Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 december 2022
gepubliceerd op 13 januari 2023

Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022043494
pub.
13/01/2023
prom.
26/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - TWEEDE VERLENGING VAN DE TOEPASSINGSPERIODE VAN DE STEUNZONES

Art. 2.In artikel 16, zevende lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 mei 2021, worden de woorden "7 jaar en zes maanden" vervangen door de woorden "9 jaar en zes maanden".

TITEL 3. - VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR WERKGEVERS DIE GETROFFEN WORDEN DOOR EEN NATUURRAMP

Art. 3.In de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022, wordt het opschrift van titel 3 vervangen als volgt: "Titel 3. Ondersteuning van werkgevers".

Art. 4.In titel 3 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het enig hoofdstuk wordt vernummerd tot hoofdstuk 1;b) er wordt een hoofdstuk 2 ingevoegd, luidende: "Hoofdstuk 2.Ondersteuning van werkgevers die getroffen zijn door een natuurramp".

Art. 5.In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 19/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 19/1.Dit hoofdstuk voert een steunregeling in die voldoet aan de voorwaarden van: - verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, die is bekend gemaakt in het Publicatieblad L 187 van 26 juni 2014; - verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, die is bekend gemaakt in het Publicatieblad L 193 van 1 juli 2014; - verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, die is bekend gemaakt in het Publicatieblad L 369 van 24 december 2014.".

Art. 6.In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 19/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 19/2.In geval een gewest wordt getroffen door een aardbeving, lawine, grondverschuiving, overstroming, tornado, orkaan, vulkaanuitbarsting of natuurbrand met een natuurlijke oorzaak die door het gewest formeel als natuurramp wordt erkend, kan dit gewest binnen een termijn van 24 maanden die aanvangt op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de natuurramp zich heeft voorgedaan aan de minister bevoegd voor Financiën federale fiscale steun in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de door de natuurramp getroffen werkgevers vragen.

Nadat met dit gewest een samenwerkingsakkoord werd gesloten waarin de gegevensuitwisseling wordt vastgelegd die moet waarborgen dat de door de Federale overheid verstrekte steun de maximale steunintensiteit zoals bepaald in artikel 50 van de in artikel 19/1 bedoelde verordening (EU) nr. 651/2014, artikel 30 van de in artikel 19/1 bedoelde verordening (EU) nr. 702/2014 of artikel 44 van de in artikel 19/1 bedoelde verordening (EU) nr. 1388/2014 niet overschrijdt en de Ministerraad met de steun heeft ingestemd, neemt de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit deze natuurramp op in het toepassingsgebied van artikel 2759/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Het in het tweede lid bedoelde samenwerkingsakkoord gesloten tussen een gewest en de federale regering kan in geen geval afwijken van de voorwaarden bepaald door dit artikel, artikel 2759/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de verordeningen bedoeld in artikel 19/1 van deze wet.

Weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, zoals bedoeld in artikel 2, punt 16, van de voormelde verordening (EU) Nr. 702/2014, vallen buiten het toepassingsgebied van dit hoofdstuk.".

Art. 7.In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 19/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 19/3.Dit hoofdstuk is van toepassing op de natuurrampen die vanaf 1 juli 2021 hebben plaatsgevonden.".

Art. 8.Artikel 78, § 2, vijfde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040391 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten, wordt aangevuld met de volgende zin: "Natuurrampen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 9, van diezelfde verordening, kunnen voor de toepassing van deze paragraaf en artikel 206, § 4, evenwel niet aangemerkt worden als ongunstige weersomstandigheden.".

Art. 9.In titel 6, hoofdstuk 1, afdeling 4, onderafdeling 3, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 2759/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 2759/1.§ 1. De in § 2 bedoelde werkgevers die schade hebben geleden ten gevolge van een natuurramp die de Koning in toepassing van artikel 19/2 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance in het toepassingsgebied van dit artikel heeft opgenomen, in een inrichting die gelegen is op het grondgebied van het in artikel 19/2 van dezelfde wet bedoelde gewest, en die op geldige wijze een formulier als bedoeld in § 4 hebben overgelegd, worden vrijgesteld 30 pct. van de bedrijfsvoorheffing die betrekking heeft op de in § 2 bedoelde bezoldigingen in de Schatkist te storten, op voorwaarde dat het totale bedrag van de vrijstelling het in § 3 bedoelde bedrag niet overschrijdt en de genoemde voorheffing volledig op die bezoldigingen wordt ingehouden.

Voor toepassing van dit artikel moet onder inrichting een plaats worden verstaan die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar op het ogenblik van de natuurramp één of meerdere activiteiten van de onderneming werden uitgeoefend. § 2. De bezoldigingen die voor de toepassing van dit artikel in aanmerking komen zijn de bezoldigingen die aan de volgende voorwaarden voldoen: - het betreffen bezoldigingen voor werknemers die zijn tewerkgesteld in een inrichting die schade heeft geleden ten gevolge van de in paragraaf 1 bedoelde natuurramp; - het betreffen bezoldigingen die worden betaald of toegekend in de loop van een periode van 40 maanden die aanvangt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden; - het betreffen overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 1° en 2°, vastgestelde belastbare bezoldigingen van de werknemers met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen.

