).

Een straal van 40 km rondom de Philips-site bevat het volledige arrondissement Turnhout, een groot deel van het arrondissement Antwerpen (op de gemeenten Zwijndrecht, Aartselaar, Schelle, Niel, Boom, Rumst en Hemiksem na), enkele gemeenten uit het arrondissement Mechelen (de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hulshout, Lier, Sint-Katelijne-Waver, Nijlen en Putte), het noordelijk deel van het arrondissement Leuven (de gemeenten Keerbergen, Rotselaar, Tremelo, Begijnendijk, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Holsbeek, Tielt-Winge en Bekkevoort) en de Limburgse gemeenten Tessenderlo, Ham, Leopoldsburg, Beringen, Lummen, Heusden-Zolder, Hechtel-Eksel, Lommel, Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel.

Een aantal bedrijventerreinen uit de zone rond Turnhout kunnen ook in aanmerking komen binnen de zone rond Genk. Het gaat om alle geselecteerde gemeenten gelegen in de provincie Limburg, de gemeenten Mol, Balen, Meerhout en Laakdal in het arrondissement Turnhout en de gemeenten Scherpenheuvel, Diest en Bekkevoort in het arrondissement Leuven. Zij worden slechts één keer meegerekend.

De twee geselecteerde zones bevatten respectievelijk 124,8 km2 voor de zone Genk en 134,2 km2 voor de zone Turnhout. Gezien maximaal 2.000 km2 voor steunzones kan opgenomen worden, resteert na de opname voor de steunzones rond Genk en Turnhout nog 1.741 km2.

Op basis van de gehanteerde methode wordt het aantal inwoners op de geselecteerde bedrijventerreinen geschat op 82.634 inwoners. Gezien maximaal 200.000 inwoners is voorzien resteren, na de opname rond de zone Genk (36.999 inwoners) en Turnhout (45.635 inwoners) nog 117.366 inwoners voor mogelijke andere steunzones.

Volgende gemeenten binnen de steunzone rond Genk behoren tot de A groep en zijn ook opgenomen in de regionale steunkaart: 24 gemeenten in de provincie Limburg (As, Beringen, Genk, Leopoldsburg, Heusden-zolder, Bree, Lommel, Maaseik, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Lanaken, Tongeren, Maasmechelen, Lummen, Opglabbeek, Sint-Truiden, Tessenderlo, Zutendaal, Ham, Kinrooi, Bilzen en Borgloon), evenals 2 gemeenten in arrondissement Turnhout (Mol en Balen).

Binnen de zone rond Turnhout zijn de gemeenten Balen, Mol en Dessel ook opgenomen in de regionale steunkaart. Balen en Mol behoren ook al tot de zone rond Genk. Enkel de gemeente Dessel wordt vanuit de zone rond Turnhout dus als extra gemeente van de A groep aangeduid.".

De exhaustieve lijst van bedrijventerreinen is opgenomen in de bijlagen bij het voorliggend besluit. In totaal worden 607 bedrijventerreinen in de linkerkolom van deze bijlagen opgenomen. De adressen die zijn opgenomen in de rechterkolom van deze bijlagen worden geacht zich te bevinden binnen het bedrijventerrein dat wordt vermeld in de linkerkolom. Deze werkwijze heeft tot doel om de werkgevers die wensen te investeren in een inrichting die is gelegen binnen één van deze bedrijventerreinen, waarvan het adres wordt vermeld in de rechterkolom, de mogelijkheid te geven via de opgave van dit adres, te bewijzen dat de door de werkgever omschreven investering effectief plaatsvindt binnen een steunzone.

Daarnaast kan het gebeuren dat een werkgever toch een investering verricht in een inrichting die is gelegen binnen één van de bedrijventerreinen, waarvan de afbakening kan geraadpleegd worden via de door het Vlaams Gewest ontwikkelde webapplicatie Geopunt : (http://www.geopunt.be/), maar waarvan het adres niet is opgenomen in de rechterkolom van de voornoemde bijlagen. In dat geval zal deze werkgever kunnen aantonen aan de hand van het perceelsnummer dat de investering effectief gepland is in een in de linkerkolom van deze bijlagen opgenomen steunzone.

Tot slot stelt de Vlaamse Regering voor dat deze steunzones een toepassingsperiode zouden hebben van 6 jaar.

