Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2023
gepubliceerd op 08 november 2023

Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023046794
pub.
08/11/2023
prom.
26/10/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, bepaalt dat een gewest dat met de federale overheid een in dat artikel bedoeld samenwerkingsakkoord heeft gesloten, in het geval van een grootschalig collectief ontslag een steunzone aan de minister die bevoegd is voor Financiën kan voorstellen. Het Vlaamse Gewest heeft in tot nu toe drie steunzones voorgesteld, twee in 2015 rond Turnhout en Genk en één in 2017 rond de gemeenten Zaventem en Vilvoorde.

De wet van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043494 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp sluiten tot wijziging van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp, heeft aan de gewesten en dus ook aan het Vlaamse Gewest voor een tweede keer de mogelijkheid gegeven om de toepassingsperiode van deze steunzones te verlengen.

Om dit mogelijk te maken werd in de voormelde wet van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043494 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp sluiten de maximale toepassingsduur van de bestaande steunzones verlengd van zeven jaar en zes maanden naar negen jaar en zes maanden.

Het Vlaamse Gewest heeft besloten om gebruik te maken van deze mogelijkheid en heeft gevraagd om de toepassingsperiode van de bestaande steunzones effectief met twee jaar te verlengen. Concreet heeft dit tot gevolg dat de toepassingsperiode van de steunzones rond Turnhout en Genk verlengd worden tot 31 oktober 2024 en de steunzone rond Zaventem en Vilvoorde tot 31 mei 2028.

Voordat er evenwel sprake was van de mogelijkheid om de toepassingsperiode te verlengen tot negen jaar en zes maanden, had het Vlaamse Gewest mij op 25 maart 2022 per brief gevraagd om de gesprekken te starten om de samenstelling van de steunzones te kunnen actualiseren.

In het Vlaamse Gewest kunnen enkel percelen worden aangemerkt als onderdeel van een steunzone indien deze ofwel worden opgenomen in de door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van het Vlaams Gewest beheerde dataset bedrijventerreinen, indien er een erkende incubator op is gevestigd, indien er een bedrijvencentrum op is gevestigd, of indien deze deel uitmaken van een brownfieldconvenant.

Doordat de steunzones statisch en niet dynamisch zijn samengesteld, maakt dat enkel bedrijventerreinen, incubatoren, bedrijvencentra en brownfieldconvenanten die bestonden voor 21 april 2017 tot nu toe deel uitmaakten van de steunzone. Om nieuwe bedrijventerreinen, incubatoren, bedrijvencentra en brownfieldconvenanten, die zijn ontstaan tussen 21 april 2017 en 1 september 2023 eveneens te kunnen integreren in de bestaande steunzones, is het noodzakelijk om het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier te wijzigen.

De actualisatie van de bestaande steunzones heeft slechts een beperkte uitbreiding tot gevolg. Tot op heden bedraagt de totale oppervlakte van de drie steunzones 364,2 km2. Door de uitbreiding komt er in totaal 5,1 km2 aan steunzone bij, wat de totale oppervlakte op 369,3 km2 brengt. Hierdoor blijft het Vlaamse Gewest ruimschoots onder het bij wet vastgelegde plafond van 2000 km2.

De nieuwe afbakening heeft ook tot gevolg dat het inwonersaantal in vergelijkbare mate stijgt van 35.480 naar 37.263. Ook hiermee blijft het Vlaamse Gewest ruimschoots onder het bij wet vastgelegde plafond van 200.000 inwoners.

Het belangrijkste gevolg van de in dit ontwerp voorgestelde aanpassing is dat de bedrijventerreinen, incubatoren, bedrijvencentra en brownfieldconvenanten die tot meerdere steunzones behoren, integraal worden toegewezen aan de meest recent afgebakende steunzone, met name deze van Zaventem-Vilvoorde. Dit geeft visueel het volgende effect:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Dit heeft tot gevolg dat de oppervlakte en het inwonersaantal van de twee oudste bestaande steunzones (Turnhout en Genk) dalen, doordat een significant aantal terreinen voortaan in de meest recente steunzone (Zaventem-Vilvoorde) wordt geïntegreerd.