De in dit artikel bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan niet worden toegepast op de bedrijfsvoorheffing die aanvullend bovenop de bedrijfsvoorheffing die reglementair minimaal verschuldigd is, wordt ingehouden.

De in dit artikel bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan niet worden verleend indien een andere in de artikelen 2752 tot 2756 en 2758 tot 27512 bedoelde vrijstelling op dezelfde bezoldiging wordt toegepast.

Om de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te verkrijgen, moet de werkgever het bewijs leveren dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in deze paragraaf en het ter beschikking houden van de Federale Overheidsdienst Financiën. De Koning bepaalt de nadere regels voor het leveren van dit bewijs. § 3. Het totale bedrag aan vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, die krachtens dit artikel per werkgever en per natuurramp wordt toegestaan in voorkomend geval vermeerderd met de op deze voorheffing verschuldigde moratoriuminteresten, kan niet hoger zijn dan 25 pct. van het verschil tussen enerzijds de kosten die voortvloeien uit de schade die is ontstaan als een direct gevolg van de natuurramp, die door het gewest op grond van artikel 50 van de in artikel 19/1 van dezelfde wet bedoelde verordening (EU) nr. 651/2014, artikel 30 van de in artikel 19/1 van dezelfde wet bedoelde verordening (EU) nr. 702/2014 of artikel 44 van de in artikel 19/1 van dezelfde wet bedoelde verordening (EU) nr. 1388/2014 definitief werd vastgesteld en die door de werkgever werden opgenomen in het in § 4 vermelde formulier, en anderzijds de steun en de vergoedingen die door het gewest, een andere overheid of door een verzekeraar ter compensatie van deze schade aan de werkgever werden toegekend. § 4. Alvorens de in dit artikel bedoelde vrijstelling van doorstorting te kunnen verkrijgen, moet de werkgever ten laatste in de 30e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden een formulier overleggen waarvan het model door de Koning werd vastgelegd.

In dit formulier vermeldt de werkgever: - zijn identiteit; - het adres en perceelnummer van de door de natuurramp getroffen inrichting of inrichtingen; - het bedrag van de in § 3 bedoelde kosten die de werkgever in aanmerking wil nemen bij de toepassing van de in dit artikel bedoelde vrijstelling en die voortvloeien uit de materiële schade aan activa die is ontstaan als een direct gevolg van de natuurramp, evenals de activa waarop deze kosten betrekking hebben; - het bedrag van de in § 3 bedoelde kosten die de werkgever in aanmerking wil nemen bij de toepassing van de in dit artikel bedoelde vrijstelling en die voortvloeien uit het inkomensverlies dat is ontstaan als een direct gevolg van de natuurramp; - in voorkomend geval het bedrag van de steun die door het gewest of een andere overheid ter compensatie van deze schade aan de werkgever werd of zal worden toegekend; - in voorkomend geval het bedrag van de vergoedingen die door één of meerdere verzekeraars ter compensatie van deze schade aan de werkgever werden betaald of toegekend; - of deze bedragen al dan niet definitief werden vastgesteld.

De in dit artikel bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan bovendien enkel worden toegepast nadat de Federale Overheidsdienst Financiën, ten laatste in de 36e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden, van het gewest een attest heeft ontvangen waarin de in paragraaf 3 bedoelde kosten die de werkgever in aanmerking wil nemen bij de toepassing van de in dit artikel bedoelde vrijstelling, en de ter compensatie van deze kosten uitbetaalde of toegekende vergoedingen en steunbedragen, worden uiteengezet. Het gewest kan enkel een attest opmaken indien deze kosten, vergoedingen en steunbedragen definitief werden vastgesteld.

Na ontvangst van het in het tweede lid bedoelde attest en uiterlijk in de 41e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden, brengt de Federale Overheidsdienst Financiën de werkgever per brief, verzonden onder gesloten omslag op de hoogte van de mogelijkheid tot toepassing van de in dit artikel bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Deze brief omschrijft: - de bezoldigingen waarop deze vrijstelling kan worden toegepast; - de formaliteiten die in acht moeten worden genomen bij de aangifte van de vrijstelling; - de formaliteiten die in acht moeten worden genomen bij het leveren van het in paragraaf 2, vierde lid, bedoelde bewijs.

Vanaf 1 januari 2025 verzendt de Federale Overheidsdienst Financiën de in het vierde lid bedoelde brief door middel van het in artikel 304ter, tweede lid, bedoelde beveiligd elektronisch platform, behalve wanneer de werkgever overeenkomstig artikel 304quater, § 2, eerste lid, is vrijgesteld van de verplichting om het in artikel 304ter, tweede lid, bedoelde beveiligd elektronisch platform te gebruiken en er niet voor gekozen heeft om langs elektronische weg te communiceren met de Federale Overheidsdienst Financiën.

De Koning kan de in deze paragraaf bedoelde termijnen verlengen tot uiterlijk de 47e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden.".

Art. 10.Artikel 8 is van toepassing op de natuurrampen die vanaf 1 juli 2021 hebben plaatsgevonden.

Artikel 9 is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 1 augustus 2021 worden betaald of toegekend.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: K55-3018.

Integraal verslag: 21 en 22 december 2022

^