In bijlage bij dit besluit wordt eveneens het formulier opgenomen, waarmee de werkgevers de door hen geplande investeringen kunnen aanmelden.

In haar advies stelt de Raad van State dat de federale overheid middels het samenwerkingsakkoord een financieel engagement tot zich neemt, aangezien zij zich engageert tot het toekennen van de steun ingevolge de structurele vermindering van de bedrijfsvoorheffing, ongeacht eventuele gewestelijke of lokale steunmaatregelen. Dit zou een financiële last impliceren voor de federale overheid aangezien in het geval van overschrijding van de door de voormelde Verordening (EU) nr. 651/2014 vastgelegde maximale steunintensiteit het Vlaamse Gewest instaat voor de terugvordering of de vermindering van de door haar verleende steun.

Dit door de Raad van State geformuleerde standpunt kan evenwel niet worden bijgetreden. Het samenwerkingsakkoord kan immers niet los gezien worden van de bij wet of decreet vastgelegde mogelijkheden om een dergelijke terugvordering of vermindering van de steun uit te voeren. Dit samenwerkingsakkoord wijzigt, beperkt of breidt deze bij wet vastgelegde modaliteiten niet uit, maar zorgt enkel voor een coördinatie tussen de federale en gewestelijke bepalingen.

Ter verduidelijking wordt er verwezen naar de Vlaamse regelgeving die betrekking heeft op de strategische transformatiesteun, de enige vigerende Vlaamse steun waarbij een cumul potentieel tot een overschrijding van de maximale steunintensiteit kan leiden. Meer specifiek wordt verwezen naar artikel 40 van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, en de artikelen 30 en 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, waarbij de Vlaamse regelgever heeft voorzien in specifieke mogelijkheden tot het beperken of het terugvorderen van deze steun.

In de federale regelgeving, meer bepaald in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92 zijn dergelijke mogelijkheden tot het beperken of het terugvorderen van de steun niet voorzien. Een uitzondering hierop kan worden teruggevonden in artikel 2759, § 1, zesde lid, WIB 92, waarbij bij de berekening van het steunplafond wordt rekening gehouden met de door het gewest toegekende steun voor zover deze betrekking heeft op een andere investering dan de investering vermeld in het in artikel 2758, § 5, WIB 92 bedoelde formulier.

Door het ontbreken van mogelijkheden in de federale wetgeving om de steun te beperken of indien nodig terug te vorderen, is dus ook zonder de bepaling opgenomen in artikel 6 van het voornoemde samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, bij overschrijding van de maximale steunintensiteit, enkel het Vlaamse Gewest in staat om de gecumuleerde steun te beperken door de door haar verleende steun te verminderen en indien nodig terug te vorderen.

Deze keuze van de wetgever om niet te voorzien in specifieke mogelijkheden tot terugvordering en inperking van de steun, kan worden verklaard door het feit dat de federale steun, in tegenstelling tot de voornoemde gewestelijke steun, automatisch wordt toegekend indien een werkgever zich binnen het toepassingsgebied van de artikelen 2758 of 2759, WIB 92, bevindt.

Door te voorzien in een verplicht samenwerkingsakkoord en behoudens de beperking van de steun bedoeld in artikel 2759, § 1, zesde lid, WIB 92, niet te voorzien in andere bepalingen die het mogelijk maken om de steun te beperken of terug te vorderen is het de wetgever en niet de akkoord sluitende partijen in het samenwerkingsakkoord die hebben bepaald dat de federale overheid steun verleent ongeacht eventuele gewestelijke of lokale steunmaatregelen.

Het financieel engagement van de federale overheid volgt dus uit de wet en niet uit het op 3 april 2015 gesloten samenwerkingsakkoord.

Bijgevolg vereist artikel 92bis, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen niet dat dit samenwerkingsakkoord bij wet moet worden bekrachtigd.

Vanuit het oogpunt om de onzekerheid voor investeerders die wensen gebruik te maken van deze maatregel maximaal te beperken, zal de procedure worden opgestart om het voornoemde samenwerkingsakkoord bij wet te bekrachtigen. Dit voornemen neemt dus niet weg dat ook zonder deze bekrachtiging de afspraken die vervat zijn in het voornoemde samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten gevolgen kunnen hebben.