Steunzone/Zone d'aide

Inwoners actueel/Nombre actuel d'habitants

Inwoners nieuw/Nombre d'habitants nouveaux

Oppervlakte actueel(km2)/Superficie actuelle (km2)

Oppervlakte nieuw(km2)/ Superficie nouvelle (km2)

Turnhout

9.828

3.752

106,6

54

Genk

6.972

6.950

130,6

129,6

Zaventem -Vilvo(o)rde

18.680

26.561

127

185,7

Totaal/Totale

35.480

37.263

364,2

369,3


Omdat deze kadastrale percelen in het Grootschalig Referentiebestand van het Vlaamse Gewest op een meer nauwkeurige wijze worden afgebakend dan op de meer oudere kadastrale plannen, wordt voor de exacte afbakening van deze percelen nog steeds verwezen naar het Grootschalig Referentiebestand dat wordt beheerd door het Vlaamse Gewest.

Om te weten te komen of een bepaald adres zich al dan niet in de steunzone bevindt, of om een correct beeld te krijgen van de afbakening van deze steunzones is het nog steeds aangewezen om de door het Vlaams Gewest ontwikkelde webapplicatie Geopunt: (http://www.geopunt.be/) te raadplegen, waar zowel aan de hand van een specifiek adres of een perceelsnummer kan worden opgezocht of een bepaald perceel of adres effectief in de steunzone gelocaliseerd is.

In lijn met de wil van de wetgever om de toepassingsperiode van de bestaande steunzones met twee jaar te verlengen, wordt in dit ontwerp voorzien dat dit uitwerking heeft vanaf 1 november 2022. Hiermee wordt vermeden dat werkgevers die terecht hebben vertrouwd op de uitvoering van deze verlenging en die tussen 1 november 2022 en de bekendmaking van dit koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad, een formulier hebben ingediend, uit de boot zouden vallen.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

26 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015, 18 december 2015, 30 juli 2018, 4 mei 2021, 5 juli 2022 en 26 december 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten gesloten tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance gewijzigd bij de samenwerkingsakkoorden van 4 april 2017 en 26 oktober 2017;

Gelet op de vraag van het Vlaamse Gewest gericht aan de minister bevoegd voor Financiën om de steunzones rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde te actualiseren, voorgelegd op 22 maart 2022;

Gelet op de vraag van het Vlaamse Gewest gericht aan de minister bevoegd voor Financiën om de toepassingsperiode van de steunzones rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde te verlengen, voorgelegd op 24 december 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 13 september 2023;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris van Begroting gegeven op 23 oktober 2023;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat: - de wetgever reeds in december 2022 de maximale toepassingsperiode voor de steunzones voor een tweede keer had verlengd; - het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedoelde formulier hier nog niet aan was aangepast; - hierdoor rechtsonzekerheid ontstaat die de toepassing van deze maatregel sterk hindert; - deze rechtsonzekerheid zo snel mogelijk moet worden weggenomen; - dit besluit dus zo snel mogelijk moet worden bekendgemaakt;