Het ontwerp werd aangepast aan de overige opmerkingen die werden geformuleerd in het advies van de Raad van State.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 57.263/3 van 20 april 2015 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier' Op 13 maart 2015 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen, verlengd tot 20 april 2015, een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 14 april 2015. De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Wouter Pas, staatsraden, Michel Tison, assessor, en Marleen Verschraeghen, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Tim Corthaut, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 20 april 2015. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP 2. Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe steunzones af te bakenen rondom de stad Turnhout en rondom de stad Genk.De ondernemingen gelegen in die steunzones komen in aanmerking voor de structurele vermindering van de bedrijfsvoorheffing bedoeld in artikel 2758 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 (hierna: WIB 92) (artikel 1, alsook de bijlagen 2A, 2B, 3A en 3B van het ontwerp).

Bij artikel 2 van het ontwerp wordt het "formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone" vastgesteld, waarvan het model als bijlage 1 bij het ontwerp is gevoegd.

Het te nemen besluit treedt in werking op 15 april 2015 (artikel 3 van het ontwerp). 3.1. Overeenkomstig artikel 16, vierde lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten `houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance' worden de door de gewesten voorgestelde steunzones opgenomen in een koninklijk besluit en verdeeld in een A-groep en een B-groep, naargelang de steunzones - of delen ervan - al dan niet vallen binnen de steungebieden vermeld op de regionale steunkaart (1). Deze wetsbepaling biedt in beginsel rechtsgrond voor artikel 1 van het ontworpen besluit, alsook voor de bijlagen 2A, 2B, 3A en 3B (2).

Uit artikel 16, eerste lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten kan echter worden opgemaakt dat, vooraleer een steunzone kan worden afgebakend, een samenwerkingsakkoord moet worden gesloten tussen de federale overheid en het betrokken gewest. Aan de Raad van State werd een ondertekend exemplaar bezorgd van een dergelijk samenwerkingsakkoord dat op 3 april 2015 is gesloten tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest. Overeenkomstig artikel 17 van dat samenwerkingsakkoord treedt het in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

In artikel 16, eerste lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten wordt bepaald dat in het samenwerkingsakkoord "nadere afspraken worden gemaakt omtrent de mogelijkheid tot cumulatie van deze maatregel [d.i. de structurele vermindering van de bedrijfsvoorheffing] met andere steunmaatregelen, het respecteren van de steunintensiteit overeenkomstig [verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 `waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard'] (3), de evaluatie en opvolging van deze maatregel en de termijn binnen dewelke de Koning de door dat gewest voorgestelde steunzones afbakent". In artikel 6 van het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten wordt bepaald dat indien door de cumulatie van de (door de federale overheid toegestane) structurele vermindering van de bedrijfsvoorheffing met een gewestelijke of lokale steunmaatregel, de maximale steunintensiteit of het maximale steunplafond wordt overschreden, de laatstgenoemde steunmaatregel geacht moet worden te zijn toegekend bovenop de eerstgenoemde steunmaatregel en dat het gewest instaat voor de terugvordering of vermindering van de laatstgenoemde steunmaatregel ten belope van de maximale steunintensiteit.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat het gaat om een samenwerkingsakkoord dat "de Staat [zou] kunnen bezwaren", zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot hervorming der instellingen' en waarvoor de instemming bij wet vereist is vooraleer dat samenwerkingsakkoord gevolg kan hebben. In het samenwerkingsakkoord engageert de federale overheid zich immers tot het toekennen van de steun ingevolge de structurele vermindering van de bedrijfsvoorheffing, ongeacht eventuele gewestelijke of lokale steunmaatregelen, hetgeen een financiële last impliceert voor de federale overheid. Uit de verwevenheid van de federale wettelijke regeling inzake de structurele vermindering van de bedrijfsvoorheffing met de verplichting tot het sluiten van een samenwerkingsakkoord waarin afspraken worden gemaakt over de cumulatie van steunmaatregelen en de wijze waarop die afspraken zijn ingevuld, komt duidelijk naar voor dat de federale overheid door het sluiten van dat samenwerkingsakkoord financiële engagementen heeft opgenomen waarop zij niet meer eenzijdig kan terugkomen.

De conclusie is dat de instemming bij wet door de Kamer van volksvertegenwoordigers moet worden verleend met het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, vooraleer de erin vervatte afspraken gevolg kunnen hebben. (4) Dat betekent ook dat de regeling in het ontworpen besluit precair is zolang die instemming niet is verleend. De Raad van State adviseert dan ook om de uitvaardiging van het ontworpen besluit te verdagen tot een ontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten is aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, uiteraard nadat het om advies is voorgelegd aan de Raad van State. 3.2. De rechtsgrond voor artikel 2 van het ontworpen besluit, alsook voor bijlage 1, wordt geboden door artikel 2758, § 5, eerste lid, WIB 92, zoals gewijzigd bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten. (5) ONDERZOEK VAN DE TEKST Aanhef 4. De verwijzing naar een aantal bepalingen van verordening (EU) nr. 651/2014 in het eerste lid van de aanhef houdt geen verband met de rechtsgrond voor het ontworpen besluit. Het ontwerp vormt ook geen uitvoering als dusdanig van die verordeningsbepalingen. Het is eventueel wel mogelijk, gelet op de samenhang tussen die regeling en de ontworpen regeling, om ernaar te verwijzen als een element van het ruimere juridische kader waarmee rekening moet worden gehouden. In dat geval moet de verwijzing aanvangen met "Overwegende (...)" en moet het eerste lid worden opgenomen bij de andere onderdelen van de aanhef die aldus aanvangen.

Die opmerking geldt ook voor de verwijzing naar "het besluit van ... van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron". Dat besluit, dat recent om advies is voorgelegd aan de Raad van State, (6) vormt uiteraard geen rechtsgrond voor het ontworpen besluit. Gelet op de samenhang met de ontworpen regeling kan de verwijzing worden behouden, mits ze aanvangt met "Overwegende (...)".

Artikel 1 5. In artikel 1, § 1, eerste lid, van het ontwerp moet de zinsnede "Naar aanleiding van (...) is verricht op 11 april 2014," worden weggelaten. Er wordt immers enkel mee verwezen naar een feitelijke omstandigheid waarnaar overigens al wordt verwezen in de aanhef van het besluit. Die omstandigheid maakt geen deel uit van de normatieve inhoud van het ontworpen besluit en de verwijzing ernaar moet dan ook uit het dispositief worden geweerd.

Die opmerking geldt eveneens voor de zinsnede "Naar aanleiding van (...) is verricht op 4 juli 2013," in artikel 1, § 2, eerste lid, van het ontwerp.

De griffier, Marleen Verschraeghen De voorzitter, Jo Baert _______ Nota's (1) Overeenkomstig artikel 15, 6°, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten wordt onder "regionale steunkaart" verstaan "een kaart met steungebieden die op sociaal-economisch gebied achtergebleven zijn en beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in de door de Europese Commissie uitgevaardigde richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen (Publicatieblad van 4 maart 2006, C 54 en 23 juli 2013, C 209).Deze steunkaart wordt samengesteld door de gewesten en heeft slechts uitwerking na publicatie in het Europees Publicatieblad". (2) De Raad van State beschikt evenwel niet over het vereiste feitelijke inzicht om na te gaan of voldaan is aan de voorwaarden voor de vaststelling van steunzones, onder meer inzake oppervlakte en bevolkingsaantal, die voorkomen in artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten.(3) In de wettekst wordt nog verwezen naar verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 `waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard', maar die verordening is ingetrokken bij verordening (EU) nr. 651/2014. (4) De parlementaire goedkeuring van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten kan niet worden gezien als een instemming bij voorbaat met de samenwerkingsakkoorden die ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, ervan worden gesloten.De instemming met een samenwerkingsakkoord kan enkel worden verleend van zodra een samenwerkingsakkoord is gesloten en de inhoud ervan bekend is voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. (5) Wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten `houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening (EU) Nr.651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard'. (6) Adviesaanvraag 57.283/3 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering `houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron'.