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 april 2017, 21 november 2018, 2 september 2021 en 9 februari 2022 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "In het Vlaamse Gewest wordt een steunzone afgebakend met een straal van 40 kilometer rondom de stad Turnhout, die is samengesteld uit: - de bedrijventerreinen, zoals deze waren afgebakend op 1 mei 2015 in de door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van het Vlaams Gewest beheerde dataset bedrijventerreinen en uitgebreid met de terreinen die tussen 1 mei 2015 en 1 september 2023 aan deze dataset werden toegevoegd; - de percelen waarop op 1 mei 2015 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren sluiten houdende subsidiëring van incubatoren en uitgebreid met de percelen waarop tussen 1 mei 2015 en 1 september 2023 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het voormelde besluit van 25 april 2014; - de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor voor 1 mei 2015 een subsidie werd toegekend krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen en uitgebreid met de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor tussen 1 mei 2015 en 1 september 2023 een subsidie werd toegekend krachtens het voormelde besluit van 11 mei 2007; - de percelen die op 1 mei 2015 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant zoals bedoeld in het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken, en uitgebreid met de percelen die op 21 april 2017 en 1 september 2023 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant, zoals bedoeld in het voormelde decreet van 30 maart 2017, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken."; 2) paragraaf 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "De kadastrale percelen die binnen het toepassingsgebied vallen van het eerste lid, worden in bijlage 2 van dit besluit opgenomen."; 3) In paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van negen jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 oktober 2022" vervangen door de woorden "ten laatste op 31 oktober 2024";4) paragraaf 2, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "In het Vlaamse Gewest wordt een steunzone afgebakend met een straal van 40 kilometer rondom de stad Genk, die is samengesteld uit: - de bedrijventerreinen, zoals deze waren afgebakend op 1 mei 2015 in de door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van het Vlaams Gewest beheerde dataset bedrijventerreinen en uitgebreid met de terreinen die tussen 1 mei 2015 en 1 september 2023 aan deze dataset werden toegevoegd; - de percelen waarop op 1 mei 2015 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren sluiten houdende subsidiëring van incubatoren en uitgebreid met de percelen waarop tussen 1 mei 2015 en 1 september 2023 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het voormelde besluit van 25 april 2014; - de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor voor 1 mei 2015 een subsidie werd toegekend krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen en uitgebreid met de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor tussen 1 mei 2015 en 1 september 2023 een subsidie werd toegekend krachtens het voormelde besluit van 11 mei 2007; - de percelen die op 1 mei 2015 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant zoals bedoeld in het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken, en uitgebreid met de percelen die op 21 april 2017 en 1 september 2023 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant, zoals bedoeld in het voormelde decreet van 30 maart 2017, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken."; 5) paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "De kadastrale percelen die binnen het toepassingsgebied vallen van het eerste lid, worden in bijlage 3 van dit besluit opgenomen."; 6) In paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van negen jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 oktober 2022" vervangen door de woorden "ten laatste op 31 oktober 2024";7) paragraaf 3, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "In het Vlaamse Gewest wordt een steunzone afgebakend met een straal van 40 kilometer rondom de gemeenten Zaventem en Vilvoorde, die is samengesteld uit: - de bedrijventerreinen, zoals deze waren afgebakend op 1 mei 2015 in de door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van het Vlaams Gewest beheerde dataset bedrijventerreinen en uitgebreid met de terreinen die tussen 1 mei 2015 en 1 september 2023 aan deze dataset werden toegevoegd; - de percelen waarop op 1 mei 2015 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren sluiten houdende subsidiëring van incubatoren en uitgebreid met de percelen waarop tussen 1 mei 2015 en 1 september 2023 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het voormelde besluit van 25 april 2014; - de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor voor 1 mei 2015 een subsidie werd toegekend krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen en uitgebreid met de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor tussen 1 mei 2015 en 1 september 2023 een subsidie werd toegekend krachtens het voormelde besluit van 11 mei 2007; - de percelen die op 1 mei 2015 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant zoals bedoeld in het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken, en uitgebreid met de percelen die op 21 april 2017 en 1 september 2023 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant, zoals bedoeld in het voormelde decreet van 30 maart 2017, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken."; 8) paragraaf 3, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "De kadastrale percelen die binnen het toepassingsgebied vallen van het eerste lid, worden in bijlage 4 van dit besluit opgenomen."; 9) In paragraaf 3, vierde lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van negen jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 mei 2025" vervangen door de woorden "ten laatste op 31 mei 2028";

Art. 2.In hetzelfde koninklijk besluit, worden de bijlage "2A" en de bijlage "2B" vervangen door de bijlage "2", gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.In hetzelfde koninklijk besluit, worden de bijlage "3A" en de bijlage "3B" vervangen door de bijlage "3", gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.In hetzelfde koninklijk besluit, worden de bijlage "4A" en de bijlage "4B" vervangen door de bijlage "4", gevoegd bij dit besluit.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2022.

Art. 6.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 oktober 2023.

FILIP Van Koningswege : De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^