28 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op artikel 2758, § 5, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten gesloten tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance;

Gelet op de beslissingen van de Vlaamse Regering van 28 november 2014 tot afbakening van een steunzone rond Ford Genk en Philips Turnhout;

Gelet op het voorstel van het Vlaamse Gewest gericht aan de minister bevoegd voor Financiën om een steunzone af te bakenen, voorgelegd op 24 februari 2015 en vervolledigd op 4 maart 2015;

Overwegende de artikelen 1 tot 12, 13 tot 14 en 17 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Overwegende het besluit van 24 april 2015 van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron;

Overwegende de beslissingen van de Vlaamse Regering van 28 november 2014 om een steunzone rond Genk en Turnhout voor te stellen;

Overwegende dat deze voorstellen van het Vlaamse Gewest voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel 16, derde lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance;

Overwegende dat de collectieve ontslagen waarvan de kennisgevingen, bedoeld in artikel 66, § 2, van de wet van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling sluiten houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1 juli 2012 en april 2014, voldoen aan de definitie die is beschreven in artikel 15, 5°, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance;

Overwegende de door het Vlaamse Gewest gemotiveerde verantwoording om deze steunzones af te bakenen, teneinde de getroffen streek rond Turnhout en Genk een nieuwe economische impuls te geven;

Overwegende dat de stad Turnhout de voorbije jaren zwaar werd getroffen door collectieve ontslagen bij o.a. Philips Innovative Applications (354) en Heinz Belgium (157) met in totaal minstens 605 collectieve ontslagen rond de Philipssite in de periode tussen juli 2012 en april 2014;

Overwegende dat bij Ford Werke GmbH te Genk alleen al 4.264 ontslagen vielen in 2013 en dat dit voor het gebied rond Genk is opgelopen tot 6.023 ontslagen;

Overwegende dat dergelijke grote aantallen ontslagen een kwalificatie als zone in moeilijkheden rechtvaardigen, zoals gedefinieerd in de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, teneinde de reconversie te bespoedigen door verder in te zetten op het stimuleren van bijkomende tewerkstelling in de regio;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 4 maart 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 11 maart 2015;

Gelet op het advies nr. 57.263/3 van de Raad van State gegeven op 20 april 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. In het Vlaamse Gewest wordt een steunzone afgebakend rondom de stad Turnhout, die is samengesteld uit de bedrijventerreinen, zoals afgebakend in de door het Agentschap Ondernemen van het Vlaams Gewest beheerde dataset bedrijventerreinen, die: - voor zover ze zich bevinden in een steungebied opgenomen op de regionale steunkaart bedoeld in artikel 15, 6°, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, in de linkerkolom van bijlage 2A zijn opgesomd; - voor zover ze zich niet bevinden in een steungebied opgenomen op de regionale steunkaart bedoeld in artikel 15, 6°, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, zijn opgesomd in de linkerkolom van bijlage 2B. De adressen, die worden geacht zich te bevinden binnen de in de linkerkolom opgesomde terreinen, zijn opgenomen in de rechterkolom van deze bijlagen.

De in deze paragraaf afgebakende steunzone heeft een toepassingsperiode van zes jaar, die aanvangt op 1 mei 2015.

Werkgevers die een investering verrichten in deze zone kunnen ten laatste op 30 april 2021 het in artikel 2 bedoelde formulier overleggen. § 2. In het Vlaamse Gewest wordt een steunzone afgebakend rondom de stad Genk, die is samengesteld uit de bedrijventerreinen, zoals afgebakend in de door het Agentschap Ondernemen van het Vlaams Gewest beheerde dataset bedrijventerreinen, die: - voor zover ze zich bevinden in een steungebied opgenomen op de regionale steunkaart bedoeld in artikel 15, 6°, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, zijn opgesomd in de linkerkolom van bijlage 3A; - voor zover ze zich niet bevinden in een steungebied opgenomen op de regionale steunkaart bedoeld in artikel 15, 6°, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, zijn opgesomd in de linkerkolom van bijlage 3B. De adressen, die worden geacht zich te bevinden binnen de in de linkerkolom opgesomde terreinen, zijn opgenomen in de rechterkolom van deze bijlagen.

De in deze paragraaf afgebakende steunzone heeft een toepassingsperiode van zes jaar, die aanvangt op 1 mei 2015.

Werkgevers die een investering verrichten in deze zone kunnen ten laatste op 30 april 2021 het in artikel 2 bedoelde formulier overleggen.

Art. 2.Het "formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone" wordt in de bijlage 1 van dit besluit vastgelegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 28 april 2015

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT

^